Bonte avond in Nijland was ouderwéts gezellig I 1 W Een prachtig samenspel tussen muziek en zang in Blauwhuis h 'E.M.M.'en 'Edoza' konserteerden gezamenlijk Bloemfestijn bij C.P.B. I Glasschade Receptie C. Ek in Sneker Sporthal Stienser architekt voor P.v.d.A.-IJIst BURGERLIJKE STAND WYMBRITSERADEEL NEPTUNIA LAAT GOEDE INDRUK ACHTER OP SPEEDO-WEDSTRIJD IWIs lil f H BEL: 5923 M E. - - I ||i||l BH liliü iiill '‘Si Pagina 3 NIEUWSBLAD S N E E K E R laandag 23 februari 1976 (vervolg van de voorpagina) waerd Eka J. Gr. van BCHILDIft M «ma km pmioiib ewaMna De zong za” en In de Sneker Sporthal aan de Alma- straat te Sneek zal op vrijdagmiddag 27 februari van vier tot half zes ge legenheid zijn om tijdens een receptie afscheid te nemen van de heer C. H. C. Ek, die wegens pensionering af scheid neemt als direkteur van de ge meentebedrijven. Tevens is men in de gelegenheid om kennis te maken met zijn opvolger de heer G. Saalmink. Met name dait laatste ontbreekt nog al eens aan de moderne woonwijken. De schuld daarvan ligt naar zijn oor deel bij de bouwindustriën, die niet het wonen centraal stélten, maar het geld verdienen. Als voorbeeld noemde hij het schipperen met subsidies voor ty- pe-ont wikkeling. Vele grote bouwonder nemingen zijn op die manier in het za del geholpen. Nu de woningnood voor bij is, zijn de gevolgen merkbaar. Uit de diskussie na zijn inleiding kwam naar voren dat een aantal afwe zigen afwijzend stonden tegenover be paalde grote voorzieningen in een klei ne stad als Ijlst. Anderzijds wilde men andere mogelijkheden wel weer hebben, mogelijkheden die in een kleine ge meenschap geen haalbare kaart zijn. Ook de ekstreme groei zat een aantal belangstellenden niet lekker. Met na me gezien in het licht van de histori sche ontwikkeling van een plaats als IJlst. Aan de door ZCNF Dósterwolde) uit stekend georganiseerde zwemwed strijden namen de volgende vereni gingen deel: DZPC Drachten, HZPC Heerenveen, Neptunia Sneek, Forel Wolvega, Bolsward, Avena Joure en ZCNF uiteraard. De resultaen van de Neptunia-leden waren de volgende: Nadat de presidente van de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond I, mevrouw V. d. Ploeg-Hoekstra, de vergadering geopend en ingeleid had, gaf ze het woord en de daad aan mevrouw Binne ma uit Sneek die een demonstratie gaf van bloemschikken. Nagenoeg heel Nijland zat vrijdagavond in het Gebouw teneinde de Bonte Avond te kunnen meemaken die de muziek vereniging Excelsior en de zangvereniging Looft den Heer in eendrachtige samenwerking voor die avond hadden ge organiseerd. Het kommentaar van de oudere aanwezigen was: Dit was weer eens een echt gezellige ouderwetse avond. Meer lof kunnen de beide verenigingen, die alle twee de heer S. Hoekstra voor zich hebben staan, niet wensen. Ook financieel bleek de avond een sukses. De opbrengst, die door Looft den Heer en Excelsior wordt gedeeld, bedraagt altijd wel negenhonderd gulden (resultaat van de verloting), en wat er aan entreegelden gebeurd is, is nog met be kend. Vooral de muziekvereniging kan het geld wel gebruiken, want de blazers zijn nodig aan nieuwe instrumenten toe. Dé avond werd begonnen met het Nijlander dorpslied dat vorig jaar werd gekomponeerd ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan. Een ander overblijfsel van dat feest, de boerekapel, was vrijdagavond ook weer present, in dit geval om de avond te besluiten. Tussen het begin en het eind konden de bezoekers kijken