Nooigedagt IJlst liep ton scha op Dorpsbelang Folsgare wil de „Skeander State” terug snekerWoerier de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Standpunten vertoonden vele fijne nuances ULST J i 11 Werkgelegenheid voor Holvrieka Ni rota en Woudstra gegarandeerd I Hl SU COURANT. DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de NIEUWE SNEEKER COURANT. WETHOUDER D. A. BERGvan kortsluiting tot kommunikatiestoornis z Burgemeester van Sneek in de raad tijdens de Mi Het had op ’t eerste gezicht veel weg van een Gordiaanse knoop - zo ingenieus verslingerden zich dinsdagavond de meningen over een eventuele stadsbusdienst in de gemeen teraad van Sneek. Een stemming hakte het ingewikkelde samenweefsel tenslotte door. Althans op één punt: het kol lege mag uit een soort spaarpot een bedrag putten van f 27.000 „ten behoeve van een onderzoek met betrekking tot het lokale openbare vervoer”. Elf raadsleden stemden voor dat krediet, acht waren er tegen, (vervolg pagina 17) i S W en dijkbewaking 1 SNEEKER NIEUWSBLAD Sneker raadsleden staan nog niet in de naar rij voor de stadsbus (Vervolg zie pagina 17) De ingewaaide loods van de firma maar ge- maatschappelijk feit, dat een derge- Bi (Vervolg zie pagina 17) 22 O’. Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! DONDERDAG 22 JANUARI 1976 131ste JAARGANG No. 6 Dit blad verschijnt bovendien doaderdags buis-aan-huis in GAASTEBLAND, SLOTEN m De werkzaamheden aan de rioolzwiveringsvnstallatie bij Sloten vorderen gestaag. Vlakbij het Slotermeer „verrijzen” de eerste betonkonstrukties al. Het is de bedoeling dat, op Bakhuizen na, heel Gaasterland op deze instal latie wordt aangesloten. Onlangs dienden gedeputeerde staten bij de provin- oiale staten een begrotingswijziging in waaruit blijkt dat de kosten van de persleiding weer omhoog zijn gegaan. Voorlopig zit men in Balk nog met smart te wachten op een beslissing over de aanleg van het stelsel in deze plaats. (foto Studio Ger Dijsj. bij (dreigende) allerlei aard op te tre- vinden voor de struktuur van de in de toekomst noodzakelijke organisatie hulpverle- be- Op het moment van het gebeuren wa ren hoogstwaarschijnlijk 9 mannen in de loods aan het werk. Wonder boven wonder werd er niemand gewond. Wel raakte een man van de hele affaire zo van streek dat hij gisteren niet in staat bleek aan het werk te kunnen. Dat de storm even flink huis hield, be wijst wei het feit dat een meer dan 250 kilo zware kachel vijftien meter verder in de houtbewerkingsruimte werd teruggevonden. Verder raakten enkele machines onklaar en werd de centrale-verwarminig vernield. KLEIN LAND, KLEIN VOLK Mr. Van Haersma Buma was nieuwjaarsrede begonnen met de Terwijl dinsdagavond de storm de ruitjesramen van de raadzaal deed rammelen sprak de burgemeester van Sneek, mr, 15. van Haersma Buma, in zijn Nieuwjaarsrede over de onmisbaarheid van een dienst om bij drei gende rampen de verbindingen te verzekeren en hulpverlening te koör- di neren. Mogelijk schoten de raadsleden die woorden later weer te binnen toen de secretaris om half elf werd weggeroepen. Fase II van de dijkbewaking was ingetreden en dat hield in, dat het gemeentehuis „be mand” moest zijn. Bij Nooitgedaigt spreekt men nog niet direkt van een ramp, maar dat de produktie ernstige hinder ondervindt van een en ander is zondermeer dui delijk. Momenteel is men druk doen de het puin te ruimen en zo snel mogelijk het gebouw weer wind- en regenvrij te maken. De feitelijke herstelwerkzaamheden zullen naar schatting een drietal maanden in beslag nemen. Het Ijlster bedrijf heeft een storm- en bedrijfsschade- verzekering. - 's-: BUS DOOR DORP? Niet alleen de teruggave van Skeander State staat op het verlanglijstje van de bewoners van het dorp tussen Oost- hem en Ysbrechtum. Men wil de Fram verzoeken een bus door het dorp te la ten rijden (momenteel moet men he lemaal naar de rijksweg lopen), ver der zou men graag een voetpad naar het voetbalveld aangelegd zien en een lantaarnpaal in de Folgeasterleane. Vol lof was men over