i Het is een geweldige vrouw Ravage in Gaasterlandse bossen Orkaan sloeg toe M. VAN ZWAM-COSIJN WERD BALKSTER 1975 Fr) van Sneek groeide met 264 zielen Ontsnapte uit jeugdgevangenis in Sneek na autodiefstal gepakt lil Officieel Orgaan en de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en ULST 111 |3B| ■- fel J. K. Kingma, direkteur van Kingma's Bank NV Jongens zagen dief bandrecorder stelen de Inbreker moest buit laten vallen Hei W- Nieuwsblad is een gocomhinosdr uHgaee van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEKERI^KQERIER tl «S -I w- yl d t’ J - ■i 1 de en (Vervolg op pagina 3) de J Angstige en koude nacht voor bewoners van ’t Perk De Auke Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! baldadigheid. H(j griste namelijk bandrekorder uit de winkel de benen. Tot zyn grote schrik MAANDAG 5 JANUARI 1976 131ste JAARGANG No. 1 Met een hels kabaal vloog in de nacht van vrjjdag op zaterdag het dak van de ligboxenstal van boer B. de Vries in Koufurderrige van zijn span ten. Het ene moment waanden de d’wen zich nog in de veilige geborgen heid van de besloten ruimte, het andere ogenblik had de soms tot orkaan- kracht aanwakkerende stormwind vrjj spel. Het was niet de enige boerde rij waar de bewoners spannende ogenblikken doormaakten. Dit blad verschijn* bovendien doaderdagc bids-aan-buis In GAASTERLAHD, SLOTEN e^> Voor wier er behoefte aan had was er Nieuwjaarsdag weer de gelegen heid om burgemeester mr. B. van Haersma Buma van Sneek en zijn echt genote de hand te drukken en de beste wensen te geven voor het nieuwe jaar. Onder het gebruikelijke aantal bezoekers - dat wisselt elk jaar vrij wel niet - waren ook dr, P. Greep, de oud-rector van het Bogerman Col lege en diens echtgenote. Foto studio Dijs zette het viertal op de plaat terwijl de heren en de dames nog even in gesprek zijn. In de kleine raad zaal was er voor de recipianten nog gelegenheid een drankje tot zich te nemen en onder elkaar nieuwjaarswensen uit te wisselen. Het moet nog officieel rekend maar volgens cijfers telde Sneek op dit nieuwe jaar 28.110 waren Mevr. Van Zwam-Cosijn, de kers verse Balkster van het jaar, kijkt verbaasd naar de oorkonde die de voorzitter van de Jeugd Advies Commissie aan het publiek in het Haske tooont. (Foto Studio Ger Dijs). De politie arresteerde de 18-jarige B. de K. en de 19-jiairige J.N. die in de nacht van zaterdag <xp zondag een auto hadden gestolen. Daarbij bleek dat N. een uit een jeugdgevangenis gevluchte delilkwent was. Hij werd ingestoten. De K. werd na verhoor naar huisge- zoniden. De 20-jarige W.R. werd giste- BOK OP DRIFT Politie en brandweer verleenden overal in de stad assistentie. Bij een dame in de Parkietlaan werd men geroepen om dat zij vreesde dat het hekwerk van het balkon door een raam zou gaan. Talloze bomen waaiden om. Ver keerslichten vielen uit, ahob’s moesten worden gestut of gerepareerd. worden nage- de voorlopige 1 januari van Inwoners. Dat er 264 meer dan op 1 januari 1975. Het aantal vrouwelijke Snekers overtreft het mannelijke met 598: 14.354 vrouwen tegen 13.756 mannen. Niet alleen brandweer en politie kwa men in aktie, ook mensen van Ge meentewerken en PEB moesten er aan geloven. Op een aantal plaatsen kwamen bomen op hoogspaniningslei- dingen neer, onder meer bij het woonwagenkamp aan de Lfeeuwarder- weg. Wegwijzerborden raakten in het ongerede, evenals verkeerslichtin- stallaties. Een stuk van de feestver lichting in de Kruizebroederstraat kwam naar beneden. Het inwonersaantal van Sneek ver meerderde het afgelopen jaar met de geboorte van 203 jongens