en luisteren naar de verrichtingen van de verenigingen van het jeugdkoor van Excelsior en naar een toneelstukje dat werd opgevoerd door zangers en blazers. Hoeveel mensen hebben gekeken is te zien op deze foto. (Foto Studio Ger Dys). Aan de hand van een aantal dia’s schetste hij de ontwikkeling van de woningbouw. Als voorbeeld noemde hij Groningen waar het groeitempo lag op honderd woningen per hon derd jaar. Nu is dat wel even an ders. Naar zijn idee moet niet alleen het wonen aantrekkelijker gemaakt wonden. Ook de refareatieve voorzie ningen dienen dichter bij de woonwij ken gebracht te worden, terwijl het werken ook weer geïntegreerd moet worden in de woonwijk. Dat zou meer levendigheid -en een stuk diffe- rentatie opleveren. Burgerlijke stand van X4-2 t/m 20-2-1976. Geboren: Pyt, zv Durk IJme Nota en Jourica Anna Bootsma te Tims; Mar tin Harold, zv Sjouke Koldijk en Pauli na Wilhelmina Geertruida Vuist te SchamegoutumAte Tjalke, zv Arjen Minne Breeuwsma en Sibbeltje Cnossen te Nijland. Gehuwd: geen. Overleden: geen. 100 m rugslag jongens ’68-’67 Gertjan v. Solkema 1.55.9 le prijs; 100 m vrije slag meisjes 1966: Sjoukje Ringnalda I. 32.2 3e prijs, Janet Bergsma 1.47.4, Sonja Dijkstra 1,.49.9; 100 m schoolslag jongens 1966: Theo de Jong 1.58.5; 100 m vlinderslag meisjes 1965: Margreet Bouma 2.07.3, Esther Kromhout v. d. Meer 2.21.2; 100 m rugslag jongens 1965 Henk Peter Wind 1.52.2; 100 m vrije slag meisjes 1964: Trienke Stellema II. 32.5; 100 m schoolslag jongens 1964: Hessel de Jong 1.39.5, 2e prijs, Simon Jan Groninger 1.42.5, Sjoerd Schot i.44.1, Folkert de Jong 1.43.0; 100 m vlinderslag meisjes 1963; Paula v. d. Vliet 1.30.6, 2e prijs, Joke v. d. Vliet 1.37.5, Lucie Foekema 1.43.9; 100 m rugslag jongens 1963: Jaco de Rapper 1.28.0, Tjerk v. d. Woude 1.31.6, Anske V. d. Laan 1.32.9. Mevrouw Binnema toonde eerst aan de hand van dia’s hoe een bloemstuk er wel of niet moet uitzien. Met gebruik making van hetzelfde materiaal waren bloemstukken gemaakt waarmee dat werd aangetoond. Na de pauze maakte mevrouw Binnema 6 bloemstukjes die stuk voor stuk vakwerk waren. Deze stukjes werden onder de dames verloot. Ondertussen gaf mevrouw Binnema veel uitleg en handige tips. Ook werden er 4 prijzen uitgereikt aan de dames die hun in november uitgereikte hyacinten, het mooiste opgekweekt hadden. Nadat de presidente namens de dames hartelijk bedankt had, deelde ze nog mee dat de excursie naar de Condens op 25 maart was gepland, en dat de bus om 13.15 uur start bij garage Sypersma en 13.30 uur bij het station. S Om oer nei to tinken: - Hie de rie fan Snits wol nacht- permisje oanfrege - It plan (var de nije Wymbritsera- diélster kommisje waerd yn ’e Wijnberg üttocht. - Yn Sleat is it ek hieltyd merke yn ’e rie. Neptunia ’24 uit Sneek heeft dit week end tijdens de Speedo-jaargangenwed- strijden in Oosterwolde een goede in druk achter gelaten. Dit niet in de laat ste plaats door de fraaie eerste prijs van Gertjan van Solkema op de 100 me ter rugslag, de tweede plaats van Hes sel de Jong en Paula v. Vliet, respek- tievelijk op de 100 m schoolslag en vlinderslag, en de derde prijs van Sjoukje Ringnalda op de 100 m vrije slag. „Machtig zij uw rijksgebied” D. de Lange. Dat „Edoza” naast 1 ook in 3|| ge I vele buitenlandse liederen Fries niet vergeet bleek i een Niet minder dan driehonderd kinderen hadden zaterdag hun carnavals- feestje in de Gysbert Japiksschool. Dat was allemaal op touw gezet