- Help gehandikapten in het zadel - Eind maart manifestatie zakenlieden -FINI- 350 reünisten bij een in Woudsend Werkgroep organiseert ’n „Sneek-Open Week” Voorstel Sneker raad: fiets- pad(en) langs Groenedijk! ÉIS W- wi van SNEKERt^KOERIER de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en ULST Meeuwen zette Ulster botste tegen geparkeerde auto's lil' Najaarsbeurs 1976 op 6,7f 8 en 9 oktober Lankhorst Sneek kreeg fiat voor ontslagen ■J1 Ji lllfe llliil! NIEUWE SNEEKER COURANT. COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD Het Saeebr NiemnHad b 99 de gemeentegrens bij Offinga wier. B7>B B> Nu Wymbritseradeel van plan is door Offingawier tot aan de afslag naar het Sneekermeer een „eenzijdig” fietspad aan te leggen, stellen b. en w. van Sneek de gemeenteraad voor om in dit kader ook maatrege len te nemen. De raad mag een keuze doen uit vier mogelijk heden. Een lichte voorkeur van het college gaat daarbij uit naar de aanleg van 2.10 meter brede fietspaden aan weerszij- w den van de Groenedijk tot aan De mogelijkheid om vanaf Offingawier -- tot honderd meter voorbij de afslag IHR •X ,B'< B'. t SNEEKER NIEUWSBLAD Hoofdprijs ’n radio Voorts zijn er nog twee alternatieven. SiPOrt MAANDAG 8 MAART 1976 131 ste JAARGANG No. 19 steunt. De zakenlieden wilden er wel eens wat van terugzien, zo werd ge steld, er moest eens iets met gebeuren. Dit blad verschijnt bovendien doaderdags hois-aan-huis In GAASTERLAHD, SLOTEN e.o Het pechduiveltje blijft ons achtervolgen. Ook in de puzzel van vorige week donderdag sloop een fout. Niet in de puzzel zelf, maar wel in de cijfers die korresponderen met de letters die het woord vormen. Hoe een en ander in zijn werk is gegaan, weten we niet, maar het is een feit dal hief de letter uit het vakje 106, maar de letter uit 98 bijdraagt tot het goede woord. Voor de goede orde: uit de volgende vakjes moeten de letters gehaald worden: 7, 3, 98, 74, 100, 28, 47 en 114. Tezamen vormen ze het woord. We zullen het woord dat er met 106 uitkomt niet fout rekenen. De oplossingen moeten worden ingestuurd naar Puzzelredaktie Sneeker Nieuwsblad, Postbus 11, Sneek. Denkt u om de ekstra postzegels en het aangeven van nummer 2. In verband met deze fout wordt de inlevertermijn verlengd tot woensdag 10 maart 8.00 uur. Voor puzzel zie pagina drie. Zoals bekend stort deze vereniging de Sint Nicolaasaktie de „pot” van „Sneek Promotion”, weer financieel Inmiddels zijn weer een aantal prijzen beschikbaar gesteld. Drogisterij Meindersma bood, naast de al te winnen bonnen voor schoonheidsbehandelingen, een Hairstyler ter waarde van bijna zeventig gulden aan. Sauna „het Bolwerk” kwam met saunabonnen ter waarde van een tientje, terwijl Edelsmederij „Kla- vertjje vier” een waardebon ter waarde van 25,bracht. Hartelijk dank aan de gulle gevers, maar voor deze puzzel gelden nog de transistorradio, de waardebon van vijftig gulden, de bon voor een schoon- heidsbehandeling en de bon te besteden bij Zandstra Sport. De najaarsbeurs 1976 gaat door. Dit be sluit heeft de „Stichting Najaarsbeurs Sneek” vorige week genomen. Het is de bedoeling dat men woensdag 6 ok tober start en dat 9 oktober ’s avonds de deuren van de Veemarkthal weer sluiten. Er is momenteel al weer de nodige interesse. Opvallend veel aan vragen om informatie uit de regio zijn reeds binnen; de Sneker zakenlieden nemen blijkbaar nog wat een afwach tende houding aan. Binnen het bestuur heeft men zitten peinzen over het uit breiden van het standoppervlak door het verplaatsen van ’t restaurant naar een tent die aansluit op de hal, maar daarvoor wil men eerst de mogelijkhe den onderzoeken. Even een praatje met een paa', oude kennissen. Een tafereeltje