KAPPIE EN DE LUCHTDRUKTEMAKER 2222 I l waterpoortstad i i I emjdse vjwiwuwen VOORLICHTING FRIES KORTOOM OI M. i I Aan alle bezoekers RONO-PROGRAMMA 3e nota R. Ordening I I Twee inspraakavonden over tweede deel van van W.K. 76 en de (carnavalsavond in Thialf Heerenveen Groene Kruis IJlst bood Hartstichting prcpagandagelegenheid t HOTEL HANENBURG - SNEEK 't R één STORING verzorgen wij uw respite, koffietafel en diner. 1 Sikma Installatie b.v. ISR in-en-cm de INGEZONDEN I Illi III IlllllllllllIIIIIIIUIIIlli I 111 111 IIII Illi III III f •T SALDOBEWEGING BONDS SPAARBANKEN JANUARI W SNEEKER tl 1 I Pagina 2 S N E E K E R NIEUWSBLAD Maandag 23 februari 1976 ifaa waar heen aan februari dj februari maat het zaterdag nou?” in A SNEEK 28 de Vries Pcsek, „Pim Pan- de start tiippeltocht de uur. biljarttoer- Elim: uur: de in sanitaire installaties 1 Telefoon 05150-4418 II1111111111111i11111111111111111111111111111111111 It 111 FEÜILLETON DOOR GRE DE BOER für Urlaub, was op schei A o centrale verwarming loodgieterswerken o Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/„baas” in ons huis Verschijnt: maandags en donderdags de en een de van de bijeenkomst in IJlst waarna hij de medische kant heer J. A. Spieker, freedtomiddei 27 febrewaris wurdt Kostümkommisje fan de TELEFOON 2570 47 te de bij stil gi vens in, dat -•> -k O e o V‘^T t't viel mee. fa SÉ 01 <7' tr di C w E g( te ff tr dt se 01 st b( di ri bi zé ht et w ee ïk vt bf zc Sc nc 01 dt gi er bt nc m dt m ht w te vt ri dc vt ai m E w P< dt dt g' dt h te vt tc d', K dt ie d* n> 81 et v it d. d ff ti ff 6' h g d k h P v 9 z ii z r k l r l 2 l C 7 of op het noliuieb'ui'eou kwiatmen vermissin- 7 a 8 het Dinsdag 24 februari Fryske Skoalleradio 18.00-18.10 Nieuws, met om 18.07 uur: De RONO-vakaturebank Eindredaktie Gerard F. Bieukema. 18.10-18.40 Fryske Utstjüring Eindredaktie Klaes Wielinga Actualiteiten. Nijsgjirrige mtasken en dingen. 18.40-19.30 Drents Programma Eindredaktie Hitjo D. Schuth. 19.30-20.00 Radio Fraemciap 050-133441 eten installeerde hij zfch met een paar tijdschriften buiten in een luie stoel, want de zon scheen tegen een onbe- was V i’ - V. ta j op de hoogte van zijn misrekening. „Ach gunst!” riep hij, op de maat toe snellend. „Ik schatte de kleertas zwaarder. Veel druk op de leidingen trouwens, vandaag. Ik gaf zeven at mosferen, maar uw baan bleef para bolisch, wet van Broedel. Hoort u mij’” De maat loosde een zucht. „W-waar zijn mijn wolletjes vroeg hij. VUXMV TT-LU niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïi horen ans in „Stap er maar op hoor. Jij bent zeker Duizelboom of Duiksterkroon, of in ie der geval de stuurman. Soortgelijk ge wicht twaalf punt drie, schat ik. Kom maar binnen. Aan boori, bedoel ik. Ik sluit de klep hup twee.” Het Provinciaal Opbouwoirgiaan Fries land is belast met de organisatie van de inspraak over de Verstedelijkings- nota. Inlichtingen kunnen worden in gewonnen bij dit orgatan, Postbus 367 te Leeuwarden. Telefoon 05100-29044. na 4* r»'"*» IHUK', WHKIMCftAWit UW openbare kom- Raad voor ge- miaatschappelijke Donderdag 26 februari 18.00-18.10 Nieuws, met om 18.07 i De RONO-vakaturebank. 18.10-18.40 Fryske Utstjüring Eindredaktie Klaes Wielinga Aktualiiteiten. „Frou mei oranje paraplu”, program mei as fêsite ünderdielen: „Letterlape” fan Tinij Mulder (ien- ris yn de fjirtjin dagien), „Wetter- goilf”, in programma oer saken, dy’t binamtmen de frou (en dêrtroch fan- sel-s like goed de man) oangeane ienris yn ée moanne): „Foar in dü- beltsje op ’e eerste rang”. Toaniel- rubryk (ienris yn e’ moanne). 18.40-19.30 Drents Programma Einidredaiktie Hitjo D. Schuth. 