Karnaval is - Help gehandikapten in het zadel - weer voorbij Stadsfeesten IJLST Sporthalbeheerder (Balk) krijgt lening Zuidwest Friesland’ nadert basis-rekreatieplan stapje Geen wedstrijd in straatversieringen De Kulturele Raad Gaaster- land van 62- naar 61-schap ULST I ffl van SNEKER^KOERIER 1 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en VELD BIJ S.D.C. STAAT GELUK MET V.D. HEM .a IS COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD <k S - Het Seeehr NiemnbM is Me sectmbbeede eHgave vee NIEUWE SNEEKER COURANT, I '6 f SNEEKER NIEUWSBLAD >r id <r Vervolg zie pagina 11) [1 gelijks bestuur van het samenwerkingsorgaan kan met beide instemmen. Verwacht wordt, dat het rijk (CRN) 0 33 <3‘ ie n is le e ?1 d ut Hoofdprijs puzzel 2 een transistorradio (Vervolg zie pagina 11) (Voor meer sport zie om. pagina 17) DONDERDAG 4 MAART 1976 131ste JAARGANG No. 1S n Is g J. TIMMERMAN (CDA) niet uitrangeren Dit Had bovaadtea doadardagt haia-aaa-fcata GAASTERLAND, SLOTEN m ■i 1 e t 7 d ir Ie j“ d n k )t n, n n n n is n n t- ït iit e d h r e g ’s it >n ir n t, g- bs i- re ?t it Van de hoofdklasers by SDC klaarde J. Veld het maandagavond tegen Tj. zyistra en kwam hierdoor op gelijke hoogte met J. v. d. Hem. Beiden kwa men tot tien punten uit zeven partijen met ieder nog twee partijen voor de boeg. Voorts won H. de Boer van H. Krot. PROJECTONTWIKKELING Het ministerie van CRM treedt koör- dinerend op by het opstellen van basis- rekreatieplannen mede in verband met de subsidies» die dat ministerie in dit kader yerleent. CRM heeft voor de fVervo?# zie pagina 11) Als het algemeen bestuur van het samenwerkingsorgaan Zuidwest Fries land er vanavond mee akkoord gaat, zal aan de Grontmy opdracht wor den verstrekt tot het samenstellen van een basis-rekreatieplan voor de ge meenten die bij het samenwerkingsorgaan zijn aangesloten. Onder begelei ding van een stuurgroep van Zuidwest Friesland heeft de Grontmjj n.v. intussen een werkprogramma samengesteld en prijsopgaaf gedaan. Het da- BREED MOOGLIK MêD Zowel de Hollandse als de Friese kui tuur zijn naar zijn mening ’t boste ge diend met een kommissie met eigen bevoegdheden.’ Als die optimaal bevor derd en behartigd moeten worden „dan moat de Kulturele Rie him net biheine ta in advisearende taek. It is need- saklik dat de Kulturele Rie him op in sa breed mooglik mêd bijowt.” In die situatie, zo vond de socialist, is men ook het beste verzekerd van initiatie ven van deze raad of kommissie. Een derde punt van bijzonder belang vond hij de openbaarheid van de vergade ringen. Ook dat pleitte naar zijn me ning voor artikel 61. Op rubberlaarzen, in een leren jas waarin hij zich wel kon ontdraaien en een gele veilig heidshelm op het hoofd - zo, in geleende spullen uit gedost, heide gisteren burgemeester B. van Haersma Buma van Sneek de eerste (officiële) paal van ge wapend beton in de grond voor de ongeveer 300 woningen, die de ko mende zes jaar in het uitbreidings plan Zwette zullen worden gebouwd. Het ging hier om. de fundering van één van de 66 koopwoningen, die achter de Goeman Borgesiuslaan in opdracht van Wilma verkoop- en beleggingsmaatschappij gemaakt worden door Bouwbedrijf Knoop en Giezen BV te Groningen. De huizen - architekt ir. A. Bonnema te Har- degarijp - van dit eerste kompleks variëren in koopprijs van f 95.000 tot f 107.300, maar de kopers kun nen een rijksbijdrage verwachten van een kleine twintig procent. Tot heden zijn veertig van de „Wilma- woningen" verkocht. Vanaf augus tus begint de bouwdirektie met de oplevering van vijf woningen per week. In november denkt men klaar te zijn met alle 66 huizen, die voor zien worden van ekstra warmte- isolering. Wie verder zal gaan bou- wen in plan Zwette is nog niet ze ker. Wilma heeft nog wel plannen klaar liggen. Tweederde van de bouwgrond tussen spoorlijn en Zwet te is overigens in handen van de gemeente Sneek. Het is wel de be doeling in de Zwettewijk een (gro te) winkel te bouwen. (Foto Studio Ger Dijs). Tweehonderdvijfendertig gulden en eenenveertig cent 235,41) heeft de eerste