KAPPIE EN DE LUCHTDRUKTEMAKER l 2222 ANTIEKE TELEFOON NIET ZO LEUK ALS HIJ WEL LIJKT I l I Taxi I EL. e a I I 'X «fc '.M waterpoortstad ïlii UevU&en. I i i 1 'SL. a RONO-PROGRAMMA 't Wederzijdse wantrouwen 1 Sikma Installatie b.v. HOTEL HANENBURG - SNEEK j| l ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner Pagina 2 S N E E K E R NIEUWSBLAD Maandag 8 maart 1976 in-en-om de en 9 DOOR GRE DE BOER I Onze kollektie bruidsjaponnen de mooiste belofte voor de f mooiste dag! <i Verschijnt: maandags en donderdags TELEFOON 2570 ^Eringa rqpde iilIffllilllllllMIIIIIMIIHiffl Aktualiteiten. 1 fc waar p'1- heen in maart star- „Sjors en waardoor „Je uur is beslist niet zo. j aarvergadering is „Sjors en geleden uur open- terug uur: Eindredaktie Klaas Wielinga. de lang van uur: R-' Verainen uur uur: sanitaire installaties FEUILLETON de doorgaans 1 I 1 I i i i i Telefoon 05150-4418 riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) centrale verwarming loodgieterswerken Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/„baas” in óns huis on- wanneer een en Zaterdag 13 maart Muziekschool: 20.00 Grönnen Oudemirdum, dorpshuis It Klif 9.00- 12.00 uur enting tegen hondsdolheid Boswijck: weg i 1 Oosterdijk 17-21 Sneek UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendana b.v- ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbua 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKT1E: Singel 17, Postbua 11 Telefoon 05150-5169 Leden van de redaktte zijn na kantooruren te bereiken onder de nummers 3918 (sport), 05155-548 en 5001. FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld 1 1,P®7 half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 12,— per halfjaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 30 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbei tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs I i com- U. de Nijsgjirrige minsken en dingen. Kappie gaf de maat een por in de zij. hij. zelf Met name voor de klant zou een duidelijke situatie ontstaan de PTT de strenge eisen op dit punt zou laten vallen. Wat zou er dan beuren? De ene winkel verkoopt 4 uwissiusme wera loegepast durende de volgende dagen ge- wèl en de andere niet-goedgekeurde toe stellen, die er precies eender uitzien. De niet-goedgekeurde zullen wellicht lager in prijs zijn en de klant zal wel licht zwichten voor het prijsverschil en het goedkopere, niet-goedgekeurde toe stel kopen. Voorts is de koper van zo’n toestel gedupeerd bij storingen. Want een PTT-monteur zal een ander dan een PTT-toestel niet repareren. Dat mag hij niet, maar dat zou hij veelal ook niet kunnen, want hij beschikt alleen over onderdelen voor PTT-toestellen. En daar sta je dan als klant. Zon der toestel en ook nog met een strop, want in zo’n geval moet wel het voorrijden worden betaald. NIEUWE TYPEN Een tweede punt is dat door de voort schrijdende technische ontwikkeling in de toekomst nieuwe typen toestellen nodig of wenselijk zullen zijn, zoals bij voorbeeld het druktoestel, dat zijn op mars al begonnen is. Massale vervan ging van oude door nieuwe toestellen kan slechts soepel verlopen als het uitsluitend om PTT-toestellen gaat. De Opgaven voor deze rubriek voor de krant van maandag tot uiterljjk vrij dag 12.00 uur, voor die van donderdag tot uiterljjk dinsdagmiddag 12.00 uur. ,,’t Is doodeenvoudig!” riep de profes sor. „Alle kopkleppen zijn neer, de pitten staan laag. Ga je gang. Trek!” „Doe wat de professor zegt!” sprak Kappie dreigend. De maat begreep dat hij moest hande len. Ergens aan trekken. Op goed ge luk greep hij een handvat, maar in plaats van motorgeronk, klonk geplas van water. „Maar stuurman”, riep de professor verbaasd, „de