19.30-1945 Radio Fraemciap 050-133441 Wijkradio 19.45-20.00 Dier en plant in Rono-land Dr. Fop. I. Brouwer neemt ons mee naar het Wad het Watersnoodfonds: Een vrouw geeft in overweging ter stijving van de kas tersnooidcommiissie, die een Opgaven voor deze rubriek voor de krant van maandag tot uiteriijk vrij dag 12.00 uur, voor die van donderdag tot uiterljjk dinsdagmiddag 12.00 uur. Voordat de tweede kamer zich defini tief over deze nota uitspreekt, krijgt de bevolking van Nederland de gele genheid om over deze nota mee te praten. Om dat te kunnen doen wor den in Friesland 2 ^informatieavonden gehouden, op 26 februari in het Oran- jehotel te Leeuwarden en op 1 maart in motel Heerenveen. Beide avonden beginne om 8 uur. Iedere belangstel lende is welkom. Woenslag 25 februari 18.00-18.10 Nieuws, met om 18.07 De RONO-vakaturebank 18.10-18.55 Fprske Utstjüring Eindredaktie Klaes Wielinga. Aktuailiteiten. „Om midswike”, in pypfol radio mei: birjochten üt it ünderwiis; in „special” oer folkssounens; in Blits foirhael; tillefoantejes en muzyk. 18.40-19.30 Overijssels Programma (tot 18.55 uur niet via FM 38,60 mhz kanaal 5) 19.30-20.00 Radio Fraemciap 050-133441 Roel Dijkhuis in De Blauwe Engel. Maandag 23 februari Amfcitia 20.00 uur film Jaws’’ Balk, Treemter: 23 00 uur voorlich tingsavond Fries Mij, CBTB, ABTB en Vereniging voor Bedrijfsvoorlich ting Stadhuis: 20.00 uur missie vergadering zondheidszorg en dienstverlening Uit die Nieuwe Sneker nant van Woensdag 4 en Za terdag 27 Februari 1926, vijftig jaair geleden dus. De maat bekeek het heertje wantrou- i een doordringende bons bracht hem wend. „Ik heet Duizendschoon”, sprak hij beledigd. „Tjeerd”. „Ach ja, ach ja”, riep het mannetje. „Twaalf punt vier, denk ik achteraf toch. De klep werk op perslucht, kijk!” ’t Mannetje haalde de schakelaar over in de mening dat de maat al binnen boord was. Maar daarin had hij zich vergist. Een luide dreun, gevolgd door UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendans b.v ADMINISTRATIE. Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 Leden van de redaktte zijn na kantooruren te bereiken onder de nummers 3918 (sport), 05155-548 en 5001. FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 1,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 12.per halfjaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENT1ETAR1 EVEN: 30 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prys tweede de ruim- is zoals over de verste- mobiliteit. De nota Vrijdag 27 februari Hotel Hanenburg: MAC J. C. Visser Wigledem: 19.30 uur karnaval Gerechtsgebouw: 10.00 uur openbare zitting kantongerecht Op troch de Kostümkommisje fan Fryske Kultuerried de jierlikse foiar- Ijochtinsgmiddei oer it Frysk kostum halden yn de Théskinkerij, Prinsetün to Ljouwert. De eigenmiakke Fryske kostüms en de poppen, oanklaeiid yn Frysk kostum, dy’t it öfroune jier troch de Kostümfcommisje goiedkard birune, wurde dan toand en krije it sertifikaet fan goedharren ütrikt. Dit jier sille dat sa’n fiiftjin kostüms en sia’n filifentweintich poppen wèze! Ta- Ijochting sil jown wurde troch me- frou G, van Slooten-Kaan en mefrou Z. C. Beetstra-Stofstra. Foar safier’t der plak is binne alle bilangstellenden fan herten wolkom. De tagong, is for goes. hier nog niet voldoen- ,n. Dit hield dus te- Ina veel van de inboedel pension, De kaï I groot, maar zag uit cntal en een deel van de Echternach. don tijd om na te den- :i dukte huwelijk en de s. die daaraan onvermij- ech O wblkte, strakblauwe hemel. Het zelfs bijzonder behaaglijk buiten. ’s Avonds keek hij wat naar de tele visie, maar het verveelde hem al spoedig, zodat hij goeden nacht wenste en