Uit enquête via de openbare scholen blijkt: L Meerderheid van de ouders geenbezwaartropenrooster Zuidwest Friesland zette sein op groen Grontmij kan verder werken aan een basis-rekreatieplan Rein de Graaff c.s. hielden Griffin in Bolwerk aardig bij’ 1 llMBilll 1 SS WW” LI ■lil SB II Opel tegen huis tijdens vakantie Eerste oplage van tienduizend boeken Europa kinderhulp zoekt nog meer pleeggezinnen Informatiedag van de chr. agrarische school Enige kanttekeningen bij de aktie „Verstandig met energie" „Vogels in Friesland" is reeds uitverkocht „Ut 'e wündere ütdragerij" i 8 S’w mm. I INGEZONDEN O’ gap1 Pagina 4 S N E E K E R NIEUWSBLAD Maandag 8 maart 1976 oen e f an snits Wi F januari werden via het t.v. pro- brie SOORT VETORECHT «iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin (Foto Studio Ger Dijs). Om oer nei to tinken: - De Rienck Bockemakade yn Snits Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie In 't Sneeker Nieuwsblad Is trefzeker! Lage advertentie-tarievenl Grote lezerskring! wa firr Mondiaal Alternatief afdeling Sneek, p.a. Stationsstraat 3, Sneek, tel. 05150-3815 Het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband Zuidwest Friesland is er na een gedachtenwisseling van anderhalf uur mee akkoord gegaan, dat de Grontmij een basis-rekreatieplan gaat uitwerken voor de gebieden van de zestien aangesloten gemeenten. Dat zal dan gebeuren aan de hand van een werkschema, dat reeds door de Grontmij is opgesteld aan de hand van richtlijnen van een stuurgroep uit de boezem van de Zuidwest Fries land. de de En dat zal dan zeker niet zander re den zijn, want wat Griffin in samen werking met Rein de Graaff, Eric Ineke en Henk Haverhoek er zater dag uit perste was van absolute top klasse. Daarbij kreeg het Rein de Graaff-trio (zonder saxofonist Dick schien grove voorkomen. Wie eraan wil mee werken, dat ook in 1976 tenminste 2060 kinderen via Eu- Kinderhuilp voor enige weken uit de misère gehaaid kunnen worden, kan zich voor nadere inlichtingen wenden tot het sekretariaat van de stichting: Hoendiep 237, Hoogkerk, tel. 050-565687, of tot: Ibisstraat 18, Leeuwarden, tel. 05100-39574. De tweede druk, 6.000 eksemplaren, is meteen in bewerking genomen door de Handelsdrukkerij van 1874, die de tech nische verzorging heeft. Het uitver- kocht-zijn betekent niet dat het boeit straks niet in de boekhandel verkrijg baar zal zijn. Integendeel: de boekhan del heeft zoveel eksemplaren besteld, dat die 10.000 eksemplaren bjj lange na niet genoeg zijn. De heer Posthuma haastte zich later te zeggen, dat het niet de bedoeling was, dat Hennaarderadeel „uit de boot” zou vallen. Ztfn kritiek op de opbouw van Zuidwest Friesland en zijn angst voor een „vierde” bestuurslaag, waren van persoonlijke aard. Hy vroeg later wel aantekening te hebben tegengstemd. Twee maanden voordat het verschijnt (op 5 mei) is de eerste oplage 10.000 eksemplaren van het grote gelboek van Friesland, „Vogels Friesland”, al uitverkocht. Dat aantal aanmeldingen, zoekt in be- een Voorzitter mr. B. van Haersma Buma hield de heer Posthuma voor, dat plan nen van Zuidwest Friesland alleen door kunnen gaan als élle gemeenten er miee akkoord gaan. Het samenwerkingsver band is ontstaan uit de noodzaak om dingen te doen die voor één gemeente te groot zijn om aan te pakken en te klein voor de provincie. Als voorbeel den noemde de burgemeester van Sneek: de regionale samenwerking bij de brandiweer-hulpverleniing en het op stellen van rekreatieplannen voor gro tere gebieden. Het is de bedoeling dat de aangesloten gemeenten hun mede werking verlenen en alleen nee zeggen ais er zéér principiële gronden voor zijn. In het geval van de brandweer- hulpverlening zou er immers weer een apart lichaam gevormd moeten worden van gemeenten die het er wél mee eens zijn. van vo- Friesland, „Vogels in al uitverkocht. Dat wil zeggen bjj de uitgeverij „De Tille” te Leeuwarden, die deze publikatie van de Fryske Akademy in samenwerking met de stichting „Avifauna van Fries land” uitgeeft. Het gunstigst werd over een tropen rooster gedacht door ouders met kin deren op de Gijsbert Japiksschool, (74 procent), de Zwetteschool had het kleinste aantal ouders die zich posi tief uitspraken. Dat wil overigens niet zeggen dat de ouders van de Zwette- schoolkinderen zich er in meendrhid tgen uitspraken. 