van Aantal werklozen in ZWH 1 Leerlingen hielpen mee aan de start van het Vormingsinstituut B. de Vries opvolger H. A. Scholten? .GEZONDHEID EN GEZIN DIENEN VOOR TE GAAN’ steeg met zevenentwintig ■p w. en DIMO failliet: 40 man werkloos Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Wethouder Herman Scholten besloot na 'n slapeloze nacht: ULST SNEKERMKQERIER „Evangelie basis van ons werk r? -'mb feil Distriktsbureau: toekomst Sneek somber A. van der Goot, Fries kampioen Fries spel will IM SaMhr NtovnHad s Met een de kouwe IIEUft SNEEKER COURANT, SIKKER COURANT, MUfflOOTS MEUWSBUD Vier dammers strijden om vierde prijs én degradatie Mei ccii „dringend advies” heeft de dokter wethouder H. A. Scholten voor het blok gezet - voor een keuze, die in feite weinig te kiezen overliet. Het kwam er gewoon op neer, dat hij met het oog op z’n gezondheid zijn werkzaamheden drastisch moest beperken. Na wikken en wegen en praten kwam Herman Scholten met zijn naasten tot de slotsom, dat de af te kappen aktiviteiten het wethouderschap moest zijn. En dat was geen beslissing die Scholten in d_-- kleren ging zitten. TOB I L I (Vervolg zie pagina 3) de 20ste plaats de is KRITISCHE KANTTEKENINGEN een MAANDAG 16 FEBRUARI 1976 131ste JAARGANG No. 13 f SNEEKER NIEUWSBLAD Het Sneeker Nieuwsblad - bet blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huis aan huis - in de^oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzekerl Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! De voorzitter van de heer A. Gerrits uit Sneek, bij de van de Sipkensschool ruimte was voor den), dat de i christelijk vormend onderwijs Bij het officiële openingsgebeuren van het christelijk Vormingsinsti tuut in de aula van de R. J. Sip kensschool speelden leerlingen „Wie van de drie" om uit te zoeken wie nu wel de échte vormingsleidster was Het was moeilijk uit de dwaas-komische antwoorden op te maken. (foto Studio Ger Dijs) Een hoop mensen zullen wel even met de ogen geknipperd hebben toen ze het besluit van de heer Scholten verna men. Geen wonder wiant het bericht kwam werkelijk uit de lucht vallen. Voor hem zelf was het ook een donder slag uit een heldere hemel. Nadat hij het een paar weken wat kalmpjes aan had gedaan verwachtte hij de medikus zoiets te horen zeggen van „probeer het maar weer eens”. Niet helemal NODE AFSCHEID Doorwerken in hetzelfde tempo zou ten koste gaan van de gezondheid. Dat was duidelijk- Maar waar moest Scholten er het mes tozetten. Van de jaarwedde van een wethouder kan een gezin niet leven. Het iis geen volledige dagtaak. Daarnaast heeft hij een funk tie als algemeen boekhoudkundig advi seur bij het grond-, weg- en water- bouwbedrijf M. Cnossen NV, plus een eigen administratiekantoor waar voor derden boekhoudingen en belastingza ken warden behandeld. onmogelijk is het ook, dat de CDA- wethouder dat tegen beter weten in heeft aangenomen misschien, omdat hij zich de laatste weken weer goed voelde. Eind december had hij echter al eens een „waarschuwing” gehad: „Ik voelde me tegen de kerstdagen erg rot, de bloeddruk bleek te hoog-en-zo en alles was wat in de war”, In Gaasteriand nam de werkloos heid onder de mannen met 9 toe. Eind decmber noteerde men voor deze gemeente 88, vorige maand leverde de telling een totaal op van 97. Het betekende dat in pro centen uitgedrukt Gaasteriand 0,8 meer heeft. Het percentage be draagt nu 8,0. Gaasteriand staat daarmee op de 20ste plaats in Friesland. Werk afstoten buiten de wethouder lijke sefctor bleek tenslotte niet verantwoord tegenover vrouw en kinderen, tegenover het gezin. Als wethouder is iemand namelijk vre selijk afhankelijk. Een gemeente raad kan ieder ogenblik het ver trouwen in een wethouder opzeg gen. Hij heeft dan maar op te stap pen ep verliest een stuk ven zijn bestaansbasis. Verkiezingen kunnen ook abrupt een einde maken aan het politieke leven van een wethou der. Veertig man van de scheepswerf en machinefabriek Dimo in Sneek zullen zonder werk komen omdat Dimo met vestigingen in Sneek en Beesd, met totaal 190 werknemers failliet is verklaard. De werknemers van Dimo in Sneek en Beesd (in Gelderland) zul len het beetje werk dat onderhanden is afmaken, maar niet alle werknemers kunnen langer dan enkele weken in dienst blijven. iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii Het schijnt, dat het aankopen van de werf in Beesd de financiële moeilijk heden heeft veroorzaakt. In ieder ge val de financiële moeilijkheden groter heeft gemaakt. Er zijn de laatste tijd geen ouders meer binnengekomen en de geldgevers hebben hun handen van Dimo afgetrokken. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll doadardBgs kuis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN bx> Na een dag nadenken en een nacht pra ten met zijn vrouw, besloot de heer Scholten te bedanken als wethouder. „Maar ik neem node afscheid van het wethouderschap want ik deed het al tijd met groot plezier; het was een stuk van m’n leven. Met dat andere samen maakte ik echter vaak werk weken van tachtig tot negentig uren.” beidsbureau in Sneek ingeschreven staat bleef in januari gelijk, tenmin ste wat betreft de Bouw en Utili- teitssektor. De g.w.w. groep steeg van 46 naar 63. In de verdere be roepsgroepen wisselden de toe- en afnamen elkaar af. De werkloosheid onder de vrouwen ram met 4 toe en bedraagt nu 173. De sektor winkel- officilëe stamt” in de aula niingen bij bepaalde plannen van rr •^,1 (waar wél ter Van Kemanade, die hij oven ar de vele genodig- een vakbekwaam bewindsman m noodzakelijkheid van de. De kritiek richtte rich op het 1 kei- dat de minister precies worse! hard moest worden aangetoond bij hoe het met het participatieondei de tospekteur. Op 1 januari 1975 moet. kwam echter nog vrij snel een gun- stege beslissing af. (Vervolg zie pagi A. van der Goot uit Oudega (W) is zaterdag in Ferwerd kampioen van Friesland Dammen Fries Spel gewor den. Na ruim 28 uur dammen ver deeld over drie zaterdagen en één avond wist hij met 6'h punt uit 7 par tijen de titel te grijpen. Dat hij niet het volle pond binnen haalde vond zijn oorzaak in de laatste partij. „Ik wie net sa gemotiveard, hwant ik wist dat ik de titel binnen hie.” Hjj ver loor niet, maar moest wel remise toe staan. De man die voor die prestatie zorgde, was T. Kooistra uit Hartwerd. Wethouder Herman Scholten op een plaats waar hij naar eigen zeggen wel eens wat te weinig tijd doorbrengt: thuis in de huiskamer. Op schoot de jóngste van de drie kinderen van het echtpaar Schol ten, de vijf-jarige Maarten. (foto Studio Ger Dijs) De gemeenteraad van Sneek zal dinsdag een opvolger benoemen voor wethouder H. A. Scholten (CDA) die zoals bekend voor deze funktie heeft bedankt op advies van zijn arts. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten waarin gesteld werd dat een en ander in de vergadering van 16 maart aan de orde zou komen. De fraktie van het Christen Demokratisch Appél zal B. de Vries voordragen als zijn opvolger. De heer B. de Vries is 58 jaar en maakt sinds eind september 1958 deel uit van de gemeenteraad. Van 1966 tot 1974 was hij fraktievoorzitter. Hij is hoofdkommies bij ’s Rijksbelastmgen. Hij is twaalf jaar voorzitter van de woningstichting Patrimonium. Hij is voornemens deze funktie op te zeggen. Mocht de raad hem benoemen dan wordt hij waarschijnlijk full-time wethouder. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat er dan binnen het kollege een „herverkaveling” van funkties zal plaatsvinden. för is overigens een unieke situatie ont staan in de kampioensklasse van de Dambond Fries Spel. Wat is het ge val? Drie punten achter de kampioen (Van der Goot veroverde overigens in 1971 ook de titel) eindigden W. F. Bak ker en D. H. de Vries respektfevelijk uit Hemelum en uit Drachten. Eerst genoemde wist in een beslisstogspartij de winst te grijpen en dat mag men ook wel verwachten van de kampioen van vorig jaar. (Vervolg zie pagina 3) De geregistreerde arbeidisresirve in de gemeente Sneek bedroeg op 31 ja nuari 524. Sneek stond daarmee op de achtste plaats in Friesland, na Leeu warden, Achtkarspelen, Smalltogeriand, Heetrenveen, Ooststellingwerf, Dantu- madeel en Opsteriand. Eind december was Sneek wat betreft het aantal werklozen de vijfde gemeente in Fries land. Ook op de procentenlijist zakte Sneek vorige maand. Het percentage steeg wel met 0,1 van 8,6 naar 8,7, maar door verschuivingen in ande re gemeenten kwam Sneek van 17de op de 23ste