da saterdag meerdere malen ii Woudsend kon worden aangetrof jen. Sneek zal van 27 maart tot en met 3 april een open stad zijn. Onder het mot to „Sneek-Open-Week” zullende zakenlieden uit de Waterpoortstad zich op een zeer bijzondere wijze presenteren aan de gehele Zuidwesthoek als: „Winkelcentrum op elk gebied waar het gezellig wandelen en „ko pen” is”. Duidelijk is dat men Sneek weer wil gaan propageren als koop stad. Niet alleen voor de eigen inwoners, maar ook voor het achterland of de hele provincie. THEMA-ETALAGES Een werkgroep ging toen aan het werk om het een en ander voor te be reiden. Dat is nu in een eindstadium gekomen en plotseling gonst het op al lerlei terreinen van aktiviteiten. Zo (vervolg zie pagina drie) Het idee is een gevolg geweest van een opmerking die bekend gemaakt opbrengst van de werd tijdens een jaarvergadering van in c_ de Verenigiing van Sneker Zakenlieden, die daaruit anderen tikel. Inmiddels heeft het G.A.B. de ge vraagde ontslagvergunning verleend. Na overleg met de distriktsvakbondsbe- stuurders is een afvloeiingsregeling tot stand gekomen. ir de derde achtereenvolgende rr id het eerste achttal van de kc vereniging De Waterpoort in de en voor de derde keer gingen ■kers de boot in. Oftewel: opnic n promotie naar de distriktskla >te struikelblok was dit keer luwen uit Lekkum, dat na een a kelijke achterstand sterk tei im en direkt na de hervatting rr s een serie gave treffers in Jo basis legde voor de overwinni grote schare Waterpoort-suppori hevig teleurgesteld en enke een een beschuldigende vinger r scheidsrechter Vonk als zou tijdig zijn geweest. Zeer zeker echte, want hij leidde wel dege rekt, een reaktie in een „hiete h en we maar zeggen. Meer hiero onze sportpagina’s. Donderdagnacht omstreeks kwart voor drie werden in de J. W. Frisostraat ge parkeerde personenauto’s van de heren Booy en Schram aangereden door een Renault, die daarna door de bestuur der werd achtergelaten, De man, de 36-jarige S.W. uit IJlst, werd even la ter door de politie lopende in de om geving aangetroffen. Hij bleek alkohol te hebben gebruikt en weigerde te vol doen aan de opdracht van de politie zich aan de blaas- en bloedproef te on derwerpen. De twee geparkeerd staan de auto’s werden aan de linkerzijde beschadigd terwijl de Renault aan de voorzijde totaal vernield was. Tegen W. is proces-verbaal opgemaakt. naar de oude Groenedijk langs de zuid westelijke kant van de Groenedijk een Zaterdagnacht is ingebroken in het jeugdcentrum De Jeugdhaven aan de Rienck Bockemakade. Men drong bin nen door vernieling van een ruit. In ’t kantoor werden verschillende schijf- bureaux doorzocht. Een geldsbedrag van ongeveer 650,werd ontvreemd. De werkzaamheden aan de brug over de Oostelijke Dijgracht in IJlst zijn begonnen. Zoals bekend komt hier een eenvoudige brug om de Ruiterpolder te ontsluiten, dit in het kader van de ruilverkave ling Hommerts-Oppenhuizen. Van uit de bewoners van de Galama- en de Eegracht is nogal wat op positie tegen deze plannen geweest, omdat men vreest dat het zware verkeer straks schade aan de pan den in dit monumentale gedeelte van het stedeke zal aanrichten. De monstraties voor het stadhuis, al ternatieve plannen, beroepsschrif ten naar een aantal ministers, het haalde allemaal niets uit en on danks dat het kollege van gedepu teerde staten weigerde een verkla ring van geen bezwaar af te geven, kon door het aflopen van een voor bereiding sbesluit de geplande brug aanbesteed worden. De werkzaam heden worden uitgevoerd door de firma Ten Brinke uit Kampen. De foto werd gemaakt door studio Ger Dijs. Zaterdag heeft men de schoor steen van de oude zuivelfabriek in Scharnegoutum „ring voor