Na-oorlogse woningnood hielp de bouwindustriën in zadel HIMMELDEI ft TIENTALLEN RUITEN VERNIELD VAN CLTS GEEN ontslagen bij de Nestlé in Osingahuizen Kado voor de Huishoudschool: eindeksamenhesluit lbo/lav o en van Officieel Orgaan MEI. AMAN FELICITEERDE NAMENS MINISTER de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en ULST Mi Stienser architekt voor P.v.d.A.-IJIst NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, URUFNOUTS NEUWSttAD m Je SNEKER^|KQESIBB O ’i GAMHRLANO, SLOTEH »-o zS»8*'- liife Mi! INGRID BLONDEAU BIJ CROSS VERUIT SNELSTE - WK 'Wij I I r deelnamen. Van dat Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJ 1st, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huls aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! MAANDAG 23 FEBRUARI 1976 131ste JAARGANG No. 15 Dtt Hwi VTtffhijn* bovendien JxaZu 1**1» hr*T in f SNEEKER NIEUWSBLAD eens te onderzoeken om daarna weer bijeen te komen. De „afkoehngs- en ■onderzoek periode” heeft dus voor de werknemers een positief resultaat op- geteverd. In Osingahuizen, waar kaas en veredelde weibloem wordt gemaakt, blijkt wei een verdere aanpassing van de organisatiestruktuur nodig door de verscherpte konkurrentie en verdere specialisatie. Over die verdere aanpas sing zal nog nader overleg plaatsvin den tussen Nestlé en de Agrarische- en Voedingsbedrijfsbonid. Volgens een gezamenlijk kommunikee betekent de verschuivingen in de bedrijven in Bols- ward en Heeg niet, dat de fabrieken minder melk van de boeren ziullen be trekken. Het verheugde mevrouw Aman daar-' om bijzonder, dat ze bij wijze van ka- dootje het pas gereedgekomen eindek- samenbesluit mocht overhandigen aan de voorzitter van het schoolbestuur keurig omwonden met een feestelijk lintje. (Zie de foto die studio Ger Dijs van de overhandiging maakte). Voorzitter J. Jonkers bedankte harte lijk voor de felicitaties namens het mi nisterie, maar zat een beetje met het eksamenbesluit in z’n maag: „Ik zal het aan de leiding van de school door geven zodat die er zich in kan verdie pen. Daarna kan men mij wel eens duidelijk maken wat precies de beteke nis is van wat er in staat Rob Tuinstra, Richard de Vries, Y. Koenen, R. Tuinstra, Theo de Vries, A. van Ruiten, J. Dijkstra, S. de Jong, F. Huisman, Th. Mul der, V. d. Wal jr., E. Westra, B. Dijkstra en W. Koenen; de rest van het „veld” is bezig met de afvoer. (Foto Studio Ger Dijs). Mejuffrouw Aman was de enige offici ële spreker tijdens de druk bezochte receptie waarbij men de gelegenheid kreeg een lange rij bestuursleden en schoolkader de hand te drukken. On der de handdrukkers was een „zwarte” dalegattie van het gemeentebestuur: drie van de vier wethouders (de da mes De Graaff-Nautt en Unema-Ehl- tardt en de heer Berg) en gemeente- sekretaris drs. Middendorp. Voorts wa ren er oud-bestuursleden oud-teer- krachten en vertegenwoordigers van onderwijsdichamen waarmee de „Huis houdschool” kontakten onderhoudt. HET pNTSTAAN De Huishoudschool kwam vijftig jatar geleden voort uit de landbouwkursus- sen, die mevrouw T. Oosterbaan des- Ahe aanwezigen werden hartelijk met een hapje en een drankje ont haald en in twee lokalen was gele genheid eens te bekijken wat de 400 leerlingen van de dagschool en de 150 van de dag- en avondkursussen doen met de „mosterd” waarvan ze aii weten waar die gehaaid moet worden. Mejuffrouw G. W. A. Aman, de inspektrlce huishoudonderwijs uit Leeu warden, zei het vrijdagmiddag