NNWB voor eerst boven 10.000 leden a hit I en F. H. Ringnalda: „Pro Ecclesia Stoelen door café ruiten DIEFSTALLEN IN SNEEK Belangstelling in Zuidwesthoek voor LBO vertoont stijgende lijn Hele familie in het ziekenhuis na een botsing SNEKERlsfKOERIER de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van V.S.B. in een open brief aan kommissies ULST air I 1 Aanhangwagen terecht Alleen daling in Gaasterland in voordeel Mavo Brug Dijgracht in IJlst vorige week aanbesteed p W g llpl w de u Hei Saeelur Nieuwsblad is eea ym NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD 'SL. o V Mil® 1 r ;X‘!i L- j IT ESSt Mas f SNEEKER NIEUWSBLAD seis ütsykje!” giet dat noch bést. I Geharrewar over de wedstrijd - kalender en PIETER ENGELSMA nieuwe Langweerder schipper Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! Vorige week heeft de aanbesteding van de brug over de Dijgracht, in het ver lengde van de Eegracht, plaatsgevon den. De hoogste inschrijver was de fir ma Bakker en Zn uit G&ncmuiiden met 367.000,Als laagste kwam uit de buis Ten Brink BV uit Kampen met 232.535,wat ruim 2000,bene- MAANDAG 26 JANUARI 1976 131ste JAARGANG No. 7 In de afgelopen week werd door de po litie ook tegen meerdere huisvrouwen proces-verbaal opgemaakt wegens dief stal van goederen uit supermarkets in Sneek. donderdags kois-aan-hui* In GAASTERLAND. SLOTEN n.o De Sneker politie werd vorige week opnieuw gekonfronteerd met een reeks van diefstallen. In het winkelpand van mevrouw Stallinga aam het Grootzand kwam men door het forceren van een ruit aan de achterkant binnen. De he le zaak werd doorzocht. Een aantal sieraden wordt vermist. De KZW Frisia heeft een plan gelan ceerd om de inschrijvingen voor een groep wedstrijden te centraliseren. De NNWB-vooirziitter hoopte, dat het idee zal slagen en dat het dan verder uitge bouwd kan wórden. De onderscheiding werd hem overhan digd door pastoor Braakhuis en dat ge beurde in hotel Hanenburg tijdens een koffiemaaltijd, die de jubilaris en zijn familie was aangeboden door het Col lege. Zaterdagmorgen was onder veel belangstelling in de Martinuskerk een Heilige mis gezongen uit dankbaar heid, dat de heer Ringnalda dit heeft mogen beleven. Over de oeverbeschadigingen is ook het een en ander te doen geweest. In eerste instantie werden de water sporters ails „hooifddaders” aange merkt, maar later is duidelijk ge bleken, dat die slechts zeer ten dele de schuld in de schoenen geschoven kan worden. Voor het eerst sinds de oprichting is het aantal leden van de Noord Neder landse Watersport Bond boven de tienduizend uitgekomen. Dat ledenbe stand vindt onderdak in vijftig aangesloten verenigingen: dertig in Fries land, tien in Groningen/Drente en tien in OverjjsseL Verder staan nog twee zeilclubs op de nominatie om zich bij de bond aan te sluiten. Van het bereiken van deze mijlpaal werd zaterdagmiddag kond gedaan door voorzitter mr. E. R. Zweep in de jaarvergadering van de NNWB, die in de Harmonie in Leeuwarden werd gehouden. Vele kleutertjes van een jaar of vier in Sneek - en elders - hebben nog nooit in hun leventje met schaatsjes op natuurijs gestaan. Heel veel hebben zelfs nog nooit echt kunnen ravotten in de sneeuw. Geen wonder, dat het zaterdag morgen en zondag dolle pret voor de jeugd was toen ze bij het opstaan ont dekten dat er heuse sneeuw lag Sleedjes werden na jaren van de zolder gehaald, er iverd ongekontroleerd met sneeuwballen gegooid en sneeuwpop pen van bescheiden formaat verlevendigden de „groenvoorzieningen". Kortom ouderwets wintervermaak! Glunderende gezichten ook bij een aantal zaken lieden, die hun voorraad sleedjes zaterdag met tientallen zag verminderd. (Foto Studio Ger Dijs). Uit hotel De Wijnberg werd een geld kistje meegenomen met vijfhonderd gulden. Men verdenkt een gast uit Der. Haag waarvan de politie naam adres heeft. Uit de woning van de familie Seyfers in de Nassau Dillenburgstraat werd donderdag een kassetterekorder ver mist. Zaterdagavond drong men binnen in de woning van mevrouw De Vries in De Bourbonstraat. Men vernielde een ruit, doorzocht de kamers. Er was geen geld aanwezig en er werd niets vermist. Uit een auto aan de Looxma- straat werd een auto-kassetterekorder weggehaald. „Lit skippers har minsken Mr, Zweep vertelde in biet openings woord verder, dat de bond het afgelo pen jaar veel bemoeienis