PEER is Er zit veel handenarbeid in KNO-arts V. d.Meulen legt zijn praktijk neer Opruiming er weer! I I 31 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Opkomst in Sneek 90 procent voor het bevolkingsonderzoek Alleen in Sneek rijden de gehandikapten veel paard ULST SNEKERa»KOERIER ISS Met steun provincie ZWIJNTJESJAGERS IN SNEEK AANGEHOUDEN I „FEDERATIE FRIESE DORPSHUIZEN" EEN EIGEN SEKRETARIS? Provincie gaat een konsulente betalen I 1 COURAIT, SNEEKER COURANT, DRUFHOOTS NIEUWSBLAD dt maar een dag eerder, dus op woensdag 14 januari, verschij- nen. In verband hiermee die- de advertentie-opgaven nen dinsdag 13 januari uiterlijk om 12.00 uur binnen te zijn. In verband met de opruiming RFT Hei Saeehr NmimHad is ger^hMwIe vae NIEUWE Si ittii èt j SB v I l Z' gis S SNEEKER NIEUWSBLAD zal het Sneeker Nieuwsblad niet op donderdag 15 januari 134 12 BV» Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! MAANDAG 12 JANUARI 1976 131ste JAARGANG No. 3 Dtt blad wrsckijnt bovendien donderdags biri*-aan-huis b» GAASTERlAHD, SLOTEN <o V. Het is niet zo, dat de gemeente Sneek in het kader van het leefbaar hou den van de binnenstad de straten een kwastje witte verf geeft - al lijkt het er op deze foto van studio Ger Dijs wel op, dat men in de Kleine Kerkstraat een begin heeft gemaakt met dat karwei. Ook heeft het niets te maken met een vervroegde Himmeldei. De smurrie kwam op straat te recht toen vrijdagmiddag twee vaten met witte verf van een vrachtauto vielen, openbarsten en andere auto’s door de witte brij heenreden. De verf spatte bij muren en ramen op en talrijke auto’s kregen ongewild een spuitbeurt. De gemeentereiniging moest er aan te pas komen om de on gerechtigheden op te ruimen. De bussen zijn afkomstig uit Leeuwarden maar welke vrachtautochauffeur de verf heeft verloren is nog niet be kend. Donderdag zijn door de politie te Sneek aangehouden de 20-jiarige V.A. en de 17-jarige K.A., los werklieden, die jn de voorafgaande nacht twee fietsen had den ontvreemd in de binnenstad. De fietsen waren door de knapen op een vrachtwagen geladen en naar hun wo ning vervoerd. Er is tegen hen proces verbaal! opgemaakt. Bij een dloor de politie j.l. donderdag gehouden controle op overtreding van de maximum snelheid op de Worp Tjaardiastraat werden 15 automobilis ten bekeurd. Uiit een onderzoek. is gebleken dat van de zes maneges in Friesland alleen die in Sneek regelmatig gebruikt wordt voor het paardrijden door gehandikap- ten. Er rijden 40 kinderen van „het Zwaluwnest”, geestelijk en meervoudig gehandikapten. Verder wordt op de kinderboerderij in Leeuwarden wel ge reden, terwijl gehandicapten ook wel incidenteel op andere plaatsen rijden. (Vervol» zie pagina 3) De Datsun personenauto, gekentekend 5900 EJ, van de heer B. Ramrooch- siing, die in de nacht van zondag op maandag 5 januari van het parkeer terrein achter Hotel Bonnema werd ontvreemd, is teruggevonden in Hoorn. In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebnoken in de Centra-supermarkt van de heer Van der Berg aan het Kaatsland. Men drong binnen door het forceren van een winkeldeur. Er werd voor ongeveer 1500,aan rookwaren en Vlees weggenomen. De Provinsjale Kommisie Doarpshuzen wil die het danig voorbereider een funktionaris in dienst nemen op zal treden als sekretaris van samenwerkingsverband en als zo en uitvoerder is van de aktiviteiten van de gezamen lijke dorpshuizen, die met moeilijkhe den kampen. De funktionaris zal zich in de beginfase met name bezighou den met de laatstgenoemde taak. Dr. P. van der Meulen zoals veel van zijn patiënten en medewerkers hem zullen kennen. Met voorhoofd- spiegel achter zijn bureau. „De ka mer is helemaal veranderd, maar dat kale plekje waar mijn stoel stond, is er nog. Toen ik dat zag, deed het me