53 procent was voor, 30 procent matig enthousiast en 17 pro cent tegen. De meeste tegenstanders bevonden zich onder de mensen van de Frittemaschooi De meerderheid van de ouders, die kinderen op een openbare basisschool hebben, blijkt gunstig te denken over de invoering van een tropenrooster als de temperaturen zodanig zijn dat een verschuiving in de schooluren aanbe- velenswaardig is. Dit blijkt uit cijfers die gepubliceerd zjjn in het februari nummer van „Gjjsje Goochem”, de schoolkrant van de Gysbert Japiks school. De enquête werd gehouden on der de ouders van leerlingen van Zwetteschool, de Frittemaschooi, Terp, de Gysbert Japiksschool en de Lemmerwegschool. Bij de christelijke agrarische school aan de Meeuwenlaan in Sneek kon men vrijdag terugzien op een zeer geslaag de informatiedag. De vele bezoekers werden ingelicht aan de hand van werkstukken en leermiddelen en men kon daarbij tevens kennismaken met een nieuw aspekt van het onderwijs: bloemschikken. De door jongens en meisjes gemaakte bloemstukjes gingen tegen zachte prijsjes grif van de hand. In een van de lokalen werd kontinu een film gedraaid, die opgenomen werd tij dens oriënterende bezoeken van leerlin gen aan bij de school .^aangesloten” bedrijven. Twee schapen, vijf lamme ren en in de schoolbroedmachine gebo ren en opgefokte kippen verlevendigden de informatiedag. In een van de loka len was verder een tentoonstelling inge richt „van schaap tot trui” met alle stadia daar tussenin zoals: de wol, het spinnewiel en het garen. V.l.n.r. Rein de Graaff, Henk Ha verhoek, Johnny Griffin en Eric Ineke. wie dochs wol in gaedlik plak foar it wurkleazensintrum, sa skeef tsjinoer Lankhorst. - Better in did Ijipaei dan ien mei in barst dêryn. - Gaesterlan tocht hast fan artikel 12 óf to wezen, mar nou sitte se al yn’e 62 en 62. Hoofdmotief hoewel dus wat bui ten de orde van Posthuma om te gen het rapport te zullen stemmen, was echter z"n bezwaar tegen de hele opbouw vrn Zuidwest Fries land, die niet oemokratiis-.i genoeg zou zijn. Het samenwerkingsorgaan zou dingen kunnen doen waarmee niet alle gemeenten het eens zouden zijn. Verder vond Postuma, dat in stukken en in vergaderingen de Frie se taal gebruikt zou mceten worden omdat het over gebieden gaat waar in de mensen Fries spreken. Doordat hij waarschijnlijk met een wat te hoge snelheid door Sondel reed werd de 19-jarige W.B. uit Nijemirdum verrast door een r' le plek in de weg. Hij kwn zijn Opel daardoor niet in bedwang houden, ramde een paar melkbussen en botste tegen de gevel van een huis. Dat gebeurde allemaal in de nacht van zaterdag op zondag. De auto van de jongeman werd vrij ernstig beschadigd. Er was geen drank in het spel. Ter zake en op spéciale onderdelen ge richt waren opmerkingen van de heren F. Faber (Lemsteriiand), H. A. van Zwieten (Sloten), L. S. Pasma (Hemelu- mer Oldeferd), J. J. L. Pastoor (Wor- kum), H. W. Mumsen en J. de Jong (IJlst), P. Tjeerdsma (Wonseradéel) en K. Sybrandy (Wymbritseradeel). Er werd voor gewaarschuwd er voor te zorgen, dat de kosten van het verdere onderzoek niet uit de hand zullen lopen en er naidrukkelijk aan de uitvoerders wordt medegedeeld, dat het' hier een specifiek gebied betreft met veel wa ter, natuurschoon en agrarische en an dere belangen. In het basis-rekreatie plan zal „begrijpelijke” taal gebruikt moeten worden zodat er niet eerst een „populaire uitgave” gemaakt moet worden voor de insprekers. Van de kant van IJlst werd gevraagd zich in het vervolg niet zo vroeg zo nadirukke- lijk te verplichten tenopzichte van één kultuurmaatschappij. Nadat in hoor en wederhoor diverse aspekten werden doorgesproken werd het rapport van de stuurgroep en het werkschema van de Grontmij goedgekeurd. De belangstelling voor dit boek rond 500 pagina’s met 24 kleurenplaten, ongeveer 100 zwartwit-foto’s en 100 kaarten en grafieken is ongetwijfeld een gevolg van de uitzonderlijke lage prijs: 25,(na 5 juni 35,Dat het boek zo goedkoop wordt, is te dan ken aan een bijdrage van het Provin ciaal Elcktriciteite-Bedrijf in Friesland, dat in mei 60 jaar bestaat en dat op deze wijze de bevolking van Friesland in zijn jubileumviering wil laten delen. Het boek zal op 5 mei worden aange boden aan de commissaris der konin gin in Friesland, mr. H. Rijpstra. Het zal diezelfde dag in de boekhandel verkrijgbaar zijn en aan de voorintek- naren warden toegezonden. Vennik uiteraard, hoewel, misschien hadden de heren elkaar leuk af kun nen wisselen en aanvullen) volop de gelegenheid ook zijn afzonderlijke kunnen te tonen. jsa De leeftijd van de kinderen ligt in het algemeen tussen ongeveer 6 en 13 jaar; zij zijn verzekerd en worden voor hun vertrek naar Nederland medisch ge keurd. Het verblijf van de kinderen komt voor rekening van het vakantie- gezin, desalniettemin hoeft het geen peperdure aangelegenheid te worden: en schouderklopje en wat ekstra aan dacht zijn vaak meer waard dan een uitstapje. Uit het feit dat aan de Gijsbert Ja piksschool de meeste ouders gunstig denken over het invoeren van een tro penrooster kan men konkluderen dat er zich ook de meeste voorstanders be vinden. Dat blijkt ook wed uit de volg orde onder de scholen: Gijsbert Japiks school 78 procent, Frittemaschooi 69 procent, Lemmerwegschool en Terp 68 pet. en Zwetteschool 61 procent. De tegenstanders: Frittemaschooi 21 pro cent, Terp 16 procent, Zwetteschool 14 procent, Lemmerwegschool 11 procent en Gijsbert Japiksschool 9 procent. De rest van de geënquêteerde ouders was of voorstander van een tropenrooster na wijziging of gaf geen mening te kennen. In gramma Werkwinkel gezinnen gezocht, die in de komende zomervakantie gedu rende 3 a 4 weken onderdak willen bie den aan buitenlandse kinderen die door omstandigheden in eigen omgeving nooit aan vakantie toekomen. Ondanks het grote de stichting „Europa-Kinderhulp” Friesland nóg meer gezinnen die reid zijn tot het opnemen van Frans of Duits sprekend kind, dat dan misschien voor het eerst in zjjn leven kan kennis maken met ’n normaal ge zinsleven. Het was natuurlijk een gouden greep van de jazzpromoters van het Bolwerk om de Amerikaan Johny Griffin naar Sneek te halen. Tenslotte trad de zwar te tenorsaxofonisch naast in Snnek nog slechts twee keer elders in den lande op. Voorwaar een verrichting van for maat. Nog even en het Sneker publiek is zo verwend, dat het met mindere jazzgoden geen genoegen meer neemt. Ik schrok me gisteren het apezuur. Dacht ik zo onderhand de zomer kleren weer uit de motteballen te kunnen halen, lag er gistermorgen een laag sneeuw. Het eerste wat ik deed was met een klein schepje de sneeuwklokjes en de krokusjes sneeuwvrij maken om te voorkomen dat ze het loodje zouden leggen. Ik voelde daarbij dat de grond ook nog niet helemaal vorstvrij was en daarom heb ik met een straal kacheltje daar iets aan gedaan. Ik ben benieuwd of het wat zal hel pen. Goed, je kan zeggen, je moet de natuur zijn gang laten gaan, en dat wil ik ook wel, maar dan aan de andere kant wü ik wat ik heb toch wel beschermen. En ik was de eerste hier op het streekje die kro kusjes in de tuin had. Verder ben ik vrijdag ook nog even het land in geweest om kievitseieren te zoeken. Eerlijk gezegd is het geen sukses geweest. In de eerste