Dichtersf estival Balk foar Fryske amateurs dy’t oars hast net oan bod komme ^3 4^"'’ f g I ij® de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Waterleidingbuis door de vorst kapot in Napjusstraat Bij Nestlé te Osingahuizen dreigt ontslag voor 20 man ULST SNEKERfe(KOERIER T. -Jf Éfe Vaarverbod van GS voor bijna geheel Friesland STAATSSEKRETARIS SCHAEFER KOMT VOOR EEN LEZING NAAR SNEEK TOE GOUDEN HORLOGES BIJ 00STERH0F IN SNEEK GESTOLEN fail w COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD Een geweldig sportief sukses werd zaterdag de „Poe len tocht”, die de ijsclub Heeg had uitgeschreven. Er kwamen niet minder dan 2300 deelnemers opdagen om zich in te laten schrijven. Er was door de bestuur- deren van de ijsclub een veilig parkoers van vijftien kilometer uitgezet. Naar keuze mocht men dat één, twee, drie of vier keer afleggen. Het mooie winter weer werkte er aan mee, dat het gros van de deel nemers vier keer de benodigde stempeltjes op de startkaart vergaarden. Aan de hand van het aantal stempels kreeg men een medaille met daarop het aan tal kilometers dat men bij deze Poelentocht had af gelegd. Onder de deelnemers was ook het echtpaar Jelle en Attje Keulen-Deelstra met drie kinderen. De oudste meisjes Boukje en Goosje reden alleen voor heit en mem uit, het jongste zusjes tussen Attje en Jel le in. De familie Keulen-Deelstra reed met het oog op de jongste dochter het parkours één keer: vijf tien kilometer dus. De foto van studio Ger Dijs werd gemaakt op de startplaats aan de Tsjerkesleat. Daar kon men om twaalf uur het vertrekstempel afhalen. Bij de eerste ronde ging bestuurslid J. Osinga (ook trainer van de Preamkeskouwersvoorop; om de weg te wijzen. Later konden de deelnemers zelf hun gang gaan. Na één ronde gaven een aantal er de brui aan, maar de doorzetters raakten veelal in de tweede ron de hun vermoeidheid kwijt, kregen de slag te pakken en maakten de zestig kilometer vol! - rgr tg m de Hei Seeeker NieewsUad is ee. gecombmeefde va. NIEUWE SNEEKER COURANT, iwo ■Ml - v t SNEEKER NIEUWSBLAD Illlllllllllilllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllt (Vervolg zie pagina 3). Illlllllllllllllllllilllllllllllllllllllillilllillllllll ^13313' Elk jier skriuwt Berend Hof üt Nijesyl in toanielstik. Ek forline jier hat hy dat wer dien. Freed- tojoun gong it stik, „it Greate Un- rjocht”, foar it earst yn it Himster- hüs to Easthim. In dei earder koenen de alden fan dagen üt ’e omkriten fan dit doarp yn Wymbritseradiei nei it stik sjen. It waerd ütfierd troch Hofs eigen ploech „Nitn it sa’t is”. Op ’e foto fan Studio Ger Dijs in mo- mint üt it léste bidriuw. Heit en soan Visser prate oer ’e takomst. Hwat der allegearre oan foaróf gongen wie, kin men yn dizze krante léze. Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! Bij het vernieuwen van bijvoorbeeld dorpskernen krijgt men namelijk ook MAANDAG 2 FEBRUARI 1976 131ste JAARGANG No. 9 Zondag ontdekten politie-agenten dat bij Werkspoor aan het Industrieterrein twaalf ruiten wanen ingegooid. De ple gers van de baldadigheid hadden geen visitekaartje achtergelaten. Dit blad verschijnt bovendien donderdags beis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex> met die wet te maken en dat was voor Sudergoa aanleiding om de staatssekre- aris eens te vragen of hij tijd kon vin den eens naar Friesland te komen om een babbeltje te houden en eventuele vragen te beantwoorden. Jan Schaefer heeft oip het verzoek van de welzijns- stichtlng positief