zó, toen ze namens de minister van Onder wijs en Wetenschappen kwam feliciteren op de receptie van de Huishoud school aan de Ooievaarslaan in Sneek. „Net als in het leven van de mens bevindt de 50-jarige van vandaag zich in een overgangssituatie. Dat gaat gepaard met moeilijkheden. Maar een verstandig mens aksepteert die zon der in paniek te raken. Hij heeft immers Abraham gezien, is in de loop der jaren wijzer geworden en weet intussen waar Abraham de mosterd haalt. Dat was voor een HNO-school overigens nooit een probleem.!” Er is haast geen stad of dorp die tegenwoordig geen karnaval viert. „Alléén .voor kinderen” was het za terdag karnaval in bar-dancing T T in Heeg waar men Nico Haak en de Paniekzaaiers had ge charterd om de jeugd te vermaken. Haak trad voor het eerst op voor louter kinderen en zijn reaktie was: „Eindeloos”. Voor wie zich het leukst had verkleed waren door middenstanders prijzen beschikbaar gestéld. Foto Studio Ger Dijs pas seerde de feesttent, hoorde van ver de polonaisende kinderen en schoot deze plaat. Horror-loopster Ingrid Blondeau heeft zaterdag in Emmeloord een cross over 1380 meter gewonnen in de tijd van 4 minuten en 57 sekonden. Ze was daar- mee bij de meisjes D een klasse apart want nummer twee, V. d. Goot (DOi> Dwingeloo), kwam pas 38 sekonden na haar binnen. Zaterdag neemt Horror met een aan tal lopers deel aan de uitgestelde eindwedstrijd van de noordelijke cross-kompetitie (meer sport zie onze sportpagina’s) tijds organiseerde onder auspiciën van de Friese Maatschappij voor Land bouw. Later wend mevrouw Ooster- btaan de eerste direktrice van de Sne- ker „Landbouwhuishoudschool”. Het doel was zo vertelde mejuf frouw Aman dat de meisjes naaien werd geteerd zodat ze naderhand het beroep konden uitoefenen van: huis naaister, pompnaiaister, binnennaaóster of komfektienaalster. Hetzelfde doel hadden later de lessen koken, wassen en huishoudelijk werk. Let wel: meis jes van twaalf en dertien jaar werden toen opgeleid voor een beroep Mevrouw Aman schetste in korte trek ken de ontwikkeling van het huishoud onderwijs, dat eigenlijk altijd in bewe ging is geweest. „Met name de ont wikkeling van het LHNO is de laatste acht jaar stormachtig geweest. Ten slotte werd het LHNO-besluit, met al le kategoriale besluiten van het overi ge beroepsonderwijs, opgenomen in één besluit, dat inzake LBO-Lavo. Oorspronkelijk drie-, later vierjarig. De kommissies voor het opstellen van ’t edndeksamenbesluit LBO-Lavo kwa men echter in tijdnood. Dat besluit is nog steeds niet bij de scholen versche nen. Toch zal er dit jaiar voor het eerst gewerkt moeten worden met het edndeksamenbesluit LBO-Lavo. Huurders/leden van de „Stichting Insteekhaven de Woudvaart” en de „Jachthaven Vereniging de Woudvaart” hebben zaterdag j.l. het slootje dat parallel loopt met de jachthaven de Woudvaart schoongemaakt. De bedoeling van het stichtingsbestuur is om het slootje te gaan gebruiken voor het afmeren van volg- en roeibootjes. Zaterdagmorgen ne gen uur gingen de „hekkelers” van start. Achteraf bezien zou dit karwei de gehele dag in beslag nemen. Voor koffie met koek zorgden de heer Bertus Poiesz en ega. Tegen twaalf uur kwam er mechanische hulp in de vorm van een trekker met hekkelappa- raat. Alle plantengroei, rietsten gels en derg'felijke werden met kruiwagens afgevoerd. Na het hekkelen werd het rozenperk dat de afscheiding vormt tussen het tegelpad en slootkant weer in