Uit ’t leefbaarheidsonderzoek blijk I PCP-ster bepleit Kruiswoordpuzzel: Help gehandikapten in zadel SNEEKER DAMDAG bundeling sport- belangen in IJlst Dorsleven in Wymbritse- radeel is bijzonder hecht ie# B i van Drabbeldonk op de wielen Gaasterland zal de Wijckeler opvaart goed bevaarbaar maken en Officieel Orgaan Huishoudschool stond op podium de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en ULST „Uit de Marktstraat" ff 1 Ti „CONCORDIA" gaf in Gaastmeer uitvoering «LtJi Kampingbeheerder mag liggeld hefen L I NIEUWE COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS MBJWSBLAD dn STOKERmQERIEB Onder dit motto gaan de lezers van het Sneeker Nieuwsblad het nuttige met het aangename vereni gen. Het aangename: enkele uurtjes puzzelplezier met kans op enkele leuke prijsjes bestaande uit waar debonnen die bij de adverteerders van het Sneeker Nieuwsblad besteed kunnen worden. Het nuttige: de „Stichting Paardrijden voor Gehandicapten voor Sneek en Omstreken” financieel wat beter in het za del te helpen wat betreft haar mogelijkheden geeste lijk en lichamelijk gehandikapten te laten paardrij den. Meer hierover elders in dit nummer. Puzzel mee. HELP GEHANDIKAPTEN IN HET ZADEL. i -it t '/A (Foto Studio Ger Dijs). llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltll II In dit nummer is als bijlage op genomen DONDERDAG 26 FEBRUARI 1976 131ste JAARGANG No. 16 J. NOOITGEDAGT-ORANJE (PCP) geen overbodige luxe Dik bW verschijnt bovendien AniderTinjT huis-aan-huis In l «.o Maandag, dinsdag en woensdag stond de huishoudschool Ooievaarslaan nog helemaal in het teken van de viering van het vijftig-jarig bestaan. Deze foto is gemaakt tijdens een van de feestelijk heden: de opvoering van toneelstukjes voor ouders van leerlingen, maandag- en dinsdagavond in de school. Elke klas bracht een onderdeel van het program ma, en alles was grotendeels zelf be dacht. Maandag en dinsdag overdag hadden de leerlingen overigens dikke pret. Er werden wedstrijden gehouden, zoals: pannekoekbakwedstrijd in zelfbe dachte oude kostuums, afwas- en op- ruimwedstrijden, teken- en verfopdrach- ten en volksspelletjes. Eerst gisteren is het feestgedruis in de school verstomd. Woensdagmorgen konden leerlingen in Amicitia kijken naar de rock-opera Tom my van de Who en woensdagavond had den ze feest. (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). t SNEEKER NIEUWSBLAD 'Een goede traidiitie wil, dat de Sneefcer Damclub (sinds 19-46) op de laatste za terdag in februari de Sneeker Dam- dag organiseert, waaraan ook huiiis- daimtmers en niet-leden van de KNDB kunnen deelnemen. Zaterdag zal dait niet anders zijn, wanneer dit damfes- tijn, aanvangende ’s morgens 10 uur in de aula van de R. J. Siipkensschool, Koningin Wilhelminaischooil, wordt ge houden. Deelneming staat tevens open voor de jeugd tot 17 jaar, die in een afzonderlijke klasse zal worden onder gebracht. Tot vanavond is er nog ge legenheid zich aan te geven bij de voorzitter der SDC, A. Brouwer, Chr. Schotanusstraat 31, telefoon 05150-4571. (Voor meer sport zie o.a. pagina 9) Met een aantal nieuw aangeschafte instrumenten gaf het muziekcorps Concordia maandagavond zijn jaar lijkse uitvoering in de hervormde kerk in Gaastmeer. In het goed be zette gebouw genoot men erg van de prestaties van de plaatselijke muzikanten. De uitvoering stond onder leiding van de heer E. van Enkhuizen uit Marssum. Sukses oogstte ook een groepje jongere musici, die onder leiding van Klaas van der Goot een verdienstelijke vertolking gaf van de Johan Krie- gersuite en een hymne. Hoogtepunt vormde verder „De twee vinken” van H. Kling naar een arrange ment van Fr. van Diepenbeek waar bij de trompettisten