zich terug trok in zijn kamer. Door dat hij een groot deel van de dag bui ten was geweest, kreeg hij al spoedig slaap en dook in het bed. Om de vol gende morgen tamelijk vroieg wakker te worden. Hij trok het gordijn omhoog en keek naar buiten. Een beekje kabbelde dicht langs de muur van het huis. Ginds stond een aantal bomen en daarin zon gen en kwinkeleerden verschillende vo gels. Een vroege melkrijder kwam met zijn door een traktar getrokken wagen door het dorp. Voor het overige alles nog stil. Hij keek op zijn horloge, maar hij had vergeten het op te winden, zodat hij geen idee had van de tijd. Het kan net zo goed half zes zijn als half acht. Nu ja, ik ben nu eenmaal wakker, dus blijf ik er maar uit. Op zijn gemak schoor hij zich, waar na hij zich waste en aankleedde. Hij zocht een luchtige kombinatie uit, want het zou warmer worden van daag. Dat had hij niet uit het weerbe richt op' de televisie vernomen: tot 23 graden. En dat begin oktober. Niet gek. Zichzelf nog eens inspekterend voor de spiegel, knikte hij tevreden en verliet zijn kamer. WYMBRITSERADEEL tot 22 Februari. Geboren: Maaike dv Wijbren Remerij en Elisabeth Renema te Uitwellingerga; Willem zv Titte Eppinga en Wijtske Zandstna te Woudeend; Watte dv Hantje Zijl- stira en Minike Zijlstra te WÓ1- sum; Anna dv Hendrik Kuipers en Wijpkje Feenistra te Oudega; Minnen zv Jurjen Tjalsma en Rinske Middenman te Nijland. Overleden: Pierke Reitsma j. echtg. van Piet Aukema Tiras. ADVERTENTIëN. Laat Uw ning behangen met Eigen Bodem” naar van Hollandschie waarbij de door de Officieele Ju ry bekroonde Dessins ingezonden naar aanleiding van de prijs vraag uitgeschreven door de Fir ma L. Goudsmid te Amsterdam. U steunt daarmede de Hollaind- sche kunst. Geregeld Nuchteren Kalfs- vleesch. 50 cent per pond. A. Groenland, Oude Koemarkt Telef. 101. 4104. Gebukt onder vreselijke voor gevoelens en onder de zwaarte van zijn plunjezak slofte de maat naar de op- rijklep van het pontveer. Een hem on bekend mannetje stond aan dek naast een schakelbord en sprak de vriendelijk toe. „Stap er maar op hoor. Jij Deze maand verscheen het deel van derde nota over telijke ordening. Deze nota dat „heet: het beleidsvoornemen spreiding van de bevolking, delijking en de mobiliteit geeft aan hoe de regering de toekom stige ontwikkeling ziet van ons land. Dinsdag 24 febrparï Hoffy 20.00 uur NIVON, adjudant D. J. Brouwer over ..Het werk van de politie” Stadhuis IJlst 20.00 uur raadsverga dering Amicitia 20.00 uur film „Jaws” X liiiliiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllji Heerenveen staat weer in het teken van de W.K. schaatsen voor heren. Duizenden zullen, naar het distrikt Friesland, van Veilig Verkeer Neder land hoopt, dit schaatsfestijn niet wil len missen en een bezoek brengen aan het ijsstadion „Thialf”. Cou- toegebracht dat heit kort daiama gestorven is. Een zuinige week ten bate van hudis- om, der Wa- nog zoo- 14 veel ncodig heeft, een zuinige week te houden. Wanneer van de anderhalf mlllioen gezinnen die ons land herbergt, de helft eens een week lang alle overbodige luxe achterwege liet en het daar door uiitgespaarde geld terzijde legde voor de commissie, dan zou, zoo zuinig mogielijk bere kend, 1 per gezin of 750.000 bijeengebracht worden, ongere kend nog de gezinnen die 5 en meer op deze manier zouden uit sparen. „Iedere rechtgeaarde huisvrouw”, schrijft deze huis vrouw „zal er een eer in stellen haar economische talenten naar haar beste inzichten een week in dienst te stellen van de slachtof fers van den watersnood die al wieken en maanden lang vaak van het hoogstoodiige verstoken zijn. dorpje Manternach, aan <i<? riviertjes