Markt sisal oogstgarens stort in Kwart van Lank- TELEGRAM NAAR MINISTERS Ijlst moet horstmensen per 1 maart werkloos Opening sporthal Balk op 15 mei a.s. P.C.P. EN VRIJE KIEZERS: ZORG OVER FINANCIËN meer aan .openheid’ gaan doen Sneker flessentrekkers leverden op bestelling van jij, Officieel Orgaan en Wielrijdster in Balk dodelijk gewond KB: „Uit de Marktstraat" Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en ULST mi u /H ft-** Ik COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD Hel SaMfar NbrnnHad is m> Als de overheid niet gauw de helpende hand biedt - pogin gen daartoe zijn nog gaande - zal een kwart van de werk nemers van Lankhorst Touwfabrieken te Sneek per 1 maart 1976 worden ontslagen. De afzetmogelijkheden voor touw en garens zijn zo gering geworden, dat de fabrikage ervan onmogelijk lonend te maken is. Om andere aktiviteiten van Lankhorst niet in gevaar te brengen heeft de direktie ge meend, dat ontslag moet worden aangevraagd voor 110 van de 438 werknemers, op wie dan een te treffen afvloeiings regeling van toepassing zal zijn. en de w NIEUWE SNEEKER COURANT, 11 J J ""F— NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de snekerWkqerier F - w en k’ 3 3 sneeuw werk Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJ 1st, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! W. KOOPMANS-KUIPERS (VK) meer tweerichtingsverkeer In dit nummer is als bijlage opgenomen De sporthal in Balk zal worden verpacht aan een partikuliere ondernemer die zorg dient te dragen voor het schoonhouden van het gehele kompleks. Daarnaast zal hij de kantine kunnen eksploiteren. Hij zal dit uit moeten voeren als vrije ondernemer, zander dat een dienstverband met de ge meente aanwezig is. Dit deelt het kollege van burgemeester en wethouders aan de raad van Gaasterland mee. De gemeente zal overigens ook mee profiteren van de omzet ii de kantine. Vijftig procent van de opbrengst is namelijk voor de gemeente. DONDERDAG 29 JANUARI 1976 131ste JAARGANG No. 8 die B. De Dit Had vancltijnt bovendien donderdags bah-aan-buis in GAASTERLAHD, SLOTEN «-o (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). Gistermorgen omstreeks half tien vond in Balk een verkeersongeval met do delijke afloop plaats. Het betrof bier mevrouw M. Balstra-Bruinenwoud (43) uit Sondel die, rijdend op de Wycker- lerdyk, op een glad weggedeelte met haar fiets ten val kwam en tijdens de val met haar hoofd in aanraking kwam met de rechtervoorkant van een op dat moment haar inhalende personen auto. Mevrouw Balstra liep daarbij ernstig hersenletsel op en overleed ter plaatse. Ze laat man en drie jonge kin deren achter. Vaarten en sloten zijn door Thialf beslist nog niet voorzien van een betrouwbaar dikke Ijslaag - daar heeft koning Winter de tijd nog niet voor gehad. Kinderen plegen echter de eerste de beste gelegenheid aan te grijpen om zich te bekwa men in het schaatsen. Een van de vijvers in plan-Tinga werd woens dagmiddag (lekker vrij van school) door de jeugd geschikt bevonden om de gladde ijzers onder te bin den en de eerste, en soms éller- eerste, streken te zetten. (Foto Studio Ger Dijs). „Zonder ontslagen komt HELE fabriek in gevaar” De goederen weiden door hem direkt daarop voor een zacht prijsje van de hand gedaan. Betrof het de vorige maal in haofdzaak elekitro-technósche artikelen, nu bleek hij een levendige handel te voeren in meubelen. Meubel zaken in Sneek, Leeuwarden en Drach ten werden op die manier de dupe. B. kocht de laatste paar weken voor cir- De bestuurder van de Fiat 850, de 63- jarige W. de B. uit Ouwsterhaule, treft in dezen geen enkele blaam want hij reed bijzonder voorzichtig en zeker niet te snel. Op het moment echter dat De B. de wielrijdster in wilde ha len, raakte mevrouw Balstra uit ba lans en om zich enigszins te herstellen zwaaide ze naar het midden van de weg. Een val kon ze echter niet meer vermijden, waarop de automobilist geen kans meer zag haar te ontwij ken. ca 13.000aan t.v.-toeis>tellen, ver sterkers en andere elektrotechnisch ap paraten. Zonder te betalen. Ook hij probeerde de op deze wijze verkregen goederen voor een billijke prijs van de hand te doen. Er zit weinig speling in de begroting, deze kankiusiie had net als het kollege de woordvoerder van de firaktie der Protestants Christelijke Partijen, de heer S. Wassenaar, uit de begroting getrokken. Daarom zijn bepaalde wen sen niet uivoerbaar. Een apenbare bi bliotheek staat hoog op het verlang lijstjes, maar zal daar voorlopig nog wel een jaartje blijven staan. Naar zijn idee was het door de smalle basis waarop de begroting rust moeilijk po sitief of negatief over dit stuk te oor delen. Naar aanleiding van de ontslagdreiging bij Lankhorst Touwfabrieken in Sneek heeft de burgemeester van deze stad, mr. B. van Haersma Buma een drietal telegrammen verstuurd, gericht aan de minister van