Gaasterland: akkoord Sneker Waterpoort komt eind mei in Madurodam metvrije ondernemer’ als beheerder sporthal Kerkgangers Heeg nemen het op voor Colombianen ULST „Taptoe Sneek” geprolongeerd HF IW a slis Gaastra: geen alkohol in kantine SNEKERsfKOERIER de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van GOUDEN MEDAILLE VOOR J. DIJKSTRA iBk iX ..w” gpi® ft W! lil BIS ffigl lig ZONDAG WORDEN KAARTEN UITGEDEELD Dinsdag 25 mei zal de burgemeester van Sneek, mr. B. van Haersma Buma, in Madurodam de miniatuur- Waterpoort overdragen aan ’t gemeentebestuur van dit Haagse ministadje. Het is de bedoeling dat de Waterpoort komt te staan aan de rand van de oude stadskern van Madurodam. Deze wordt omringd door een grachtje. Tot voor kort stond daar een poortje bij als voorbeeld van een overblijfsel van vestingwerken. De Waterpoort komt daarvoor in de plaats. Dat is ook de reden dat een en ander zo snel verlopen is. Zoals bekend is de bouw van de minia- tuur-Waterpoort mogelijk geworden door bijdragen van de gemeente Sneek en de stichting Sneek-Pro- motion en door de verkoop van legpuzzels met een afbeelding van de Waterpoort. Bij de overhandiging ’s morgens om elf uur, zal het volledige Sneker kol lege van b. en w. aanwezig zijn. Het Swehr MiiwiMiif fc m> j l'-rtgwe - NIEUWE SNEEKER COURANT, SNSQa COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD |j •■w ft 9 SNEEKER NIEUWSBLAD ..In (Vervolg op pagina 13). 'I Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, MIst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in 't Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! M. STEEGENGA (CDA) ode aan de vrije ondernemer bare aanklachten, waarin onder meer gedetailleerd gevallen van onderdruk king worden beschreven. DONDERDAG 5 FEBRUARI 1976 131ste JAARGANG No. 10 Dit blad varseh^nt bovendien donderdag* hoi*-aan-hui* in GAASTERLAHD, SLOTEN Met elf stemmen voor en slechts twee tegen is de raad van Gaasterland dinsdag akkoord gegaan met de beheersvorm voor de sporthal in Balk. Zoals wij vorige week reeds meldden wordt de beheerder geen ambtenaar maar een vrije ondernemer, die van de gemeente een gegarandeerd basis inkomen krijgt en aan deze de helft van de nettowinst van de kantine dient af te dragen. Met dat gegarandeerde basisinkomen had CDA-er M. Stee genga het moeilijk. Net als enkele anderen uit de raad vond hij dit bedrag te laag, maar het voorstel van de Balkriér winkelier om het bedrag op te trekken van 25.000 naar 35.000 gulden vond geen weerklank bij zijn kollega- raadsleden. Vooral niet nadat wethouder mevrouw A. Brandenburg-Vogel zang breedvoerig had uitgelegd dat die kwart ton maar een begin was omdat men nog helemaal niet wist hoe de zaken in de sporthal zich zou den gaan ontwikkelen. De tijden van weleer herleef den weer eens. Na dertien jaar daarvan verstoken te zijn geweest, mocht de Sneker Jeugd zich opnieuw te goed doen aan de befaamde Groot- zand-slingerkoek. Voordat je die echter in handen kreeg, had je er wel zo het een en ander voor moeten doen. De lekkernij lag namelijk halver wege de te schaatsen baan op een bierton en moest door de vrouwelijke helft van het met een sjaal of riem aan el kaar verbonden paar daarvan afgepakt worden. En dat zo snel mogelijk, want de finish was je dan nog lang niet ge passeerd. Spanning alom dus, waar niet alleen een tachtig tal paren onder gebukt ging, maar ook een flink aantal toe kijkers. Studio Ger Dijs keek mee. Voor een meer gedetail leerd verslag zie elders in de ze krant „Steunt de anti-onderdrukkingscampagne in Colombia den wordt van