GEDEPUTEERDE MULDER IN BALK: Verbouwd Rode Kruisgebouw Sneek: W ij kopbou wconsulent moet er beslist komen IJLST Doorstroming naar Havo komt in de ZWH op gang Werkloosheid steeg met ruim zeven procent in Zuidwesthoek 11B I O- van Oud-korpschef P. Kooisfra overleden SNEKERl^KOERIER Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en l-HÏL P.v.d.A. Sneek aan staatssekretaris C.R.M.: Twee automobilisten bij drankkontrole op de bon geslingerd te «wr 3S] MIEUVE COORAMT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS HEUWSBLAD <k a - Hei Saeetar IfiemnbU is een f SNEEKER NIEUWSBLAD die Bewijs van teamgeest (Vervolg op pagina 3.) heit (Foto Studio Ger Dijs). Illllllllllllllllllllllllllll Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie In ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! MAANDAG 19 JANUARI 1976 131e JAARGANG No. 5 kommissie sa- ONHOUDBAAR De brief vervolgt: L dat de stadsvernieuwingsplannen DM Had vwtchijni bovendien doaderdags hoi*- aan - huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o hier vooral om stadsgedeelten rondom het centrum. Eind vorige week is bekend geworden dart de oud-korpschef van de gemeente politie in Sneek, P. Kooistra, woensdag op 67-jatrage leeftijd is overleden. In 1945 werd de heer Koofeitra benoemd in deze funktie bij de Snéker politie. Daarvoor maakte hij deel uit van de politie in Den Helder, de recherche te Hoorn en de Rijksrecherche te Leeu warden. In 1969 ging hij met funkltio- ned leeftijdsontslag. ünmalddteis was hij benoemd tot ridder dn de Orde van Oranje Nassau. Hij werd opgevodgd door hootfdinspetkteur S. H. Bos. De heer Kooistra werd geboren in Leeu warden. Die krematie van het stoffelijk overschot heeft inmiddels in aflle stilte plaatsgehad. De heer Kooistra was al enige jairen hartpatiënt. en verdiensten”. Verder kreeg de heer Bangma nog een boekenbon, en was er voor diens vrouw een bloemstuk. „Het is haast te veel”, aldus de heer Bangma. „Ik spreek uit mijn hart wanneer ik zeg dat de geweldige akti- viiteiten van het rode kruis ons erg en thousiast maken. Je moet alleen wel liefde voor dit werk opbrengen anders kun je het niet doen.” er aarzeling tot medewerking ook van de kant van Volkshuisvesting, wan neer het opbouwwerk in de te renove ren stadsgebieden niet wordt aange pakt.” De moeite om een einde te ma ken aan een volstrekt onleefbare situa tie zou door afwijzing vergeefs zijn ge weest. „Ut de safers oer 1975 docht blüken dat der dochs wol hwat oan it foaroarjen is. As wy Boalsert en Snits dêr’t havo- vwo-skoaflllen binne, net meirekkenje, dan sjogge wy dat it persintaezje lege re skoallebem dat nel de brêgeklaisse havo-vwo giet, fan 1971 oant en mei 1975 omheech gfen is fan 16,9 nel 20,1. Foar Gaeisterlan alhnne binne de per- sintaezjes 8,0 en nou 13,8, dus noch hwat leger as yn de rest fan de SWH. It mavo en it Lb.o. hedne dus de rest fan ’e bern op”. Gedeputeerde Mulder tijdens zijn toespraak in de Treemter in Balk waar hij een druk bezochte school- beroepententoonstéUing opende. (Foto Studio Ger Dijs). De meeste werklozen zijn te vinden in Sneek, zowel in absolute cijfers als in percentages uitgedrukt. Eind decem ber waren 515 werkloze mannen gere gistreerd tegen twee maanden daar in de Zuidwesthoek werkloos. Dit centage ligt onder het cijfer dat Friesland geldt, althans voor dat eind december, maar boven dat ultimo oktober. Hij maakte daarmee duidelijk waarom er zo’n tentoonstelling wordt gehouden. De ouders kunnen zich nu met him kinderen oriënteren op de talloze mo gelijkheden die aanwezig zijn in het onderwijspakket. Niet alleen in de ge meente Gaasterland of de omliggende gemeenten, maar ook verder in de pro vincie, in Leeuwarden, Heerenveen of Sneek. L ix..