plaats kan ik nauwelijks een kievit van een Ijip onderscheiden en in de tweede plaats kom ik amper over een slootje. Polsspringen heb ik nooit geleerd. Ik heb wel even geoefend maar de stok bleef steeds in de modder steken en ik gleed er steeds af. Ik ben doorgegaan tot ik nog maar één verschoning in de kast had liggen. Toen had ik er de balen van. De konsekwentie was dat, als ik van het ene land in het andere wilde, ik over een hek moest klim men. De boeren blijken geen reke ning te hebben gehouden met ons slag volk. Of er liggen dikke ket tingen om hek en paal, of verrot touw dat elhter toch nog zo sterk is dat je het niet kunt breken. Langs het hek steken van die schuine pa len naar de kant van de dam, met als gevolg dat weinig atletisch ge bouwde figuren zoals ik, er niet om heen kunnen. Dan blijft er maar één mogelijkheid over en dat is over het hek klimmen. Op zich ook geen punt, voetje voor voetje kom je wel op de bovenste plank maar in negen van de tien gevallen zit daar prikkeldraad en dan krijg je ook weer het nodige stuntwerk. Al met al ben ik drie weilanden ver geko men. Een kievitsei heb ik niet ge vonden, wel liep ik een paar blauwe plekken op en een winkelhaak even boven de zoom van de broek, onge veer bij de enkel. Dat gebeurde toen ik mijn laars verloor en bleef haken. De laars heb ik uit de sloot gevist en de winkelhaak heeft de buur vrouw gerepareerd. Buurman heeft mij aangeboden het tweede ei dat M vindt aan mij af te staan. Zaterdagavond heb ik André van Duin gezien. Voor het eerst na lan ge tijd, want meestal maak ik een kuiertje met de hond. Dat hoefde nu niet, want hij heeft een honds- dolheid-injektie gehad en daar ligt hij nog van te kreunen. Het viel me allemaal niet mee. Die mop van het nudistenkamp had ik al eens bij Snip en Snap gezien en die anderen kwamen mij ook al zeer bekend voor. We hebben geprobeerd om hem met zijn show hier in het dorps huis te krijgen maar dat is mislukt. Hij was wat aan de dure kant, ver telden ze. Nu houden ze het maar bij een of andere kabaretgroepje hier uit de buurt. Ik zal wel zien hoe het wordt. Beperkte De Graaff zich tot gedegen pianowerk, bassist Haverhoek en met name ook Ineke op drums gooiden de beuk erin en leverden een fantasievolle prestatie. Vooral de soli vain Eric Ine ke, hoewel iets te hard, kwamen aar dig door. Haverhoek was op zijn best in het nummer Soft and Fury, waarin hij Griffin verrassend goed aanvoelde. Het Boiwerk-publiek, dat dit buiten kansje getuige de prima belangstelling niet aan zich voorbij liet gaan, wist het allemaal best te waarderen. By de AFUK is krekt ütkommen „Ut’e wündere ütdragerij”, in lêsboek mei nije lêsfoairmen, skrean troch Tjitte Piebenga. Dit boek is ornearre foar de fyfde klasse fan ’e legere skoalle. De prils is 9,Alle le gere skoailen yn Fryslan krije der in presdnteksimplaier fan tastjürd, hwant foar de hegere klassen wie der great fort et fan gaedlike klasselêsboeken. De oplage fan dit boek is dan ek 400 ek- simplaren. De legiere skoallen krije tagelyk in presinteksimplaer fan it sjongbondel- tsje „Beukerbünit”, dat koartlyn üt kommen is foar de legiere klassen en foar de beukerskoalle. De priis dêrfan is 3,Beide boeken binne ek foar partikulieren by de AFUK (Post bus 53, Oksekop 11, Ljouwert, til. 05100-35202) to krijen en fansels ek yn de boekhannels, dyt’ Fryske boeken yn fioarried hawwe. De ouders konden ook aangeven wat er naar hun mening aan de bezwaren kleefden aan een tropenrooster. „Te weinig slaap” was het motief dat op alle scholen het hoogste scoorde, be halve aan de Lemmerwgischooi waar de meerderheid van de mensen met bedenkingen aangaf ,meer ver moeid” de belangrijkste te vinden. Het feit dat het gezinsleven in de war kan raken, werd ook door velen aangekruist. De meerderheid der on dervraagden had echter geen be zwaar tegen het invoeren