toch wel wat”. Om elf-uurelf werd zaterdagavond het Prinsenbal van de Sneker car navalsvereniging De Oeletoeters even stilgelegd. Er werd een enor me kinderwagen de foyer van Ami- citia binnengereden met daarin goed verscholen de man die in no vember door het bestuur werd ge kozen tot prins van het carnaval 1976. Eerst kwam er een slappe dummy tevoorschijn en daarna tot veler verrassing Pieter van der Meeren, die voor de vierde achtereenvolgende maal als carna valsprins zal fungeren onder de naam Prins Peer de Eerste. De verkiezing van de prins was goed geheim gebleven, want tevoren waren al heel wat namen de dans zaal rondgebazuind van mannen, die deze eer te beurt zou zijn ge vallen. Temeer omdat voor waar werd verteld, dat Van der Meeren ditmaal als „gewoon burger” de carnavalsfeesten in zijn geboorte streek in het zuiden des land zou vieren Die plannen had de familie Van der Meeren ook inder daad, maar in november was de oude prins gezwicht voor de aan drang van het bestuur van De Oeletoeters om zich op het prin senbal nogmaals de tekenen van zijn waardigheid te laten overhan digen. De nieuwe-oude prins werd na zijn wedergeboorte toegespro ken door de voorzitter van De Oeletoeters, de heer C. Hordijk en ceremoniemeester E. J. Mensink. Daarna schaarde Prins Peer I zijn vaste medewerkers rondom zich en riep na een kwasie ernstige toe spraak: „Daar géan we dan weer met Prins Peer!” Om in de stem ming te komen namen De Oele toeters en de gasten van De Fyfkes uit Blauwhuis al vast een klein voorproefje van het echte carna val. Dat alles onder leiding van de Snitser Ungetiders. Van die ooroperaties en van nog veel meer, heeft dokter Van der Meulen af scheid genomen. Voor het precisie werk is een vaste hand nodig, en de heer Van der Meulen merkte dat dat wel eens wat minder werd. Vooral na een dag van hard werken. ,,Dit werk vereist veel van je, daarom kun je er maar beter op tijd mee stoppen”, zegt hij er zelf' van. De heer Van der Meu len is niet bang dat hij zich de toe komst zal vervelen. „Ik hou van prie- gelwerk. Ik vind wel wat.” Dokter Van der Meulen kwam in au gustus ’42 naar Sneek. Daar kreeg hij zijn eerste echte eigen praktijk. Voor dat bewuste jaar was hij wel eens in gevallen, iets dat overigens geen sine cure was. Doordat het bestand van KNO (keel-, neus- en oor) artsen in ’s Hertogenbosch. waar de heer Van der Meuten inviel, behoorlijk was uit- Een bescheiden advertentie kondigde het aan: dr. P. van der Meulen, keel-, neus- en oorarts, heeft per 1 januari zijn praktijk neergelegd. Reden voor een praatje met een plaatje, want wie kent niet die dokter Van der Meulen. En wat bleek: dokter doctor Van der Meulen is als zijn adverten tie: bescheiden. Wat niet uit de advertentie bleek is dat de heer Van der Meulen ook vriendelijk is. Hij heeft er slag van mensen op hun gemak te stellen. „Dat heeft misschien wel met mijn beroep te maken, ik heb voortdurend te doen gehad met angstige mensen. Doordat ik ze op hun gemak wilde stellen ben ik misschien wel een beetje babbelziek geworden”, aldus dokter Van der Meulen. Hjj lacht er een beetje verontschuldigend bij. „Wat ik ook heb, is dat als ik vreemde kinderen zie, ik vaak denk: o, dat is een duimzuiger, en dat een mondademer”. Bijna negentig procent van het aantal aangeschreven personen heeft in Sneek gehoor gegeven aan de oproep voor het onderzoek op tuberculose (en andere ziekten van de borstorganen) en het urine-onderzoek op suikerziekte. Voor het onderzoek werden in totaal 11/.321/ personen opgeroepen. Daarvan werden er 8621/ doorgelicht en namen er tevens 61/1/1/ deel aan het urine- onderzoek. Verder waren er nog 556 mensen die alléén hun urine lieten onder zoeken. Er namen 1/187 opgeroepenen niet deel aan het onderzoek omdat ze: pas waren