Halbertsma over t Friese IJLST kan 1 maart de brandmelding kwijt op 05150-3333 SNEEK, WYMBRITSERADEEL en ULST snekerMkoerier kofschip op dinsdag a.s. ,Multifunktioneel’ centrum in de maak voor wijk Tinga t s Raad voor Sport in Sneek is bijna helemaal nieuw H. Scholten bedankt op medisch advies als wethouder van Sneek AARDGAS GAAT DE NEUS VAN FOLSGARE VOORRIJ en GROTE VOORDEELMINDER VAAK LOOS ALARM Kfeg I X BA Scholten te ne. Het eerste wat dan gedaan moet (Vervolg op pagina 23) a Het paneel in het Sneker politie kantoor. Rechtsboven het planbord waarop aangegeven staan de groeps- kodes. (Foto Studio Qer Dijs). Dit blad verschijnt bovendien iloederdagf hafc-aaa-hai» in 1 e-o DONDERDAG 12 FEBRUARI 1976 131ste JAARGANG No. 12 Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskringl te Gixeek en rijkswaterstaat over nei iieue fietspad, ook al omdat het fietspad langs rijksweg f SNEEKER NIEUWSBLAD Zoals bekend, zijn kofschepen kuist- vaarders dlie van de 18e tot heit mid den van die 19e eeuw in gebruik wa ren in ons land en in Noord-Duiitsliand. Vooral in Friesland waren ze talrijk. Die Friese koffen voeren ondier andere vanuit Woudsend, Makkum, Workum en IJlst naar de Oostzeeianiden. worden is zich via de mobilofoon bij de centrale te melden. De voordracht ziet er als volgt uit: 1. a. W. Th. Zandstra, Loëngasterlaan, b. S. de Boer, Hemdijk. 2. a. L. S. Breuker, Gudsekop; b. J. Stienstra, Furmerusstraat. 3, a. mej. L. C. Boot- sma, Loëngasteriaan; b. P. Slootheer, Partuurstraat. 4. a. I. J. Doff, Zijl roe de; b. C. Kamstra, Lohmanstraat. 5. a. D, Brouwer, Bordtïne; b. A. J. Wier sma, Bordine. 6. a. S. Wagenaar, Bot- tingé; b. M. J. Boerstra, De Hoppen. 7. a. D. Dam, Zijlroede; b. L, G. Wiar- da, Horseweg. 8. a. P. A. Groenendijk, Lhdenlaan; b. R. J. J. Hiemstra, Hoog- end, VERPLICHTE MELDING Elf van de vijftien brandweermensen in IJlst beschikken over een alarmont- vanger. De vier die nog niet een der gelijk apparaatje hebben, zijn telefo nisch bereikbaar. Op deze manier is het mogelijk om in ieder geval een acht man beschikbaar te hebben. Zo dra alarm is gegeven, haasten de In eerdere plannen zou de totale ak- kiommodatie ook plaats moeten bieden voor kerkelijke aktivitetten. De gere formeerde kerk, die via de interker- - keüjke groep bij de plannen betrokken kerkelijke doeleinden te voorzien. Om mogelijke oplossingen voor *n cen trum in Tinga te bestuderen werd des tijds door het kollege een werkgroep wijkvoorzalentagen ingiesteld. Daarin zijn vertegenwoordigd de besturen van de bijzondere scholen voor kleuter- en basisonderwijs, de initerkerkielijke stu- diekommissie kerkbouw, de wij'kver- eniginig Lemmerwegw’est, de welzijns- stichttag Sudergoa en het gemeentebe stuur. Nadat de Stichting Ideëel Bouwen, na enige vertraging, ’n tussenrapport had udtgebracht over de mogelijke deel name van de diverse belanghebbenden, heeft de werkgroep wijkvoorzieningen zaeh opnieuw beraden. SCHETSTEKENING Omdat de scholenbouw in Tinga geen verdere vertraging mag ondervinden is aan het buro voor archit ektuur en stedebouw Gerbenzon en Vos BV, op dracht gegeven ’t sehoflenbouwplan uit te werken op basis van een integraal- phan - het hele wijkcentrum omvat tend. Het buro voldeed vrijblijvend en die opdracht en maakte een schetste- kening, die in de kommissie scholen bouw en de werkgroep werden bespro ken. Zoals bekend zal binnen afzienbare tijd de alarmering van de hele Zuidwest hoek plaatsvinden via het politiebu reau in Sneek. Hier staat een zendpa- neel waarop men per groep alarm kan geven, terwijl ook alle korpsen van de Zuidwesthoek in hun totaliteit in aktie djh te roepen. Doorgaans zal men bij een grotere kalamiteit de brandweer- kommandant van Sneek, W. Slob, op- roepen die in zijn kantoor aan het Martiniplein via een vrijwel gelijksoor tig paneel de zaak kan begeleiden. Wie in Woudsend kent met Luutzen J. de Jong. Deze 82- jarige oud-veehouder stond jarenlang voor de koren die Woudsend rijk was. Geen won- der, want na zijn gezin en zijn boerderij kwam voor de heer De Jong het zingen. Vanaf zijn 16e is de heer De Jong aktief bezig in de zangwereld, en wanneer zijn gehoor het niet had laten afweten zou hij er niet over gepeinsd hebben de koren vaarwel te zeggen. „Aide minsken moatte folie mear sjonge”, zegt hij. Meer over de heer De Jong, over zijn herinneringen, suksessen en opvattingen elders in deze krant. In het verleden had de wijkverenigini Lemmerwegwest zelf een plan ont worpen voor ’n wijkgebouw. Nadat dc vereniging van b en w bericht had ge kregen, dat dat plan niet viel te rea liseren, heeft Lemmerwegwest zich u de werkgroep positief opgesteld tegen over meedoen en meerdelen” in he in Tinga te stichten centrum. (Vervolg op pagina 21 In de vergadering van de gemeente raad van Sneek zullen komende dins dag acht nieuwe leden worden be