gereageerd. Datum en plaaits van de bijeenkomst zullen nog nader worden vastgesteld, maar Suder- gba is niet van plan het op de lange baan te schuiven. In verband met de vorst hebben ge deputeerde staten van Friesland een vaarverbod afgekondigd voor alle vaarten in de provincie, met uitzon dering van de grootscheepsvaarwa- tens. Dat betekent dat alleen nog ge varen mag worden op het Prinses Margrietkanaal en de Houkesloot tot de insteekhaven, en het Van Harinx- makanaal met de oostelijke en wes telijke aansluiting op Leeuwarden. Voor naar schatting een dertigtal be woners van de Napjusstraat en omge ving betekende het lek een tijdje onge rief want het vertrouwde waterkraan- tje liet het afweten. Uiteraard schoten buren, die nog wel „druk” hadden, met een emmertje 'water te hulp. Zaterdagmorgen sukkelden een aantal bewoners aan die Berkenlaan en omge ving plotseling met te weinig druk op het gas. De gasbuizen op dlat punt konden de zeer grote „vraag” naar aardgas niet bijbenen. Gelukkig was de buizen-situatie ter plaatse zo dat het euvel verholpen kon worden door het plaatsen van een „neduceerkast”. De mensen van gemeentewerken moesten daartoe wiel even de grond in Mar nou oer de freedtojouns. Douwe de Jong wie der yn slagge in stik- mannich goede Fryske artisten byin- oar to heljen. Hwat to sizzen fan in man as Doede Veeman üt Oaster- Syn Widzesankje en Frustraes- jeblues binne op ’t heden wol sahwat oeral bikend, nettsjinsteande it feit dat hy as amateur net safolle oan bod komt. En syn Fryske ütfiering fan it Johny Cashliet A boy named Sue, wie freed de greate topper. Een serieuze klant in de winkel maak te de bedrijfsleider er op attent, dat een man twee horloges wegnam en er mee de deur uitstapte. De winkelchef ging de dief achterna, maar raakte het spoor op de Ootsterdijk al spoedig bijster. Ta gelegenheit fan it ütkommen fan nije dichtbundels van Jaap de Jong üt Bakhuzen en Tsjebbe Hettinga üt Burgwert is der freedtojoun in sa- neamd dichtersfestifal halden yn kafé De Witte Zwaan to Balk. It festi val waerd organissearre troch Douwe de Jong, in broer fan Jaep en in freon fan Tsjebbe. Dat wie net ta muoilik, hwant kastelein Siepie Reyen ga wie meiins to finen foar it feest, en artisten dy’t de jouns hwat dwaen soenen wiene der ek wol. Genoch seis. En der giet it Douwe de Jong nou krekt om. Staatssekretaris J. Schaefer van volks huisvesting en ruimtelijke ordening komt op verzoek van de welzjjnsstich- ting Sudergoa naar Sneek om er voor woningbouwkorporaties, verenigingen van dorpsbelangen en andere belang stellenden een rede te houden over de wet op de stadsvernieuwing. voornamelijk van strukturele aard zijn de problemen brengt de werkgelegen heid van een aantal (naar men zegt meest oudere) werknemers in gevaar. In een kommunikiee wordt gezegd, dat het overleg in „uiterst konstruktieve sfeer” is verlopen. Men kwam er ech ter niet uit en besloot op 20 februari nogmaals te vergaderen. Bekend is, dat bij de vestiging in Osingahuizen verlies wordt geleden. Zeer groot is dat niet en het wordt steeds kleiner. De vakbonidsvertegen- woordagers hebben van Nestlé een hoe veelheid schriftelijke informatie ge vraagd om die eerst op 18 februari te bespreken. Nestlé heeft de laatste ja- ren al een paar keer werktijdverkor ting aangevraagd. Men wil nu in Bois- ward overschakelen van een twee- naar een éénpfloegenstelsel. In Osingahuizen zou men tot een „reorganisatie” moe ten kooaen. In Jutrijp-Hommerts werden zaterdag de Friese kampioen