de Syre :l Frans ter Scheure een bij een bartelijk mer, die hij voorlopig -- zag uit cht over zijn voorlopige adres en in te boren gekrgen, dat dc a 's in de woning bleef. >.l usance in dergelijke In de afgelopen januarimaand werd bij de Bondsspaarbanken op spaarre keningen een bedrag van f 823 mil joen ingelegd en 733 miljoen terug betaald, hetgeen resulteerde in een spaaroverschot van 90 miljoen. In januari 1975 beliep het spaaroverschot 37 miljoen. Het totaal van de toe vertrouwde middelen (inklusief spaar gelden) nam met een nagenoeg gelijk bedrag van f 90 miljoen toe. In janu ari 1975 liep dit met een bedrag van 2 miljoen terug. Ultimo januari 1976 bedroeg het totaal van de aan de Bondsspaerbanken toevertrouwde mid delen 13.611 miljoen. niet zo’n eind gelopen en toog naar binnen. De aanwezigen keken even op, staken hun hand op ten groet en gin gen verder met hun konversatie. In een hoek van het vertrek zaten vier mannen te kaarten. Een echtpaar met een paar kinderen zat bij het raam en keek rustig 'toe. Frans ging op een barkruk zitten en bestelde bier. Daar had hij nu echt trek in. Hij dronk er gulzig van, toen de waard het gevulde glas voor hem plaetste. „Auslander??” informeerde de man. Frans knikte. „Holland, Ich bin mit Feriën in Manteroach”. „Ach so, Etwas spat, nicht?” De aangesprokene haalde de schou ders op. „Es 1st jedemfalls ruhig in diese Zeit”. Dat bevestigde de waard en voegde er a.an toe, dat „der Herr” in elk ge val kon genieten want het dal van de Langfuhr was héél rustig; het zware autoverkeer kwam hier niet langs. Frans dronk nog een tweede glas, waarna hij betaalde en de terugtocht naar zijn pension aanvaardde. Na het Zaterdag 28 februari Bolwerk: 10.00-24.00 uur Sneker pop groepenfestival met informatie- en rommelmarkt Scharnegoutu m, nooi Wigledam: 19.30 uur karnaval; 10.30 uur kinderkamaval zou mogfen houden. En dat hij nooit meer in zijn eigen huis zou mogen te rugkeren, want het zou voortaan van Ina zijn. Hoewel hij het vrijwel alleen bekostigd had, waren ze in gemeenschap van goederen getrouwd, zodat Ina recht had op de helft van alle bezittingen, roerend en onroerend. Dit alles had de advokaat hem duidelijk gemaakt. „Enfin, denkt u er in Luxemburg nog maar eens rustig over na. Twee of drie weken meer of minder spelen ten slotte geen rol, nietwaar?” Typisch, dacht Frans toen hij zondags morgens een lange wandeling maakte buiten het dorp, dat de advokaat ook al had geadviseerd er over na te den ken. Precies als Kees. Nu ja, een scheiding was vanzelf een grote stap. Die diep ingreep in je le ven. Want dat veranderde nu radikaal. Nu jaeerst maar eens rustig tot jezelf komen. Hier zou niemand hem komen storen, omdat niemand zijn ver blijfplaats wist. Zelfs Wil bleef onkundig. Hij had geen zin om teleonisch kontakt met haar op te nemen, want inwendig schaamde hij zich omdat hij zich één keer had laten gaan. Buiten het dorp liep hij langs een smal pad en bereikte een bos. Omdat hij niet gewend was zulke afstanden te lopen op zijn horloge kijkend, kon- stateerde hij, dat hij al meer dan an derhalf uur onderweg was - ging hij op een omgezaagde boomstam zitten. Een dame met een slanke hond passeerde hem. Ze knikte hem vriéndelijk toe. Een veelbelovende knaap: Een 'O-jan’ige jongen heeft de Leeu warder politie in de laatste lagen mos:lijke oogenblikken be- >rgd. Er ging geen dag voorbij - 1- aangiften binnen van gen van rijwielen, soms per dag. Opmerkelijk was dat het meestal damesfietsen be trof. Al spoedig bleek het de recherche dat bijvoorbeeld op de Voorstreek een fiets werd ge stellen welke later werd terugge vonden. En zo© ging het maar