heeft gehad met de ligplaatsvcraindcritngen. Hier en daar zag de watersportbond grote be zwaren van bepaalde verordeningen omdat de watersporters nodeloos op hoge kosten worden gejaagd. Na be sprekingen met de provincie is aan een deel van de kritiek op de maatre gelen tegemoet gekomen. Toch acht de NNWB voor diverse plaatsen nog be tere regelingen noodzakelijk. FRIESLAND VOORUIT In de jaarvergadering, die door afge vaardigden van 34 verenigingen werd bijgewoond, bleek, dat Friesland voor de grootste aanwas van leden heeft ge zorgd: 613. Overijssel ging vooruit met 117 NNWB-leden. Groningen h..d een kleine negatieve uitwerking op de ba lans: een teruggang van 32 leden. Ove rigens is het niet zo, dat de NNWB tienduizend leden op een rijtje kan zet ten omdat diverse zetters waarvoor kontributie aan de NNWB wordt afge dragen van meerdere zeilklubs lid zijn en dus meer dan één keer bonds- geid betalen. Van de kant van Ensche de werd daar weer eens op gewezen- Hij vond dat ergens niet billijk. Voor zitter Zweep deelde mee, dat er net als bij de KNWV in de NNWB nog steeds naar een redelijke en sluitende oplossing voor dat probleem wordt gezocht. (Vervolg op pagina 3) 2. i onderwijs vertoonde in Friese Zuidwesthoek vorig jaar een lichte stijging. Dit is de belang- die door de Centrale Commissie voor Schoolvorderlngentest in Zuidwest Friesland is gehouden. Vraag waar alles in dit onderzoek om draaide was: „waar gingen de leerlingen van het basisonderwijs in 1975 naar toe?” In totaal waren 1868 leerlingen bij het onderzoek betrokken (880 meis jes en 988 jongens). Zaterdagavond omstreeks zes uur speelde zich aan de voet van de Martini kerk aan het Oud Kerkhof te Sneek weer eens een wild-westgebeuren af, dat veel belangstelling trok van passanten. Door enkele ruiten van café Gaaster land kwamen plotseling met luid gerinkel stoelen naar buiten zeilen. Een er van trof zelfs voor het café staande auto’s. Van een ervan sneuvelde de voor ruit. In Het Hoekje werden even later ook de grote spiegelruiten ingegooid. Alles schijnt een gevolg te zijn geweest van een meningsverschil tussen een paar cafébezoekers, die nogal diep in het glaasje hadden gekeken. De politie nam een aantal vermoedelijke daders mee naar het bureau. Er zullen pro- cessen-verbaal worden opgemaakt wegens vernieling, maar tegen welke per sonen is niet bekend omdat het onderzoek nog niet precies heeft uitgewezen wie er bij betrokken wanen en hoe groot ieders aandeel in de affaire is geweest. zoekgebied geldende cijfers zijn: Havo/ Vwo: 23 procent, Mavo: 39,9 procent, Lbo: 36,6 en geen voortgezet onderwijs 0,5 procent. Deze cijfers blijken in de jaren 1971 tot en met 1075 vrij kon- staat te zijn gebleven. Een autobotsing op Rijksweg 43 bij Oppenhuizen had zondagmorgen tot ge volg, dat er vijf gewonden met twee ambulances naar het St. Antonius zie kenhuis te Sneek moesten worden ge bracht De Centrale Commissie heeft in een overzicht de percentages sinds 1971 gegeven. Voor het Hiavo/Vwo blijken sindis düt jaar de volgende cijfers uit de bus te roten: 1971: 32,7; 1972: 31; 1973: 26,9; 1974: 32,8; ’75: 29,4. Duidelijk is te zien dat de top van 1974 gevolgd werd door een flinke daling. De percentages voor het Mavo bleven vrij kon- stant. Sinds 1972 schommelt deze vorm rond de 33 procent. De Lbo- vorm zilt procentueel tussen de 30 en 40 procent, waarbij het diepte punt van ’74 achter de rug schijnt te zijn (36,3 procent nu, tegen 33,5 in 1974). In Gaasterland blijkt 13,8 procent van de leerling én die het basisonderwijs verlieten, een vorm van Havo of Vwo te zijn gaan volgen. 50,8 procent ging naar 'een Mavo en 35,4 procent naar bet Lbo. De voor heit gehele onder- De botsing ontstond tegen negen uur toen de Audi van de 61-jarige J. de Vries uit Midsiand op Terschelling links van de weg raakte. Bij een po ging de wagen weer op koers te bren gen raakte de auto, mede door _t gladde wegdek, aan het slingeren. Er ontstond een botsing met een Fiat, be stuurd door de 45-jarige J. H. Wittink uit Wieringerwerf. In de Fiat zaten ook de echtgenote en twee dochtertjes van het echtpaar Wittink. De heer De Vries liep hoofdwonden op. Mevrouw J. Witting-Veenkamp brak een of meer ribben en de heer Witink’s heup schoot uit de kom. De dochtertjes Henderika (15 jaar) en Elske (11 jaar werden ook gewond. De eerste kreeg