kours Wymbritseradeel Kompositie gaf doorslag op ’t achtste solistenkon- OfTc 1 "Ml lill n Officieel Orgaan en van I I Komt binnenkort profes sionele Sneek-promotor? Onbekende maakt slippertje en raakt een argeloze fietser de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en ULST Jf PATRIMONIUM: WIJ ZIJN IN ONDERHANDELING Sneker juwelier door trio ringen ontstolen Proces-verbaal voor dronken automobilist 'Werkgroep' voor struktuurplan van Sneker binnenstad KOLLEGE GEEFT VOORKEUR AAN HAVERKAMP SLOTEN WIL WEER KERMIS l -v Al, TV* s <h Weer eens wat anders dan de normale winterse plaat jes. In plaats van een witte vlakte één met witte en donkere banen. Een speling der natur? Beslist niet. Het ’j ar jen’ door de boeren gaat door. (Foto Studio Ger Dijs). COURANT, DRUFHOUTS NEUWSBLAD m <fe SNEKERMKQERIER Landelijk opererende groep? m NIEUWE SNEEKER COURANT, Je, der is toch niet ien Nee, dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. Het was „maar” een oefening, stelde brandweer komman dant B Slob het ijlings toegestroom de kijkerspubliek gerust, na dat even tevoren een drietal van zijn duikers zich in het ijskoude water van de Kolk had begeven. De Sneker brandweer was tot deze aktie overgegaan om eens te kijken wat de beste moegelijkheden zouden zijn bij het zoeken naar iemand die te water zou zijn geraakt. Het bleek dat het zich begeven onder het ijs geen problemen opleverde en dat het zicht door de reflek- tie van de ijslaag zelfs bedui dend heter was dan normaal. Bovendien ondervond men van stromingen in het geheel geen hinder. De kou viel mee, al zeiden de drie duikers na een vijftien minuten het toch wel welletjes te vinden. „Erg positief’, konkludeerde de heer Slob na afloop. Studio Ger Dijs bekeek het vanaf een beduidend minder koude wal kant. In het water Flip Kui pers, die door /dj!ma „aan het lijntje” wordt gehouden. Kui pers’ medewerkers waren Jan v. d. Weij en Arend Hagens. Hei SaMhr NwmbW m> (Vervolg zie pagina 3) OW Bewoners Molenwijk klagen over scheuren in woningen! MAANDAG 9 FEBRUARI 1976 131ste JAARGANG No. 11 Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJ 1st, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! Patrimonium is momenteel in on- derhandeltog! met de leverancier van de platen. Men wil komen tot een regeling waardoor de gevolgen voor de bewoners zo gering moge lijk zijn. „Het moet niet gaan over de ruggen van de mensen”. In ie der geval wordt de zaak aangepafct en wel zo spoedig mogielijk. Dtt Had vwttMat bovendien donderdags hais*>aaa-huis in GAASTERLAND, SLOTEN «.o Er wordt momenteel onderzocht of in Sneek behoefte bestaat aan een profes sionele „Sneek Promotor”. Dit beves tigde de voorzitter van Sneek-Promo- tion, T. H. Scholten, desgevraagd. Deze funktionaris zal Sneek Promotion en een aantal andere organisaties moeten ontlasten van een groot aantal taken. Met name bij Sneek Promotion wordt de behoefte aan een dergelyke funktio naris sterk gevoeld. t een p geformeerd waarin leden Sneek Promotion, de Vereniging f SNEEKER NIEUWSBLAD Zaterdagnacht rond een uur raakte ’n uit de richting Lemmer komende per sonenauto op het Hoogend in de slip en maakte daarbij een hele draai. Van twee daar rijdende fietsers werd er één geraakt. De automobilist botste vervolgens tegen een verkeerspaal en het hekwerk langs de gracht. De bestuurder v^in de auto, waarin volgens getuigen vijf personen zaten is zonder zich bekend te maken weer de Lemmerweg opgereden. De fiets van het aangereden meisje werd zwaar beschadigd. Zij liep zelf geen letsel op. De politie stelt een onderzoek in naar de identiteit van de autobestuurder. Hat zijn dan de parkeerruimte van die jachthaven, de Haverkamp (dezelf de plaats als vorig jaar) en de Los wal. Wanneer het kollege die voor- en hadden van deze plaatsen heeft opge- somd blijkt dat het drietl de voor keur geeft aan de Haverkamp. „Wij hebben echter gesteld dat dat niet van doorslaggevende aard is. Wij zouden het op prijs stellen uw standpunt hier omtrent te vernemen”, aldus b. en w. tot de raadsleden. Juwelier Dikhoff in de Nauwe Burg straat in Sneek kwam donderdag tot de onaangename ontdekking dat hij meerdere gouden damesringen (tot een totale waarde van ongeveer 8000 gul den) miste. Deze diefstal is vrij zeker dinsdagmorgen gepleegd toen twee mannen en een vrouw hem met hun klandizie vereerden. De werkgroep gaat plannen en aktivi- teïten