z’n oorspronkelijke staat terugge bracht. Al met al kan het bestuur terugzien op een geslaagde „Himmeldei” met een enthousias te groep medewerkers. Op de fo to v.l.n.r.: de heren V. d. Wal, Door „herverkaveling” binnen de fa brieken en enkele vervroegde pensio neringen zullen er géén ontslagen val len bij de Nestlé-vestigingen in Osin gahuizen en Bolsward. Deze oplossing werd gevonden in een bespreking tus sen de direktie van Nestlé Nederland en vertegenwoordigers van de vak bonden. Dat overleg vond in Zwolle plaats. Het was oorspronkelijk de bedoeling, dat er in Bolsward 47 man zouden worden ontslagen en in Heeg-Osinga- huizen twintig. Drie weken geleden werd de kwestie al besproken door Nestlé en de vakbonden. Er werd toen besloten de zaken van alle kanten nog der Meuten gaf zijn (socialisti sche) visie op de woningbouw van de u zeventiger jaren en be sprak de mogelijkheden die momenteel aanwezig zijn. Naar zijn idee moet de moderne planologie met een aantal faktaren rekening houden: er moet op een menselijke schaal gebouwd worden, de zaak moet voor de bewoners te overzaen zijn en het moet „smük” zijn. (vervolg zie pagina drie) De leden van de PvdA-afdeling IJIst hebben zich donderdagavond verdiept in de problemen die met leefbaar wo nen te maken hebben. Niet alle leden overigens, eigenlijk maar een miniem percentage. Inklusief bestuur en geno digden waren in het Wapen van IJIst maar een vijftiental belangstellenden aanwezig. Enerzijds teleurstellend voor de inleider, G. van der Meulen, archi tekt van de werkgemeenschap „de Poarte” in Stiens, anderzijds ook weer niet zo erg, want nu ontstond er de mogelijkheid voor een geanimeerd ge sprek, waaraan vrijwel alle aanwezi gen In het voorbije weekend zijn tientallen ruiten kapotgeschoten van de christe lijk lagere technische school aan de Van Schouwenburgstraat in Sneek. Eksperts van de politie zijn nog aan het uitzoeken hoe de vernielingen pre cies hebben plaatsgehad. Vermoed wordt, dat men de ruiten heeft stuk geschoten met een (wind)buks. De schade loopt in de duizenden guldens. In ’t weekeinde is er ingebroken in de kantoren van de houthandel Ter Horst BV aan de Van Giffenstraat. Door een ruit te vernielen kwam men binnen. De hele boel weid overhoop gehaald. Men zocht tevergeefs naar geld. Er werd niets vermist maar de inbrekerfs) liet(en) wel een ravage achter. In de nacht van vrijdag op zaterdag boekten dieven wel enig sukses in het pand van machinefabriek Faber aan de Ou de Koemarkt. Aan de achterkant kwam men het pand binnen. De buit bedroeg een paar honderd gulden aan kleingeld. De 19-jarige lasser P.S. uit Leeuwar den werd vrijdagnacht door de Sneaker politie aangehouden nadat hij bij de Poort van Oleef in een dronken bui een ruit had ingegooid. Proces-verbaal werd verder opgemaakt tegen de 29- jarige Sneker O.S. (zonder beroep), die zich de laatste maanden schuldig had gemaakt aan flessentrekkerij. Door het kopen-maar-niet-betalen liepen di verse zakenlui 'n schadepost op van in totaal tienduizend gulden. Aangehouden werd ook de 24-jarige B.R., zonder be roep uit Sneek, die van auto’s in de omgeving van het Oud Kerkhof diver se lampen had gedemonteerd. Twee rode mistlampen en een knipperlicht van een motorfiets liggen nog bij de politie. Bij het bureau kwamen verder pangitten binnen van diefstal van ben zine uit auto’s en vernieling van auto spiegels. -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1