-. JS Hij besteedde in zijn openingstoe spraak even aandacht aan die moge- heid van een havo-vestiging in die re gio, waarover veel gesproken is. Dit plan kan alleen slagen, aldius die gede puteerde, als er een prognose komt die volgens de normen van het schoden- weest, de doorstroming naiair het voort gezet onderwijs in de Zuidwesthoek heeft nagegaan en dat dat nog steeds gebeurt door die Centrale Kommissie SchoOlVorderingistest, een waarin de schalen uit dit gebied menwerken. Bij een vrijdagnacht gehouden kontrole op alkoholgebruik werden door de po litie van Sneek twee automobilisten bekeurd omdat zy een auto bestuur den terwyl zij onder invloed van alko- hol verkeerden.. Verder werd vorige week een snelheidskontrole gehouden op de Worp Tjaardastraat, Bolswarder- weg en Kanaalstraat. In totaal werden hier 35 automobilisten bekeurd. Eens was de school een kleine eenheid in het dorp en de schoolmeester de man dlie nogal eens „foar master opspile”. Zonder hem, in al zijn funkties, kon het dorp niet leven, werd er niets ondernomen. Nu is dat anders, het werk voor de school neemt zoveel tijd van de onderwijsman in beslag dat hij niet meer overal bij en in kan zitten. De ouders worden nu meer en meer bij het schoolgebeuren betrokken. Deze vergelijking met het ver leden maakte gedeputeerde drs. J. Mulder vrijdag tijdens de opening van de school- en beroepententoonstelling die die dag en zaterdag in de Treem ter in Balk werd gehouden. Mevrouw Van Reekum verwijdert het doek waaronder de naam van het grondig vernieuwde rode kruis gebouwtje verscholen zat. In het midden de heer Rentier. VRAAG DAALT Het Distriktbureau voor de Arbeids voorziening in de Provincie Friesland stelt niet een lijst samen waarin de aantallen werkloze vrouwen per ge- De werkloosheid in de kleine Zuidwest hoek is in de laatste twee maanden van ’75 weer gestegen. Waren er eind oktober 588 als werkzoekenden by de arbeidsbureaus ingeschreven, op 31 de cember was dat getal 119 groter. Mo menteel is ruim 7 procent van de man nelijke afhankelijke beroepsbevolking per- voor van van Wanneer het projekt niet doorgaat heeft dat ook konsekwenties voor de nieuwere wijken van Sneek, al dus de brief. Door een gebrek aan deskundigheid areigen de wijkver- enigingen bij de pogingen om tot een wijkeenheid te komen stuk te De afgevaardigden naar de partij raad zullen tegen elk voorstel stem men dat moet leiden tot uittreding van Nederlend uit de Nato. Dit werd besloten tijdens de bespreking van t ontwerp-verkiiezangsprogramma. De heer S. Witteveen sprak namens d.e helpers en de helpsters. Hij vertelde dat de kolonneleden trots zijn op hun gebouw. „Aan het bereikte resultaat kunt u zien dat de rode kruisleden met elkaar best iets kunnen bereiken. Ook hij bracht namens zijn kollega’s dank aan de heer Bangma. Hij over handigde een oorkonde „uit erkentelijk heid voor de betoonde belangstelling In de brief wordt de angst uitgespro ken dat wanneer het projekt niet door gaat er een aanmerkelijke verslechte ring zal optreden van de sociale ver- voor 473 (8,6 procent tegen 7,9). Wan neer men een „kompetitiestand” zou opmaken dan blijkt dat Sneek sinds eind oktober wat betreft aantallen ge zakt is van de vierde