R. P. Gerrits van BB naar Gemeenten op het de chrL T S platteland wijzen op de problemen van kleine dorpen ■L Visueel klim/klauter werk voor school en beroep Glasdicht hï ULST r H „Open oog en Ijlst zweeg SNEKERWQERIER Gemeenten reageren „Wonen" de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van STATENJACHT FRISO CENTRAAL KONTAKTAVOND F.S.M. SNEEK I, OB II COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de ■rn A men verse g (Foto Studio Ger Dijs) U Het S~U NtamHad k ee. gm-W NIEUWE SNEEKER COURANT, si Om met vader Cats te spre ken, maar het kan ook best een ander wezen, bij de plant soenendienst van de gemeen te Sneek ’gaat ’t van de hoge boom’. Op diverse punten in de Waterpoortstad is namelijk bezig, hetzij in ver band met de centrale riole ring, dan wel doordat er een vervanging nodig was, kers bomen te plaatsen, (leg maar boompjes, want de meeste rangen nog niet veel wind). Aldus werd een viertal iepen geplant op het Grootzand, staan nu twaalf van dezelfde soort aan de Harinxmakade te pronken, verschenen er drie linden aan de Eerste Oosterkade, is de Tweede Oosterkade ver rijkt met zeven populaire po pulieren en werd het Oud Kerkhof met vijf platanen opgefleurd. Moraal: geef es vaker een boom weg. g^ f SNEEKER NIEUWSBLAD W: V M 'z is Inmiddels Kleuterschool. de drie lokalen, te weten twee werk- en één speellokaal. Het speelterrein ligt aan de kant van het water. Een breed voet- sen water en plein. schoolplein ligt anders wel wat te dicht bij het water. k<!33)3'. Bi-i •4: het gebouw, dat vlakbij de Christelijke Lagere School aan komt te Hollingerstraat staan, glasdicht Zoals bekend wordt het een kompleks van pad vormt de afscheiding tus- Waar- schijnlijk komt rond het plein tje nog een afrastering, het Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in 't Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage adverlentie-tarieven! Grote lezerskring! R. P. GERRITS van BB naar LTS WOENSDAG 14 JANUARI 1976 131ste JAARGANG No. 4 -• ctoadardag* hnta-aan-boi» Sa GAASTERLAND, SLOTEN m - De heer Geruits keert terug naar zijn „oude liefde”, heit onderwijs. Hij wordt leraar godsdienst en maatschappijleer aan de christelijke lagere technische school aian de Van Schouwenburgstraat in Snoek. De opengevallen plaats aai worden ingenomen door de heer C. A. Scharrenberg te Emmen, die daar reeds de funktie van plaatsvervangend hoofd vervulde. Op de afscheidsrecep tie van de heer Gerrits is tevens ge legenheid kennis te maken met de heer Schainrenburg. Elders in deze krant kunt u meer lezen over de switch van de heer Gerrits van BB naar LTS. Enige maanden geleden werd in Heeg gestart met de bouw nieuwe Christelijke Ij •- WW ■■'i' i1 Met de invoering van steeds meer schooltypen in de loop der tijd is voor veel ouders en hun schoolgaande kin deren de school- en beroepenwereld er niet overzichtelijker op geworden. Het doen van .een keuze uit de vele moge lijkheden is niet gemakkelijk. Om de ouders en de kinderen bij de keuze een handje te helpen is de tentoonstelling georganiseerd. Alle bezoekers zullen een eksemplaar van het boekje „School in, school uit, school inaangeboden krijgen. Dit is uitgegeven door de stichting Suder- goa. Er wordt een overzicht in gege ven van de schooltypen in de Zuid westhoek, welke richtingen er zijn te vinden en waar ze gevestigd zijn. Ver der kan men er onder meer bijdragen in vinden van gedeputeerde Mulder, van L. van der Leij over Onderwijs begeleiding, Th. Meruma (schoolde- kiaan van de Chr. Mavo in Balk over de schoottdekaan en zijn taak, van J. W. Casteleiin die iets vertelt over Edukatieve Netwerken. De tentoonstel ling is vrijdag geopend van 14 tot 17 en van 19 tot 22 uur, zaterdag is er van 11 tot 17 uur gelegenheid de eks- posatie te bezoeken en de vragen te stellen. t 1 tl I. Dit is nu het speelwerktwig, dat wordt aangeduid dis „visueel kUm- en kleuterweefsel”, dat een plaatsje zal krijgen op het grasveld bij de - kleuterschool Beltsjeblom aan de Loëngasterlaan te Sneek. Het geval is ontstaan uit spontane reakties bij het werkvoorzieningsschap Waghen- brugghe en de palenkonstruktie zal worden opgebouwd in het kader van de interim regeling jeugdige werk lozen. Als materiaal zal worden ge bruikt geselcuriseerd rondhout. Dat is naaldhout, dat een speciale behan deling heeft ondergaan waardoor het langdurig