Raad Sloten benoemt weer zelf het gemeentepersoneel B. de Vries vlot benoemd Kampslach yn Amicitia (bij voorkeur in de nacht) aan ,Amicitia-plan’ Zwembad De Jong nu op kamping Rijsterbos Vredestempel in bos nabij Rijs komt terug ULST Af" van uor< Opnamen voor 'Farce Majeur SNEKERHKOEI de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en FRYSKE GEA wilde geen grond afstaan LOVENDE WOORDEN VOOR H. SCHOLTEN I H «■I H I Eén van de bekendste onder delen van het satirische t.v.- programma Farce Majeure, ,,’t Is uit het leven gegre pen”, inderdaad dat met de kar, zal volgende week don derdag in Sneek worden op- genomen. Dat zal gebeuren op het Veemarktterrein. De organisatie van dit gebeuren berust mede bij de karna- valsvereniging „de Oeletoe- ters”, die zoals bekend goede konnekties heeft met enkele leden van het Farce Majeur- team. Het is niet de bedoe ling dat het een karnavaleske Besluit is nu definitief toestand wordt. Dia afloop van de opnamen, deze be ginnen rond half twaalf, zul len Fred Benavente, Ted de Braak, Jan Fillekers, Henk van der Horst en Alexander Pola door Prins Peer de Eerste worden onderschei den. Zij worden benoemd tot Commandeur in de Orde van de Gouden Oeletoeter”. Bij de opnamen wordt waar schijnlijk ook gebruik ge maakt van de Magirusladder van de Sneker Brandweer. COURANT, MOJFHOUn WEUWS8UD l SNEEKER NIEUWSBLAD Raad Sneek doktert Amicitia 99’ (Vervolg op pagina 11) (Foto Studio Ger Dijs). VERWARREND v X. X. Het ging in ieder geval om een veran- Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, Ijlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huis aan huis - In de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarleven! Grote lezerskring! H. BROUWER (CDA) schyninspraak Een niet-raadslid, die nauw bij de za ken betrokken is, wierp na afloop een duideljjk en verhelderend licht op de ingewikkelde kwestie: „In wezen is er in het plan maar héél weinig veran derd”. In ieder geval kreeg de heer A. Gerrits (CDA) de toezegging, dat b. en w. verder niets op eigen houtje zullen doen, maar het in ieder geval in de advieskommissie openbare wer ken zullen brengen. DONDERDAG 19 FEBRUARI 1976 131ste JAARGANG No. 14 Dtt Had varscHjnft bovendien doadardags aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN a.o Direkt na zijn benoeming schaarde de heer B. de Vries zich achter de tafel van het kollege, dat er nu als volgt uitziet: van links naar rechts: wethouder D. A. Berg (PvdA), wet houder mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta (CDA), burgemees ter mr. B. van Haersma Buma, ge- meentesekretaris drs. G. Middel dorp, wethouder mevrouw W. Une- ma-Ehlhardt (PvdA) en de kers verse wethouder B. de Vries (CDA). (toto Studio Ger Dijs). Justerjoun spile en hjoed spilet It Snitser Frysk Toaniel yn Amicitia it stik „Kampslach” yn in Fryske biwurking fan Binze Westra, de man dy’t sa’n bytsje alle Fryske biwurkingen fan toanielstikken foar syn rekken nimt. De regy fan dit stik is yn hannen fan Jan op den Dries, de opfolger fan Abe Brou wer, en dus de fêste regisseur fan it Snitser Frysk Toaniel. Hoe’t it de spilders juster ófgongen is, en hoe’t de sael it stik foun stiet fier- derop yn dizze krante to lézen. sing. Even goed en ongeveer evenveel bespanend. Ze stemden tegen. Veertien andere raadsleden waren voor de ge noemde oplossing. Twee raadsleden woonden de vergadering niet bij. Drie waren tijdens h<jt debat met de noor derzon vertrokken: de heren De Boer, Meijer en Holtrop. Van de eerste en de derde (PS-ers) is trouwens bekend, dat ze het nooit zo hebben zien zitten met het Amicitia-Centrum. Ondanks de grote bezwaren wilde de heer Postma de zaak draaiende houden. Met die steun van de uiteenzetting Wisten de raadsleden zo’n beetje waar ze over aim het debatteren waren, Toch bleek niet steeds voor de een duidelijk wat voor de ander glashelder was en andersom. De publieke tribune kon er nauwelijks een touw aan vastknopen. 