Saldo vierhonderd gulden gepasseerd in studie bij „Westergo Inenting tegen hondsdolheid! Weer genoeg losse centen!! CAI - KABELTELEVISIE KOMMISSIE AMICITIA” Te weinig geld of te veel groen Bi en van Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL en ULST IB o „Kneusjesteam" sloeg 585 gulden bijelkaar 99 COOIAMT, SKHHt COUUMT, MUFROUB MEUWS8UD i. SNEKERtgfKQERIER ■1. f gpl hi de Hei Saeehr NtanriW k V. NIEUWE ’X i v. J '4! V u I V KM - De Sneker een opname De n.v. (voor meer sport zie o.a. pagina 17) i-ï 13 3 15 ftiOrt Daarna zal de kwestie opnieuw aan de orde komen in „Westergo”, de ge meenten en mogelijk in nóg een soort DONDERDAG 11 MAART 1976 131ste JAARGANG No. 20 Onlangs heeft de kassier via het Snee ker Nieuwsblad een oproep gedaan aan de Sneker bevolking. De voorraad cen ten was op. Velen hebben op deze op roep gereageerd. De kassier bedankt hen allen hartelijk voor de spontane reaktie. Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJ 1st, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in *t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! Dtt Had Ytrerkijw* bovendien donderdags bais-aan-hois In GAASTEftLAND, SLOTEN ex> van b.v. Luxe Ladyshaver als hoofdprijs deze week burgemeester en wethouders Sneek aangewezen als leden van f SNEEKER NIEUWSBLA Onderzocht wordt nog welke bestaan de systemen van bijvoorbeeld woning bouwcorporaties in- of aangepast kun nen worden. Mogelijk is, dat de kos ten van aanpassen hoger worden dan het maken van de nieuwe voorziening. Problemen te over. Er zal nog ontzet tend veel gepraat, doorgemeten en gecijferd moeten worden voor het stadium van daadwerkelijke aanpak is bereikt. Als het zo ver komt, want voor de gemeenten met vele kleine woonkernen liggen er aparte voetan gels en klemmen. Die problemen zal „Westergo” moeten oplossen. Eén er van: als een gemeente een PTT-ver- gunning overdraagt aan „Westergo” dan heeft de n.v. de plicht te zorgen dat in de hele gemeente een goede ontvangst kan worden verkregen. Burgemeester B. WCazemier heeft gistermiddag in Heeg de nieuwe Kleuterschool geopend. Door het wegtrekken van een doek, onthulde hij de naam van de school „De Trije Tuorkes” (voor de niet-Friestaligen „de drie torentjes”). Deze naam heeft eigenlijk een dubbele beteke nis: het slaat op de drie kerktorens in het dorp én de drie puntdaken van de school. Daarna wandelde de heer Cazemier samen met Chita Bos naar de voordeur, die hij open de met een sleutel uit een grote sleutel. De 65 kinderen, die de school bevolken, hadden zich van wege het feest verkleed als sneeuw poppen. Voor een verslag zie elders in déze krant, (foto Studio Ger Dijs). We zijn de vierhonderd guldengrens gepasseerd. Voorwaar geen gek resul taat na twee puzzels, maar bij lange na nog niet voldoende. Maar we heb ben hoop dat uw oplossingen in de komende weken blijven binnen stromen. Immers, met uw steun helpt het Sneeker Nieuwsblad de gehandikapten in het zadel. Het aantal oplossingen dat deze keer is binnen gekomen viel ver geleken met de eerste keer wat tegen. Netto kwamen wij na nauwkeurige telling op een bedrag van f 172,74. Het saldo bedraagt nu 408,15. Vol gende week moeten we beslist boven de 500 (en heist nog boven de 600) gul den komen. En daar kunnen alle lezers, niet aleen die uit Sneek, maar ook die uit de rest van de Zuidwesthoek aan meewerken. De volgende prijs winnaars trok stichtingsbestuurel'id Van Loon uit de grote bus: Hoofdprijs: een transistorradio beschikbaar gesteld door Minkema Sneek: H. Hilwerda-Jónkman, Dr. Kuyperlaan 6, Sneek. waardebon ter waarde van 50,J. Bos, Gaffelstraat UNIFORME SERVICE Voor het aan uitvoering toe is zal er nog heel wat water door de Rijn moeten stromen. Zo heeft men bij voorbeeld nog weinig notie van de