door. Een fiets welke aan het Zaailand werd vermist kwam op het Vliet terecht Om kort te gaan, vele rijwielenverhuisden van het Oosten naar het Westen, van het Noorden naar het Zuiden en in omgekeerde richting. Tot dat eerglste 'en de recherche er een stokje v< r stak. Op de Nieu- web.uren ontmoetten eenige re- Frans groette glimlachend terug. Hij keek haar na. Een gedistingeerde vrouw. Misschien een jaar of veertig. Waarschijnlijk ook een hotelgast. De stilte om hem heen was voelbaar. Zelfs het autolawaai drong hier niet meer door. Hij was zeker een kilome ter of vier van het dorp. Onderweg had hij een eenvoudige houten handwij zer gezien, maar de letters er op wa ren nagenoeg onleesbaar geworden. Enkel het woord „Grauenstein” had hij kunnen ontcijferen. Ópstaande, liep hij rustig verder in deze richting. Grauenstein bleek een gehuchtje te zijn met enkele huizen en een soort stamikroegje. Er was zelfs geen kerk je. Dus de gelovigen moesten zondags of naar Mantenach of naar Munsch- ecker, dat blijkens een handwijzer in dit dorpje, één kilometer verder lag. En omdat het kroegje nog gesloten was, besloot hij die ene kilometer dan maar verder te gaan. De weg erheen was goed begaanbaar. Verkeer kwam hij helemaal niet tegpn. Enkel paar kinderen op de fiets, die vreemdeling nieuwsgierig bekeken en nadat ze hem gepasseerd waren voor Frans onverstaanbare taal kom- mentaar gaven. Munschecker bleek groter te zijn, met een leuk marktpleintje en een paar kafé’s, als je ze zo kon noemen, want bij beiden was er ook een soort krui denierswinkel, waar men ook brood en eenvoudige textielwaren verkocht. Een miniatuur warenhuisje. Frans had dorst gekregen van de on gewone inspanning ik heb in jaren Woensdag 25 februari Amicitia 20.00 uur Frysk Orkest. Di rigent Libor Pcsek, solist Robert Holl (bas) Amicitia 14.00 uur film doer in het nauw” Fr is a'.'.'/d weer een vrouw In het Veilig Verkeer Nederland, distritk Friesland, heeft aan de carnavals avond, waar onder andere Imca Mari na, Ronny Tober en De Twee Pinten een bijzondere attraktie verbonden on der het motto: „Autogordels staak en zeker”. In totaal worden 7 automati sche autogordels., waarvan 5 beschik baar gesteld door Sifon bv te Drach ten en Suzenaar bv tie Heerenveen-Wol- vegia, alsmede 2 door WN distrikt Friesland, onder de bezoekers uitge reikt. Wij wensen u mooie en sportieve wedstrijden alsmede een prachtige avond toe. Bedenk echter: autogordels staak en zeker! Glaasje op? Laat je rijden! Houdt uw snelheid in toom en houdt afstand! Donderdag 26 februari Balk, Treemter 20.C0 uur kabaret, Rients Gratama met „Regen op hel bloemkoolcorso” Amicitia 20.00 uur operagezelschap Forum met ..Eine Nacht in'Venedig” wo- „Kunst van ontwerpen Kunstenaars, Vorige week hield het Groene Kruis bestuur zijn jaarlijkse bijeenkomst voor de leden in het Mienskipshüs. Hieraan had men een voorlichtingsavond gekop peld van de Nederlandse Hartstichting. Voorzitter A. Frankena kon in zijn openingswoord een 50-tal belangstellen den welkom heten. Hij merkte op ver heugd te zijn over deze grotere op komst dan men gewend is. Heit huishoudelijk gedeelte werd vlot afgewerkt, penningmeester J. Hijnberg had de boeken op 31 december ’75 met een batig saldo, groot 10.714,40. In de vakature mevrouw De Joing-v.d. Spoel werd gekozen mevrouw Mulder- Bergstra terwijl de heer E. Hekman werd herkozen. De heer H. Kloosterman van Wijck, hoofdpromotor van de Nederlandse Hartstichting was de eerste spreker. In een korte inleiding zette hij het doel uiteen, aan de geneesheer-direk- teur van het streekziekenhuis „Oranje- oord” te Harlingen overiiet. Centraal stond in zijn