I Voorstel Sneker raad: fiets pad(en) langs Groenedijk! Help gehandikapten in het zadel 350 reünisten bij een in Woudsend WERKGROEP ORGANISEERT ST „SNEEK-OPEN WEEK" Hr puzzelaktie sneeker nieuwsblad - no. 2 horizontaal vertikaal I B Pos tb la d binnenkort gereed en te koop CIRCA 1300 GULDEN VOOR PRES. ROOSEVELTGROEP jhaMlag 8 maart 1976 tvervoig van de voorpagina) vz //r /zr i-y N F W S 8 O Pagina 3 N E F K F R (vervolg van de voorpagina) De erepoort die het kruispunt De Dyk-Midstrjitte overkapte. Op (vervolg van de voorpagina) I V3 \//i '\/4 Het -•'v' te weinig ruiimte biedt voor één pad van voldoende breedte. 2. twistgodin 3. trek 5. voorzetsel 6. deel van bijbel (afk.) 8. Friese voornaam 9. smart 11. oudere (afk.) 13. klap 14. laatstleden (afk.) 16. werptouw migen vergaten niet de nieuwbouw te bezoeken. Woudsend wordt groot. 17. delfstof 18. niet lief 19. werpt men in het water 20. vers 21. mist 28. in orde 30. dorp in Wymbritseradeel 31. ronding van een vaartuig 32. aanwijzend voornaamwoord 34. vorm van keren 35. Staatsspoor (afk.) 36. titel 37. zomerse lekkernij 38. plaats in Spanje 40. Nederland (afk.) 43. voorbeeld 44. plaats in Gelderlanl 45. muzieknoot 47. weergalm 49. kloosterlinge 50. buitenlands geldstuk (afk.) 51. vorm van verlichting 53. Vrije Universiteit (afk.) 55. Noord-noord-oost (afk.) 56. gelofte 58. zonder argwaan 59. mager 60. gade 61. lisbloem 63. waterkering 64. noodzakelijk 65. titel (afk.) 66. waterstand 67. oudere (afk.) 68. ieders, ons 69. vochtig 72. oude maat 74. rivier in Duitsland 75. Frans voor „en” 77. heilige 79. produkt van een vogel 80. trant 82. openbare werken (afk.) 84. slecht horend (afk.) 85. niet parkeren (afk.) 86. groet 88. padvinderstitel 89. groot dier 91. zuigdop 93, met, ook 96. gedorste halmen 99. dier 102. licht (zonder n) 104. proef 106. achternaam van bekende fotograaf 107. gewicht (afk.) 109. staat vaak boven brieven 110. bekend instituut 112. landbouwwerktuig 113, science fiction (afk.) RAAD OP BANDJE Als de raad er mee akkoord gaat wor den er straks geen schriftelijke notulen meer gemaakt van hetgeen er in de raad wordt gezegd. Het kollege stelt namelijk voor om 33 kasetterekorders aan te schaffen met vijfhonderd ban den. Dat zou ongeveer negenduizend gulden vergen. Het maken van de notulen kost de gemeente thans per jaar rond twin tigduizend giUlden. De raadsleden kun nen straks de vergadering in het ge meentehuis „afluisteren” of een bandje mee naar huis nemen dat ze van de „moederhand” kunnen aftappen. Aan raadsleden zal een rekordfer worden uit geleend. Een kasette van de besprekin gen mogen ze houden. Nu met de uitvoering van het bestem mingsplan de Zwette is begonnen zul-, len de straten itn de nieuwe wijk na men moeten hebben. is nog niet precies uitgerekend, maar naar schatting heeft de Rommel markt van de President Rooseveltgroep te Sneek ongeveer dertienhonderd gul den opgebracht. Het aantal ingezamel de spullen én de verkoop - op de Oos- terdijk - waren zaterdag boven ver- 12.00 tot 13.00 uur het carillon van de Martinikerk bespelen en wel woens dags en donderdags. Dyk-Midstrjitte overkapte. Op de voorgrond één van de antieke taxi’s waarmee de reünisten zich langs de bezienswaardigheden lieten toe ren. wachting. Er bleef maar weinig koop waar over. Het batig saldo komt de Rooseveltgroep goed van pas, want