naar de vijfde plaats. Alleen Leeuwarden, Achtkarspe- len, Smallingeriand en Heerenveen moet men voor laten gaan. In percen tages uitgedrukt staat Sneek veel la ger en zakte men in twee maanden tijds vier plaatsen, nl. van de twaalf de naar de zestiende plaats, die ge deeld wordt met Het Bildt. lopen op de aktiviteiten die voor deze vorm van samenlevingsop bouw van eminent belang zijn. houdingen in de stadswijken. Het gaat „Onze afdeling rekent het zich dan de sterk verouderde ook tot een plicht, u mede te delen, J - dat afwijzing van de subsidie-aan- vraag tot een onhoudbare toestand dreigt te leiden. De medeverantwoor- „Emstiger is nog, delijkheid voor zo’n ontwikkeling wijst i op zij uitdrukkelijk af”. Men vraagt de de tocht komen te staan. Volgens de staatssekretaris tot een positieve be- inspektie Ruimtelijke Ordening bestaat Slissing bij te dragen. Men stelde zich achter een betere honorering van de verlangens met betrekking tot de Friese kuituur. Afkeuring over het optreden van de Amsterdamse PvdA-wethouder Lam mers wilde men nog niet uitspreken voordat men alle aspekten van de zaak heeft besproken. „Snits en Boalsert stapje lykwols 30 persint fan de bern yn de brêge- kUaisse havo-vwo, dus 10 persint mear en it fait net oan to nimmen dat de bern dér 10 persint yntelli- genter binne, al mei ik fianseils de persinten sa net kiombinearje. De oarsaek is fansels: „wat de eigen plaats u biedt, zoekt dat ergens an ders niet”, yn de iiene bitsjutting ta- past op Snits en Boalsert (de bern geanie maikliker nei it havo-vwo) en yn de oare bitsjutting op Ballk, Kou- dum ensafuorthiinne (de bern blauwe gauwer yn it eigen plak mei syn bi- heindere mooglikheden)”. In een brief aan de staatssekretaris van Cultuur, Rekreatie en Maatschap pelijk werk, W. Meijer, heeft de afdeling Sneek van de Party van de Arbeid aangedrongen op het verstrekken van een rijksbydrage zodat tot de aanstelling van een wijkopbouwkonsulent kan worden overgegaan. Ge vreesd moet worden, aldus het afdelingsbestuur, dat zonder financiële hulp van rijkswege van het gehele projekt moet worden afgezien. meente zijn gerangschikt. Uit de staat per arbeidsbureau valt op te maken dat in Sneek 169 vrouwen staan ge registreerd en in Lemmer 95. In no vember bedroegen die aantellen 162 en 88. Het distritkbureau verwacht voor ja nuari een toename van de arbeidsre serve in geheel Friesland. Die toena me vindt dan met name plaats in de bouw en de landbouw. Een geleidelijke daling van de arbeidsreserve onder de vrouwen kan ontstaan, deels een ge volg van de arbeidsinpassing van de schoolverlaters. Het aantal te vervullen vaikaibures die bij ’t GAB in Sneek bekend zijn, nam in een maand tijd af met 6. Momenteel zijn er 32 banen beschikbaar, waarbij het metaal het leeuwenaandeel voor zijn rekening neemt. In Lemmer zijn tien banen minder te vergeven dan eind november: 36 tegen eerst 46. Het aantal vakatures voor vrouwen liep in Sneek op van 14 naar 16, in Lemmer bleef dat gelijk namelijk 1. Mevrouw W. van Reekum-Kloosterboer heeft zaterdagmiddag het grondig verbouwde lokaal van de Rode Kruis kolonne Sneek geopend. Ze deed dat door een rode kruis vlag weg te trekken voor het bord waarop de naam van het gebouw staat: J. R. v. Reekum huis. Dokter J. R. van Reekum was indertijd de man die samen met de heer A. Rentier de Sneker kolonne oprichtte. Nadien heeft hy zich nog uitermate ingezet voor de afdeling Sneek. Hij is vorig jaar overleden en men was van