financiële gevolgen voor „Westergo” en voor de individuele gemeenten. „Westergo” wil wel heen naar een uniforme service voor een uniforme prijs. Een ruwe schatting wijst er op, dat een aansluiting op het CAI op zes tot tien gulden per maand zal komen. Twee daarvan warden door het kolle ge aangewezen en als zodanig zijn b. en w. voonnemens te laten benoemen de wethouder van Kulturele Zaken en de gemeentesekretaris. De door het ge meentebestuur benoemde leden worden gekozen voor de tijd van vier jaar. Ze kunnen direkt na aftreden worden her benoemd. De advieskommissie mag zelf uit haar midden een voorzitter aanwijzen, Welke personen de gemeen teraad zal voorstellen is nog niet be kend. Van de kant van de b.v. Miede- ma zal in ieder geval in de kommis sie zitting nemen de heer J. Miede- ma (Ooaevaarslaan). In de b.v. wordt verder gedacht aan twee mogelijkhe den voor het innemen van de tweede „zetel”. Of de thans niet meer in Sneek wonende broer van de heer J. Miedema of diens zoon. hearing met deskundigen. Pas dan be gint de tijd te komen om in de vele erbij betrokken lichamen spijkers met koppen te slaan. Het CAI-systeem biedt vele voordelen boven de GAI, de Gemeenschappelijke Antenne-Inrichting. Op het GAI kun nen slechts honderd woningen worden aangesloten en de kabels mogen geen wegen kruisen. Bij het CAI loopt het aantal aansluitmogelijkheden in de dui zenden. De beeld- en geluidskwa liteit is beter, nieuwe zenders kunnen probleemloos worden ingepast en het kabelnet kan in principe dienen voor het verzorgen van lokale tv- en radio- uitzendingen. Het CAI is het beste ge schikt voor woonkernen met minstens driehonderd woningen, maar andere goede systemen kunnen veelal in het CAI worden ingepast. De Milieuraad van Sneek wil rond de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij de Geeuw een beplanting, die aanzienlijk meer zou kosten dan de bijdrage die destijds is verwerkt in het bedrag waarvoor in 1973 de grond aan de provincie is verkocht. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad nu voor om in dit seizoen in elk geval beplanting aan te brengen in een direkt aan de installatie grenzende strook. De aanleg van het resterende gedeelte kan verschoven worden naar de herfst of zo nodig naar het volgende voorjaar. Intussen zou er gelegenheid zijn om nader met de Milieuraad van gedachten te wisselen over een voor alle „par tijen” aanvaardbare oplossing. Nadat de Milieuraad een aantal wensen op papier had gezet maakte het kultuurtechnisch bedrijf Donker bv een plan waarin de verlangens van de Milieuraad werden verwerkt. In het plan werd onder meer voorzien in de aanleg van niveauverschillen, diverse soorten beplan ting (heesters en bodembedekkers), speelveldjes, een speelplek, een belvedère met informatiehoek en klinker- en bielspaden. De kosten voor een dergelijk plan bleken echter het dubbele te zullen bedragen van wat er voor de groenvoorziening beschikbaar was. Met Donker bv is daarna overleg geweest inzake een alternatief. De meerderheid van de Milieuraad wilde echter vasthouden aan het oorspronkelijke plan. Nader overleg is nodig, maar intussen willen b. en w. vast de meest noodzakelijke voorzieningen treffen. Maandag werd door ’t Bogermancol- lege in de C. Kan-hal een volleybal- tournooi georganiseerd waaraan alleen deelgenomen kon worden door leerlin- van deze Sneker scholengemeenschap. Daarin kwam ook een team uit dat door de leden zelf als een „kneusjes team” werd gekarakteriseerd. Het zijn scholieren die anders niet zo veel aan sport doen. Ze hadden al eens eerder meegedaan maar toen met de opzet de zaak wat te saboteren. Nu waren ze evenwel veel serieuzer. De leerlingen mochten per persoon een dubbeltje be schikbaar stellen voor ieder punt dat de „kneusjes” scoorden. In 