doorgelicht, regelmatig in bedrijf of beroep worden gekeurd, onder controle staan van een specialist, wegens zwangerschap, ouderdom, invalidi teit, uitstedigheid, varende, vertrokken of wegens ziekte. Van de 1513, die geen redenen hadden opgegeven waarom ze verstek lieten gaan, is bekend dat er 112 onwillig waren. Van 11/01 weet men de reden van ’t wegblijven niet. Gedeputeerde staten stellen de Friese volksvertegenwoordiging voor om een bedrag van 19.000 gulden per jaar be schikbaar te stellen, welk bedrag trend matig verhoogd kan worden. Dit geldt voor drie jaar. Bovendien zal jaarlijks een subsidie van maksimaal 'tien pro cent in de personeels- en apparaatkos ten worden verleend. De funktionaris kan tot 1 januari 1977 onderdak vin den bij het Provinciaal Opbouwor- gaan. Na die datum kan bekeken wor den, of en zo ja wanneer deze man of vrouw in de formatie van het dan - naar verwachting - tot stand gekomen geïntegreerd beleidsorgaan in Fries- lank kan worden opgenomen. gedund door .ziekte en een ongeluk, wist dokter Van der Meuten toen wel wat hij te doen had. Hoewel hij in Den Bosch werkte, woonde hij officieel nog in Groningen. „Ik herinner me nog goed dat ik op 3 januari 1941 naar Groningen moest, op het motorfietsje, Het was verschrikkelijk koud, en af en toe liep ik een eindje om weer een beetje warm te worden”. Die tocht duurde, inklusief de keren dte dokter Van der Meulen werd aangehouden door Duitsers in verband met benzine- kontrole, vijf uren. „Ik was blij dat ik in Sneek een praktijk kon krijgen, want ik hou van Friesland. Ik ben van geboorte een Dokkumer. Ook nu ik de prak tijk aan de kant heb gedaan, blijven we persé in Sneek wonen. We zijn hier altijd met ‘plezier geweest, en de mensen zijn ook vriendelijk”. Het werk als keel-, neus- en oorarts heeft dokter Van der Meulen altijd wel gelegen. Hij heeft van nature erg leni ge vingers, dte hem van pas komen bij het fijne werk dat je als KNO-arts dagelijks moet verrichten. „Er zit veel variatie in, veel handenarbeid, als ik het zo mag zeggen. Het is heel einders dan de gewone chirurgie, het is veel kleiner werk dat een bijzondere be lichting vereist en een heel andere aanpak.” Hoeveel operaties dokter Van der Meuten in de loop der jaren heeft verricht is niet meer na te gaan. Het moeten er duizenden zijn geweest. Re ken maar na, iedere dag verrichte hij er wel een stuk of vijf. Bij die operaties zijn heel wat aman delen verwijderd. „Ik heb veel meis jes geopereerd, dte later met hun kin deren bij me kwamen”. Dte amiandel- operaties maakten een groot deel uit van ’t werk van dokter Van der Meu len. De oorchiirurgie had evenwel zijn voor liefde. De laatste jaren wordt er op dat gebied meer en meer met de boor gewerkt, maar dat lag de heer Van der Meulen niet zo erg. „Ik heb het wel geleerd, maar als het moeilijk werd greep ik altijd weer naar de ha mer en de beitel. Daar kun je onvoor stelbaar fijn mee werken. Flinterdun”. Als de provinciale staten ermee ak koord gaan zal de Stichting Paardrij den Gehandikapten, Noord-Nederland een subsidie krijgen van achtduizend gulden voor 1975 en eenzelfde bedrag voor 1976. Deze subsidie zal een bij drage zijn in de kosten van een kon- sulente. .x - '4 De Federatie heeft bij de provincie een verzoek ingediend om subsidie, waarbij er van wordt uitgegaan dat voor een periode van drie jaar de kos ten 70.000 gulden zullen bedragen. Van het rijk zal een bijdragte van 45.000 worde» gevraagd, van de provincie 19.000 terwijl de dorpshuizen zelf 6.000 zullen opbrengen. Men ver wacht dat na drie jaar minimaal 80 procent van de ongeveer 75 dorpshui zen in Friesland bij de organisatie zul- len zijn aangesloten. -*,W*’*’S*#l**^’**^&f - ’tl f.1 ft' I fsvw

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1