Harmonie* gaf kort donateurskonsert FVB VOETBAL Drie leden gehuldigd voor 25 j’aar partijtje meeblazen I 1 te W. Buis van Excelsior Surhuizum winnaar RSG eksperimenteerde met popgroep op schoolkonsert Hans Borstlap voor CDA: Niet de socialistische of de liberale, maar de moeilijke weg volgen gmail i® J® ABMA'S JACHTWERF 'DE DOMP' 4 f 2335.- I W SOLISTENKONKOURS NU LIBBEN HONDA- 1 generatoren f 899.- 9 Glasschade CPB dames namen kijkje achter schermen van politiewerk Gewest nam motie PvdA-Sneek aan BURGERLIJKE STAND WYMBRITSERADEEL BURGERLIJKE STAND SNEEK motoren f 2275.- HONDA- Naast onze complete Domp-kruisers „740" - „770" en „860" leveren wij in deze serie's CASCO'S en BOUWPAKKETTEN tegen scherpe prijzen. •f Pagina 10 BEL: 5923 7V2 pk. I s jSii «NEFKFR NfEUWSBl AO Maandag 8 maart 1978 geruisarm de Van 28 februari t.e.m. 5 maart en zondag zondag zondag zondag zondag zondag zondag zondag ZONDAG 14 MAART Van 28-2 t.e.m. 5-3-’76 A.I. 1 De drie jubilarissen op een rijtje. Van links naar rechts H. Hendriks, S. Abma en J. Oostra. De laatste krijgt van voorzitter D. Dam het herinneringsschild aangeboden. enorm zuinig 1 liter per uur om zelf uw accu’s te laden of rechtstreeks uw verlichting te laten branden 12 volt - 220 volt super uitkwam met F. H. Schoner. Blauwhuis 2-RES 4 S. Wittenr ans Hubert Smeek 4-Imsum 3 J. S. Poortena 3e klas B Dronrijp 4-CAB 4 MKV 3-Leeuwarden 5 Stiens 3-Friisia 6 Nicator 5-WZS 5 4e klas A Bakhuizen 3-Renado 4 Heerenveen 7-WZS 6 W. Tuiten Langweer 2-Joure 5 Lemmer 4-Black Boys 4 O. F. Postana RES 5-LSC 5 J. P. Bergema 4e klas B Frisia 9-Oosterltttens 4 RES 6-Bakhuizen 4 Jac. Eisma CAB 5-Franeker 5 SCHILDER DE VRIKS VLUa RN PRECIES OUM KOMUKT 3 WK le klas Beetgum-Sp. Vereent GAVC-Mitóam ODV-Thor HDT-Bakhuizen J. v.d. lest Oosterlittens-Reaid Swart Robur-de Walden JUNIOREN A Selektieklas A Or. Nassau-SVBO Heenenveen-HZW Appingedam-Be Quick Dr. Boys-S. Erica Hubert Sneek-Adhütes M. Huizenga Hoofdklas Harkema-Surhuisterveen MKV-tNicator WZS-Jubbega L. Nauta Afdeling B Oerterp-Olyphia RES-Haulerwijk Reserve afdeling C Leeuwarden 2a-Heerenveen 2a FVC 2a-Joure 2a Afdeling H Friesland 3a-CAB 2a Leeuwarden 4a-Frisla 4a Groenedijk 29a Sneek Telefoon 05150-4701 Verder: Voor de pauze wend het konsert ge geven en daarna was het de beurt aan het gezelschap van Leo Dijkstra. De Dijkstra’s brengen puur kabaret en vrij zeker heeft de „Harmonie” met haar programma daar rekening mee gehouden. De gebrachte num mers waren niet te zwaar en lagen prettig in het gehoor. De fanfare Nq Libben te Koudum hield zaterdagmiddag en -avond in het gemeenschapscentrum De Klink een solistenkonkours. Een prima konkours overigens, met veel kwaliteit in de avonduren toen de hogere afdelingen aan de beurt waren, en met ook veel talent van buiten de provincie. Er wa ren zelfs afvaardigingen uit Purmerend en Beverwijk. Dat was overigens allemaal mogeljjk omdat de Algemene Nederlandse Unie van Muziek verenigingen zich met de zaak bezighield, en ook de Fryske Kultuerrie le verde een geideiyke bijdrage. De organisatie kwam evenwel geheel voor rekening van Nq Libben. Aangezien men een dergelijk konkours al voor de vijfde maal op touw zette, kon men gebruik maken van vorige ervaringen en liep het allemaal gesmeerd. ft sterke achter uit! had Abma deel uitgemaakt van het bestuur. „Als archivaris”, meldde voorzitter Dam, Tot de grote groep minder opvallende leden, die in een vereniging beslist niet minder worden gewaardeerd, behoort R. Oostra. Ook hij ontving voor zjjn 25-jarige „warber w zen” voor de „Harmonie” een pla quette. De heer D. Brouwer uit Sneek vertel- werken als rechercheur en daarbij is een eerste vraag: „Hoe wordt men