door de wijkvereniging Noorderhoek. Voor de allerkleinsten was er een poppenkastvoorstelling, de jeugd van acht tot twaalf kwam daarna aan bod met allerlei spelletjes. Zaterdagavond was het een dolle pret voor de oudere jeugd van twaalf tot zestien jaar. Aan het geheel was ook een tekenwedstrijd verbonden en bij de spelletjes vielen prijsjes te win nen. De bestuurderen hadden het er maar druk mee. De ouders in de Noorderhoek waarschijnlijk ook, want aanbevolen was de kinderen in „gekke” kostuums te steken. Fotostudio Ger Dijs maakte een plaatje tijdens de poppenkastvoorstelling voor de jongste groep kinderen. De driedelige suite van Eric Ball kreeg -een mooie vertolking met in het tweede deel een warm klinkende solo van de altsaxofoniste. Een goede aan winst voor het repertoire is de kon- sertmars „Arnhem” van A. E. Kelly met een prettig ritme waarvoor het slagwerk zorgde. F. Mortimers be werking van het Engelse volksliedje „John Peel” deed, ook vooral door de herkenning van de melodie, prettig aan. Ook het tweede konsert van de Christelijke Muziekvereniging „Eendracht Mia-akt Macht” uit Oudega-W. en het Interkerkelijk Mannenkoor „Edoza” te Sneek is een sukses geworden. Zowel korps als koor hadden bij vo rig jaar vergeleken een uitbreiding ondergaan. Het gaf nu wel pro blemen om de ruim twee honderd uitvoerenden in de Vituskerk van Blauwhuis te plaatsen. Er was een groot podium gebouwd met diverse verhogingen waardoor de zang nu beter over het korps heen kwam dan bij het vorig konsert. De heer Joh. Rijpma sprak in z’n openings woord van een groots gebeuren in Blauwhuis vooral wat betreft de or ganisatie van dit konsert door de twee genoemde dorpen en heette in het bijzonder welkom het kollege van B. en W. van Wymbritseradeel en hunne dames, Gedeputeerde J. Spiekhout en de Kulturele Ried van de gemeente. „Pastoor en pater maken vanavond hier niet de dienst uit maar de muziek en zang, die dank brengen aan het Paroehiebe- uit maar de muziek en zang, die dank brengen stuur voor het afstaan van het kerkgebouw”. die” van G. Friedemann waarin al le registers van het korps volop kun nen worden uitgetrakken. Een werk dat heel wat technische vaardigheid eist van de uitvoerenden maar dat door de overtrokken forti veel verlo ren deed gaan en waarin vaak de saxofoons verdronken. Gelukkig kwam de sopraan-sax weer boven in een prachtige solo. Tjeerd en Meine Verbeek brachten zon der inspanning het „Trumpet Fiesta”, vol vaart en in goed samenspel. In „The Cavalier” soleerde IJme van der Meer weer euphonium en ook hier weer bleek dat de muzikanten van EMM alleen iets brengen dat ze beheersen. De bekende „Mars der Medici” be sloot het aandeel van „het korps al leen” in dit programma. oenefan snits Het was weer eens mis in de Sne ker raad, heb ik gelezen. De vroed schap moest een oordeel vellen over wat er in en om Amicitia gaat gebeuren. Nu wat dat laatste be treft: iedere bezoeker van Sneek die langs het aanstaande Cultureel Centrum komt, weet onderhand wel dat daar iets aan de hand is. Een alternatief wippodium is op gebouwd, met daarop allemaal ke ten. Het parkeerterrein op het Waagplein is aan het verkeer ont trokken en zo nu en dan kan men de Leeuwenburg ook niet meer pas seren. Een stad moet er wat voor over hebben om een eigentijds statussymbool te krijgen. Ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die zeggen: geef mij de diepriole- ring maar, daar zat ik niet zo lang bij in de rotzooi. Wat in Amicitia zelf gaat gebeuren is ongetwijfeld nodig. Ik ben onlangs een keer in het theater geweest en heb stiekum een blik achter de schermen ge worpen en inderdaad, het is daar een verouderde toestand. Apropos, ik dwaal af. Ik hoef Amicitia niet te verdedigen, dat is genoegzaam ge- beurd. Wat ik zeggen wilde, maar zoals gebruikelijk ging ik weer via Schamegoutum van Ysbrechtum naar Sneek (een tochtje wat ik u I overigens kan aanbevelen vooral in I deze tijd, nu de vogeltjes weer be- I ginnen te kwinkeleren enzovoorts I en de natuur zo mooi vanaf de fiets I bekeken kan worden en zo kan ik I nog wel uren doorgaan om nog I maar niet te spreken van het wan- I Helpad langs de Zwette waar je zo I mooi zicht hebt op de werkzaam- I heden in het Zwetteplan), kortom I wat ik zeggen wilde: waarom pra- I ten ze in die raad zo lang? Ik ben I van plan geweest om die vergade- I ring bij te wonen, vooral vanwege I dat Amicitiapunt, maar ik heb er- I van af gezien omdat ik weet dat het altijd bijzonder laat wordt en ik dan I mijn bus, de laatste, zal missen. I Eigenlijk moest in de wet verplicht worden gesteld dat boven een be- paald aantal raadsleden de verga- kring met meer dan x pu/nten op I de agenda ’s middags moeten be- I ginnen of over twee avonden wor- I den uitgesmeerd. De raadsleden I hoeven dat niet in hun portemonnee I te merken, want zij krijgen een I vergoeding die een bepaald percen- I lage van de wethouderswedde be- I draagt. Nu we het toch over wet- I houders hebben: ik zat laatst in het I dorpshuis en toen vertelde me I iemand dat hij een Sneker wethou- I der had gezien die op de rondweg I naar de verkeerslichteninstallatie I stond te kijken. Op zich natuurlijk I een lofwaardig streven, maar zo I vertélde hij erbij: hij had zijn .auto I in de jonge aanplant geplaatst. En I dat is natuurlijk minder netjes van I de man. I Wymbritseradeel heeft zijn begro- I tingsvergadering ook weer gehad. I Wel wat laat, maar dat is niet zo I erg, want het was toch allemaal I hosannah las ik in de krant. Men I gaat een rondetafelconferentie hou- den over drankmisdadigheid. Een kommissie uit de gemeenteraad, de horeca-ondememers en vertegen- I woordigers van de politie zal de problemen gaan bekijken. Dat zal, vernam ik van wélingelichte zijde, gebeuren op vrijdagavonden, want I zaterdags hoeft er niet gewerkt te worden, iedere keer in een ander kafé. Voor vervoer zal de politie zorgdragen, zodat men ook niet met problemen van drankcontrole komt te zitten. Er is echter nog I een probleem. Moet men de dorps- huizen in de zaak betrekken of laat men die er buiten? Om dat pro bleem te bestuderen, aldus mijn zegsman, zal een kommissie in het leven worden geroepen, die zater- dags gaat vergaderen in de dorps- I huizen. Ik ben benieuwd naar de I resultaten van de konferenties. De middelen -daartoe moeten in de wet aangegeven worden en zijn in sommige verordeningen en andere besluiten al vastgetegd. Er wordt -nog te wei nig gebruik van gemaakt. Sommige steden ekisperimenteren met nieuwe vormen. Van der Meuten noemde als voorbeelden Hengelo en Emmen. Zelfs de integratie van de auto in -een soort speelstraat vindt daar plaats. Het is bijvoorbeeld toegestaan door een be paalde straat te rijden op vastgestelde uren, daarna is de straat voor de kin deren. Door allerlei obstakels te plaat sen, zoals hekjes en dergelijke, wordt de automobilist gedwongen een lage snelheid aan te houden, waarbij