noemd van de Raad voor Sport. Een paar maanden geleden bedankten acht van de negen leden van deze funktio- nele raad omdat men het met burge meester en wethouders niet eens kon worden over een wijziging van de „statuten” voor alle funktionele raden. was, heeft onlangs echter besloten zich terug te trekken. Men denkt in die kringen thans aan andere' oplossingen om in de behoefte aan ruimte voor Het kollege wilde die verordeningen uniform maken, maar in kringen van de Raad voor Sport overheerste de mening, dat voor de Raad voor Sport op enkele punten een uitzondering moest worden gemaakt. Toen de ge meenteraad na lange diskusSies met het voorstel van b. en w. mééging be dankten alle leden van de „sport raad”. met uitzondering van het raadslid J. Ytema. Voor de benoe ming van acht niet-raadsleden heeft het kollege nu een lijst opgesteld met acht tweetallen. De nominaties worden per tweetal met een cijfer aangeduid, de kandidaten met een a of een b. Burgemeester en wethouders van Sneek zullen aan de gemeenteraad al vast een krediet vragen van ruim zeventigduizend gulden voor het laten maken van een plan voor de bouw van een „multifunktioneel centrum in de wijk Tinga-Lemmerwegwest. Het wat moeilijke woord slaat op een groot gebouw (een soort wijkcentrum), waarin moet worden onderge bracht: drie kleuterscholen, twee scholen voor basisonderwijs, een gym nastieklokaal, verschillende vertrekken voor de wijk als hobby- en ver gaderruimten, een kamer voor het konsultatieburo en een biljartzaal. Het fraaie, grote model is eigendom van het Maritiem Museum „Prins Hen drik” te Rotterdam. In 1953 mocht het Fries Scheepvaart Museum het een tijdlang in bruikleen hebben. Eind 1975 kwam het opnieuw naar het mu seum in Sneek terug. Daar is het nu een van de pronkstukken van de expo sitie. Volgende week dinsdag wordt ’s- avonds van half acht tot half negen in het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek een kontaktavond gehouden voor belangstellenden. Onder andere zullen enkele recente aanwinsten be sproken worden, maar centraal zal staan een korte lezing van drs. H. Halbertsma over: „het model van het Friese kofschip - ’t es net oars -.” Men kwam tot de konklusie, dat dt globale schets een goede basis kan vormen voor het uitwerken van een bouwplan. Bjj het maken van de schets werd op verzoek van de Vereniging voor christelijk onderwijs voor ’t vooi het protestants christelijk onderwijl bestemde gedeelte gebruik gemaak van de diensten van architektenbur Teeuw en Hettema. gevraagd wetho^^^ van'd^g^meen^^Sneelg1'IIi^<blijfti'^cl lid voor het CDA. Wie zijn opvolger zal worden is nog niet bekend. Het is de bedoeling in de raadsvergadering van 16 maart een opvolger voor de 46-jarige heer Scholten te benoemen. Het ligt voor de hand, dat die gezocht wordt in de kringen van de CDA-fraktie. De heer Schotten werd lid van de Sineker gemeenteraad in 1970 An derhalf jaar later werd hij wethouder voor sport, rekreatie, jeugd en rechtspositie gemeentepersoneel. Na de gemeetnteraadisverkiezin- gen in 1974 werd hij door de vroedschap opnieuw tot wethouder benoemd. In zijn portefeuille kwamen toen: sport, rekreatie, toerisme, sociale werk- voorzieniing en personeelszaken. De laatste paar jaar heeft wethoudei Scholten zich met name zeer beijverd voor de verbouwing van het Ami- citia Theater tot een Kultureel Centrum, een plan waar men thans daad werkelijk mee bezig is. subsidie te k^gen nameüjk op niets uitgelopen. Dit geven burgemeester en weth0UXSomtina Si zHn radeel als antwoord op vragen, die bij de schriftelijke behandeling van de gemeentebegroting 1976 zijn gesteld. Die begroting komt aanstaande woensdag aan de orde in de raad van Wymbritseradeel. I awl «WW I®"'5" I -l.| «Brawn ifit— ,"ïï2a«s»:aw- iwmiasjfflaasaaainn kunnen worden. Deze verplichting is ingebouwd om te voorkomen dat men op die post gaat denken: het duurt te lang, we moeten maatregelen nemen. Per mo bilofoon kunnen de Ijlster brand weermensen, en straks natuurlijk ook de andere posten, kontakt onderhou den met de centrale en de andere korpsen. Als IJlst bijvoorbeeld assis tentie van Sneek vraagt, vanwege d'e gespecialiseerde apparatuur waarover men de beschikking heeft, kunnen, terwijl de wagen onderweg is, al aan wijzigingen worden gegeven over de plaats van de brand en waar eventueel obstakels in' de route lig gen. Als eerste gemeente buiten Sneek zal IJlst voor brandmeldingen ge- heeft men gebruik moeten maken van de installatie m het ce"tru™ van het stadje met al zijn voor- en nadelen. Immers ^nop van de melder was voor zowel goed- als kwaadwillenden vha lende malen zjjn de vuurbestrijders voor mets naar de kazerne aan de Eegracht geijld. Hopelijk is die ellende nu achter de rug. brandweermensen zich naar de kazer- I i z z yt -aS l

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1