re chercheur?” Volgens de heer Brouwer moet men hiervoor voelen, want men komt veel narigheid tegen. Ook moet de de leden van de CPB iets over het men alles goed op papier kunnen zet ten, want aan de hand daarvan oor- delt de rechter; daarnaast moet men dag en nacht klaar staan en niet te vergeten veel mensenkennnis bezitten. Het bestuur van het Gewest Friesland van de Partij van de Arbeid heeft za terdag in Leuwarden een motie over genomen, die enkele weken geleden op voorstel van de heer R. Tuinstra door de vergadering van de afdeling Sneek van de PvdA werd aangenomen. Zoals bekend wordt er in de motie bij de le den van de Tweede Kamer op aange- drongen te voorkomen, dat bejaarden in moeilijkheden komen door maatre gelen die de staatssekretaris wil nemen inzake vrlaging of afvoeren van de vergoedingen voor dieetkosten, telefoon, verhuizingen en broodmaaltijden. In de motie werd ook aengedrongen op ver eenvoudiging van de wetten waarmee met name bejaarden te maken hebben. 2e klas A Arum-St. Jacob Ameiandïa-Blauwhuis D. Alkema Blue Boys-Terhomie KoUum-Hallum Warga-Sparta Reserve le klas B Dokkum 2-Stiens 2 Nicator 3-Firisiia 4 Leeuwarden 3-Imsum 2 Buitenpost zm 2-Franeker 2 R. Bergum 2-Harlingen 3 Black Boys 2-Rood Geel 3 J. P. Bosgraaf Reserve le klas C Nicator 4-Lemmer 3 Black Boys 3-Dokkum 3 B. de Boer Nteuweschoot 3-Joure 3 Renado 2-GAVC 3 RES 3-Gonredijk 2 Reserve 2e klas A Jubbega 4-Heerenveen 4 Akkrum '2-Oosterlittens 2 Harlingen 4-Nieuweschoot 4 Bakhuizen 2-WZS 3 D. Foekema Renado 3-Gorredijk 3 Oldeboom 2-LSC 3 R. Hoekstra 3e klas A Franeker 3-Dronrijp 3 Leider CAB 3-TVV J. de Boer (O) WZS 4-LSC 4 F. Randozzo De jury bestond uit de heren P. Bak ker uit Koudum en S. de Boer uit Leeuwarden. Zij deelden 5 eerste prij zen met lof uit, 14 eerste prijzen, 16 tweede en 5 derde prijzen. Wat er op het konkours werd gepresteerd stond dus wel op een aanvaardbaar peil, en dat is altijd aardig voor de organise rende vereniging, die voor volgend jaar overigens weer een konkours in petto heeft. over en zou beuren te betrekken dioor c?” te laten optreden. Hij nam daarover kontakt op met Projenitive, en de le den daarvan voelden er wel wat voor. Ook al omdat ze kort daarvoor een in stallatie hadden aangeschaft van zo’n 60.000 gulden. moderne verhuurvloot reparatie-inrichting Het konsert werd geopend met Castle Coch, een mars van Powell. Deze Het beleid ten aanzien van de over heidsfinanciën noemde de heer Borst lap een doodlopende weg. De groei die in de struktuur van de openbare finan ciën zit is zodanig dat er als er niks gebeurt, het gehele nationale inkomen in het jaar 2000 via de kollektieve sek- tor wordt uitgegeven”. Dan is er nog de inflatie die de toestand er ook al niet beter op maakt. Al deze negatie ve zaken manifesteren zich in de ar beid en het inkomen in Nederland. Tweede op die ranglijst, met 113 pun ten, was L. Feikens, lid van „Ons Ge noegen” te Leeuwarden, dlie op zijn klarinet „Concertino opus 58” van C. Friedmann speelde. Ook zijn pianist was de heer Fijlstra. De beker in de seniorena fdeitog werd uitgereikt aan B. Stiemer uit Purmerend, lid van „Kunst na Arbeid” die in de afdeling Winnaar van het gebeuren was wel de 14-jarige W. Buis van de brass band Excelsior uit Surhuizum. Deze jonge cornettist haalde 114 punten, natuurlijk een eerste prijs met lof, met „Zelda” van Peter Code. Zijn pianist was de heer Fij.lstra uit Leeuwarden. Diezelfde W. Buis haal de met K. Buis een 111 punten (ook een eerste prijs met lof, tevens een derde plaats in een duo voor cornet en bügel. Gespeeld werd Concerto van Andrieu. Met deze prestaties sleepte de jonge Buis de beker voor het hoogste aantal punten in de