plaats terecht. Zoals gezegd handhaafde Sloten zich. Zowel eind december als eind januari kwam men op een totaal van 8 werk lozen, nog altijd 5,3 procent van de afhankelijke mannelijke beroepsbevol king in het Stadje. Het betekent een 40ste plaats. Elf maal zo veel als in Sloten is ’t aantal werklozen in Wym- britisenadeel. Hier kreeg men te ma ken met een stijging van 8 (van 80 naar 88), wat neerkomt op een pro centuele stijging van 0,4. Met 4,5 pro cent staat Wymbritseradeel nu op de 42ste plaats. Het laagste percentage werklozen van Friesland treft men in IJlst aan. 3,9 procent van de mannen zit hier zonder werk. Dat komt over een met een aantal van 17 en dat is 1 meer dan eind december Het aantal werkloze bouwvakarbei- beiders dat bij het Gewestelijk Ar- Het totaal aantal werklozen in de gemeenten waar het Sneeker Nieuws blad verschijnt, bedraagt momenteel 734. Dit is 27 meer dan eind decem ber van het vorig jaar. Sneek, Gaasteriand, Wymbritseradeel en IJlst wa ren voor deze stijging verantwoordelijk; Sloten handhaafde zich op het zelfde peil als eind vorig jaar. Gerekend over Friesland nam de geregi streerde arbeidsreserve (wat gelijk staat aan de werklozen plus de mannen die werkzaam zijn op aanvullende werken en op sociale werkvoorrienmgs objekten) toe met 1286 tot 11.02?. Dit komt overeen met tien procent van de afhankelijke mannelijke beroepsbevolking. Dezé ligt nu 740 hoger dan eind januari 1975. WEER UITBOUWEN De heer Herman Schollen is nu 46 jaar. Nog jong genoeg om zijn „eigen” zaken weer op- en uit te bouwen. Na zijn benoeming tot wethouder in 1970 (toen voor de GCP, later voor heit CDA) offerde hij namelijk een aantal 3 andere zaken op. De klok moet straks (Vervolg rie pagina 3) Er staat nog wel een tweede christelijk Vormingsinstituut op stapel in Oost-Friesland, maar vorige week werd toch de allereerste ui Friesland ge opend: het christelijk Vormingsinstituut Zuidwest-Fnesland in Sneek. Voorlopig vindt het onderdak in drie lokalen van de voormahge Smt Jozef- mavo in de Jan van Nassaustraat in Sneek, die in de loop van de laatste maanden door de thans 47 leerlingen zelf werden opgeknapt. Vermoede lijk is de beschikbare ruimte over niet lange tijd onvoldoende, Het be stuur van de stichting christelijk Vormingsinstituut Zuidwest Friesland hengelt nu reeds naar de zogenaamde Zwetteboerderjj als toekomstig on- derkomen, maar er zijn wat dat betreft kapers op de kust: Sn eek-Promo- tion zou er graag een kinderboerderij van willen maken. De oprichting van een christelijk Var- „Het evangelie zal uitgangspunt rniingsinstituut voor partieel leerplicht- ons werk zijn”, aldus de heer Gen tagen was destijds een initiatief van „Het bestuur, de direkteur en de an wijlen wethouder W. G. Baarda. Het re medewerkers zullen echter niet i idee werd later overgenomen door het gaan van een eigen kerkelijk hol bestuur van de christelijke scholenge- Het instituut heeft ais basis de a meenschap „W. G. Baarda”. >7eer la- meen christelijke grondslag. Dus ter werd er in samenwerking met de bijvoorbeeld katholieken vinden bij Vereniging Rayonschoolraad een stich- een plaats.” ting christelijk Vormingsinstituut Zuid- west-Friesland te Sneek opgerieht. stichting, de In zijn toespraak plaatste de vertelde Gerrits wel enkele kritische de aula niingen bij bepaalde plannen GEEN VRIJGEZEL je nu vrijgezel bent kan je dat misschien nemen. Ook als je r bent wordt je helemaal of deel op nonaktief gesteld en ambtelijke funktie terug als 1st dan hooguit een bevordering. Als funktie als wethouder heen moet gaan. bijvoorbeeld het wethouderschap i volledig betaalde vaste funktie s waarop je zou kunnen solliciteren, 1 zou ik er een gooi naar doen en i andere zaken geleidelijk van de m schuiven. De dokter zei, dat ik imer aan moest doen. Dat heeft hij dan ook wel duidelijk gemaakt. If moest ik de „prioriteiten” maar Uien! Of het een, of het ander, en •n zal begrijpen, dat ik wel even met 1 dilemma zat. Natuurlijk had ook n vrouw een stem to het kapittel, nstatte werd gekozen voor het be uken als wethouder, terwille van n gezin, dat de laatste vijf jaar or mij ik geef het toe wel ras tekort is gedaan.”

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1