en 166 meis jes. Het schijnt dus dat het aantal babyjongens er wat aan wil doen om het verschal in aantal mannen en vrouwen in Sneek wat recht te trek ken. De vermindering over overlijden was 306: 166 mannen en 140 vrouwen. De „natuurlijke” vermeerdering van het aantal Snekers was dus 63. Voorts was er een vestigingsoverschot van 201 om dat er 1371 mensen uit Sneek vertrok ken en er 1572 kwamen wonen. Het aantal huwelijken dat in 1975 in Sneek werd voltrokken was 219. Er werden 38 echtscheidingen in geschreven. Er bestond gevaar dat een deel van de gevel van C. en A. aan de Wijde Burgstraat naar beneden zou storten. Verder bleken een aantal sierstallen op het Veemarktterrein omgewaaid te zijn. Triest was de situatie aan het Perk in de Lemmerwegwijk-west. Doordat steentjes, vermaedelijk van het dak van de CMTS, tegen de ruiten van de woningen vlogen, gingen deze aan splinters. Het duurde lang voor dat de zaak provisorisch hersteld kon worden. De politie adviseerde in som mige gevallen familieleden assistentie te gaan verlenen. De heer mr. Tj. H. Kingma is per 1 januari ”76 uit de direktie getreden van Kingma’s Bank NV. Hij had die wens al vroegtijdig te kennen gegeven en daarom werd in de aandeelhoudersver gadering van augustus reeds per 1 ja nuari 1976 benoemd de heer J. K. King ma, tot dusverre direkteur van het kan toor in Leeuwarden. Mr. T.J.H. Kingma werd in dezelfde bijeenkomst per 1 ja nuari gekozen tot gedelegeerd kommis- saris van Kingma’s Bank. NIEUWSGIERIG Misschien waren de ouders ook wel nieuwsgierig naar het gebouw waar hun kinderen hun vrije uurtjes door brengen. ’t Haske kwam vorig jaar in het nieuws omdat het jeugdgebouw door het bestuur gesloten werd. Oor zaak: de vernielingen rezen de pan uit. Na een korte „afkoelingsperiode” gin gen de deuren weer open en tot nu toe is men redelijk tevreden over het reilen en zeilen in *t Haiske. Daaraan heeft overigens een reorganisatie binnen het bestuur meegewerkt. Uit het dagrapport van de Sneker poli tie blijkt dat ook in de waterpoortstad de nodige daken de lucht in gingen. Zo raakte de dakbedekking van de kleuterschool de Rozeknop in het Sperkhem los, terwijl ook het dak van een transformatorhuisje er aan moest geloven. Vanaf ’s nachts één uur kwa men de meldingen bij de politie vrijwel konstant binnen. ren aangehouden. Hij wondt verdacht van het opembreken van auto’s en het weghalen van radioapparatuur en an dere goederen. Proces-verbaal is opge maakt tegen de 20-jarige los werkman H.A., die zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal van kleding. De belangstelling voor de bekendma king was, zo vonden de organisatoren, geweldig, ’t Haske was propvol, er moesten stoelen uit het verenigingsge bouw Triangel gehaald worden om ie dereen aan een zitplaats te helpen. Op vallend was dat in vergelijking met de vorige keer er zoveel ouderen aanwe zig waren. Mocht dit zo doorgaan, dan moet het Haske vergroot worden, al dus voorzitter Bierman. Ruimte daar voor is aanwezig. Men loert” op lokalen naast de voormalige school. KARA VANS AAN PUIN Midden in de nacht meldde zich aan het bureau een gezin uit Den Helder. Het was de karavan in Appelscha ont vlucht en wilde proberen naar huis te rug te keren. Men voelde wel aan dat de zaak scheef zat. De politie in Sneek nam kontakt op met haar kollega’s bij de afsluitdijk en deze adviseerden om de oversteek maar niet te wagen. De familie kon in Sneek in een hotel on- dergebracht worden. M.L.H.T. van Zwam-Cosijn is zaterdag in het Haske in Balk benoemd tot Balkster van het Jaar. Uit handen van de