de bodem van de „schatkist” was in zicht. Een deel van het geld zal worden ge bruikt voor de financiering van de kampen. |M «tedbuis in Ulst krijgt een opknapbeurt. Van binnen is er al bet een en ander gedaan. De zol der is verbeterd, bet koepeltje waarin de luidklok hangt is ver stevigd (dit was wel nodig, want het koepeltje ging in het ritme ven de klok heen en weer), en de schoorstenen zijn weggebroken, omdat deze door de centrale ver warming niet meer nodig waren. Ook de schoorsteenpijpen op de wand van het dak zijn wegge broken. Daardoor werd de oor spronkelijke situatie hersteld. Vroeger kende dit uit 1859 da terende gebouw de pijpen ook niet Van de beide andere koe peltjes heeft men de voegen wat uitgeschraapt en bijgesmerd. Over niet al te lange tijd zal men ook de deuren aanpakken. Er komen volledig nieuwe deuren, waarop echter wel het oorspron kelijke koperbeslag weer wordt aangebracht. Nieuwe oude deu ren dus. Het werk wordt uitge voerd door de firma Wiersma uit Ulst. De foto is gemaakt door studio Ger Dljs. In de kleine zaal van het dorpshuis was een tentoonstelling ingericht van oude foto’s en materiaal uit de afge lopen jaren. Breedvoerig, met foto’s en krantenknipsels werd de wor dingsgeschiedenis van de nieuwe brug (de bijnaam „de Bult” bleek bij de oud-Woud senders ook al niet onbekend te zijn) getoond. Foto’s en artikeltjes over bekende dorpsgenoten en tekeningen van uitbreidingsplan nen als die Rakken kompleteerden het geheel. Verschdllende zakenlieden hebben het al rond gekregen dat in hun bedrijf een demonstrateur of -trice aan het Werk zal gaan. Besprekingen zijn nog gaande om een rijdende autoshow te kreëren, waarbij iedere garagehou der de nieuwste typen showt. De stoet (het wordt een optocht) Wil men vooraf laten gaan door een mu- zlekkprps. Het scheepvaartmuseum aan het Kletazand houdt in deze week een open da g. wdlen bakkers zich gaan buigen over de samenstelling van een „Sneek Open Week Koekje», dat in alle zaken ver krijgbaar is. Zo zijn de horeca-onder- uemers bezig een speciaal „Sneek Open Week Menu” samen te stellen. Ook binnen de straatverenigingen zit men niet stil. Er zullen speciale etalages warden ingericht en wel zodanig dat er In een straat één en hetzelfde thema in «en etalage naar voren komt. OUDE KOEMARKT Bewoners van de Oude Koemarkt heb ben het gemeentebestuur nu gevraagd om de Oude Koemarkt gesloten te ver klaren voor autobussen en vrachtwa gens. Ook zag men graag een snel heidsbeperking ingesteld van dertig ki lometer per uur. Tot het laatste heb ben b. en w. geen bevoegdheid. Tot het eerste wil men niet overgaan omdat een alternatieve route voor de Tram bussen niet voorhanden is en vracht wagens, die door de Oude Koemarkt komen, meest in de binnenstad moeten zjjn. Op 16 maart komt voorts een voor stel aan de arde om weer een deel van De Zwette bouwrijp te maken. In overleg met Knoop en Giezen bv (dié grote delen van de Zwettewijk gaat be bouwen in opdracht van de beliegging- mij Wilma) is de keus gevallen op het stuk tussen de Zwette en het verlengde van de Hugo de Grootstraat een deel dat straks Jellen genoemd zal worden. Zoals gezegd opende A. T. de boer, een geboren Woudsender en bij de meeste reünisten nog goed bekend, de bijeen komst. Velen luisterden echter niet naar zijn toespraak, want de gesprek ken waren al op gang