vijftien acht februari zal er in Zoals bekend is deze werkgroep bij zonder aktief met betrekking tot Co lombia. Vorig jaar ontving men twee vertegenwoordigers van de ANUC, de landelijke organisatie van boeren in dat land. Tijdens de bijeekomst in de, ORDE VERSTOORDERS Sinds vorig jaar geldt in Colombia de staat van beleg, waardoor het de re gering mogelijk werd om maatregelen te nemen die anders alleen in een oor logssituatie van kracht zijn. Op grote schaal worden militairen ingezet om binnenlandse „ordeverstoorders” op te sporen, gevangen te zetten en te be rechten. Tot die ordeverstoorders wordt met name de arbeidende klasse gerekend. Eén van de eerste maatre gelen die genomen werd was het de bevolking ontnemen van het recht van samenkomst en organisatie. De boerenorganisatie ANUC is één van de groeperingen geweest, die de anti-onderdrukkingskampagne op gang gebracht hebben. Niet alleen binnen lands wil zij de openbare mening mo biliseren, maar ook in de rest van de wereld. Het is in het verleden meer malen gebleken dat de machtsheb bers in Colombia gevoelig zijn voor de publieke opinie in de rest van de wereld. Een half jaar geleden begon de ANUC met 't publiceren van open- it miljoenenkompleks Iroch in frije ün- dernimmer biheare tsjin it basislean fan in modale wurknimmer”. Deze on dernemer moet, aldus Steegenga, uit de vjjftig procent van de nettowinst zich installeren en zijn investeringen plegen. Hij zag het gevaar er in zitten dat door die faktoren de kantine in de sporthal noodgedwongen zou uitgroeien tot een horekabedrijf. De boeren hebben zich georgani seerd in de ANUC. 55 procent van de boeren bezit slechts 3,5 pro cent van de bebouwbare gronden. De rest is eigendom van een groep grootgrondbezitters, waartoe on der meer de minister van Binnen landse Zaken en zijn kollege van Landbouw behoren. De grootgrond bezitters bekleden hoge posities in de konservatieve en de liberale par tij. Duidelijk is, aldus de aktievoer- ders, dat van die kant niet veel heil te verwachten is. Burgemeester mr. B. van Haersma Buma speldde dinsdagmiddag in de kantine van de Machinefabriek W. Hu bert en Co B.V. aan de Frmeker- vaart de eremedaille in goud van de Orde van Oranje Nassau op de revers van de heer J. Dijkstra, die veertig jaar bij Hubert in dienst was. Dat ge beurde tijdens een receptie, die zeer druk werd bezocht. De 60-jarige Jaap Djjkstra kreeg tevens het vererende getuigschrift en een medaille van de Maatschappij van Nijverheid en Han del. Geztten de bijzonder positieve reakties op de Taptoe Sneek 1975, hebben Sneek Promotion en de Advendo^korpsen in principe besloten ook in 1976 weer een dergelijk evenement te organiseren. Waren de toppers in 1975 het Trom petterkorps der Cavalerie en het Ha inan Jentemusikkorps uit Noorwegen, in 1976 verwacht men dat de spekta- kulaire United States Airforce Band Europe (Ustafe Band), een musicerend en showend militair-fanfaireorkest, ge legerd in Wiesbaden, als paradepaard je zal fungeren. Hoewel aiHe onderhan- delingen nog niet zijn afgerond, is de verwachting gerechtvaardigd dat ook de nu volgende korpsen aan dit mu ziek gebeuren zullen deelnemen. Fanfa- rezug „Königstein” uit Konigstein bij Stuttgart, een bekend Duits tamboer-, trompetter- en jachthoomkorps. De landelijk en internationaal bekendheid genietende Ahoy Band uit Rotterdam, Waarmee de Drum- en Showfanfare van Advendo reeds in diverse steden van Europa optrad, De Drum- en showfanfare van Advendo en wellicht het tegen die tijd tot Drum-en Show- fanfare omgebouwde Jong Advendo. De taptoe zal evenals