1 1 dering in de bouw rondom het toneel, nee het zijtoneel, nee de zijruimte, de trekkenwand, de lichtkabine, de steun beren, een uitbouw en diverse „dinge tjes”. Er was een plan A en een plan B. Sommige raadsleden vonden zelfs een plan C of D nodig. Er waren er ook die „B met de goede dingen van A” prefereerden. Men konstateerde, dat deskundigen elkaar hadden tegen gesproken, maar dat een vaj. de drie de échte deskundige moest zijn. Bur gemeester Van Haersma Buma licht te de vele toelichtingen tenslotte nog eens toe. De heer H. Postma (FNP) noemde het overigens „zandstrooien”. Voorspel tot het zoveelste debat vorm de een wijziging in de bouwplannen, die b. en w. hadden aangebracht. Aan de ene kant om verbeteringen aan te brengen, aan de andlere kant om „te genvallers” op te vangen omdat men binnen het raam van die beroemde 3 miljoen gulden wil blijven. In een be sloten vóórvergadering had de tech nisch adviseur van het Nederlandse amateurtoneel, de heer C. J. Dresens, de raad voorgeliéht over hoe het het beste zou kunnen moeten. De heer Tj. de Jong, die dus indertijd tegen het overdragen van de bevoegd heid aan het kollege was geweest „Ik heb al eens gesteld dat ik het er niet mee eens was. Maar ja, het be sluit is toch genomen en het gaat me wel wat ver om dat binnen een jaar weer terug te draaien. Dat vind ik boompjeverwisseletrij, dan kan je wel op elk besluit terugkomen.” Zoals gezegd begon deze zaak te spe len in de vergadering van 13 maart van het vorig jear. Het kollege stelde voor de bevoegdheid aan hen over te laten, en uitgezonderd de heren J. Bouwsma (PvdA) en Tj. de Jong (Ge meentebelangen) was iedereen daar voor. De beide tegenstemmers waren van mening dat er weinig verant woordelijkheden voor de raadsleden overbleven wanneer ze niet meer mochten beslissen over het benoemen dan wel ontslaan van gemeenteperso neel. B. en w. verzekerden bij die ge legenheid dat de raadsled enalle kans zouden krijgen hun mening naar voren te brengen wanneer er een beslissing genomen zou worden. Nadat de CDA-fraktie een kandidaat had aangeduid is het gebeurd zoals in de lijn lag: de 58-jarige B(roer) de Vries is wethouder van Sneek geworden in de plaats van de heer Herman Scholten, die om gezondheidsredenen had bedankt. De benoeming geschiedde dinsdagavond in de gemeenteraad met vijftien stemmen vóór en vier blanko. De heren Scholten en J. Jonkers (PvdA) woonden de vergadering niet bij. Vandaar die negentien stemmen. In de raadsvergadering van Sloten, dinsdagavond, is de raad teruggekomen op het op 13 maart van het vorig jaar genomen besluit de bevoegdheid tot het benoemen en ontslaan van gemeenteambtenaren en bedienden over te laten aan het kollege. Degene die dat aanzwengelde was de heer H. Brou wer (CDA). Hij was van mening dat er geen inspraak was geweest tijdens de besloten zitting waarin een gemeentewerkman was benoemd. Naar aan leiding daarvan kwam hij vorig jaar met een initiatief-voorstel waarin hij voorstelde het benoemen en ontslaan van gemeentewerklieden weer door de raad te laten uitoefenen. Toen er werd gestemd had hij 3 mede-raads- leden aan zijn zijde, zodat zijn voorstel met 4 tegen 3 werd aangenomen. In Rijs komt wel een zwembad, maar niet op de plaats waar de initiatiefne mers, de familie De Jong hem ge wenst hadden. Zoals bekend lanceerde de heer H. de Jong van hotel Gaaster- land vorig jaar het plan om een zwembad, waar alle Gaasterlanders en rekreanten gebruik van konden maken, aan te leggen achter hotel Rijsterbos. Getracht werd nog de burgemeester uit zijn tent te lokken inzake de porte feuilleverdeling, maar veel wijzer werd de raad niet. „We weten het gewoon nog niet. We zullen eerst eens moeten horen wat De Vries er zelf van denkt en kijken wat de nieuwe wethouder het best „ligt”, wat het beste bijelkaar hoort, en er dan een zo goed mogelijk sluitend pakket van maken”. Het is de bedoeling, dat de heer De Vries een „volledige dagtaak-wethouder” zal wor den. Daartoe vraagt hij vrijstelling als hoofdkommies van ’s Rijksbelastingen en bedankt hij als voorzitter van de woningstichting Patrimonium. Het ligt niet voor de hand, dat hij dezelfde taken toebedeeld zal krijgen als de heer Schol ten omdat de interesse en de kennis van de heer De Vries niet helemaal in de zelfde sfeer liggen. Overigens: de verdeling van de portefeuilles is een be voegdheid van het kollege. GAUW BEKEKEN De benoeming van de heer De Vries was gauw bekeken. Er ging nauwelijks diskussie aan vooraf. De heer D. A. W. van der Burgt (PvdA) was „verheugd” met de voordracht omdat hij verwacht, dat De Vries een grote bijdrage in het kollege kan leveren. De CDA hoefde niets aan de kandidaatsstelling toe te voegen en de heer W. de Boer (Progressief Sneek) vond, dat het „weinig zin zou hebben iemand anders voor te stellen”. Alleen de heer H. Postma (FNP) had enige bedenkingen. Niet tegen de persoon van de heer De Vries, maar tegen het feit, dat men niet met twee kandidaten was gekomen zodat keuze mogelijk was; of met één kandidaat die precies de taken van Scholten kon overnemen zodat geen verschuivingen