ontwikkelen op terreinen van stadsvernieuwing, verkeer, parkeren, etc. Niet alleen voor die kern, maar ook voor het gedeelte net buiten de grachten. Burgemeester en wethouders hebben aan het circus Charivari vergunning verleend voor een standplaats op het Martiniplein. Het circus zal op 5 en 6 mei in Sneek optreden. De gemeenschappelijke woningkom- misSie zal worden uitgebreid met een maatschappelijk werker. Hij zal ails ad viserend lid worden benoemd. De wo- ningkommissie is een toewijztogsorgaan voor woningen die eigendom zijn van de gemeente of de woningstichting Pa trimonium. In „Uit de Marktstraat” van 29 ja nuari stond in een artikeltje de mede deling, dat de beschikking individuele huursubsidie ils gewijzigd. Er zijn rui mere mogelijkheden gekomen voor huurders beneden 30 jaar. Ten onrechte is hierin vermeld dat dit van invloed is op de huursubsidie en de huiurgie- wenningöbijidrage. De nieuwe regeling geldt alleen voor de huurgewennings- bijdrage en niet voor huursubsidie. Volgens het kollege is de parkeer ruimte bij de jachthaven ongeschikt. (Vervolg zie pagina 3) Waarschijnlijk wordt binnenkort werkgroep j van -- van Sneker Zakenlieden en de Vereni ging voor Vreemdelingen Verkeer zit ting zullen nemen. Deze werkgroep zal de opdracht krijgen te onderzoeken of er inderdaad behoefte bestaat aan een promotor, of deze man er een volledige dagtaak aan zal hebben of slechts part time werkzaam zal zijn en door wie de kosten van hem en zijn bureau zul len moeten worden gedragen. Deze ma terie is, zo vernamen vrij, reeds behan deld bij de Vereniging van Sneker Za kenlieden en bij Sneek Promotion. De vrouw toonde belangstelling voor klokken en zag kans de verkoper zo danig af te leiden, dait hij niet op de mannen lette die bij de etalageruimten standen. De Sneker politie stelt in sa menwerking met kollega’s elders in ’t land een onderzoek in naar de identi teit van het drietal. Op andere plaat sen zijn namelijk juweliers op soort gelijke wijze beroofd. In de afgelopen week zijn meerdere huisvrouwen betrapt bij diefstal van goederen uit supermarkten en kleding zaken. Door de politie is proces-verbaal tegen hen opgemaafkt. De eerste woningen in Tinga-Duinter- pen werden ruim anderhalf jaar gele den betrokken. Zoals gebruikelijk bij nieuwe woningen kregen de bewoners i bij de sleutel een briefje waarop zij de mankementen, die zij in de woning ont dekten, konden noteren. Patrimonium zorgde ervoor dat de reparaties zo spoe dig mogelijk werden uitgevoerd. Nader hand werd nogmaals aan de bewoners de gelegenheid geboden hun opmerkin gen door te spelen. Het opvallende was dat na die tweede en laatste ronde de scheuren zich pas begonnen te vertonen. Bijvoorbeeld in de hoeken van de gang, waar een plaat aansluit op de muur en in de aanslui tingen van de platen tegen het plafond vertoonden zich krimpscheuren. In een aantal woningen kwamen scheuren in de douchecel, scheuren die van de zol der tot even boven de vloer zich Voort zetten tot vlak boven die tegelrand langs naar het natte gedeelte van de douchecel. Het gevaar bestond dat het water door de scheur tussen de vloer van de douche en het plafond van de gang zou lekken met alle gevolgen van dien. Inmiddels is dit in zeker één ge val al verholpen. Volgens sommigen zou de oorzaak ge legen zijn in het feit dat de woningen in een natte periode van het jaar zijn gebouwd. Dit wordt door Patrimonium niet waarschijnlijk geacht. De scheuren vertonen zich namelijk ook in huizen die in een droge tijd gebouwd zijn, Ver moedelijk komt het doordat er verschil lende materialen zijn gebruikt met een verschillende spanning. De scheuren zijn duidelijk een gevolg van de werking in de platen. Bij de wijkvereniging Lemmerweg-west is men wel op de hoogte van de klach ten. Het bestuur gaat zich er echter nog niet mee bemoeien. „Wij zijn geen huurdersvereniigjing”, aldus sekretaris B. Postma. Dat wil, zo verklaarde hij, niet zeggen dat de wijkvereniging zich in de toekomst er niet mee bezig gaat houden. „Wat de leden willen, wil het bestuur ook”. De beste oplossing is, viindt hij, dat de mensen met klach ten deze op papier zetten en vergezeld van hun namen als een soort petitie aan Patrimonium aanbieden. Mocht de woningbouwvereniging er niets aan wil len doen, dan zou het bestuur eventueel wel in aktie willen komen. Uit de on- derhandelingen tussen Patrimonium en de leverancier blijkt dus