Eef Bruinsma en Siem van Berkum als vinken fungeerden. Solist in de Bayrische Polka was J. Wildschut. In totaal werden veertien nummers uitge voerd. Aan het begin van de avond las de heer F. Bakker een gedicht van Fedde Schurer. In de pauze was er koffie en na afloop kregen de be zoekers de gelegenheid de nieuwe instrumenten te bekijken. Zoals bekend zal de raad de plaats van de nieuwe hal nog moeten vast stellen, Dinsdagavond is daarover in de raad niet gesproken, laat staan dat er al een beslissing over is ge nomen. Inmiddels is wel bekend ge worden dat het kollege en de raads leden vorige week 2 hallen hebben bezichtigd. Eén in Wijhe en één in Markelo. Men bestudeert momenteel de voor- en nadelen van deze typen. (Verder raadsnieuws zie pagina 23) Zaterdag trekt de Carnavals stoet voor de tweede maal in de historie door Drabbeldonk (voorheen en daarna Sneek). Alle deelnemers worden om 14.00 uur verwacht op de Veemarkt. De stoet zal de volgende route volgen: Vee markt - Stationsstraat - Mar- tiniplein - Oude Koemarkt - Hoogend - Singel - Kleinzand - Jousterkade - Oosterdijk - W. Burgstraat - N. Burgstraat - Schaapmarktplein - Grootzand - Oude Koemarkt - Grote Kerkstraat - Marktstraat - Klei ne Kerkstraat - Kruizebroeder- straat - Wijde Noorderhorne - Westersingel - Stationsstraat - Veemarkt Na afloop van de optocht zal een jury bestaande uit: Mej. C. Doevendans en de heren J. Doevendans en J. M. Aike- ma, vanaf het balkon van res taurant Onder de Linden de prijzen, welke zijn beschik baar gesteld door Sneek Pro motion, bekend maken. Z. D. H. Prins Peer de Eerste zal de prijzen voor de mooiste wa gens uitreiken. Deze wagens staan vóór rest. Onder de Linden. Namens de Gemeentepolitie van Sneek wordt men verzocht zoveel mogelijk de binnenstad van Drabbeldonk te mijden. Kom met de fiets, wat onge twijfeld geen parkeerproble men met zich meebrengt. Wil len ook de foutparkeerders op het Kleinzand en Grootzand rekening houden met de breedte van onze optocht. De kans zit er zeker in dat de stoet wordt opgehouden. De middenstanders van de Oos terdijk en de Burgstraten wor den verzocht te controleren of de overspanningen op de juiste hoogten hangen. Uit heit onderzoek is veel cijfermateri aal naar voren gekomen waarmee de Kulturele Raad aan het werk kan gaan. Leerlingen van de „detailhan- deflschooil” gingen in acht dorpen op HUIS-ARTS Onderzocht werd onder meer hoe groot de afstand is die moet worden afgelegd om de huis- of tandarts te bezoeken. Gebleken is nu dat 47 pro cent van de geënquêteerden, en men mag rustig stellen dat dit voor alle in woners van Wymibriltseradeel geldt, vijf kilometer of meer moet reizen voor men ziich in de stoel van de tand arts kan neervlijien. Voor een visite aan een arts behoeft maar 14 procent die afstand te reizen. De spreiding wat betreft de huisartsen, laat dus niet veel te wensen over. Tijdens de rondvraag in de raad IJlst heeft mevrouw J. Nooitgedagt-Oranje een pleidooi gehouden voor het opnch- ten van een sportstichting in IJlst. De ze stichting zou naar haar mening het grote scala van wensen en verlangens, dat binnen de sportverenigingen in IJlst leeft, kunnen bundelen. De nieuwe sportakkommodatie moet tot een goed einde gebracht, zo merkte de PCP-ster op, maar dat geldt ook voor de eks- ploitatie, deze moet veel aandacht hebben. En daarvoor zou een stichting nuttig zijn. Een dergelijke organisatie hoeft niet te betekenen dat de vrijheid van handelen van de klubs wordt be knot of dat hen het heft uit handen wordt genomen. Ze zag een sportstich ting niet als een overbodige luxe. Er wordt al over ’n beheersvorm bin nen het kollege gedacht, deelde burge meester Mumsen mee, maar