brandblusser hebben we toch niet nodig? Woensdag 10 maart 18.00-18.10 Nieuws, met om 18.07 De RONO-vakaturebank 18.10-18.55 Fryske Utstjüring Eindredaktie Klaes Wielinga. Aktualiteiten. „Om midswike”, in pypfol radio mei: barjochten üt it ünderwiis, Waarom hier geen toestellen die in tal van landen wel zijn toegestaan? Dat houdt verband met de technische hoe danigheden van het Nedrlandse net. In elk land moet het telefoontoestel aangepast zijn aan het daar bestaan de kabel- en telefoonsysteem. Dat kan soms veel en soms weinig afwijken van het Nederlandse net. Er wordt dan ook gewaarschuwd tegen het ko pen van PTT-toestellen in het buiten land, die daar wel gebruikt mogen worden. Men kan dan ook het beste heimaal geen PTT-vreemd toestel aanschaffen. Wie er toch absoluut een wil hebben moet het maar op het dressoir zetten. En wie zich al tot de aankoop heeft laten verleiden doet er het beste aan zijn PTT-toestel weer uit de kast te halen. beid, maar daar wist men enkel dat meneer Ter Scheure drie weken va kantie had genomen, omdat hij wat overspannen was. Waarheen hij gegaan was, wist men niet. Zodat ze volkomen in het ongewisse verkeerde omtrent de huidige verblijfplaats van haar man. Natuurlijk had ze het wegrestaurant kunnen bellen, maar dan zou ze onge twijfeld een vrouw aan de lijn gekre gen hebben, als ze informeerde naar haar man en dat wilde ze niet. Wie weet, hoeveel schik hij nu heeft! Na het vertrek van Frans had ze haar buurman te kennen gegeven, dat het beter voor beide partijen zou zijn, als hij zich niet meer op haar erf ver toonde. „En houdt die vrouw van je helemaal bij je, want in feite is zij de Uit de Nieuwe Sneeker Cou rant van Woensdag 10 en Zater dag 13 Maart 1926, vijftig jaar geleden dus. Het Joldrenbosch te Gaaster- land behouden: GAASTERLAND 8 Maart. De gemeenteraad be sloot van de N.V. „Maatschappij Gaasterland”, te ’s Gravenhaige, aan te knopen het bekende „Jol drenbosch” (hoog en laag) bij Ou- een een behouden bedraagt Donderdag 11 maart 18.00-18.10 Nieuws met om 18.07 De RONO-vakaturebank. 18.10-18.40 Fryske Utstjüring Eindredaktie Klaes Wielinga. „Frou mei oranje paraplü”, in gramma mei as 18.40-19.30 Drents Programma Eindredaktie Hitjo D. Schuth. 19.30-20.00 Radio Fraemclap 050-133441 Kan. een minderheidsgroep via de ra dio iets aan haar situatie verande ren, of komt ze alleen maar nog dui delijker tegenover de deskundigen te staan. Het programma zal het leren. naai 5). Eindredaktie Alex Jan v.d. Worp. 19.30-20.00 Radio Fraemclap 050-133441 Op het telefoonnet mogen alleen door de PTT verstrekte toestellen worden aangesloten. Dit is noodzakeilijk om de kwaliteit van het telefoonnet op hoog peil te kunnen handhaven „net vervuiling’’ tegen te gaan. De net- vervuiling bestaat hieruit dat de abon nee die met zijn antieke toestel belt een ander aan de lijn kan krijgen dan degene wiens nummer hij gekozen heeft. Voorts kan de verstaanbaarheid problemen opleveren. Het komt er dus op neer dat andere abonnees hinder zouden kunnen ondervinden van het gebruik van antieke toestellen. i I iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimn natuurschoon De koopsom Btr-Dancing De Lichtboei: Ad Roberts Bar-Dancing De Sneker Pan: in maart „express” Bar-Dancing Luda: in maart dj „Borre” Bar-Dancing ’t Singeltsje: in maart Ad Bouwman Bar-dancing De Vikirig; zaterdag Fifth Point. Fries Scheepvaart Museum: tot 1 mei tentoonstelling van schoonschrijvers uit Heeg en tekeningen en akwarellen van Sneek en omgeving van Ids Wiers ma (openingstijden: maandag t.e.m. zaterdag 9.00-12.00 en 13.30-17.00 uur) DRIE DELEN Dat openbare net, waarop men best zuinig maig zijn omdat er miljarden in zijn geïnvesteerd, is