Sneek nog niet helemaal Drabbeldonk Karnavalsgebeuren weer grootser dan ’t vorig jaar Model beeld Gerbrandy gereed en goedgekeurd Zuidwesthoek nam vrijdag afscheid van haar gepensioneerde »gasbaas« 1 k en van Licht gewonden bij botsingen Periode „Ek-gas" nu afgesloten Gemeente Gaasterland leent beheerder sporthal f 10.000,- IJLST snekerWoerier Help gehandikapten in zadel SMI is i 1 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan Kt Krediet voor 'n opknapbeurt Oduiphusstraat Onthulling vermoede- lijk door de Koningin iFv* i tflll COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD COURANT, NIEUWE Het Saaskar NiernnHad is mb O «L i f SNEEKER NIEUWSBLAD I het toch vrij kalvinistische noorden mee te OPTOCHT (Vervolg zie pagina drie). (Vervolg zie pagina drie). (Vervolg zie pagina drie). Lii 3 1 1 j Het model van het beeld dat dit najaar op het Schaapmar kt plein zal komen te staan. (Foto Studio Ger Hijs) „Hij is er zogezeid voor in de wieg ge leid” stond er op deze immense kinder wagen die door de stad werd geduwd. (Foto Studio Ger Hijs) paalde karakterkenmerken naar voren mochten worden gehaald. MAANDAG 1 MAART 1976 131ste JAARGANG No. 17 Dit blad warscbijat bovendien doaderdags hois-aaa-lMds in GAASTERLAND, SLOTEN «.o De heer Van der Werf zal de lening over vijf jaar afloissen. Dit tegen een rente van acht procent. Na die vijf jaar is dan het aangeschafte zijn eigendom. „Het gaat ons dus niets kosten”, aldus b. en w. Tot deze procedure is men ge komen omdat, zo staat in het voorstel: „de gemeente dan weer eens bevoegd heden ten aanzien van de bestedingen heeft”. Een van zijn vele werkgevers, de bur gemeester van Sneek, vertelde dat hij „toevallig” ’s morgens een boek uit de kast had gehaald dat geschreven was door een voorganger van de heer Ek en dat de geschiedenis van de gemeen telijke gasfabriek in de vorige eeuw behandelde. Naar de mening van de heer Van Haersma Buma zou de heer Ek een dergelijk boek ook wel kunnen schrijven, een boek waarin hij een tur bulente periode kan behandelen, een tijdperk waarin de gasfabriek omge bouwd werd tot pompstation, van pro- duktie naar distributie. Hij vond het frappant dat een man die ervoor gezorgd had dat vrijwel overal in de Zuidwesthoek aardgas kwam, nu „van zijn geloof was afgestapt” en een nieuw kantoor in Workum, is er veel intern overleg geweest over integratie, is de kabeltelevisie in het geding geko men. De zorg voor het welzijn van de mensen in Sneek en de Zuidwesthoek is steeds gebeurd in nauwe samenrang met de staf, met de mensen in Sneek en Zuidwest-Friesland, aldus de heer Van Haersma Buma. Hij was er van overtuigd dat de heer Ek, die in okto ber 1975 zijn 40-jarig jubileum bij de nutsbedrijven had gevierd, nu een tijd perk is biinnengestapt met meer vrij heid, maar dat voor hem drukker dan ooit zal zijn. Daarom werd hem een werkbank aangeboden. Zaterdagmiddag trok de kamavalsop- tocht voor de tweede maal in sukses- sie door Sneek. De stoet was groter, hoger en breder dan vorig jaar. Dat gaf de nodige problemen. Zo bleek al vrij snel dat de wagens uit elkaar raakten, met als gevolg dat er eigen lijk drie optochten door Sneek gingen. De reklame was wat naar de achter- De beide zonen van Gerbrandy heb ben het model inmiddels ook gezien. Op uitnodiging van het erekomité hebben zij een bezoek gebracht aan het atelier en hun eerste reaktie was: „dat wie echt heit”. Op enkele punten hebben zij aaniwijzigingen ge geven waardoor een en ander nog wat meer de werkelijkheid zal zijn. Het beeld zal 10 cm. groter worden dan Gerbrandy in werkelijkheid was. Ongeveer 1.70 m., dit om te voorko men dat het karaktaturaal wordt. Het beeld van de staatsman Pieter Sjoerds Gerbrandy, dat dit najaar op het Schaapmarktplein in Sneek ont huld zal worden, is weer een stapje dichter bij z’n uiteindeiyke vorm geko men. De beeldhouwster Maria J. van Everdingen te Loënga, die zoals be kend van het komité dat de uit de Goëngamieden afkomstige staatsman wil eren, opdracht kreeg een model te maken, heeft deze taak nu af. In haar atelier hangen verschillende tekeningen en foto’s en staan nu een aantal kleine beeldjes van was. grond gedrongen, werd gekamoufleerd gebracht. Wat dat hoger betreft: dat had als konsekwentie dat de prinsewa gen niet de volledige route kon rijden en sneller dan de rest moest uit wij ken naar het uitgangspunt, de Veemarkt.