het kolle ge is er nog niet uit. Moeten er ook andere dingen onder „beflapt” worden, is één van de dingen waarover men zich beraadt. Tot de mogelijkheden be horen naar zijn mening ’n stichting of een sportraad, maar ook bestaat nog een kommissie ex artikel 61. Hoe een en ander zal worden geregeld is binnen het kollege nog niet uitgiekriistalliseerd. pad om bij bewoners te informeren naar hun mening over zaken zichzelf en het dorp betreffend, terwijl verder vragenformulieren werden gestuurd naar Wymibritseradelers die zich bui ten Friesland hebben gevestigd. De re sultaten van dit onderzoek zijn neerg.e- legd in een tweetal rapporten die op een bijeenkomst in Jutrijp-Hommerts aan de leden van de Kulturele Raad zullen worden overhandigd. mee te werken aan het op diepte bren gen van de sloot, want zo stelt men. voor het waterschap is de sloot alleen van belang voor de afwatering en daar voor is de opvaart diep genoeg. Be zwaar er tegen heeft men niet. Toch wil de gemeente de sloot be vaarbaar houden. Niet alleen inwoners van Wijckel en Balk maken er ge bruik van, ook de gebruikers van de kamping van de heer B. P. C. Vroo- mans (’t Hop) varen er met een boot door naar het Slotermeer. Daarom heeft het kollege kontakt opgenomen met de heer V roomans om de zaak eens door te praten. (Vervolg zie pagina 23) 1 nrocent had het idee er helemaal buiten te staan. De reisafstand die tus sen huis en werk bestaat bleek geen of nauwelijks invloed te hebben op het zich wel of niet opgenomen voelen. langlijstje. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de dorpshuizen door gaans wel in een behoefte voorzien. 22 procent van de ondervraagden schatte het aantal malen dat in één jaar tijds een dergalijke gemeen schapsvoorziening werd bezocht op dertig of meer, 28 procent was er één tot vijfmaal geweest. De overige percentages varieerden van 9 tot 15 procent. Het gros van de basisschoolleerlingen in Wymibriltseradeel moet dagelijks minder dan 500 meter afleggen om de lessen te volgen. Op de vraag of de basisschool de leefbaarheid van het (Vervolg zie pagina 23) In het algemeen waren de inwoners van de bezochte dorpen tevreden over de verenigingen en klubs in. hun dorp. Driekwart kan geen vereniging opnoemen die volgens hen ontbreekt, van het restant mist de meerderheid een sportvereniging., verder staan een muziekvereniging, gezelligheidsvere- nigingen en kursussen op het ver- Met enthousiasme heeft de jeugd beslag gelegd op het „visuele klim- en kleuterweefsel" achter de openbare kleuterschool De Beltsjeblom aan de Loëngaster- laan in de Siadsfenne. Het idee van een leuk ogend speeltuig ontstond in de werkgroep wijk belangen De Domp/Stadsfenne. De Groninger architekt P. Benus maakte het ontwerp en het werkvoorzieningsschap Waghen- brugghe zorgde voor de fabri- kage en de installatie. Het ma teriaal bestaat uit rondhout, dat speciaal geprepareerd werd om het langdurig houdbaar te ma ken. Rondom het klim- en kleu- tergeval zal nog enig grondwerk verzet moeten worden want zo- I als de situatie nu is wordt het terrein gauw te drassig en te modderig. (Foto Studio Ger Dijs). De Wjjckeler Opvaart zal uitgediept worden. Tenminste als de raad van Gaasterland er dinsdagavond mee ak koord gaat. Al verschillende malen heeft de gemeente geprobeerd om sa men met anderen dit financieel mo gelijk te maken, maar steeds is dat karwei afgesprongen. De ruilverkave ling Gaasterland en het rekreatieschap Marrekrite voelden er bijvoorbeeld niet voor. In het kader van de ruilverka veling zal de sloot toegewezen worden aan het waterschap Mar en Klif. De ze instantie voelt er weinig voor om i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1