vorig jaar worden gehouden op het Hubert Sneek-terrein en wel op zaterdagavond 19 juni. In twee talen wordt bij de minister van Landbouw, Rafael Pardo Buelvas, geprotesteerd tegen de groeiende schen ding van de elementaire mensenrech ten en demökraitische vrijheden in zijn land. „Wij dringen erop aian dat de ANUC en andere authentieke vertegen woordigers van het volk zich vrijelijk kunnen organiseren en akti'e voeren”. Hoe wil men in Heeg de bevolking daadwerkelijk bij de aktie betrek ken? Zoals hierboven al is vermeld, hebben de inwoners van Heeg een stencil in de bus gekregen waarin de anti-mderdrukkingskampagne werd aangekondigd. Aan alle kerk gangers zal een stencil worden uit gereikt waarin dé situatie in Colom bia wordt uiteengezet. Aanstaande zondag krijgen zij een protest- en een solidariteitekaart uitgereikt waarop men zijn handtekening kan zetten. GOKJE Een heel ander geluid liet C. Gaastra namens de PvdA-fraktie horen. Hij stelde zich graag achter het voorstel van het kollege. Hij was blij dat b. en w. niet op de toer van een ambtenaar met al zijn kon sekwen ties waren gaan zitten. „De kans dat wy oan in amtner langer fêst sitte dan winslik is foar de De tweede kaart is een solidariteitsbe tuiging met het werk van de CRIC, de organisatie waarin de indianen in de provincie Cauca zich, hebben vere nigd. De werkgroep vraagt de deelne mers aan de aktie in Heeg wel een bijdrage in een kollektebus de depone ren om de onkosten van deze aktie te bestrijden. (Een klein voorbeeld: de portokosten naar Colombia bedragen 75 cent). sosiael ünrjocht”, noemde me vrouw W. Spoelstra-Postmus (FNP) de regeling die het kollege zich voorstelt. Zij was bij zichzelf te rade gegaan of dit de beste oplossing was. „Us tocht fan net. Soks freget om swierrichhe- den. Dit twingt de man safolle moog- li-k üt 'e kantine to heljen.” Mevrouw Spoelstra vond net als Steegenga het basisloon te laag. Daarnaast tekende zij bezwaar aan tegen het feit dat de beheerder eik jaar zijn ontslag kan krijgen. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIlillllllllilllllllllilliil iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin De eerste die zijn visie op dit voorstel van het kollege gaf was de reeds ge noemde CDA-er Steegenga. Hij nam de gelegenheid te baat de loftrompet over het vrije ondernemerschap te ste ken. Daarnaast liet hij duidelijk uitko men het gevoel te hebben dat het kol lege de vrije ondernemer maar een werkpaard vindt. „Jimme bispar- je jimme sa in soad jild. Jimme litte bij zaal van de gereformeerde kerk werd verteld over de problemen waar mee men in Colombia te kampen heeft. die daar gehou- tot en met eenentwinig februari. Op zondag alle kerken meer verteld worden. Na afloop kunt u protest- en solidariteitskaarten verkrijgen”. Een stencil met de ze tekst is in Heeg huis aan huis bezorgd door de mensen van de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking. In het stadhuis van Sneek werd woensdagmiddag hulde betoond aan de dertien-jarige Martijn Loots, die in april 1975 de nu zesjarige Jan Robert Knol van een wisse verdrinkingsdood redde toen het knaapje in de gracht van de Harinxmakade was gevallen. Het Carnegie-Helden- fonds vereerde Martijn, leerling van het Atheneum van de Rijksscho- lengemeenschap, met een luxe ballpoint met een op het gebeuren slaande inskriptie. Na erg lovende woorden werd het herinnerings- kadootje aan Martijn uitgereikt door burgemeester mr. B. van Haersma Buma. (Foto Studio Ger Dijs). f iSltllH I .1 ’•ff T - J. J

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1