voorzitter van de Jeugd Advies Commissie, J. Bierman, ontving zij de oorkonde en de medaille die bij deze onderscheiding hoort, terwijl de heer Bierman haar verder meedeelde dat zij het derde erelid van het Haske is geworden. (De eerste is de Balk ster van 1974, de heer L. van Beek; Gerrit Jan Wijkhuis werd ter ere van de tweede verjaardag van het Haske onderscheiden.) Het bleek moeilijk te zijn te bepalen wie nu eigenlijk de ballon had opgela ten die de grootste afstand aflegde. De plaatsen die door de afzender op de kaartjes werden vermeld, kwamen na melijk niet op de beschikbare land kaarten voor. Uiteindelijk kwam men volgende uitslag: 1. Fimmie Folrner, 2. Freerk van der Sluis en 3. Hendrik Mulder. BIJ DE FOTO De koeien van boer De Vries in Koufurderrige staan half in de bui tenlucht. In de stormnacht van vrij dag op zaterdag ging het dak de lucht in. (Foto Studio Ger Dijs). Het Stakaravanterrein aan het Snee- kermeer bij het voormalige Paviljoen leverde zaterdag een troosteloze aan- blik op. Twee wagens waren total-loss. Een wagen was boven op een ander ge waaid. Op het parkeerterrein in de Furmerusstraat ging overigens ook een karavan onderate-boven. Het zag er over het algemeen daar bij het kruis water niet al te best uit. Van verschil lende wagens waren de ramen inge- gewaaid. Verborgen schade was er vol op. De meeste stakaravans waren na melijk een paar centimeter verschoven en dat had zo zijn konsekwenties voor de aan- en afvoerleidtogen. Niet alleen de verkiezing van de Balkster van het jaar stond op het programma. Tijdens de feestweek het Haske ter gelegenheid van zijn tweede verjaardag een ballonnen wedstrijd georganiseerd. Van de hon derden met gas gevulde omhulsels die de lucht in gingen, werden er slechts een vijftiental gevonden. Twee kwamen terecht in Workum, tien in West Terschelling en drie in Dene marken. Het vernielen van ruiten bleef niet be perkt tot Oud en Nieuw. Nieuwjaars dag was nog maar een paar uur achter de rug toen een jongeman de etalage ruit van de Firma Looper aan de Kruizebroederstraat vernielde. Het was geen een nam werd zijn euvele daad gezien door twee joAgens <iie prompt de achterve! ging inzetten. De dief zag zich gedwon gen de bandrekorder te laten vallen; hjj wist wel te ontkomen. De gemeen tepolitie van Sneek stelt een onderzoek in. In de Domp 2, de jachthaven aan de Groene Dijk, sloegen boten van hun meertrossen los. Datzelfde ge beurde bij de Dimo aan de Oude Oppenhuizerweg. De drijvende bok „Ome Loeks” van Bodewes uit Franeker raakte los en kwam dwars in de Houkesloot te lig gen. De loods van jachtwerf Doe- vendans aan de Houkeslootstraat waaide in. Een stuk uit de zijkant van de tribune van de voetbalver eniging Hubert Sneek werd ook slachtoffer van de storm. f SNEEKER NIEUWSBLAD tot de Enkele weken geleden organiseerde men een zogenaamde snerttocht, een soort puzzelrit met opdrachten voor fietsers. Plaats van handeling was, ui teraard, het Gaasterlandse bos. uitzetters, Piet Tamminga en Hyikema, hadden zorg gedragen voor een pittig parkoers. Winnares bij de jeugd van nul tot twaalf jaar werd Sonja Boersma. De pienterste bij de oudere jeugd was Theo de Boer. De kategorie senioren werd een overwin ning voor J. P. Heeringa. Mevrouw Van Zwam heeft deze onder scheiding gekregen voor het vele werk dat zij voor de kerken in Balk in het algemeen en de Rooms Katholieke pa rochie in het bijzonder heeft gedaan. Daarnaast, aldus de heer Bierman „gewoon omdat het een geweldige vrouw is!” SS w r 'i --"t- F - -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1