opgebouwd uit drie onderdelen, die alle drie even be langrijk zijn: centrales, verbindingswe gen (kabel- en straalverbindingen) en toestellen. Elk van die delen moet goed funktionieren, anders gaat de kwaliteit van het net eronder lijden. Dit geldt dus ook voor het zo ver trouwde toestel, dat wel degelijk aan veel eisen moet voldoen wil het door de PTT worden geaksepteerd. pro- fêste ünderdielen: „Letterlape”, fan Tiny Mulder (ten- ris yn de fjirtjin dagen); „Wetter- golf”, in program oer saken, dyt’ bi- nammen de frou en dêrtroch fansels like goed de man) oangeane (ienris yn ’e moanne). 18.46-19.30 Drents Programma Eindredaktie Hitjo D. Schuth. 19.30-19.45 Radio Fraemclap 050-133441 19.45-20.00 Dier en plant in RONO-land Dinsdag 9 maart Amicitia: kabaret 20.00 moet er mee leren leven” Wijckel kafe hearing over Sondel Piso: 20.00 uur jaarvergadering Uit vaartvereniging Sneek e.o. Balk, ’t Haste: 20.30 uur open avond Zondag 14 maart Bovenzaal Oosterdijk 74: 10.30 uur bijeenkomst Humanistisch Verbond G. Steuveling over „Geloof, bijgeloof, ongeloof” Waagplein: 6.30 uur vertrek slui- tyigstocht hengelsportvereniging De Vriendschap i v<ui Z.Vd C0UCU1K. Ul’JtM- 4 verlies te ondervangen. De géne- zing van de dubbele hartkwet- 4 suur verliep voorspoedig en de vrouw geheel her- 6104. Professor Pirlipit toonde Kap pie en de maat het instrumentenbord van zijn luchtkussenboot. „Ik heb het expres eenvoudig gehou den”, zei hij. ’t Gaat net als bij een gewone pontveer, alleen natuurlijk met perslucht. Kijk, hier wordt de druk verdeeld. Via de overneemschijf en de afzuiger vloeit het naar de verstui ver, die met behulp van toetsen hard of zacht gezet kan worden. Let alleen op de stamper; nooit doordrukken bij rood licht.” Een nieuw toestel wordt dan ook niet zomaar ingevoerd. De ontwik keling ervan, in nauwe samenwer king tussen PTT-technici en fabri kant, vergt heel wat tijd. Vandaar de bezorgdheid van de PTT voor de antieke en fantasietoestellen die niet aan ,de hoge PTT-eisen vol doen. De vraag is of die PTT die toestellen dan niet kan keuren en de goedgekeurde wel tot het net toelaten. Zoiets stuit echter op een aantal bezwaren. Maandag 8 maart Dierenartsen, Stationsstraat 17: 19.00 -21.00 uur enting tegen hondsdolheid voor eigenaren van wie de achter naam begint met A, B of C Amicitia: 20.00 uur film „The God father deel II” Stadhuis: 19.00 uur openbare verga dering Raad voor Sport Amicitia: 14.00 uur film Sjimmae en de gorilla” Woensdag 10 maart Onder de Linden: TGP Dierenartsen Stationsstraat 17: 19.00 -21.00 uur enting tegen hondsdolheid voor eigenaren van wie de achter naam begint met D, E, F of G Amicitia: 20.00 uur film „The God father deel II” Amicitia: 14.00 uur film Sjimmie en de gorilla” Kantoor Almastraat: 9.30 bare vergadering aandeelhouders gasbedrijf „Wesfergp” N.V. verre dienstig geweest, dat zij 20 J minuten na het ongeluk reeds in het ziekenhuis en 10 minuten la- ter op de operatietafel was ge bracht. Van polsslag was toen niets meer te bespeuren. Men zaagde een rib van het slachtof fer door en legde het hart bloot, waarbij men bevond, dat dit uit twee steekwonden bloedde. On- middellijk werden in het hart zelf en in de hartzak de noodige hechten gelegd, waarna de bloed transfusie werd toegepast en ge- meer malen de infusie van een zoutop lossing werd gedaan, om de ge volgen van het zeer sterk bloed- Tegelijk was J. A„ veehouder dorpsgenoot daar ook. Zonder ee- nige aanleiding greep hij Leem ten aan en sloeg hem in het ge zicht. De mishandeldle viel op den grond en bloedde. Beklaagde is niet al te nuchter geweest, hij kwam van een feestje. Vonnis 40 boete. Óp dezelfden dag heeft de beklaagde den