gezichts- verwondingen en de tweede een hersen schudding en een gebroken schouder. den de begroting var} 234.800,was. Verwacht wordt dat in de loop van de volgende maand een begin lean worden gemaakt met de aanleg van deze hou ten ophaalbrug die zal dienen ter ont sluiting van twee boeren in de Ruiter- polder en van een aantel landerijen van anderen. AKTIES „Mei üs is de hiiiele skütejeflaat bi- naud dat dizze gefallen tonei faker foarkomme silte, as in tail kommisjes op harren stanpunt stean bliuwe.” De brief vervolgt met de mededeling dat een aantal schippers voor een sküsje hebben bedankt omdat de kommissie de bemanning geheel of gedeeltlijk al had samengesteld. Het ging hier om een vakante plaats. De VSB vraagt de kommissies. de zaak een zaak van (Vervolg op pagina 3) De belangstelling voor het lager beroeps rijkste konklusie die getrokken kan worden uit een enquête - - - voor Schoolvorderingentest in Zuidwest -alles in dit onderzoek om draaide „waar gingen de leerlingen van het basisonderwijs Een aanhangwagen vain de heer Zijl- stra aan de Dr. Boumaweg, die woensdag werd ontvreemd, is in Heeg teruggevonden. De rijkspolitie Wym britseradeel en de gemeentepolitie van Sneek hebben voor dit geval proces verbaal opgemaakt tegen de los-werk- lieden K.W. (44 jaar) uit Den Haag en W.G .(26 jaar )uit Leeuwarden. „Hwat wy fan jim freegje is it folgjende: skütsjesilen in saek fan skütsje- silers to litten. Hwant ek al dy bemanningsleden hearre by de skütsjefloat. It binne yn it skütsjesalt bibiten skütsjesilers. Sunder mis sille de minsken fan in doarp of stêd goede silers wêze. Mar dêrmei binne it noch gjin skütsjesilers.” Dit schrijft de Vereniging van Schippers en Bemanningsle den in een open brief die de kommissies zaterdagmiddag op hun tafel in hotel Hanenburg vonden. Zoals bekend sprak de VSB tijdens haar jaar vergadering in december haar ongerustheid uit over het feit dat sommige eigenaren de schippers opgedragen hadden mensen uit eigen dorp als be manningslid aan te trekken. Daarbij werd onder meer Joure genoemd, maar tijdens de SKS-vergadering verklaarde de voorzitter van de stichting Has- kerland, J. Halma, dat daar geen sprake van was. Sterker nog, men was er zelfs een felle tegenstander van. In de brief schetst de VSB de histo rische ontwikkeling van dit probleem. De schipper was baas op zijn schip; de reder baas op de wal. Alleen op de wial boog de schipper voor hem. En er was geen reder die daar bezwaar tegen maakte. In de skütejesilerij is diait niet anders geweest. De schipper neemt zijn mensen aan. „Ransels hat in skipper walrus tajoun aan de winsk om m'nsiken üt it doarp of stêd, dêr’t dy skipper foar sylde, mei oain board to nimmien. Somtiden gong dat bést, giet dat noch bést. Mar faker hat soks rüzje foroarsaeke, hwant in skip per dy’t bemanningsleden opdrongen kriige hie fantofoaren ai de smoar yn op dy mannen. Boppedat fielde der sich gjiin baes en waerd him fiele lit ten dat er gjin baes wie”. Na de lichte toename is er bij het Havo/Vwo in Sneek weer een kleine achteruitgang ten gunste van het Lbo te konsteiteiren. De belangstelling voor de Marvo-vomm ils gselijk gebleven. Wat Gaasterland betreft treft men een vol ledig tegengestelde beweging aan. Een flinke teruggang vooral onder de jon gens ten gunste van de Mavo. In ver gelijking tot de overige rayons bleef biet percentage kinderen dat de basis school verliet en daarna het Havo/Vwo ging volgen erg laag. Aan de heer F. H. Ringnalda te Sneek is de pauselijke onderscheiding „Pro Ecclesia” verleend als dank voor zijn belangeloos werk, dat hij vijftig jaar lang voor de Sint Martinusparo- chie heeft gedaan. De 70-jarige heer Ringnalda was dezer dagen vijftig jaar lid van het College van Collectanten. (Foto Studio Ger Dijs). Twee leden van het Stedelijk Muziekkorps Sneek werden vrijdagavond bij de eerste uit voering van ’t korps in het zonnetje gezet. Voorzitter C. Hordijk speldde de heer M. Stal linga de gouden g-sleutel op de revers omdat hij veertig jaar lid van het „stedelijk” is ge weest (boven) en de heer J. Rosier werd ver eerd met het erelidmaatschap omdat hij na 52 jaar dapper zijn partij te hebben mee geblazen om gezondheidsredenen heeft moe ten afhaken. Rosier kreeg het draagspeldje dat bij het erelidmaatschap behoort.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1