schappen langebaan voor A- en B-junioren verreden. Hoe wel het Ijs op diverse plaatsen nu niet bepaald van een glan zende kwaliteit was en de rij ders de felle oostenwind op het rechte eind pal tegen had den, vielen de prestaties over het geheel niet tegen. Bij de A-junioren sleepte Gerard de Rond de titel in de wacht, ter wijl in de B-klasse Hilbert v. d. Duim dat deed. Na afloop wil den de prijswinnaars met alle plezier even voor de kamera poseren, in het midden de trotse winnaar bij de A-rijders Gerard de Rond, geflankeerd door tweede prijswinnaars Riekele Heida (links) en Jan Poepjes. Even tevoren had het winnende drietal uit handen van de heer I. Bergsma, voor zitter van de ijsclub van Jut rijp-Hommerts die de organi satie van dit schaatsgebeuren voor zijn rekening nam, de daarmee gepaard gaande prijzen uitgereikt gekregen. Voor een meer uitgebreid ver slag zie onze sportpagina’s. (Foto Studio Ger Dijs). Zo in het holst van die nacht kon men verder weinig doen. Vanmorgen begon men met de herstelwerkzaamheden. De „eerste hulpploeg” van gemeente werken in Sneek moest vannacht in aktie komen. Door opvriezing van de grond knapte in de Napjusstraat een buis van de waterleiding en begon het water door de straatstenen naar boven te borrelen. En aangezien dat water natuurlijk bevroor hadden er door gladheid ongelukken kunnen gebeuren. Direkt na de melding was gemeente werken ter plaatse om een drietal schrikhekken met aan-uitlichten te plaatsen om het verkeer op de hinder nis en de gevaren attent te maken. Op vrijdag 20 februari zullen er tussen de hoofddirektie en de direktie van de Nestléfabrieken te Bolsward en Osinga huizen en de vakbonden opnieuw be sprekingen plaatsvinden over het plan van de direkties om 45 werknemers van de fabriek in Bolsward en twintig hö de fabriek in Osingahuizen te ont slaan. Als er niet gauw verbetering in de werkgelegenheidssituatie komt acht men inkrimping van het personeelsbe stand noodzakelijk. Een dag of tie® geleden hebben de eer ste gesprekken tussen beilde partijen Plaatsgehad. De hoofdldlirektie van Nestilé Nederland en die direkties van Bolsward en Heeg gingen om die tafel zitten om over de problemen in Bois- Ward en Osingaihuiizen te praten. De di rekties stelden, dat die kneep hem vooral zit in de sektor van de gesui kerde gecondenseerde melk. Deze „Der bdnne in soad goeie artisten yn Frysl&n, mar der wurdt flensten to min foar dizze minsken dien. De echte amateurs komme hast net oan bod. It bliuwt meastentiids by Sado Martens en in pear oare greaiten, en der woenen wy nou what oan dwaen. It ütkommen fan de bondels fan Jaep en Tsjebbe wie der in moaiie oanlieding ta.” En hwerom nou krekt yn Balk? „Ik soe hast sizze dat die echte spirit fan de folksmuzyk hjir yn de Südwesthoeke fan Fryslan noch it measte libbet. Der binne hjir in soad minsken dy geane faek niei lerlan ta”. In bewiis derfan is wo1! it optreden fan de Ierse folk- sanger Terry McCann, dy’t justermid- derin yn De Witte Zwaan in foorstel- ling joech. Kastelein Siepie Reyenga hat McCann yn lerlan metten, en hat him meiiens meinommen nei Balk. Foarich jier, yn ’e Ljochtwike hat de foilksanger foar de eairste kear Balk optreden, en dat sloech dalik yn as in bom. Zaterdagmiddag ging een „klant” van juwelier Klaas Oosterhof aan de Oos- terdjjk in Sneek er vandoor met twee gouden herenpolshorloges. De klokjes hadden een waarde van 1800 tot 2000 per stuk. yn -F c-*'v W

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1