gaaf blijft. Het visuele klim- en kleuterweefsel is - het woord zegt het al - niet alleen leuk om naar te kijken, maar de kinderen zullen er straks ook naar hartelust op kunnen klimmen en klauteren. (Foto Studio Ger Dijs). „Uit de nota blijkt steeds weer de vrees naar voren te komen van de verstedelijking van het platteland. Naar onze mening dient dit niet doorgetrokken te worden naar de kleine dorpen die ver van de stede lijke kernen verwijder^ liggen”. De toekomstvisie zoals die in de nota is neergelegd met betrekking tot de kleine kernen is niet die van het gemeentebestuur en kan die ook nooit zijn, zo wordt gesteld, (Vervolg zie pagina 19) Vrijdag en zaterdag „TREEMTER” te Balk in teken schoolkeuze Op dinsdag 20 januari ’s avonds van half acht tot half negen wordt in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek weer een kontaktavond gehouden. On der andere zullen enkele recente aanwinsten besproken worden. Centraal zal echter staan een korte lezing van de heer H. G. van Slooten over het staten- jacht „Friso”. Deze fraaie Friese boeier werd in 1894 gebouwd op de ver maarde werf van Eéltsje Holtrop van der Zee te Joure. De opdrachtgever was de Commissaris der Koningin, baron Binnert van Harinxma thoe Sloo ten. Na 1937 had de boeier verschillende eigenaars. Toen in 1953 de toenma lige eigenaar tot verkoop wenste over te gaan, werd vanuit het Friese be drijfsleven een aktie op touw gezet om de boeier een waardige bestem ming te geven en wel die van „statenjacht”. De gerestaureerde Friso wordt sinds die tijd gebruikt voor representatieve aangelegenheden. Vrijdagavond om kwart voor zeven zal gedeputeerde J. Mulder in Balk de onderwijs- en beroepententoonstelling „Open oog voor school en beroep” of ficieel openen. Officieus is de ekspositie dan al enkele uren voor het publiek te bezoeken, ’s Middags om twee uur zijn namelijk de deuren van de Treemter al geopend. De organisatoren van de manifestatie zjjn het Ge- westelijk Arbeidsbureau te Sneek, de dekanen van scholen voor Lager Be roeps Onderwijs en Middelbaar Algemeen Vormend Onderwas in de Zuid westhoek en de regionale welzjjnsstichting „Sudergoa”. deze gemeente naar g.s. gestuurd heeft. Het is een samenvatting gewor den van wat de verschillende fraktie- woordvoerdters in december tijdens de algemene beschouwingen over de no ta Wonen naar voren hebben gebracht. Gaasterland heeft zijn reaktie be paald aan de hand van wat er in de raad gesteld is over het „Wonen”, waarbij ook nog gekeken werd naar wat de burgers in de dorpen tijdens de hearingen hebben gezegd. Sloten baseerde zijn oordeel op wat het ge meentebestuur zei, terwijl Wymbritse- radeels kollege een nota aan de raads leden aanbood, waarin de opmerkingen van de vroede vaderen naderhand verwerkt werden. Vele schoolhek anen zullen aanwezig zijn in het gemeenschapshuis van Balk. De leerlingen van de zesde klassen van de basisschool en na tuurlijk hun ouders kunnen terecht voor MAVO, LTS, LHNO, Agrarisch Onderwijs, LEAO ger Morgenmiddag zal in het Centrum van de Berscherming Bevolking aan het Oud Kerkhof te Sneek afscheid wor den genomen van de heer R. P. Ger rits als plaatsvervangend hoofd van de A-kring Friesland a (west). Lager en La- Middenstands Onderwijs. Verder zijn vertegenwoordigers van scholen van Middelbaar Beroeps Onderwijs, Vormingswerk en Beroepsbegeleidénd Onderwijs voor Werkende Jongeren en het Gewestelijk Arbedids Bureau aanwezig. De laatsten zijn er speci aal voor de leerlingen van het La ger Beroeps Onderwijs en de MAVO. o Net als de burgers (via de inspraakgrofepen) en instellingen op maat schappelijk gebied hebben de gemeentebestuurders kunnen reageren op de nota „Wonen” die door de Provinciale Planologische Dienst is opgesteld als aanloopstuk voor het streekplan Friesland. Van de 44 gemeenten in Friesland reageerden er 42. Tot de „zwijgers” behoorde IJlst. (De andere was Staveren). Zoals te verwachten was heeft de raad van Sneek in zijn reaktie weinig aandacht besteed aan de pro blemen van de kleine dorpen, Gaasterland, Sloten en Wymbritseradeel gingen daar wel diep op in. van een GAASTERLAND De nota „Wonen” geeft naar de me ning van de raad van Gaasterland te weinig bestaansmogelijkheden voor de kleine leefgemeenschappen. Dat staat in de reaktie die b. en w. van

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1