van een dergelijk rooster. De Franse kinderen komen in ons land van 28 juni t.e.m. 23 juli en van 26 juli t.e.m. 20 augustus. De Duitse van 5 juli t.e.m. 29 juli. Zoals de lezer wel zal weten uit het nieuws en de krant, is het Ministerie van ekonomische zaken donderda g 4 maart jj. begonnen met ie aktie „Ver standig met energie”. Hierbij de vol gende opmerkingen van de kant van Mondiaal Alternatief afdril ing Sneek: Met het doel van de aktie: beperking van het energieverbruik (en dat is nog steeds: beperking van het gebruik van fossiele energie), zijn wij het uiteraard honderd procent eens, en wij zien met belangstelling publikaties tegemoet waarin aan de hand van konkrete voorbeelden getoond wordt hoe men energie kan besparen. In de advertentie met de aardbol staat onder andere: „Hoeveel meer energie wij gebruiken dan onze grootouders. Zij hadden vroeger geen auto, geen t.v., geen koelkast, geen wasmachine... Ge lukkig hebben wij die nu wei. En we zouden ze niet graag opgeven. Hoeft ook niet. „Nu zijn de apparaten, hier genoemd als voorbeeld van waar we „wel verstandig mee moeten omsprin gen”, maar die we niet hoeven afschaf fen nog wel vrij nuttige zaken. Maar er zijn ook vele artikelen die we zeker wél moeten afschaffen (of nog beter: helemaal met aanschafften). Wij denken aantoiletradio, elektrische rugge- krabber, elektrische messenslijper, elek trische kam, elektrische tandenborstel, misschien een goed idee zijn als het elektrische blikopener, etc. Het zou ministerie in het kader van deze aktie een zwartboek van nutteloze energie- vreters op zou stellen. Even verderop in dezelfde advertentie wordt over voedsel en energie gespro ken alsof dit twee volledig verschillen de zaken zouden zijn. Dit is pertinent niet waar! De fossiele energie is in de aarde opgeslagen, door planten gebon den (fotosynthese), zonne-energie. Voed sel is ook door planten gebonden zonne- energie, alleen zit er hier tussen pro- duktie en konsumptie geen tijdsbestek van miljoenen jaren. Hoe nauw dit ver band tussen energie en voedsel is blijkt ook uit t volgende: een weinig onder zochte, maar zeer reële mogelijkheid om aan goed bruikbare autobrandstof te komen, is een groot deel van de tropische gnaswoestijnen (begroeid met alang-alang) te beplanten met de snel groeiende boomsoort Albizzia falcata. Uit het hout hiervan kan men ethanol, een soort alkohol, winnen, wat na een kleine ingreep in de motor als auto brandstof gebruikt kan worden. Zo kan men dus net als voedsel voor mensen ook brandstof voor motoren uit planten halen. Maar, zoals u ziet: het bovenstaande bestaat uit zijdelingse opmerkingen, en vermindert onze instemming met deze kampagne niet. Ook met de uitspraak: „Gelukkig speuren de onderzoekers naiar vervangers voor de brandstoffen die opraken. Maar laten we ze daar wel de tijd voor geven” zijn wij erg blij. Dit zal in de toekomst mis misstappen als Kalkar Het overleg inzake het rapport van de projektgroep betond hoofdzakelijk uit het stellen van vragen en heit verstrek ken van nadere inlichtingen. Op enkele punten leidde dat tot een wat nadere omschrijving van de opdracht aan de Grontmij of heit wat nadrukkelijker sti puleren van wat men belangrijke pun ten vond bij het opstellen van het ba sisplan voor (hoofdzakedijk) de open- luchtrekreatie in de Grote Zuidwest hoek. De meeste kritiek in de bijeenkomst van het algemeen bestuur een ver gadering, die in het kantoor van Wes- terg» in Sneek werd gehouden kwam van de heer R. Posthuma, raadslid van Hennaarderadeel. Overi gens richtte die zich slechts voor een deel tegen het aan de orde zijnde rap port. De kosten (twee ton) vond Pos thuma te hoog omdat er al een voor studie ligt van de Marrekrite, die voor een groot deel ingepast zou kunnen worden. t Ito t I ’’"iP kt1'1!

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 4