nodig zouden zijn. Van alle kanten uit de raad, en door burgemeester B. van Haersma Buma, werden zeer waarderende woorden gesproken aan het adres van ex-wethouder Scholten, die geprezen werd om zijn ijver, zijn aanstekelijk enthousiasme en rijn grote openheid. Naast woorden van dank sprak men blijdschap uit over het feit, dat hij als raadslid zal aanblijven. In ieder geval: er moet een nieuw transformator gebouwtje komen. Dat kost geld, dat nog nergens te boek stond. Door een aantal verbeteringen heeft men niet onaanzienlijk bezuinigd. Zoveel, dat er nog een beetje achter de hand is als er meer tegenvallers mochten komen. De toneelruimte blijft even groot als in het oorspronkelijke plan. Het ging om de ruiimte aan de zijkanten ervan. Dé oplossing, die tenslotte bij stem ming werd aangenomen, is, dat aan de ene kant de trekkenwand (of het trekkenwant?) aal komen, mét de lichtkabine. Aan de andere kant wordt dan door een soort uitbouw toevoer- en toeloopruirnte geschapen. De heren Ytsma en Brouwer (beiden CDA) zagen liever een andere oplos- Ergens rekent het konaité erop dat Gaastertand ook met een financilëe bij drage over de brug zal komen. Met de andere gemeenten in de Zuidwest hoek zal kontafct worden opgenomen over een eenmalige subsidie. Gebleken is namelijk dat omdat het bos van re gionaal belang was, de gemeenten in de ZWH het bos financieel steunden. De verkoop van de kaarten met, een afbeelding van het Vredestempe-ltje is Uitstekend geslaagd. Men heeft nog een aantal eksemplaren over, die in de zomermaanden op de kampings ge sleten zulten worden. Zodra de vergunning rond is, zal wor den begonnen met de bouw. Dan zui len er nog wei enige problemen optre den. Zo zal men moeten beschikken over een speciaal soort steen, die in oude boerderijen voorkwam, maar die tegenwoordig niét zo gemakkelijk meer te krijgen is. Om hulp hoeft men niet verlegen zitten. Van verschillende kan ten is de kommissie aangeboden assi stentie te verlenen. Het besluit tot herbouw van het Vre- destempeltje in het Rijsterbos is ge nomen. Zoals bekend heef It Fryske Gea al toestemming gegeven. De ge meente Gaastertand zal nog een bouw vergunning moeten afgeven. In de ko mende vergadering van het komité architect ir. H. Oud uit Hemelum een bestek overleggen. Men twijfelt er overigens niet aan dat Gaasterland toestemming zal geven. Burgemeester H. A. van Zwieten was van mening dat er wel degelijk was getracht gestalte te geven aan de inspraak. „We hebben drie kan didaten genoemd, en gezegd voor wie we voorkeur hadden en om wel ke reden. Er zijn geen argumenten geweest voor de anderen, zodat we toen de man benoemd hebben die we het meest geschikt achtten. Ik zou ook niet wetten hoe heit anders had gemoeten.” De Wijde Gaper heeft het loodje ge legd. Herman Scholten is geen wet houder meer. De burgerij van Sneek verkeerde in de veronderstelling, dat het vele praten door ijverig bouwen was vervangen. Achter de schermen blijft men echter aan het Kultureel Centrum dokteren. Dat leidt dan weer tot een vervolg: in de Sneker gemeen teraad maakt men bij voorkeur ’s nachts van Amicitia een soort Peyton Place Zijn oog had hij laten vallen op een terrein, eigendom van It Fryske Gea, waarop evenwel geen bomen stonden en waarop ook geen aanplant was be doeld en dat hij in gebruik had. Dit mocht echter niet worden gebruikt. In een partikuiier gesprek deelde de voor zitter van It Gea, de heer H. F. de Boer uit Buitenpost, nog voor de aan vraag in het bestuur was behandeld, al mee dat naar zijn idee de m®®rder- heid er niets voor voelde. De gemeen te Gaastertand op zijn beurt voelde er niets voor toestemming te verlenen voor It Gea zijn fiat had gegeven. Dit om te voorkomen dat de procedure van een herziening van een bestem mingsplan één otf meerdere malen moest worden ingezet. (Vervolg op pagina 11) Wel, 10 november was het dan zover. Er werd een besloten zitting belegd naar aanleiding waarvan een gemeen tewerkman benoemd zou worden. De heer Brouwer: „Neffenis my hawwe wy der nea ynspraek yn hawn, yn myn eagen is dait schijnspraek west. By my hat it de yndruk efteriitten dat it beest al forkocht wie foardat it op’e menke kaam. Ik fyn dat as der yn- spraek tasein is, dan moat er ek yn- spraek wéze. Ik haw my der blykbar op forgaloppeert, mar ik soe net wer aa’n bistut nimme kinne- It hat my de yndruk jown dat b en w oan har leans laepje hwat yn dy biisletten 'gear- komste sein is”. -IA «B 880$^. lUffl

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1