wacht en tevens de beker die werd uitgereiikt in de sektte jeugd, plus nog een boekenbom van de Algemene Nederlandse Unie. Geboren: Joyce Babette dv Marten Tuinstra en Henriëtte Louise Kuipers te SchamegoutumPier dv Egbert Schram en Klaaske de Boer te Schar- negoutum; Gatze zv Doede van Netten en Uilkje IJkma te Gaastmeer; Wat te Hilbrand zv Jan Haanstra en Jo hanna Tjitsche Zijlsstra te Nijhuizum; Robijn zv Pier Attema en Binkje Feen- stra te Heeg. Gehuwd: Tjitte Foikertsma 23 jaar te Texel met Allegonda Elisabeth Nieu wenhuis 20 jaar te Oppenhuizen. Overleden: Geen. Geboren: Peter Kool zv Anske Jarig Smit en Renate Agnes Maria Bosma; Erwin zv Otto Visser en Lutske de Jong; Alexander Christian zv Hans Joachim Wilhelm Adolf Schmidt Doortje Haanstra; Pieter zv Wopke Haantjes en Antje Deinum, van Sloten Fr.; Wilma dv Sijbren de Vries en An tje Scholten, van Woudsend; i dv Hans Frederik dv Witte van der Wind, van Broek; Hendrika dv Hendrik Wat het inkomen betreft meende de heer Borstlap dat er sinds de jaren zestig een foute loonpolitiek is ge voerd, gebaseerd op de gemiddelde groei van Nederlandse inkomens. Daar door werd het de krachtige bedrijven gemakkelqk gemaakt winst te maken, de kleinere juist moeilqk. De arbeid werd daardoor stelselmatig duurder, en ondernemers gingen er toe over men sen te vevangen door goedkopere ma chines. Dat is een van de oorzaken van werkloosheid aldus de heer Borstlap. We zjjn gewend om jaarlijks iets in het loonzakje te krjjgen, maar wanneer de toestand van de overheidsfinanciën sterker willen maken zit er de komen de 4 a 5 jaar geen loonsverhoging in voor de gemiddelde werknemer. Dat de heer Abma een man is die veel aan de kant schuift als er iets voor de vereniging te doen is, bewees hq ook vrydagavond. Op dezelfde dag als waarop de uitvoering plaatsvond, was zjjn echtgenote jarig. Maar Ab ma kwam naar Amicitia. En zijn vrouw kwam mee. Enkele jaren de heer geluisterd. Voor hem was het belang rijk dat er geen afbreuk aan dat ple zier werd gedaan door „overdadige lichaamsbewegtingen” van de leden van de groep. Mensenkennis doet men in de loop der jaren op en daarvoor moet men kon takten leggen. De heer Brouwer vond het jammer, doch begrijpelijk, dat er vaak zoveel gegevens of goede „tips” door de burgerij verzwegen worden en met praktijk voorbeelden werd dat dui delijk gemaakt. In de grote steden zjjn de rechercheurs gespecialiseerd, maar in kleinere (zoals Sneek) moet men al les doen. Dat dit wel eens moedlijk is, speelt voor zichzelf. „Komt u gerust maar eens naar het bureau”, waren de laatste woorden van die spreker. mars werd enthousiast gespeeld. Het tempo lag evenwel iets te hoog. Ook nog op het programma stond een ande re mars, Ravenswood van Rimmer. Deze zeer moeilijke mars werd goed gebracht, maar iets te gehaast. Deep river en Were you there, negro spiri tuals, lijken niet te zwaar, maar moe ten wel muzikaal vertaald worden. De dirigent probeerde het korps zijn op vatting te doen vertolken. Dit slaagde slechts ten dleie. Wij hadden graag meer glans en warmte gehoord, echte muziek. De andere leden van Projenitive zijn Heddy van der Laan, gitaar, Wally van de Reijd drums, Ruud Barends pi ano en gitaar en Sjaak Eekhof bas. Projenitive dat „iets dat zichzelf voort plant” betekent, brengt binnen een paar weken de eerste langspeelplaat op de markt. De naam daarvan: „Projenitive so far”. Cornet Carillon van Binge is een pracht stuk muziek, en werd mooi ge bracht. Van Lijnschotens Retraite francais© werd goed vertolkt, maar was soms iets rommelig en onzuiver in de begeleiding. Opvallend was de mooie toon van de trompet solist, en het gemak waarmee hij musiceerde. Het zwaarste