- De strijdleuzen waren ook niet van de lucht. De beide wijkverenigin- gen hadden hun wensen in beeld gebracht De wijkvereniging Noor- derhoek blijkt in navolging van de zustervereniging in de Lemmer- wegwijk-west in de slag te zijn ge gaan voor een wijkcentrum, Lem- merwegwijk-west haalde de tunnel naar voren onder het motto „Lem- merwegwijk en Tinga zijn één.” Beide verenigingen kwamen in de prij zen. De Noorderhoek kreeg de eerste, de Lemmerwegwijk-west de derde. Daar tussenin klasseerde zich jacht bouwer Dirk Potma die de roemruch te dagen van Sterke Yerke, het vlot dat in de Noordzee zijn Waterloo vond, liet herleven. De (ekstra) vier de prijs werd toegekend aan het kon- fettiekanon dat door inventieve men sen van de karnavalsvereniging was gefabriceerd en dat ongetwijfeld de gemeentereinigling tot wanhoop heeft glebracht. De periode van het „Ek-gas” is voorbij. Vrijdagmiddag werd door de Zuidwesthoek van Friesland afscheid van C. H. C. Ek genomen. Dat ge beurde in de Sneker Sporthal, de grootste akkommodatie in de omgeving van het kantoor van Gemeentebedrijven, een van de instanties waarover hij 25 jaar de leiding heeft gehad. Vele bestuurders, kollega’s en mensen waarmee de heer Ek in zijn loopbaan kontakt heeft gehad kwamen hem en zijn vrouw de hand drukken. Dc gemeente Gaasterland gaat aan de beheerder van de sporthal in Balk tien duizend gulden lenen. Met dit bedrag kan hij een aantal zaken, zoals glas werk, aardewerk, koelkast en vrieskast gaan aanschaffen. In het voorstel dat de raadsleden hierover is toegestuurd, deelt het kollege b. en w. mee dat z.ij de heer J. van der Werf uit Balk heeft aangewezen als nieuwe beheerder. Ze stromen nog niet bij honderden binnen, maar wel bij tientallen, de oplossingen van de puzzel die wij donderdag publiceerden. Tot mor genmiddag 12.00 uur is er gelegenheid de oplossingen in te leveren. Wanneer u vanavond uw briefkaart op de bus (Postbus 11) doet, uiter aard voorzien van de nodige ekstra porti (minimaal één en maksimaal vijf gulden) dan kunt u in aanmerking komen voor één van de drie prijzen (waardebonnen van 45, 20 en 10 gulden). Inmiddels zijn er al een aantal ekstra prijzen aangeboden, ondermeer door Zandstra Sport en door Drogisterij Meindersma. C. en A. Sneek verraste ons, en de Stichting Paardrijden Gehandicapten voor Sneek en Omstreken, met een bijdrage. Donderdag wordt de uitslag gepubliceerd en de tweede puzzel in deze serie van zes. Dus puzzel mee en HELP DE GEHANDIKAPTEN IN HET ZADEL. Wat nog nooit eerder gebeurd is, en wat waarschijnlijk ook nooit weer zal gebeuren, geschiedde vrijdagavond. Met een speciaal vliegtuig overge vlogen kwam Sint Nicolaas samen met Zwarte Piet in het Oeletoetersnest Wigledam aan om daar de hoogste onderscheiding die de karnavalsver- Via allerlei berekeningen toont het kollege aan dat uit de algemene mid delen een bedrag van ruim 3258,20 moet worden gedekt. De Culturele raad van Gaasterland zal een geheel nieuwe struktuur krijgen. Hoe een en ander precies geregeld zal worden is echter een open vraag. De Culturele Raad denkt zelf aan een zo- j genaamde artikel 61-kommissie (een kommissie met eigen bevoegdheden) terwijl burgemeester en wethouders meer voelen voor een artikel 62-kom- missie (een kommisise die alleen b. en w. adviseert). Het kollege vindt het ar tikel 61-schap te „zwaar” voor de cul turele raad. De gewone raad mag zich er nu over gaan uitspreken. STRIJDBAAR Uit de foto’s die van hem bestaan ko men verschillende elementen naar vo ren. Moest het de strijdbare Gerbran dy zijn of de gevoelige vader en groot vader? Het is het eerste geworden. Onverbiddelijk zal Gerbrandy straks op zijn natuurstenen sokkel staan. „Ik ben er voor mijzelf van uitgegaan dat dit een man moet worden waarvan men over vijftig jaar nog zegt: dit moet een karakter zijn geweest,” „Het is eigenlijk een voortdurende knokpartij geweest”, Niet alleen tegen de tijd, want, zo zegt zij, een jaar is eigenlijk te kort om een dergelijk beeld tot stand te laten komen. Het was ech ter ook een innerlijke strijd. Welke