puzzel voor de stichting Paardrijden Gehandicapten voor Sneek en omstreken opgebracht. Geen gek resultaat, maar het kan veel en veel beter. Daarom verwachten we van de tweede puzzel die vandaag staat afgedrukt een nog hoger netto resultaat. Dat kan als iedereen meedoet en iedereen doet dat natuurlijk. Niet alleen in Sneek maar in alle plaatsen waar het Sneeker Nieuwsblad komt. Want de stichting is er niet alleen voor de Sneker gehandikapten maar voor die uit de hele Zuidwesthoek. En daarom verdient zij de steun van de hele Zuidwesthoek. (Nu moeten we eerlijk gezegd ook de hand in eigen boezem steken want er was een verkeerde inleverdatum vermeld. Maar uit de vele oplossingen die binnenkwamen bleek wel dat men in de gaten had dat de datum die bedoeld werd 2 maart was. Wat betreft de verkeerde omschrijving op 102 (er stond huisdier maar er moest staan bijbelse naam): aangezien deze geen invloed uitoefende op de in te sturen oplossing, hebben we deze door laten gaan). Wie zijn de prijswinnaars van de eerste puzzel? Eerste prijs (waardebon van 45,-): J. de Jong, Folsgaarsterhemstraat 5, Sneek. Tweede prijs (waardebon van 20,mevr. A. Jorna-Strikwerda, Gruitersmalaan 3, Sneek. Derde prijs (waardebon van 10,mevr. F. J. Koevoet-van Houten, Bottinge 11, Sneek. De waardebonnen worden zo spoedig mogelijk toegestuurd. Voor de puzzel van deze week zijn door zakenlieden een aantal prijzen beschikbaar gesteld. Hartelijk dank daarvoor (en misschien een idee dat navolging verdient?). C. en A. Brenninkmeijer Sneek bood vijftig gulden, die wij in de vorm van een waardebon uitkeren. Dro gisterij Meindersma Sneek (Grootzand) gaf een aantal waardebonnen voor schoonheidsbehandelingen van elk twintig gulden per stuk, de eerste kan men nu verdienen. Zandstra Sport (Schaapmarktplein) offreerde een waardebon van een tientje waarmee men bij Zandstra Sport terecht kan. Maar de hoofd prijs van deze week slaat alles: Minkema (hoek Leeuwenburg-Grootzand) bood een transistorradio ter waarde van honderd gulden aan. Niet te versmaden. Dus puzzel mee. HELP DE GEHANDIKAPTEN IN HET ZADEL. Het karnaval is weer voorbij. Vier dagen lang, eigenlijk vijf dagen maar de zondag stond in Drabbel- donk op een laag pitje, is er door de Oeletoeters konstant en door bewoners van verschillende te huizen en bezoekers van diverse horeca-bedrijven incidenteel ge zongen en gehost. Meer hierover elders in dit nummer. Bezocht werd onder meer het Gerefor meerd Verpleeghuis waar Peer de Eerste onder meer ontvangen werd door de huisprins en -prin ses, de heer H. Gerritsen en me vrouw K. Bergsma-Hoeksema. Op de foto van studio Ger Dijs hangt prins Peer een groot schild als eerbewijs de nepprins om. gulden melden. Desondanks beschikt hij nog over een reserve van ruim 1200 gulden. daarvan 75 procent zal bijdragen en dial de provincie 50 procent van het resterende bedrag voor haar - rekening neemt. Van het totaalbedrag zal tegen de 30.000,voor rekening komen van het samenwerkingsorgaan Daar bij komen echter nog de onkosten die gemaakt moeten worden voor een in spraakprocedure voor bevolking. Die kosten zijn niet subsidiabel, maar De eventuele twijfelaars in de raad hebben zich waarschijnlijk het meest laten overtuigen door de PvdA-er C. Gaastra, die niet alleen als raadslid 'ik maar ook als voorzitter van die turele Raad a.i-, en in die funktie ld hij een vurig pleidooi voor de ei gen bevoegdheden. In de eerste plaats Wel hij een aantal argumenten van het kollege aan. Zo wreef hij zowel Het stramien waarop men verder wil borduren biedt naar het gevoel van het dagelijks bestuur van Zuid west Friesland een uitstekende waar borg voor de totstandkoming van een werkbaar plan. De kosten lijken aanvaardbaar. De Gnontmij heeft die begroot op 210.000. burgemeester Van Heemstra als me vrouw Brandenburg onder de neus dat zij de betreffende gedeelten van de gemeentewet niet zorgvuldig genoeg hadden geciteerd. Een artikel 61-kom missie kan bevoegdheden van de raad over nemen, maar hoeft dat niet. Ver der hield hij hen voor, „der stiet