nummer, Tableaux des Vosges van Meindert Boekel, toonde aan dat „Harmonie” echt wat in zijn mars heeft. Afgezien van enkele kant tekeningen was het een goed konsert. De dirigent kondigde de nummers aan en gaf een korte en duidelijke toelich ting, iets wat door de aanwezigen zeer op prijs werd gesteld. De principiële beleidsombuigingen achtte de heer Borstlap noodzakelijk omdat het traditionele beleid op soci aal ekonomisch terrein vastloopt. De heer Borstlap noemde de huidige tijd een overgangsfase, „we hebben het gevoel dat onze welvaart wegzakt, dat hij op drijfzand staat”. Een an der kenmerkt van de overgangsfase vond de heer Borstlap de polarisa tie. „De partijen vergrijpen zich aan elkaar door polarisatie. Ze proberen mekaar te overschreeuwen, maar we moeten juist samenwerken.” De heer Borstlap legde uit dat er meer ruimte zou ontstaan in het winst- herstel wanneer de loonpolitiek geba seerd zou zijn op de inkomens van de kleinste groeiers. Om de werkloosheid op te heffen zou er moeten worden ge streeft naar volledige zinvolle arbeid. Een en ander eist evenwel nogal wat mede-verantwoordelijkheid, en dat was volgens de heer Borstlap het belang rijkste punt. „Op dat punt schort het nog steeds. We moeten ons afvragen of we dat aankunnen. Het is de grootste opgave waar we als partij voor staan om dat uit te leggen. Afgaande op de reakties van de leer lingen, die in de eerste plaats zich nu eens niet verveelden onder het konsert, en bovendien na afloop te kennen ga ven dat ze het een goede zaak vonden 1 wanneer er meer konserten zouden worden gegeven die beantwoorden aan de smaak van jonge mensen, wat het eksperiment geslaagd. Maar ja, d<_ bedoeling van een schoolkonsert is iets aan de kulturele vorming van de leer lingen te doen, buiten de gewone les uren om. En wie of wat bepaalt nou wat kultureel is. En als popgebeurens dan al onder het kulturele vallen, er valt nog zoveel meer onder dat ook aandacht zou kunnen verdienen. De gemakkelijke weg van de socialen noemde de heer Borstlap het centrali seren van de ekonomie bij de over heid; hij is van mening dat de beslis sing dichter bij de mensen moet wor den gebracht. De gemakkelijke weg van de liberalen is volgens hem het te genovergestelde, namelijk het meer vrijheid geven aan de ondernemer. Echter, volgens de heer Borstlap gaat het er niet om dat de overheid voort durend terug moet treden. „We moeten een overheid hebben dlie overal op treedt, maar met bepaalde oogmerken moet wijzen op verantwoordelijkheden in de bedrijven en met betrekking tot de werknemers. De heer Houtman, muziekleraar aan de school, en zo’n beetje de organi sator voor het gebeuren, gaf na af loop te kennen dat hij met plezier naar de muziek van Projenitive had Volgens zanger Frank de Graaf (vroe ger bij Solution en High Way) slaan de optredens meestal aan. De groep wordt steeds meer gevraagd en men begint het ook steeds leuker te vinden aan het publiek uit te leggen wat er met een popgroep aan de hand is of aan de hand kan zijn. Overigens is het wel zo dat Projenitive liever normale optredens doet omdat er dan aan een stuk door kan worden gespeeld, zonder de noodzakelijke onderbrekingen wan neer er iets moet warden uitgelegd. Tijdens het jaarlijkse donateurskonsert van de Christelijke Muziekvereni ging „Harmonie” werden vrijdagavond drie leden gehuldigd. S. Abma (Ys- brechtum) en de Snekers H. Hendriks en J. Oostra werden voor het front van het korps geroepen om uit handen van voorzitter D. Dam een ere- schild in ontvangst te nemen. Als eerste was H.Hendriks aan de beurt. Hij werd door de heer Dam gekarakteriseerd als een man die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de „Harmonie”. In de kwart eeuw had hij 16 jaar een bestuursfunktie vervuld. De langste tijd als voorzitter (14 jaar). De heei- Hendriks is nog altijd sekretais van de muziekfederatie. „Soliloquy” van Projenitive is vorig jaar april begon nen met het geven van popkonserten. Dit naar een initiatief van Ron Gullen van het theaterburo Great Gull Music. Hij woonde eens een traditioneel pop- konsert bij, zag dat het publiek zich het algemeen stierlijk verveelde vroeg zich af of het niet mogelijk zijn het publiek bij het muziekge- - -- -- d.een popgroep De „Harmonie” heeft de heer B. Pruiksma als dirigent aangetrokken. Korps en dirigent zijn nog niet geheel op elkaar ingespeeid. Op zich een nor male zaak; na zes repetities en dan ook nog met een geheel nieuw pro gramma, maar een diergelijke over- gang mag niet te lang duren. De heer Pruiksma lijkt ons wel een dirigent die in staat is, de muzikanten onder de stok te krijgen, althans als men dat wil. A. Snippe, altblokfluit, Hemelum (tweede afdeling) haalde 87 punten, een tweede prqs. G. Stobbe, corhoorn, Euphonia Bakhuizen, 88 punten tweede- prijs. J. Hylkema, kleine trom, Con cordia Balk, ere-afdeling, 108 punten eerste prqs met lof, A. Piersma, dwarsfluit, Concordia Balk, 92 punten, tweede prqs A. Reyenga en H. van Zuiden, klarinet duo van Concordia Balk, ere-afdeling 103 punten, eerste prijs. De „Harménte” is een goed fanfare korps, wat wel verplichtingen geeft. Zo viel het ons op, dat zo af en toe de inzet niet exact was. De eerste noot komt weifelend en niet altijd zuiver. Bij een korps van de klasse als de „Harmonie” mag zoiets niet voorko men. Iets meer evenwicht in samen spel zou het niveau beslist doen stijgen. Enkelen zijn te overheersend, anderen doen niet hoorbaar mee (pauken). Klaske en Aukje Christina van Veen en Geertje Visser; Wilhelmina Karin dv Wietze Weening en Johanna Berendina van Nared; Mirjam Inge dv Evert An no van der Veen en Douitzen Ouder kerken; Roeland Willem zv Maarten Reinout te Nuijl en Maria Clara Anto nia Elisabeth Schröder, van Follega. Ondertrouwd: Gerardus Evert van Dijk 24 jaar en Clara Henderika van der Vegt, 23 jaar; Jacobus Rein Het- ting 27 jaar en Tjallien Elisabeth de Wilde 18 jaar; Jan van der Meer 22 jaar en Rita Eveline Leidelmeijer 23 jaar; Bauke Boomstra 24 jaar en Francisca Johanna Paque 20 Jaar; Piet Wiersma 34 jaar en Hendrikje de Jong 18 jaar. Getrouwd: Gerke Andela 21 jaar en Jaike Andrae 21 jaar; Tjeerd Victor Smid 29 jaar en Grietje Martha Doo- pesr 26 jaiar. Overleden: Folikert Bootsma 15 jaar van Parrega; Antje Krul 87 jaar wv Jan Plantinga, van Warns; Hendrik Prins 80 jaar van Warns; Jeltje Feen- stra 80 jaar ev Sietze Molenaar, van Workum; Grietje Noorderwef 74 jaar. In de rijksscholengemeenschap aan de Almastraat trad donderdag de Gro ningse popgroep Projenitive op. Dit in het kader van de schoolkonserten die gesubsidieerd door de gemeente Sneek regelmatig aan de school plegen plaats te vinden. Normaliter worden die konserten gevuld met op treden van orkesten of solisten die meer het klassiek, althans traditione le, werk ten gehore brengen. Als eksperiment had men nu eens Projeniti ve binnen de muren gehaald. „We moeten een verkiezingsstrijd tege moet gaan waarin we weinig beloven, waarin we uitleggen wat er aan de hand is, en we moeten een andere be leidslijn volgen”. Aldus de heer H. Borstlap, lid van de dr Kuyperstich- ting donderdag voor een klein tien man CDA gehoor. Die andere be leidslijn zal dan het kiezen van de „moeilijke weg” inhouden, dit in te genstelling tot wat de socialisten en de liberalen hebben gekozen, aldus de heer Borstlap. F®

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 10