dat dat niet nodig is, omdat Patrimonium druk be zig is een voor alle betrokkenen aan vaardbare oplossing te vinden. By een drie uur durende verkeers- kontrole op de Bolswarderweg (vrij dagavond en -nacht) zyn drie rijver boden opgelegd. Zaterdagnacht werd tegen een automobilist proces-verbaal opgemaakt wegens het rijden onder invloed. Als vervolg op het in maart vast te stellen struktuurplan zal het gemeente bestuur van Sneek een werkgroep voor de binnenstad instellen om de globale aanwijzingen uit het struktuurplan ver der uit te werken. A wh 4 is Dat stuik was speciaal voor het drie tal geschreven, en ook voor de instru- meniten die het hanteerde. Dat was iets waar de heer Tiemiemsma erg ver heugd over was. Tevens was hij van mening dat met dat stuk „de para- depaardjes dy’t alityt sptelt wurde, nouris trochbrutsen wuirde. It is in ti- ge nijsgjirrich stik.” Het solistenkankouns werd gehouden in Bolsward, in het gebouw van de Ne derlands Hervormde kerk, het Con vent. De muziekvereniging Oranje is lid van de Federatie van muziek- en zangverenigingen van Wymbritseradeel en doet als zodanig ieder jaar van buiten die gemeente mee met een flink deelnemersaantal. Vandaar dat men besloot op verzoek van Oranje, het konkiours ditmaal eens in Bolswaïrd te houden. Het Convent bood een prima a'kkommodatie. De akoestiek was goed, al was de lucht wat droog. Dat hoeft op een solistenkonkours evenwel geen nadeel te betekenen, de solisten komen dan namelijk wat direkter over. De kwaliteit van het gebodene was over het algemeen normaal, al wa ren er dan wel enkele uitschieters bij. Dat komt uiteraard tot uitdruk king in de uitslag: er waren 15 eers te prijzen, waarvan drie met lof, op een deelnemersaantal van 33. De overigen haalden een tweede prijs. Overigens had men niet over publie ke belangstelling te klagen. Er wa ren altijd wel 150 belangstellenden, onder wie wethouder I. Veldhuis en gemeentesekretaris G. Sennema van Wymbritseradeel en de wethouder van kulturele zaken van Bolswaïrd, de heer W. la Roi. ’t Saxofoontrio uit Bolsward, Froukje Wymenga die door haar zuster Et An na werd begeleid op de piano, en de heer R. Dykstra uit Bolsward werden beloond met lof der jury. De heer Dykstra, die ook deel uitmaakte van het saxofoontrio, is voorzitter van de ontvangende vereniging. Hy behaalde op zijn sax met het stuk Concerto van Haydn 45 punten. Verder viel nog op het duo Reijenga uit Oudega (W) van EMM. Dit nog jonge duo kwam, even- „Een storm in een glas water”, zo karakteriseerde een woordvoerder van de woningstichting Patrimonium de opschudding die ontstaan is onder een groot aantal bewoners van de „Molenwyk” in het uitbreidingsplan Tinga- Duinterpen in Sneek. Aanleiding is het feit geweest dat in een aantal wo ningen scheuren begonnen op te treden in de platen tegen het plafond en in bepaalde wandjes, onder meer in de douchecel en de slaapkamers. Bij Patrimonium, de eigenaar van de woningen, is men nog bezig uit te zoeken waar de precieze oorzaak zit en wie deze verantwoordelykheid draagt. Men heeft de konstrukteur, die de zaak berekende voor tot de bouw werd over gegaan, weer ingeschakeld en die kan zich niet begrijpen dat dit verschijn- sel zich voor kan doen. In de eerstkomende raadsvergadering, op dinsdag 17 februari, zullen b. en w. van Sloten van gedachten wisselen met de rest van de raad over de plaats die de kermis zou moeten innemen. Zoals bekend is er vorig jaar nogal wat trammelant geweest nadat garagehouder J. van der Goot had geprotesteerd tegen het feit dat de kermis op het gemeentelijk parkeerter rein voor zyn benzinepompen stond. In de stukken vermeldt het kollege welke plaatsen in theorie geschikt zyn om een kermis te houden. Met 47 punten, een eerste prijs met lof, heeft het saxofoontrio S. Burg- graaff (tenor), A. Conradi (alt), R. Dykstra (sopraan) van de christelyke muziekvereniging Oranje uit Bolsward, het achtste solistenkonkours van de kulturele raad van Wymbritseradeel gewonnen. Het trio lag een punt voor op nummer twee, Froukje Wymenga uit Sneek, die op de fluit 46 punten vergaarde, eveneens een eerste prijs met lof. Die ene punt verschil zat hem dan voornamelyk in het feit dat de heer S. Tiemersma uit Leeu warden (het enige jurylid) byzonder was ingenomen met het stuk dat de Bolswarders speelden: „Trio voor drie blazers” van D. Bobbe.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1