rijksveld- wachter J. de Vries beleedigd. Hij bekent het. Vonnis 2 maanden gevangenis straf, voorwaardelijk, met 3 jaar proeftijd. Vonnis conform den eisch. BURGERLIJKE STAND SNEEK van 1 tot 8 Maart 1926. Geboren: Jacob je Berger dv Siebren Kuipers en Jeltje Kars ten; Arie Johannes zv Tjitske Rijpkema en Maria C. Hemelaar; Gerrit Willem zv Jacobus A. Flach en Trijntje Grondsma; Margje dv Siete Roffel en Aaltje van Terwisscha; Albertus zv Sjoerd Zeijl en Hendriks van der Laan. Ovrleden: Folkert Koopmans, 4 dagen, zv Hendrik Koopmans en Anitje Sijbesma; Petrus Reinouts van Haga 74 j, echtg van Ca trina Bangma; Fokke Klijnsma 76 j, echtg van Trijntje vd Meulen. WYMBRITSERADEEL van 1 tot 8 Maart. Geboren: Thewis zv Jan Mulder en Sjoukje Baaijma te Oppenhui zen; Johanna dv Minne van der Hoek en IJtje Cnossen te Oppen huizen. Overleden: Hotske van der Meer 54 j. echtg. van Bauke Terpstra te Sandfirden; Gooitske Hanema 70 j. ongehuwd te West- hem; Douwe Schakel 84 j. wedn. van Marijke Barna te WoLsurn. ADVERTENTIëN 1 A 2 nette mensaais gevraagd. Wed. 1 Boer, Frittemahoven. Beschikbaar witte Vlaamsche Reus (ram) dekgeld 50 cent. D. de Haan, Kaatsland 21. demirdum, waardoor opnieuw prachtig woud, en daarmede stuk blijft. 23.000. Een hart genaaid: Tot nu toe was de genezing van hartkwetsu ren door een messteek of een schot taögebracht, nagenoeg on- mogelijk. In een der zittingen van de Weensche Doctorenvereeniging demonstreerde echter onlangs dr Naithar, assistent aan de Eerste Chirurgische Kliniek te Weenen, een 25-jarige vrouw, die door een beschonken man met een mes in het hart getroffen was. De vrouw was bewusteloos neergevallen, maar het s^uk was haar in zo- 18.00-18.10 Nieuws, met om 18.07 uur: De RONO-vakaturebank 18.10-18.40 Fryske Utstjüring Eitrudredaiktte Klaes Wielinga. Aktualiteiten. „Op e’ romte”, tweintich menu- ten oer lanbou, rékréaesje en romt- Het is dan ook zander meer af te ra den een antiek of fantasietoestel te ko pen. Het mag niet worden aangesloten op het telefoonnet, ook formeel niet, gelet op bepaling 8 van de voorwaar den van aansluiting op het openbare telefoonnet. Maar de PTT heeft nog wel een alternatief. Wie persé iets anders wil kan een toestel-in-kleur krijgen. statenen dat ze hem onrustig had ge maakt. Bovendien had hij een ontevre den gevoel over zich. Ik had eigenlijk mijn mond moeten houden, dacht hij. Wat bezielde mij, om alles aan haar - in feite een vreemde voor me te vertellen? Ik had op mijn tien vingers kunnen natellen, dat zij partij zou trek ken voor mijn vrouw. Vrouwen helpen elkaar instinktmatig. Zoals mannen hun seksegenoten niet in de steek la ten. In feite is er geen oplossing uit voort gekomen. Het heeft immers geen enke le zin meer? Op de duur, als de schei ding er door is, zal ik wel terecht ko men bij Wil van der Ven. In Kerkdriel. Ze mag me. Dat heeft ze me meerma len overduidelijk laten blijken. Ik zal het niet slecht bij haar hebben, dat staat wel vast. Maar ik houd niet van haar. Wat ik voor haar voel, is een soort sympathie, die geënt is op mede lijden of medegevoel. Meer niet. Daarbij komt nog, dat ik het beeld van mijn eigen vrouw niet uit mijn ge dachten kan bannen. Elke keer zie ik Ina weer voor me. Wat moet ik er mee? Hoe kom ik uit deze impasse? Ik zie ondanks de uitleg van mevrouw Van verboden geen enkele basis meer voor herstel van ons gederailleerde huwelijk. Ze wil me toch niet meer? Ze heeft toch veel liever Bert? Anders laat je toch niet toe, dat hij zijn arm Terpstra en Zeldenrust van He- mielurn, de Jong en zijn drie zo nen te redden. De boot was zwaar geladen en had vrij groote bovenlast. De lading bestond o.m. uit een groote hoeveelheid kunst