mening dat men niet beter de dankbaarheid van de kolonne tot uitdrukking zou kunnen bren gen dan door dit eerbewijs. plan een voldoende aantal teeritagen aanwijst. „Ik hoopje dat it oerlliz hjir- oer mei giauwens hwat opleverje stl. Dat is foaral yn it bilang fan de lytse Südwes thoeke’ De tentoonstelling is opgezet door het gewestelijk arbeidsbureau in Sneek in samenwerking met de welzijnsstichting Sudergoa en de schooldekanen van de LBO en Mavo’s in de Zuidwesthoek. Een groot aantal scholen hadden verte genwoordigers naar Balk gestuurd om de bezoekers te kunnen informeren. Vrijdagmiddag reeds was de belang stelling groot. Ook tijdens de ope ningsplechtigheid kwamen er geiinte- resseerden binnen. De arts J. Nauita, voorzatter van de afdeling Sneek, vertelde het een en an der over de vindingrijkheid en de za kelijkheid waarmee d heer Rentier de verbouw te betalen maakte. De veran dering wordt namelijk helemaal bekos tigd door het Rode Kruis, vandaar dat men blij was met een kundig man als de heer Rentier. Ook de heer R. Bang ma, wellicht het oudste Rode Kruis lid van Sneek, werd voor het voetlicht ge haald. Dagen is hij bezig geweest in het gebouw, terwijl zijn vrouw foura- geerde. „In deze tijd mogen we het wel als bijzonder beschouwen deze mentaliteit en deze teamgeest aan te treffen”, aldus de heer Nauta, die daarmee ook de andere Rode Kruis le den in zijn lof betrok. Hij was ervan overtuigd dat de afdeling Sneek bij on verhoopte kalamiteiten goed werk zou verrichten, juist door die teamgeest. Namens het bestuur van de afdeling Sneek bood de heer Nauta een elek trische klok aan. Vorige week is ingebroken in de kle dingszaak van de heer Visser aan de Nauwe Noorderhorne. Men kwam binnen door het vernielen van de slui ting van de achterdeur. Er wordt een bedrag van 60 gulden uit de kassa ver mist. Ook werd de diefstal van een autocassettérekorder en een autoradio (totale waarde ongeveer 460 gulden) ontdekt in de Railey Shop aan het Kleinzand. „Nei it leger underwits 'komt de op stap nei it „volle leven” en dat is in bütengewoan wichtige sack foar it barn, mar ek foiar de alldens; it is in saek fan bliidskip of ek wol fan to- toarstellliing. Hwant elke stilden mient measit „zijn uil een valk te zijn”. Oan de oare kant lilbbet der ek wol hwat de gedachte „Wy hawwe hjir yn it dloarp in mavo, och lit myn bern dêr mar hinne gean. Wy klinne skiielk wol rils wer sijen”. In één maand tijd nam het aantal werkloze mannen die geboekt staan bij het arbeidsbureau in Sneek (waaronder buiten Sneek, IJlst en Wymbritseradeel nog enkele gemen- ten vallen) toe van 602 naar 637. In Lemmer steeg het cijfer van 353 naar 456. In Gaasterland steeg de werkloosheid onder de mannen van 46 naar 88 en dat betekende een toename van 3,8 naar 7,2 procent, dus bijna een verdub beling. Sloten verviervoudigde. Eind oktober waren daar twee werklozen, eind december bedroeg dart aantal 8 (van naar 5,3 procent). Wymbrit- senadeel kreeg er 24 werklozen bij. Momenteel telt deze gemeente 80 man nen zonder werk. Dat komt overeen met een percentage van 4,1. (Eind ok tober was dat 2,9). In IJlst nam de werkloosheid onder de mannen toe met 5, oftewel 1,1 procent. De telling eind oktober bedroeg 11, twee maanden la ter 16; in percentages uitgedrukt 2,5 en 3,6. kW"-* „FAN 16,9 NEI 20,1” Gedeputeerde Mulder noemde het een goede zaak dat de welzijnsstichting Sudergpa, waarvan hij voorzitter is ge-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1