de wijze waar op door de gemeente de plantsoenen in het dorp worden onderhouden. De werkgelegenheid bij Holvrieka- Nirota en Woudstra Pallets is, zo werd gisteren meegedeeld, veilig gesteld. De HOM en Nederhorst United hebben over eenstemming bereikt over het zelf standig maken van deze bedrijven. Meer hierover elders in dit nummer. Het is te hopen, dat de minister van binnenlandse zaken er spoedig in zal slagen een bevredigende oplossing te noodzak eiijke voor rampenbestrijding en ning, die funktioneert in nauwe trokkenheid met de gemeenten”. van I naai in elkaar gedrukt, terwijl het dak 1 grotendeels werd weggerukt. Ook de overige muren van de zestien bij der tig meter metende loods werden be schadigd. De laatste heeft hierover een ge sprek gehad met het kollege van burgemeester en wethouders. Aangenomen werd dat de heer Kooistra na dit onderhoud ak koord ging met de wijziging. Dorpsbelang Folsgare blijkt vori ge week al geïnformeerd te heb ben bij het gemeentebestuur hoe de zaak in elkaar zat. Men wacht nu verdere stappen van Dorpsbe lang af. In de rekreatiezaal van het Sneker politiebureau werd dinsdag de heer J. A. Voerman even in het zonnetje gezet omdat hij 23 jaar lid is ge weest van de reservepolitie en nu spoedig met eervol ontslag gaat omdat hij de leeftijd van zestig jaar heeft bereikt. Voerman - in het dagelijks leven winkelchef en geboren in Kampen - kreeg uit handen van korpschef S. H. Bos een draagmedaille en een oorkonde voor vele jaren trouwe dienst als reservist. (foto Studio Ger Dijs). Dorpsbelang Folsgare wil de boerderij „Skeander State” weer „terug” heb ben. Toen de borden voor de streek Tjalhuizum op de weg Ysbrechtum - Njjland werden aangebracht, bleek de boerderij tot Tjalhuizum te behoren. Honderdvijftig jaar viel de boerderij onder Folsgare en nu is het dorp de State, die staat bij de afslag Folsgare, kwijt. De recente storm - bedoeld werd op dat moment uiteraard die van goed twee weken terug - „heeft ons weer eens duidelijk gemaakt hoezeer wij op nisiko’s bedacht moeten zijn”, aldus de burgemeester van Sneek, „Wij zijn ge neigd onze ogen daarvoor te sluiten. Omdat we een dergelijk onderwerp lie ver verdringen. Het is echter een politiek feit, dat bij sommigen bezwaren bestaan te gen de dienst Bescherming Bevol king. Het is aan de andere kant een Over het algemeen is de storm deze week erg meegevallen. Weliswaar was er lange tijd langs de kust be perkte dijkbewaking en werd onder meer bij Harlingen tussen dinsdag avond tien uur en woensdagmorgen drie uur zelfs uitgebreidijkbewa king ingesteld (fase twee: tot plm. 3.50 nieter boven NAP), maar echt link is het in feite niet geweest. Al thans niet in vergelijking met de si tuatie van twee weken geleden. werd dat dit onderhoud met de Desgevraagd vertelde een woord voerder van de gemeente Wymbritse radeel dat de State, die bewoond wordt door de familie S. S. Kooistra, inder daad tot Folsgare heeft behoord. Na de verdubbeling van rijksweg 43 vond men het verstandiger om de boerderij voortaan maar administratief bij Tjal huizum onder te brengen. Daartegen kwam de kerkeraad van Oosthem in het geweer, terwijl de heer Kooistra zich er ook niet al te gelukkig mee toonde. Het bleef ditmaal bij incidentele vallen. Eén daarvan was de inge waaide loods van de Ulster firma J. Nooitgedacht en zn b.v., waarbij een schade opgelopen werd van naar schat ting zeker honderdduizend gulden. Het ongeval gebeurde omstreeks half twee dinsdagmiddag, toen de wind in een fikse regenbui ineens sterk aanhaalde. De achtergevel van de loods werd fi- zljn op merking, dat Nederland een klein land is en het volk een klein volk. Dat klei ne land en kleine volk in het afgelo pen jaar weer eëns gekonfronteerd met het internationale verband: toe vloed van Surinamers, akties van Zuid- (Vervolg zie pagina 17) lijke dienst - onder welke naam ook - onmisbaar Is om bij (dreigende) rampen van den. Nooitgedagt IJlst. Mr. B. VAN HAERSMA BUMA dreigende rampen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1