gekomen. Hij liet het dan ook gauw over aan „de muziek”, die voor de achtergrondge luiden bij het geroezemoes zorgde. Even ontstonden er enige strubbelingen omdat niet iedereen van een broodje kon worden voorzien. De Boer had vergeten te melden dat er voor elke reünist maar een broodje beschikbaar was. „Ik heb maar een gevulde koek genomen”, klaagde een vrouw die in de mensenmenigte haar man aan het zoeken was. In de komende raadsvergadering komt ook een voorstel aan de orde om on derhandse aanbestedingen te doen voor de verbouw, uitbreiding en verandering van inrichting van het gymnastieklo kaal bij de Sperkhiemschool. Het pro ject is enige jaren geleden voor ACW- subsiidie voorgedragen, maar gebleken is, dat voorlopig niet op steun mag worden gerekend. De toestand is ech ter onhoudbaar zodat men zelf maar vast wil beginnen in de hoop dat er alsnog subsidie loskamt. In verband met „Sneek Open Week” vraagt het bestuur van de Sneker Zakenlieden toe stemming de winkels op donderdag 1 april tot negen uur ’s avonds open te mogen houden. Het moet raar komen als de raad „nee” zou zeggen. 1. dorp in Wymbritseradeel 4. Nieuwe testament (afk-) 6. voorzetsel 7. dorp in Gaasterland 10. muzieknoot 12. europeaan 15. persoonlijk voornaamwoord 16. inhoudsmaat (meervoud) 19, zonder iemand anders 22. spil 23. opgvocht 24. lidwoord 25. gedorste halmen 26. fris 27. soortelijk gewicht (afk.) 29. bezittelijk voornaamwoord 31. persoonlijk voornaamwoord 32. persoonlijk voornaamwoord 33. eveneens 35. waar kleding gereinigd wordt 38, kamer in gevangenis 39. eenmaal 41. stonde 42. tweetal 44. nobel 45. de dato (afk.) 46. persoonlijk voornaamwoord 48. paradijs 50, werken voor de 52. centrale verwarming (afk,) 54. eenjarig dier 57. dorp in de zuidwesthoek 61. voorzetsel 62. ambtshalve (lat. afk.) 63. dag van de week 67. klappen geven 70. muzieknoot 71. vrucht 73. stijl 76. stoomschip (afk.) 78. laatstleden (afk-) 79. plaats in Gelderland 81. idem 83. gelijk (in samenstellingen) 85. ontkenning 86. tuinafscheiding 87. met de moed der 90. dorp in Gaasterland 92. slede 94. karaat (afk.) 95. selenium (afk-) 97. langspeelplaat (afk.) 98. overwinning 100. een in de branding 101. laatstleden (afk.) 103. vele 104. voorzetsel 105. dorp in Wymbritseradeel 108. Frieslands kleinste gemeente 111. bezittelijk voornaamwoord 112. priem, meisjesnaam 114. Nederlandse Spoorwegen (afk.) 115. vogelwoning 116. laatstgenoemde (afk.) 117. muzieknoot 118. opname, kiekje In voor de aanleg aan een rondweg gereserveerde ruimte zullen nog een viertal straten naar een staatsman worden genoemd. Voorgesteld wor den ze te noemen naar die heren Drees sir., Gerbrandy, Oud en Rom- me. Voor de overige straten in het Zwetteplian wordt gedacht aan oude in het spraakgebruik nog levende uitdrukkingen voor maten en gewicht, zoals fiem, jefflen, foet, palm, tam me, miudde, koer, kanne, mingel en pegel. ’s Middags was er in het dorpshuis een gezamenlijke koffietafel, waarbij ook aanzat de wethouder van de ge meente Wymbiritseradeel, de heer I. Veldhuis. In eerste instantie zou bur gemeester B. W. Cazemiler komen, maar die liet het aan zijn sekondant over. Uit volle borst werd het Wouds ender volkslied gezongen. Na de kof fiemaaltijd mochten de Woudsenders van nu de zaal betreden. Tot ’s avonds laat werd er feest gevierd. Over de Dyk. bij de