afgeladen Driuwpólle Drukke receptie in het Mienskipshüs IJDC vierde 10e lustrum op Afscheid gezin Teunisse in afgeladen Driuwnnllo IJLST snekerWkoerier SUCCESVOLLE „SELF - SHOW” ■K» WOUDSEND EN OMKRITEN zullen de dokter missen - ook andersom bijzonder ingetogen wijze Jsi aan van en Officieel Orgaan van de gemeenten SMEEK, WYMBRITSERADEEL tHBHB .WITH Camping Rijsterbos in Friesland Recreatie ONTVLUCHTE MELDT ZICH BIJ SNEKER POLITIE l I en de I is ■■■BM 'IBMlffllffiffilffllIlffllIllillIB maar een keer Hef Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uigave vau NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD - ge- in Leeuwarden. Verschijnt: maandags en donderdags REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 MAANDAG 30 DECEMBER 1974 129ste JAARGANG No. 104 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. SNEEKER NIEUWSBLAD ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Traditioneel maar niet minder welgemeend wensen zij die 't afgelopen jaar ervoor zorgden dat het Sneeker Nieuwsblad 104 maal bij U in de bus gleed, U „alle voorspoed in 't nieuwe jaar.”. «UKHMaAWaMDmMMD^ Mum CMVnUMUIM Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o vrienden van IJDC. Jammer vond hij het dat mede-oprichter J. Wassenaar niet het feest kon bijwonen. „Wasse naar had graag willen komen, maar vanmorgen voelde hij zich niet al te best en daarom heeft hij er van moeten af zien. Dat Kingma en zijn vrouw in ons midden zijn, verheugt ons evenwel zeer.” Begin 1975 goed en wees voorzichtig met vuurwerk. Uit cijfers is gebleken dat iedere jaarwisseling zo’n 35 tot 45 Nederlanders blind worden als gevolg van ondeskundig afste ken van of afgestoken vuur werk. Moge ieder in het „jaar van de Vrouw”, „het Monu- mentenjaar”, ,,’t Heilige jaar” of hoe dit jaar ook de ge schiedenis in zal gaan, ’t licht blijven zien. Evenals vorig jaar heeft de buurtvereniging Lemmerwegwijk-west uit Sneek in de LHNO-school aan het Kaatsland een zogeheten „Self- Show” gehouden. Dat bleek ook nu weer een enorm succes. Tien tallen wijkbewoners exposeerden in deze ruimte eigen werk, meestal tot stand gekomen tijdens de hobbyavonden van de actieve vereniging. Ook verschillende scholen uit de wijk waren in de gelegenheid gesteld doe-het-zelf-werk tentoon te stellen. Een en ander was op een over zichtelijke wijze uitgestald en opgesteld door de heren G. Gielink en W. Pietersma. Het grafische gedeelte van dit gebeuren, dat tot vorige week vrijdagavond werd gehouden, lag in handen van de heer Pruim. (Foto Studio Ger Dijs). ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 7,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 12,per halfjaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs. GOEDE SFEER Hij kenschetste de sfeer in de vereni ging als bijzonder prettig. Toen hij lid werd viel het hem op dat er nogal wat afgekletst werd, met name door de vrijgezellen Walinga en Dijkstra. Over de laatste die eerst als penningmeester en nu als algemeen bestuurslid de ver eniging dient, vertelde hij dat Dijkstra de kas had overgedragen om zich meer op de schijven te kunnen concentreren, iets wat gezien zijn klassering momen teel op de ranglijst maar matig lukte. De enige spreker tijdens de bijeen komst was ds J. Dijkstra, voorzitter van de schaakclub in Ulst. Hij wilde in de eerste plaats UDC bedanken voor de hulp die de vereniging aan de schaakclub heeft geboden in dit eerste jaar van haar bestaan. De bor den waarop geschaakt wordt, zijn eigendom van de damclub, „We vech ten ervoor om meer leden te krijgen. We zijn daarom jaloers op de dam club, maar wij houden het hoofd er voor. Net als IJDC hopen wij nog eens ons 50-jarig bestaan te vieren.” De heer Dijkstra overhandigde zijn collega van UDC een envelop met inhoud. ■f De voorzitter van UDC had gehoopt dat de heer Wassenaar iets uit de oudste geschiedenis van IJDC zou kunnen vertellen, door diens afwezigheid wilde hij deze rol toebedelen aan de heer R. Kingma, maar deze wist eigenlijk al- leen nog maar iets van het eerste jaar. Vrijdagavond heeft de 22-jarige los werkman C.S. uit Sneek, die eind no- vember uit een rijkswerkinrichting gebracht naar het Huis van Bewaring ontsnapte, zich uit zichzelf bij de po— in Leeuwarden litte van de waterpoortstad gemeld. De Woudsend bevestigde vrijdagavond de uitzondering gei. Een in no-time uit de grond gestampt „s ter G(eert) A. Th. Teunisse in De Driuwpólle C vorm van uitzwaaien, die de 45-jarige huisarts en zijn g zal heugen. Zeker de eerste dagen want zo’n dikke vijfhonderd man, die nog zeven weken van zijn straf moet uitzitten is gisteren over- Mogelijk heeft men met dat advies wat de hand gelicht. In ieder geval zal men er van uitgegaan zijn, dat Toon wel eens vaker op het scherm komt, maar dat Geert maar één keer afscheid neemt, Hoe dan ookd De Driuwpólle liep mudvol en de drukslepende obers moesten zich in alle bochten wringen om dorstige ke len te laven en een „flauwbfet” te voorzien. - .z ,-z Een ander aspect dat door voorzitter Ruiter niaar voren gehaald werd, was het feit dat de club de laatste jaren zo snel voor nieuwe wisselbekers moet zorgen. „Jaren hebben we gespeeld om de burgemeester Oppedijk-beker, toen kwam de burgemeester Cazemier-beker en die was al weer gauwer in het de finitieve bezit van de kampioen en met de burgemeester Mumsen-beker gaat het nog sneller. Ik denk wel eens: we moeten burgemeester Oppedijk maar weer terug hebben.” De eigenlijke bedrijven bestonden uit een klein rijtje sprekers, die achter de microfoon klommen en het opvoeren van stukjes door oudere schooljeugd, een plaatselijk bandje en leden van Dorpsbelangen, die lieten zien wat zich in de loop der jaren in de wachtka mer van dokter Teunisse heeft afge- speeldj, eigenlijk: heeft afgeródideld. Af en toe was het lachen, gieren en brullen geblazen. Samenzang en af en toe een opbloeiend „Lang zal hij le ven” zorgden in al z’n soberheid voor een knallend festijn. Een feest waar van de dokter later zei: „Zoiets kan men alleen maar in een Friese dorps gemeenschap klaarstomen. Magnifiek. In Holland is zoiets onvoorstelbaar." De gaande en de komende man en vrouw./Links dokter Teunisse en echt genote. Rechts is dokter De Groot in gesprek met z’n wederhelft. Twee van de vier kinderen van het echtpaar Teu nisse staan ook op deze foto, die ge maakt is door Studio Ger Diis. „WELKOM, FAMILIE” Namena de drie Dorpsverenigingen heette de heer Joh. Kuipers de „fa milie” welkom, bedankte voor de gul le gaven en vroeg (achteraf onnodig) (Vervolg op pagina drie). KLEINE GROEPJES Voorzitter J. Ruiter toonde zich zeer ingenomen met de komst van al deze BIJ DE FOTO: Het bestuur van IJDC achter de tafel tijdens de toespraak van voorzitter J. Ruiter. Van links naar rechts: jeugd leider M. Postma, competitie leider D. Heeringa, penningmeester J. van der Zee, voorzitter Ruiter, secretaris H. Bootsma en algemeen adjunct W. Dijk stra. (Foto Studio Ger Dijs). Tussen de campings „Rijsterbos” (eige naar H. de Jong) en „Hindeloopen” (eigenaresse mevr. G. Farwick-Verwey uit Laren) zal met ingang van het ko mende seizoen een vrij nauwe samen werking zijn. Deze samenwerking uit zich niet alleen in de naam „Friesland- recreatie”, intern zal men de inkoop en administratie gezamenlijk verzorgen, evenals reclame en public relations, Daarna was hij uit Ulst vertrokken. De heer Kingma wist zich te herinneren dat voordat IJDC opgericbt werd er op een aantal plaatsen in Ulst al in kleine groepjes „georganiseerd” ge damd werd. geeuwhongerigen van ^’^ster Damclub heeft vrijdagavond het vijftigjarig bestaan gevierd. Dat ge- 1 beurde in het Mienskipshüs met een receptie en zaterdag een groot damtournooi. Vele vrienden, niet alleen uit Ijlst, maar ook van ver daarbuiten, kwamen het bestuur van de jubilerende vereniging feliciteren en zo nu en dan werd er ook een geschenkje overhandigd. Namens het gemeentebestuur kwamen burgemees ter H. W. F. Mumsen en wethouder mevrouw M. A. Wijbenga-van der Meuten, gelukivensen aanbieden. Het bestuur had alle verenigingen in Ulst een uitnodiging gestuurd. Ook een groot aantal oud-leden waren aange schreven en met name die welke door vertrek gedwongen waren geweest voor het lidmaatschap van de vereniging te bedanken. Verder kwamen vertegen woordigers van de zusterverenigingen uit de omtrek en van de Zuidlwesithoek- federatie, de federatie Westergo en de Friese Dambond hun opwachting ma ken. op de haastige-spoedre- Uit informaties was Dorpsbelangen ge- sober” afscheidsfeest voor dok- bleken, dat de heer en mevrouw Teu- j draaide uit op een grandioze nisse niks voelidën voor een kostbaar 1 gezin nog jarenlang afscheidscadeau. Een bijeenkomst met -'„J stevige hand- 6611 sotolep karakter kon wel genade drukken gaan iemand noch letterlijk noch figuurlijk in de kouwe kleren zit- vinid)en bii dokter Teunisse, die kort tenna de jaarwisseling gaat werken in een bejaardentehuis in Apeldoorn. De verenigingen van Dorpsbelangen in Woudsend, Hommerts-Jutrijp en Ela- huizen sloegen spoorslags de handen in een en collecteerden in korte tijd een groot bedrag bijeen; want zelfs een sober feest kost tegenwoordig handen- vol gelid. Er werd gezorgd voor drank jes, hapjes en een muzikant, die met zijn electronisch orgel de gaten kon opvullen. De toneelsketejes en liedjes werden allemaal door eigen krachten gebracht. Ondanks de tv-concurrentie van Toon Hermans „vreesde” men een te grote toeloop, die populariteit van dokter Teunisse kennende. Als restric tie gold, dat elk gezin slechts twee personen mocht afvaardigen. programma’s voor sport en spel en marketing. De beide participanten zullen onder zoeken of ook nog andere kampeer- bedrijven interesse hebben om zich bij het samenwerkingsverband aan te slui ten. Men wil op die manier komen tot een beter dienstenpakket en een totaal-recreatie op jaarbasis- Dit zou dan in 1976 beslag kunnen vinden. f. i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1