boven dien het besef dat het zijn of haar ei gen kinderen zouden kunnen zijn die daar spelen wondt aangekweekt. Zoals gezegd is het korps weer uitge breid, verjongd en de dames waren gekleed in stemmig zwart wat toch prettiger aan doet dan een uniform. Dé inzet van het programma met de ko raal „Deep Harmony” van D. Wright was direkt raak: een zeer zuivere stemming in al dit metalen instrumen tarium van fanfare. Het grote konsortwerk in dit pro gramma was de „Slavische Rapso- soipraan Eka Lalkens-Wltteveen al eerder met „Edo- maakte met het korps „Excel sior” van Surhuizum onder leiding van Sierd de Boer enige plaatopnamen. Nu stond het korps EMM voor de taak de begeleiding van de zang te verzorgen en dat gebeurde tot groot genoegen van de zangers èn de toe hoorders. Met koor en orkest begon de solist met Beethoven’s „Die Himmel- rühmen” waarin haar partij maar be scheiden was. In het „Panis Angeili- cus” van Cesar Franck had ze meer rollen der golven doorklinkt. Het gelegenheid haar krachtig stemgeluid „steal away” en „My Lord, what a te laten horen evenals in het bekende mornin”, in samenwerking met korps, „Die Nach-tiga-U” van Aliabieff waarin kregen ook nu weer een goede vertol- een grote variatie van pianissimo tot king. forto en vooral de vrije voordracht Het silot van dit konsert werd gevormd van de so-liste naar voren kwamen. c van dit konsert were gevonpa door een tweetal bijzonder fraaie wer ken, gebracht door koor, korps en so- „EDOZA” ZOCHT OM DIRIGENT ifefe. Het waren de negerspiritual „No- Ondank-s alle voorzieningen van uitge- body knows” in bewerking van J. Nau- BI breid en verhoogd podium had een ta en het „King all Glorious” van G. groot deel van de koorleden geen zicht M. Va-ill waarvan het laatste een her- op dirigent Wybren Valkema. Ondanks haling kreeg in een toegift die volgde dit euvel was het aandeel van het op het langdurig dankbaar applaus koor in het sukses van dit konsert van de ook nu weer volle kerk. weer groot. Bovendien krijgt ’t reper- „Wij zijn deze avond overdonderd toir steeds meer inhoud. Dat bleek di- door mooie dingen”, zei pastoor J. rekt al uit het eerste nummer: Can- Hendriks in z’n slotwoord. „Het was tate over „O, God, die droeg ons voor- een happening van zang en muziek ons geslacht” in een bewerking van Sierd gebracht door een jonge man met vele de Boer. talenten op dit gebied en die z’n rn-uzi- Het .Ave Veru-m Corpus” van Mozart, kanten en zangers weet te begeesteren „Ha-ec Di-es Quam Fecit” van Ver- om alles zo goed mogelijk te doen en hulst en het laatste werkje van J. Nau- om ons luisteraars te laten genieten, ta „Psalm 121” werden gevoelvol ge- Ik wens dirigent Wybren Valkema nog wcïverdiende hulde was rekt al uit het eerste nummer: Sierd gebracht door een jonge man met v-ele talenten op dit gebied en die z’n muzi- „Ave Veru-m Corpus” van Mozart, kanten en zangers weet te begeesteren ,,xxa^7v Quam Fecit van v... hulst en het laatste werkje van J. Nau- om ons luisteraars^ te bracht in tegenstelling tot het krachti- vel zegen toe bij dit mooie werk. K-n van dat dit een welverdiende hulde was de bleek w-el uit het warme applaus dat het Valkema zeker heeft verdiend aan zijn niet vergeet blt*ek in de twee-en-cen-half uur onafgebroken di- iiüiSiï „Grouwster wagen” in een bewerking rigeren van zn tweehonderd muzikan- J. Nauta waarin zo bizonder mooi ten en zangers. J- Gr. Srfl I y

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 3