mest, meel, vloerkleeden, matten etc. etc. Men vreest dat de ge- heele lading zo goed ais verloren is. Vele goederen dreven heden avond al in het meer rond. Een der zoons wist nog juist de por tefeuille met factuurs en het geld te grijpen. Naar wij vernemen is de lichting van het gezonken schip c,pgedragen aan de fa Gebrs. Van der Werf, scheeps bouwmeesters te Sneek. Een gouden tientje besnoeid: Te Delft is een student geverbali seerd die langs electrolytischen weg een gouden tientje voor een- vijfde deel had besnoeid en daar na een melkhandelaar in betaling had gegeven. Het geldstuk is in beslag genomen. VAN DE LEEUWARDER RECHTBANK: F. Leemker liep langs het cafe van Gietema te St. Nicolaasga. J óa L. xvit 4 gevolge het aan 4 achteropkomende lachend bezagen. Niemand had sympathie voor hem. De volgende ochtend was hij al vroeg beneden. Ontbeet en stopte daarna zijn pijp, waarna hij een wandeling maakte. Het weer was opgeklaard, hoewel nog altijd een dik wolkendek de zon verhinderde door te dringen. Het was enigszins kil buiten, maar Frans had zich erop gekleed. Hij wist nu, dat mevrouw Vanderboven door gaans vóór het ontbijt met haar hond een korte wandeling maakte. Maar hij zag haar deze morgen niet. En even min de rest van de dag. Toen hij haar ook ’s avonds niet zag, verstout te hij zich en liep naar het hotel, om te informeren, of mevrouw soms ziek was geworden. Maar de garant deelde hem mede, dat mevrouw onverwacht was weggereden in haar wagen. Geheel onverwacht. Ina ter Scheure had al een paar dagen last van hevige migraine. Zo erg, dat ze er soms misselijk van werd. Bij al le narigheid, die ik al heb, dacht ze, kan dit er ook nog wel bij. Frans weg en geen mens weet, waarheen. Ze had na enkel dagen de direktie van het bedrijf, waarvoor Frans werkte, opge- PTT gaat natuurlijk geen „vreemde” toestellen inzamelen. Bovendien, wat zal iemand zeggen die pas voor enke le honderden guldens (want zo duur zijn ze soms) een fantasietoestel met kiesschijf gekocht heeft en dan hoort dat de PTT met zo’n druktoetstoestel komt? „Goed opletten, Klont”, beval „Steaks moet je het allemaal doen”. „M-maar hoe moet ik hem dan ten?” vroeg de maat hulpeloos. „Dat heb ik zojuist toch verteld?” riep de professor vriéndelijk verbaasd. „Eerst de schoorschuif opentrekken!” „Toe dan, Klont”, drong Kappie aan. „Trek die schuif open”. „M-maar ik”, begon de maat rade loos. „Ik om je heen legt, terwijl je zelf, nauwe lijks gekleed, naast hem en vlak tegen hem aan zit? Dat loopt toch zeker de spuigaten uit? Of niets soms? ’s Nachts sliep Frans ter Scheure slecht, had een nachtmerrie, waaruit hij bezweet wakker werd, en viel daar na weer in slaap, waarin hij opnieuw droomde. Van vrouwen, die hem met de vingers nawezen en hem boos aan keken. En van mannen, die hem spot- UI-- 11 meer Vrijdag 12 maart Van der Wal, Leeuwenburg: 20.00 uur feestelijke jaarvergadering PKV Sneek e.o. Gerechtsgebouw: 10.00 uur openbare zitting kantongerecht Hanenburg: 20.00 uur Tippeltocht m.a.c, ,,J. C. Visser”, A, B en C-klasse schuld van alles. Ik ben op dit moment in staat haar wat aan te doen.” Bert Essenga had haar begrepen en was zwijgend naar zijn woning terugge keerd. Óp vragen van zijn vrouw gaf hij bitse antwoorden, zodat Jannie ook maar zweeg. Ze begreep overigens heel goed, dat ze met haar stunt waarschijnlijk een huwelijk kapot ge maakt had. Want Frans ter Scheure was weggereden in zijn Mercedes en ze had hem sindsdien niet meer terugge zien. Een week na het vertrek van haar man reed Ina ter Scheure ’s morgens naar haar huisdokter. In de wachtka mer, temidden van andere patiënten, keek ze verstrooid in een tijdschrift en rookte een sigaret, zich niet sto rend aan