ring” afgebroken. Een kraan bonkte een zwaar gewicht keer op keer tegen de pijp zodat deze bij stukjes en beetjes ging groeien als een koeiestaart. Met springstof werken of in z’n ge heel omtrekken leverde te veel gevaar op voor de belendende gebouwen. Eind 1975 werd de voormalige zuivelfabriek, die door de gemeente Wymbritsera deel van het grootwinkelbedrijf Fred van der Werff werd (terug) gekocht, overgedaan aan de firma D. Leijstra te Deersum, een groothandel op het gebied van ijsgrondstoffen en aanverwante artikelen. Overeengekomen werd daarbij, dat de firma Leijstra in de loop der jaren het „esthe tische aanzien” van de fabriek moest verbeteren en dat onder meer de schoorsteen en het ke telhuis zouden worden afgebro ken (Foto Studio Ger Dijs). voor de meeste reünisten. De old-ti- mers waren van een Sneker taxibe drijf die op deze manier het nuttige met het aangename verenigde. De reü nisten die zich rond lieten rijden, waren er enthousiast over. (vervolg zie pagina drie) Bij het „voorkeursplan” van burge- pad te maken en dat door middel van meester en wethouders zou het zul- een dam te verbinden met de oude delijke fietspad uitmonden op de Gra- Groenedijk. Kosten 60.000. De goed- vtaneweg. Het noordelijke zou ter koopste oplossing is volgens het voor- hoogte van de boerderij de Domp op stel om vanaf de gemeentegrens tot de Groenedijk moeten worden aange- de afslag naar de oude Groenedijk sloten. De kosten van dit idee wor- langs de zuidwestelijke zijde een pad den geraamd op 106.000. Dat is aan te leggen en dan de oude Groene- 50.000 meer dan het plan om van- dijk voor een groot deel de funktie af Offingawier tot aan de Gravinne- van fietspad te laten vervullen. Bij de weg één fietspad te leggen, langs de laatste twee oplossingen moet de oude zuidelijke kant van de Groenedijk. Groenedijk in ieder geval' een opknap- Dat pad zou dan een breedte moeten beurt hebben. krijgen van 2.70 meter en het bete- Het duurste plan noemt het kollege kent, dat het in de gemeente Wym- het meest veilige omdat bij avond de britseradeel aan te leggen fietspad kans op verblinding van fietsers c.i gewoon doorgetrokken wordt. bromfietsers door auto’s beslist klei ner is dan bij een fietspad aan één kant. Een eenzijdig fietspad zou auto mobilisten ook in verwarring kunnen brengen. Argument voor een dubbel fietspad is voorts, dat de weg in feite (vervolg zie pagina drie) In januari werd aangekondigd, dat Lankhorst Touwfabrieken b.v, te Sneek de produktie van sisal oogstgarens zou moeten beëindigen als gevolg van een door ontwikkelingslanden doorgevoerde drastische prijsverlaging voor dat ar- Voor de tweede maal heeft het bestuur van Dorpsbelangen Woudsend een reünie voor oud-inwoners van diit plaatsje op touw gezet. En wederom met groot sukses. Een 350 oud-Woudsenders, ongeveer twintig meer dan zich oorspronkelijk hadden aangemeld, kon Dorpsbelang-voorzitter A. T. de Boer zaterdagmorgen verwelkomen. Ze kwamen uit alle windstreken. Van veraf, zoals bijvoorbeeld de heer L. Bijlsma uit Freckenhorst, of de familie Westra die Schilde bij Antwerpen als domicilie opgaf, maar er wa ren ook velen die dichterbij wonen, bijvoorbeeld in Elahuizen, Hommerts of Heeg. Men bleek Woudsend nog niet vergeten. En Woudsend hen niet, want het gebeurde regelmatig dat de naam (of bijnaam) van dea» of gene werd geroepen. Centraal punt bij deze reünie was het dorpshuis „de Driuwpölle”. Hier ver zamelde men zich ’s morgens en van hier vertrokken de taxi’s voor een rondrit langs de mooiste punten van het oude dorp. Die taxi’s waren niet de jongsten, dat gold overigens ook IM u 02 r, :.s WB ‘VB „w X X V Ia"? X

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1