kruising met de Midstrjitte was een grote koepel ge bouwd door de inwoners van het dorp. Dit naar een voorbeeld van een grotere poort op oude ansichtkaarten. Erebo- gen waren ook bij het dorpshuis. Aan de ene kant „Wolkom ald-Waldseiners” en aam de andere „Oant sjen”. Druk gebruik werd ook gemaakt van de mogelijkheid om de molen ..de Jager”, de gerestaureerde molen die vorig jaar weer zijn wieken kon laten draai en, te bezichtigen. Onderwijl werden hier en daar praat jes „aan de deur” aangeknoopt. „Kin- ne jo my noch wol? Ik binen „dér stie froegerkon overal op gevangen worden. De meeste belang stelling van de reünisten ging natuur lijk uit naar het oude dorp maar som- Die kleurplatenaktie start in de week voorafgaande aan Sneek Open Week. Pagina’s grote advertenties zjjn tevens de kleurplaten. Maar ze zullen ook los verkrijgbaar zijn. De deelnemers aan „Sneek Open Week” zullen speciale prijskaartjes kunnen krjjgen. „Allen vóór allen”, schreef de werkgroep aan de zakenlieden, „dan is het pas werke lijk manifesteren.” Uiteraard zal er ook het nodige aan de omlijsting van het gebeuren worden gedaan. Zo is er op zaterdag 27 maart een draaiorgel-manifestatie, Op ver schillende plaatsen in de stad zullen or gels opgesteld staan en hun klanken laten horen. Van maandag tot en met saterdag demonstreren op verschilen- de punten, in groepjes van drie, vak mensen hun oude ambachten, zoals pot tenbakken, houtdraaien, Hindeloper schilderen, edelsmeden, spinnen, ttogie- ten en nog vele andere oude handwer ken. Binnenkort zullen de eerste twee mil joen eksemplaren van het postblad via de postkantoren verkrijgbaar wor den gesteld. Met het postblad, dat 50 ct gaat kosten, wordt de partikuliere briefschrijver in het binnenlands ver keer een (goedkoper) alternatief gebo den wanneer op 1 aprill a.s. het port voor een brief tot 20 gram 55 ct gaat bedragen. Bij het postblad mag niets worden in gesloten. Het is ook niet toegestaan er vignetten, plafcbandsluitingen of sluitzegels op aan te brengen. Verder kan het postblad niet „aangetekend” of „per expresse” worden verzonden. Het postblad is lichtgrijs van kleur omdat gebleken is dat dit de ondoor zichtigheid van het papier bevordert. Zegelopdruk en belettering zijn paars. In dichtgevouwen toestand is het post blad ongeveer even groot als een brief kaart. Uitgevouwen biedt het onge veer drie maal zoveel schrijfruimte. KOOPAVOND Maandag 29 maart wordt in de Poort van Cleef een pijprookwedstrijd gehou den. Verder is er een koopavond, wordt waarschijnlijk een stratenloop op het Grootzand gehouden en zal er een fietstocht worden georganiseerd. Men is met de wijkvereniigingen in besprekin gen om te komen tot st raatteken wed strijden. Gedacht wordt verder aan het alsnog houden van een demonstratie door de brandweer van het vangzeil, mogelijk in samenhang met ander ma teriaal. Niet op zaterdag en zondag, maar wel tijdens de gebruikelijke openingstijden zal het voorlichtingscentrum aan de Kruizebroederstraet geopend zijn. Hier is een tentoonstelling ingericht van fo to’s uit het gemeentearchief, terwijl er °ok een permanente diashow zal wor den gehouden. In het centrum kunnen ook de kleurplaten worden ingeleverd. Birk S. Donker zal tweemaal van 'C? /4 ■U tel V» VS VJ 4V Y<f 93 \Sf SS tot /O! tot a’.-A.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 3