het bordje „niet roken” en de verwijtende blikken der anderen. Tot ook zij aan de beurt was en ze naar binnen ging. De dokter begroette haar met een handdruk. „Gaat u zitten. En? Wat zijn klachten?” Ina vertelde van haar migraine, dik wijls gepaard gaande met misselijk heid en vomeren. En dat hoofdpijnta bletten nauwelijks hielpen. De arts begon iets te begrijpen. „Waarschijnlijk doorgaans ’s mor gens?” Ina knikte. „Ja, tegen de middag wordt het minder en om een uur of twee, drie is het over. Dan gaat het wel. Maar tochhelemaal lekker voel ik me toch niet. Ook ’s middags en ’s avonds niet”. 1 De arts wees naar een scherm. Het komt steeds vaker voor dat in warenhuizen en winkels afwijkende mo dellen telefoontoestellen te koop worden aangeboden. In veel gevallen zijn dit antieke of zogenaamd antieke toestellen, maar er zijn ook moderne, veelal doorzichtige apparaten bij. De leveranciers hebben deze toestellen meestal voorzien van een telefoonstekker volgens PTT-model, waardvor het erop lijkt dat zo’n toestel normaal mag worden aangesloten. Maar dat 20.00 uur Slcten-Wijckel- suur thans steld. SLOTEN. Zeven jaar liet een juffrouw te Sloten haar beugeltasch in het water vallen. 4 Vele pogingen om het verlorene te krijgen, mislukten. Nu y men de vaart aan het uitbagge- ren is, werd een beurs met 18 inhoud gevonden, welk de lang verlorene bleek te zijn. Zij werd aan de eigenaresse ter hand ge steld. Het Noorderlicht: Op tal plaatsen in ons land is Dinsdag avond het Noorderlicht gezien, ook hier ter stede. De Koudumer stoomboot omge- slagen. KOÜDUM 9 Maart. De motorboot „Geertruidia” van W. J. de Jong alhier is hedenmid dag ongeveer vijf uur op den te rugreis van de Sneeker week markt op de Fluessen ter hooigte van het Heidenschap, in een hevi ge rukwind gekanteld, met het gevolg, dat de boot binnen enkele oogenblikken geheel onder water zat. Niet dan na veel moeite, ten- het stormweer, gelukte het personeel van de motorboot van In het andere gevalals u nog van uw vrouw houdt, kunnen deze da gen louterend werken. Misschien ziet u over enkele dagen de situatie weer ge heel anders. In dit geval zeg ik: stel elke poging in het werk om de breuk in uw huwelijk te helen, meneer. Biecht alles eerlijk op aan uw vrouw en verlang dan van haar, dat ook zij de volle waarheid zegt. Dan zijn er gronidslagen voor een hernieuwd begin. Denkt u daar maar eens over na in deze dagen.” Die avond, toen hij in zijn pension zat te eten en nadacht over het ge sprek met de zangeres, moest hij kon- Donderdag 11 maart Stadhuis: 19.30 uur openbare verga dering Kommissie Ruimtelijke Or dening Hanenburg: 20.00 uur bijeenkomst VVD, Klaas van Dijk over „Libera lisme, een blik op de toekomst” Bolwerk: Fries Film Circuit korte Charily Chaplin films Amicitia: 20.00 uur modeshow HB Intercity Mode, Tromp Herenmodes, Keyzer Schoenen, Gorter Juwelier, Dikhoff brillen, Aukema Interieurs, Speelman Bloemen Stadhuis: 19.30 uur openbare verga dering kommissie ruimtelijk orde ning like Gardening, hwerby ’t winliken giet om de fraech hoe’t boarger en boer hjoeddedei libje mei en op ’e romte dy’t der noch is. fnaiech hoe’t boarger en boer hjoed dedei libje mei en op ’e romte dy’t der noch is. 18.40-19.30 Overijssels Programma Eindredaktie Alex Jan v.d. Worp. 19.30-20.00 Radio Fraemclap 050-133441 Dinsdag 9 maart Fryske Skoalleradio 09.15-09.30 Radiovyzje 09.30-09.45 Radio 18.00-18.10 Nieuws, met om 18.07 De RONO-vakaturebank 18.10-18.40 Fryske Utstjüring in pypfol --in kunstyniterfjoe, in Frysk forhael, til- lefoantsjes en muzyk. 18.40-19.30 Overijssels Programma (tot 18.55 uur niet via FM 88,60 mhz ka- 't. 1-104

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 2