8 sets wer den 39 punten gemaakt. In totaal le verde dat 585 gulden op. Dit bedrag wordt overgemaakt aan het Rode Kruis dat zoals bekend een aktie voor de slachtoffers in Guatemala voert. De leden van het team waren Erik Jan Haayer, Jan Jansma, Meye Oppenhui zen, Henk de Roode, Jan Willem Rijke en Siemen van de Weg. Wethouder B. de Vries en gemeente sekretaris drs. G. Middeldorp zijn door en wethouders van een kommissie van overleg en advies, die gevormd moet worden als uitvloeisel de tussen de gemeente Sneek en Miedema gesloten overeenkomst betreffende de verbouwing en de eks- ploitatie van het Amicitia Theater als Kultureel Centrum. Eerste prijs: een 8, Sneek. Tweede prijs: een bon voor gratis schoonheidsbehandeling bij drogisterij Meindersma: M. Koster-Visbeek, Sikko Sjaerdemalaan 35, IJlst. Derde prijs: een bon van 10,te besteden bij Zandstra Sport: Anne Bootsma, Meeuwenlaan 73, Sneek. Deze week hebben we een prijzentotaal van f 170,— in petto. De hoofdprijs is een Remington de Luxe Ladyshaver t.w.v. 69,50 (beschikbaar gesteld door drogisterij Meindersma). De eerste prijs bestaat uit vier kaarten voor de Zaalvoetbalshow die op 12 april in het ijsstadion Thialf wordt gehouden (meer hierover elders in de krant). Deze prijs werd geschonken door Im presariaat Holland Telstar en de totale waarde is 50,—, Als derde prijs fungeert een waardebon van 25,—, d!ie aangeboden is door en besteed kan worden bij Edelsmederij Klavertje Vier aan de Singel De winnaar of winnares van de vierde prijs kan voor een schoonheidsbehandeling te recht bij drogisterij Meindersma en degene die als vijfde uit de bus komt mag een keer gratis sauna-en, een gezond geschenk van Sauna t Bolwerk. Mt pnjzenpakket liegt er niet om, dus doe mee: HELP GEHANDIKAP TEN IN HET ZADEL. De advieskommissie zal bestaan uit zeven personen. Miedema b.v. benoemt er twee. De andere vijf dienen be noemd te worden in de gemeenteraad. dierenartsen zijn in eerste instantie niet ontevreden over het verloop van de entingen tegen hondsdolheid. Maandag werden de eer ste prikken uitgedeeld - 177 in totaal - en men heeft de indruk dat de meeste honde-eigenaren die maandagavond aan de beurt waren wel op zijn komen dagen. Op de foto’s van studio Ger Djjs een beeld van de lange rij wachtenden en een opname gemaakt in de spreekkamer, bierenarts B. Reitsma is de gehele twee uur die men voor het ge beuren had uitgetrokken druk in de weer geweest. Op de foto wordt hij geassisteerd door mevrouw I. Bottema-Tjalsma. Gisteravond had men het al even druk. Volgende week maandag en woensdagavond wordt er weer van 19.00 tot 21.00 uur geënt. Maandagavond zijn de honden aan de beurt die een eigenaar hebben van wie de achternaam begint met H. I. J. of K, woensdagavond dienen de eigenaren van wie de achter naam met een L. M. N. O. of P begint zich op de Stationsstraat te vervoe gen. Overigens waren de dierenartsen ook bijzonder tevreden over de vlot- te manier waarop het betalen van de prik was geregeld. Iedereen had twin tig gulden meegenomen, zodat ook de financiële kant van de zaak vlot kon worden afgehandeld. Interkommunaal gasbedrijf „Westergo”, waar bjj veertien ge meenten uit de Friese zuidwesthoek als aandeelhouder zjjn aangesloten, zal de mogelijkheden (verder) bestuderen van het aanleggen van een Cen trale Antenne Inrichting in het Westergogebied. Over dit onderwerp werd gisteren in de aandeelhoudersvergadering gesproken aan de hand van een door de direktie uitgebrachte lijvige nota. Besluiten werden niet geno men Woensdag 14 apil zullen deskundigen de mogelijkheden en onmoge lijkheden uit de doeken doen in een voorlichtingsavond, voor onder meer gemeenten en woningbouwkorporaties. .Mg

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1