ka- rakterpunten moeten in dit beeld naar voren komen. Maria van Everdingen kreeg van het ere-fcomltó de opdracht een beeld naar de werkelijkheid te ma ken, maar dat sloot niet uit dat be- jongemannen met een lichte her- mdding en twee vijftigers met Een van zijn andere bazen, burge meester J. M. A. Mulder, herinner de in zijn toespraak aan een episode uit het leven van de heer Ek, waar in de laatste niet zo ambulant kon zijn als hij wel gewend was. Enkele jaren geleden brak de direkteur van gemeentebedrijven tijdens ’n winter sportvakantie zijn been. Daarom kwam de heer Mulder met een paar krukken op de proppen, maar hij gaf deze snel weer terug aan zijn as sistent om daarna een akkulader aan te bieden. Tijdens de vergadering van a.s. dins dag zal ft kollege moeten beslissen over ’n krediet dat beschikbaar moet worden gesteld voor de rekonstruk- tie van de Sint Oduiphusstraat in Bakhuizen. Aanvankelijk was men van plan alleen dat gedeelte uit te voeren waar de riolering nog moest worden aangebracht. Daarvoor zou een bedrag nodig zijn geweest van 40,000 gulden. Bij nader inzien bleek het toch beter om de gehele weg te reconstrueren. Daarvoor dient even wel f 71.000 uitgetrokken te worden. KRUKKEN In de periode Ek is de 12.500ste aan sluiting tot stand gekomen, is ’n nieuw kantoor in Sneek gebouwd en een Majeur. De karnavalsvereniging bleef hierbij in de schaduw omdat tijdens de opnamen de kamavaleske sfeer op verzoek van de NCRV buiten schot moest blijven. Pas na afloop van een en ander trad Peer de eerste naar vo ren om Fred Benavente, Jan Fillekers, Ted de Braak, Alexander Pola, Henk van der Horst, Lies van Bommel en al die anderen die aan het programma meewerken te huldigen. In hotel Osin- ga verpoosden filmteam en karnavals- vereniging nog een wijle met elkaar. Twee senschi schaafwonden en blauwe plekken. Dat was gisteravond omstreeks zes uur het resultaat van een botsing op de r(jk- weg Sneek-Leeuwarden bij Scharne- goutum. eniging de Oeietoeters in Sneek kent, het Commandeurschap in de Zil veren Oeletoeter, in ontvangst te nemen. Dit katholieke duo was l>Iij even uit de spanningen van het stakende Spanje weg te zijn om het van oor sprong katholieke feest in het toch vrij kalvinistische noorden mee te maken. Het was één van de hoogtepunten die het kamavalsfeest in Sneek kende. Donderdagmiddag begon het al een beetje met de opnamen van Farce Burgemeester Van Haersma Buma speldt de heer Ek de versierselen op die horen bij het ridderschap in de orde van Oranje Nassau. Links mevrouw G. H. Ek-van Herwijnen. Foto Studio Ger Hijs Het ongeluk ontstond omdat de 20-ja- rige S.A.P. utt Britswerd met zijn Toyota bij de kruising bij de grasdro gerij in Schamegoutum geen voorrang verleende aan een uit de richting Leeu warden tomende DAF. P. kwam van de kant van Sneek en wilde afslaan naar Schamegouitum. De DAF werd in de flank geraakt en bleef met de wielen omhoog Liggen. De bestuurder van de Toyota en zijn mede-inzittende, de 20-jarige K. v.d. W. uit Britswerd, hepen beiden een lichte hersenschud ding op en wenden later naar huis ver voerd. De DAF werd bestuurd door de 55-jarige T.J. uit Htoogeveen, die bij ztóh in de auto had de 54-jarige me vrouw A.A. uit Workum. Dit tweetal kreeg diverse schaafwonden. De 21~jarige G.V., een gipsbouwer uit Den Helder, reed zaterdagnacht met ten vaart van tachtig km Woudsend binnen. Die snelheid bracht hem op de brug aan het „zweven”. V. raakte de macht over het stuur kwijt, ramde links van de weg eerst de paal met bet knipperlicht, daarna een voor rangsbord en kwam tot stilstand tegen ten lichtmast. De auto werd totaal vernield. De gipsbouwer kwam met de schrik vrij. Een 17-jarig meilsj e H.S. uit Koudum, dat bij G.V. in de wagen tet, raakte met een voet bekneld, 've®d door een dokter verzorgd en kon ^ten naar huis worden gebracht Hoogtepunt ttfdens de ruim twee uur durende bijeenkomst was uiteraard de koninklijke onderscheiding die burge meester B. van Haersma Buma hem op de revers kwam spelden. De heer Ek werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast kreeg hij vele kado’s aangeboden en waren er bloemen bij de vleet. te- 'r) tos.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1