Ekonomische Zaken, R. Lubbers, van Ontwikkelingssamenwerking, J. Pronk, en van Sociale Zaken, J. Boersma. De tekst van het telegram aan de laatste luidt als volgt: „Verzoeke u in verband met drei gend ontslag 110 personeelsleden bij Lankhorst Touwfabrieken al het mogelijke te doen deze verminde ring van werkgelegenheid in Sneek en Zuidwest Friesland tot het uiterste te beperken. Gelijkluidende te legrammen zend ik naar minister Ontwikkelingssamenwerking en Ekonomische Zaken. W. g. Burge meester van Sneek”. IN DE KNOEI De PCP had evenwel die nodige op- en aanmerkingen, al was er geen zware kritiek. Men had ontdekt dat sommige posten met tien en andere met twintig procent omhoog waren gegaan. Einde lijk zal er schot iin de realisatie van die zo vurig gewenste en broodnodige (Vervolg op pagina 10) In verband met deze zaak werd op verzoek van de Sneker politie afge lopen zaterdag in Amsterdam aange houden de 48-jarige J. v. E., meerdere goederen van V.K. en betrok en weer doorverkocht. twee Snekers leverden hem op be stelling. Tot dusver kon slechts een zeer klein gedeelte van de gestolen waar achterhaald worden. Het om vangrijke politionele onderzoek is nog niet afgesloten. Vtan K. is inmid dels overgebnacht naar Leeuwarden. De anderen zijn nog ingesloten in het bureau van politie te Sneek. De situatie is besproken met de ondernemingsraad en de distriksbestuur- ders van de vakbonden. De distriksbestuurders bleken daarbij van oor deel, dat eerst toch nog alle pogingen in het werk gesteld moeten wor den om de overheid bereid te vinden in enigerlei vorm bij te sprin gen. Temeer omdat de toestand geen gevolg is van het door Lankhorst gevoerde beleid. Bij de direktie van Lankhorst heerst begrip voor die po gingen, maar men meent toch alvast de ontslagaanvragen te moeten indie nen bij het Gewestelijk Arbeidsbureau. En dat mede om het voortgaan van de andere aktiviteiten bij Lankhorst niet in gevaar te brengen. (Vervolg op pagina 10) i- Op basis van het verpachten aan een partifculier heeft men een sollicitatie- oproep geplaatst. 102 infichtingsfar mu lleren werden uitgereikt, 55 meldden zich aan. Vergeleken met andere ge meenten een tegenvallend aantal, maar dat komt waarschijnlijk door dat de beheerder niet de status van ambte naar krijgt. „Wij kunnen wel stellen dat de gegadigden die zich bij ons hebben aangemeld over ondernemings geest beschikken en niet alleen de ze kerheid zoeken van een ambtenaren baantje” aldus de toelichting. De rechten en plichten van de beheer der zullen in een kontrakt vastgelegd worden. Daarnaast is een kontrakt op gesteld waarin de financiële verplich tingen worden geregeld. Het kollege vraagt van de raad toestemming om de aanwijzing van de beheerder c.q. eksploitant aan haar over te laten. Dit omdat daarvoor een langdurig en zorg vuldig afwegen van beoordelingsfacet- ten noodzakelijk is. In Balk is het een publiek geheim dat benoemd zal wor den J. van der Werf, momenteel werk zaam bij installatiebedrijf Slump in Lemmer. De sporthal zal 15 ei wor den geopend. S. WASSENAAR (PCP) school broodnodig Hiertoe heeft het kollege indertijd be sloten toen naar een beheersvorm werd gezocht. Er waren ook andere mogelijkheden. Er kon bijvoorbeeld een beheerder in gemeentedienst wor den aangesteld, maar dat zou op den duur betekenen dat de gemeente bin nen niet al te lange tijd over moet gaan tot benoeming van een tweede beheerder. - Elders op deze pagina staat een plaatje van de zonkant van het huidige winterweer: schaatsende kinderen. Dit kiekje geeft een beeld van de schaduwkant: vorst hebben het aan de diepriolering in Sneek stilgelegd. De foto is door studio Ger Dijs gemaakt aan de Pampuskade. Door de politie te Sneek zijn in de loop van deze week aangehouden de 29-jarige A. v. K. en de 22-jarige J.B„ beiden fabrieksarbeider en wonende in Sneek, die zich in de loop van de laatste weken schuldig hadden ge maakt aan flessentrekkerij. Van K., die begin december van het vorig jaar voor hetzelfde vergrijp door de politie ook reeds in de kraag was gevat, kocht voor ongeveer 21.000,aan goederen zonder deze echter te beta len. Alleen de PCP-fraktie en de vertegenwoordigster van de Vrije Kiezers hebben zich dinsdag in de Ijlster raad „gewaagd” aan een algemene be schouwing. Het was echter meer een verzameling van de opmerkingen naar aanleiding van de begroting dan een visie op het beleid dat de ge meente in dit jaar moet gaan volgen. Voorop stond duidelijk de bezorgd heid over de moeilijke financiële situatie die vooral uit de post onvoorzien blijkt: slechts ruim 12.000 gulden reserve, een portie die in een paar maan den opgesoupeerd kan zijn. De kersverse PvdA-vertegenwoordiger, J. H. Stokker, beperkte zich tot een aantal vragen over de raming van inkom sten en uitgaven. f SNEEKER NIEUWSBLAD

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1