hiel düdlik: tenminste één raadslid. Der sitte meardere yn ’e sportkommisje. As it gjin forskil makket hwat let jo dan in kommisje op basis fan ’61 yn to steljen.” Met deze pleitrede sloot hij aan bij de woorden van CDA-er J. Timmer man. Deze hield de oorzaken van het niet meer funktioneren van de Kulturele Raad buiten zijn beschou wing, maar hij stelde wel dat er voor die raad een enorm werkter rein braak ligt. (Later in de verga dering zou de heer Gaastra het ont breken van een ambtelijke sekretaris als belangrijkste reden aanwijzen. Tijdens zijn betoog schudde gemeen- Vervolg zie pagina 11) Burgemeester en wethouders hadden in hun voorstel gesteld dat zij het arti kel 61-schap (de artikelen komen voor in de gemeentewet) te „zwaar” von den voor de Kulturele Raad. Zij zagen meer in een adviserende taak en die adviezen dienen dan, zoals in de ge meentewet staat voorgeschreven, uitge bracht te worden aan het kollege. Uit de woorden van burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra viel «vel te proeven dat hij juist die adviseren de taak bijzonder belangrijk achtte. Mevrouw Brandenburg stelde zich wat anders op. De CDA-wethouder deelde mee dat het voor haar niet veel ver schil maakte of de raad nu voor 61 °f 62 koos, al gaf zij wel toe dat zij het meest voor het tweede voelde. In plaats daarvan wil men de optocht alle eer aan doen en elke buurtvereni ging die dat wil kan een wagen in brengen naar eigen idee en daarvoor worden dan wél prijzen beschikbaar ge steld. Het ringrijden zal gehandhaafd blijven maar zo mogelijk in het toeris tisch seizoen, het eigen publiek, zo vindt men, toont zo zoetjes aan weinig belangstelling. Wielerronde, de kermis en zo mogelijk een zes-kamp zullen wel georganiseerd worden en de rest van het programma zal door het bestuur worden uitgewerkt. Het belangrijkste punt op de agenda was uiteraard: wat gaat er in de ko mende zomer gebeuren. Er waren stem men opgegaan, aldus de heer Diepen veen, met name in de buurtvereni gingen: laten we eens een jaar over slaan. Het voor en tegen hiervan werd ’ingeboerd’, hij breedvoerig besproken, eindresultaat ■«rari inim «no van de vergadering: wél ieder jaar stadsfeesten. Wel kwam men daarbij overeen om niet de onderlinge rivali teit door een wedstrijd in de straat- versiering te stimuleren. Men wil graag eenvoudig en feestelijk de stad „aan kleden”, maar prijzen zullen niet uit gereikt worden. Maandagavond in de bovenzaal van „het Wapen van IJ1st” waren bestuur en leden van de vereniging voor stads feesten bijeen om even terug te zien op het jaar 1975 en samen te plannen wat er zoal in 1976 zal gaan gebeuren. Voorzitter B. O. Diepenveen hield een kort openingswoord, waarna de sekre- taresse mevr. Hekman-Hazewinkel een keurig overzicht gaf van alle vorig jaar gehouden aktiviteiten. Penningmeester D. J. Toomstra had iets moest een nadelig saldo van ruim 600 in de loop der jaren heeft het samen werkingsorgaan Zuidwest Friesland een reserve gevormd van circa 40.000 voor een dergelijk doel. Bo vendien wordt van de gemeenten Rau- werderhem en Utingeradeel een bij drage verwacht, als die straks defini tief zullen besluiten toe te treden tot Zuidwest Friesland. Hoe zal in de toekomst de Kulturele Raad van Gaaster land (nu nog ad interim) moeten gaan fungeren? Als een arikel 61- of als een artikel 62- kommissie? Deze vraag stond dinsdagavond in de vergadering van de vroedschap, die door twee leden minder dan normaal (L. Zijlstra van het CDA was jarig en M. de Boer van Gemeentebelangen was op vakantie) werd bezocht, centraal stond. Wel, om maar met het belangrijkste te be ginnen: tegen het advies van het kollege van burgemeester en wethouders in werd met acht stemmen voor en drie tegen (de wethouders O. van der Goot en A. Brandenburg-Vogelzang en raadslid J. Bangma. allen van het CDA) besloten tot het eerste. Artikel 61 dus en dat betekent een kommis sie met een aantal eigen bevoegdheden en eventueel met een zelf te behe ren budget. 1 JSt T' i s&a

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1