voordracht de vraag: „wat gebeurt er zoal vóór iemand een hartaanval krijgt.” De verschillende oorzaken met hun gevolgen die dat be werkstelligen waren duidelijk op film te zien. Roken en vet eten zijn de bekendste boosdoeners maar ook het leven met zijn verschillende spanningen, het zich erg druk maken en niet vergeten het ongezonde auto-leven, vlak voor de deur parkeren en zo dicht mogelijk bij de winkel stoppen om maar zo weinig mogelijk te lopen, ook dat speelt een niet geringe rol bij hart- en vaatziek ten. Na het vragenuurtje kreeg de Kloosterman de gelegenheid om toelichting te geven op de doelstei i- gen en aktivilteiten van de Nedriandse Hartstichting. Ook in IJlst ziet hij graag een kommissie komen die het publiek voorlichting op dit terrein ver schaft. Het is opvallend dat meer mannen met een hartaanval te maken krijgen dan vrouwen. De film liet ook uitkomen dat de druk- en gespannen bezig zijnde mannen als het noodzakelijk blijkt, dan ook in staat is z’n lieven in dit opzicht te verbeteren. Een leerzame avond voor de aanwezigen waarvoor alle lof aan het bestuur. Fr. ehercheurs een jongen op een fiets. Daarop was de knaap niet thuis, en al slingerende reed hij in de armen van de politieman nen. Het verdere onderzoek hun echter nog lang niet De jongen deed verhalen waar aan geen touw was vast te knoo- pen en gaf verschillende valsche ii men op. Eindelijk gelukte het hun achter zijn naia.m te komen. Hij bleek de 10-jari.ge S. v.d. W te zijn, die tenslotte bekende de fietsen te hebben weggenomen om tochtjes door de stad te maken. De werkloosheid: 13 Februari waren bij 207 organen der open bare arbeidsbemiiddeling in ge meenten iet 5000 of meer inwo ners als werkzoekenden (hetgeen niet altijd betekent dat zij werk loos zijn) 41.000 namen ingeschre ven. Bovendien stonden ingeschre ven 35.000 andere mannelijke werkzoekenden,’ nagenoegallen tot de meer ongeschoolde baroe nen of de losse werklieden behoo- rend. en die men voor een goed de 1 niet ondier de geheel werk- loozen kam rangschikken. Dc nr.kkengevallen te Den Haag: De Haagsche genees'kun- dige dienst heeft weer een pa tiënt uit zijn woning naar de ba rakken cp de Houtrust vervoerd. Het betreft vermoedlijk een ge val van gewijzigde pokken. Een zuigeling door varkens ver slonden: De Berlijnsche bladen '.-on een bericht uit Opper-Oos- tenrijk dat varkens in de keuken van een boerderij zijn gekomen, to'-wijl de boerin even weg was, en daar opde kinderen, die er e-ven alleen waren achtergebleven, zijn aangevallen. Zij hebben den ■’.r.geling verslanden en het knaapje zulke ernstige wonden BURGERLIJKE STAND van 16 tot 23 Februari. Geboren: Hendrik zv Simon Jil- liings en Metje Witmuis; Ane zv Andreas Schaafsma en Sjoerdtje Remery; Attje dv Jacob de Lan ge en Alberta Groenendal; Dirk je dv Hiidde Dctinga en Tjitske Jetzes. Gehuwd: Philiippus Weijer 53 j. en Elizabeth Maria Duitscher j. Overleden: Betze de Vries 11 dagen, zv Wietze de Vries en Ja coba de Vos; Jacob Visser 76 j. echtg. van Sijtske Albertsma; Sijke Schaaf 33 j. echtg. van Lie- kel Egbert Poiepjes te Follega. van 15 Bar-Dancing De Lichtboei: in februari dj Ad Roberts Bar-Dancing De Sneker Pan: in febru ari „Express” Bar-Dancing Ludain Frank Bar-Dancing ’t Singeltsje: in dj Ad Bouwman Bar-Dancing The Viking: zaterdag Af ter All Old Vic IJsbreehtum: Sandwich Trio Fries Scheepvaart Museum: tot en met 28 februari tentoonstelling van te keningen en akw a rellen van Sneek en omgeving van Ids Wiersma Bolwerk: foto-ekspositie „Sneek het negatief” ct i .sequen do! - vastzaten. Hij had zijn advokaat in" van vroi

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 2