van Zuiderkerk „aangepast”? Windbuksen uit etalage gepikt ULST GAASTEBLAND, SLOTEN SNEKER^KOERIER Struktuurplan Sneek werd in kommissie doorgezaagd J. V ellenga: Zuigkracht VVD-pretmachine tast ’t politieke midden aan a te ZO TE ZIEN STAAT DE RAAD NOG WEL WAT TE WACHTEN 4 SI® w m W4 - I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en FV Volle bak klaverjas- partij Koetslantaarn illpïll At COURANT, SNBEXH COUUMT, MUFHOUTS MEUWSBUD de NIEUWE S Hei Soeeber HiiewiHeii is Expositie Cobi Doevendans Als de duur van de vergadering waarin de kommissie ruim telijke ordening het Struktuurplan Sneek „voorbehandel de” een graadmeter is, dan staat de gemeenteraad op don derdag 25 maart nog wat te wachtenVan half acht tot tegen énen hielden werkgroep en kommissie zich vorige week op een avond in het stadhuis bezig met hoe Sneek er in de toekomst uit zou moeten zien. I I - aw; iiia U |l||| o F W| V ii|j V i I v MEEKER NIEUWSBLAD niet (vervólg op pagina drie) j Het Sneker Rally heeft dit weekend weer zijn eerste sterritten laten verrijden. In totaal zal men dit seizoen bij deze rijwieltoerclub zo’n dertig maal voor een dergelijke tocht aan de start kunnen verschijnen. Het verschil met een toer tocht, waarvan Rally een tiental organiseert, is dat men bij een sterrit vanuit elke gewenste plaats kan vertrekken en dat de route vrij is, terwijl een toer tocht een vooraf uitgezette route kent en dikwijls ook langer is. Zaterdag en zondag kon men het stalen ros bestijgen voor de LentemaandsterritDe af standen waren 30, 60, 90 of 120 kilometer en er werd ondermeer gestart bij café Vellinga. (Zie foto Studio Ger Dijs). J. T. VELLENGA grote leugen kostershuis(je) staat. In een ge- meente-avond bleek men van me ning, dat de Zuiderkerk nog heel goed bruikbaar kan worden ge maakt. Aan de hand van tekenin gen en plaatjes kon men een idee krijgen van hoe het allemaal zou kunnen. Het voorlopige plan viel wat de grote lijnen betreft in goede aarde, maar pas over enige tijd zal een definitieve beslissing wor den genomen. Mocht men kiezen voor het idee van de kerkeraad dan zal de ingreep ruim een miljoen vergen. Het staat vrijwel vast, dat dat fikse bedrag helemaal door de gereformeerde gemeente zelf opge bracht moet worden, want de nor male subsidiekanalen kunnen er niet voor aangeboord worden. (Foto Studio Ger Dijs). DM blad verschijnt bovendien donderdags iMds-aaa-huis in 1 e«o MAANDAG 15 MAART 1976 131ste JAARGANG No. 21 voordat men hem in de auto kon krij gen. Het bleek de 25-jarige B. D. uit Bolsward te zijn. Hij had in ’n dronken ken bui een fiets gepikt aan de Kleine Palen. De eigenaar zag dat en ging er achteraan. In de Johan Willem Friso- straat kreeg hij de dief te pakken. De Bolswarder ging echter nogal te keeir. De politie sloot hem ter ontnuchtering in. „Niet alleen vanuit machtshonger al is macht voor mij niet een vies woord maar omdat we het gevoel hebben dat er iets te doen is”, zou de PvdA na de verkiezingen van 1977 dezelfde positie wel weer willen in nemen als nu het geval is. Aldus de heer J. T. Vellenga, tweede kamerlid PvdA, vrijdagavond tijdens zijn inleiding in Onder de Linden. Ongeveer twintig aanwezigen gaven door hun presentie blijk van belangstelling. Dat was niet het enige dat de heer Vellinga nu al kon vertellen, hij had ook al tamelijk duidelijk voor de geest hoe de regering er zou moeten uitzien. Van 25 april tot plm. 14 mei exposeren in galerie Stahlecker, Javastraat 94, Den Haag, tel. 070-635577, Cobi Doeven- dans uit Sneek en Martine Bakker uit Leeuwarden. Tot 29 maart a.s. expo seert Lode Pemmelaar uit Wommels in Galerie Knoef, Vijzelstraat-Bakker- straat, Arnhem. Betonnen balken, die men moet ge bruiken voor de verbouwing van Amicitia Theater, moesten eind vorige week wat omslachtig op de plaats van bestemming worden ge bracht. Op het Grootzand hees een kraan het materiaal de lucht in en al draaiend werden de bouwseg menten In de lengterichting gema noeuvreerd door een steegje, dat aan de achterkant aansluit op de plaats waar eens de Wijde Gaper heeft gestaan. (Foto Studio Ger Dijs). Van de winkel van Janssen, de zaak litie moest hem de handboeien omdoen in sportartikelen en lederwaren aan de Gedempte Pol in Sneek, werd zondag nacht een ruit ingegooid. Eerst dacht men aan louter baldadigheid maar la ter bleken twee windbuksen te zijn verdwenen. punt zijn werkelijkheid geworden. Met minder tegenwind had er nog meer gedaan kunnen worden”. In dit verband noemde de heer Vellenga de werk loosheidsbestrijding waar zeven mil jard giulden in is gestopt. „Dat bedrag zal in de toekomst verhoogd moeten worden^ alhoewel er ,ritselingen’ zijn die wijzen op een licht herstel in de ekonomie”. Het CDA vond de heer Vellenga een goede zaak. „Wanneer je preten deert christelijk politiek te bedrijven dan kan je dat niet waarmaken met een aantal grote christelijke partijen en een handjevol kleinere.” De heer Vellengia was het eens met Aantjes dat de C van CDA een betekenis moet hebben. Wel, in dat geval zou de PvdA met een bepaalde vorm van het CDA kunnen samenwerken, „maar dan moet die A wel staan voor Aantjes en niet voor Andries- sen. En ook niet voor Steenkamp die wel zeer progressief kan dromen, maar in de werkelijkheid konserva- tief blijft.” „TWIJFELACHTIG” De samenstelling van die diskussie- groep noemde wethouder Berg overi gens „twijfelachtig” en in ’t door de groep uitgebrachte rapport zouden wat te veel persoonlijke voorkeuren aan de orde zijn gekomen; op zich goede dingen, maar moeilijk te plaat sen in het stramien van het struk tuurplan. Overigens had de wethou der alle waardering voor het vele werk van de inspraak-diskussiegroep (vervolg op pagina drie) Zaterdag in de vooravond (omstreeks kwart over zes) ontstond er enige dei ning in de Johan Willem Frisostraat. Daar werd een man gearresteerd, die nogal wild om zich heen sloeg. De po- Volgens de heer Vellenga is de VVD bezig een valse tegenstelling te schep pen ten aanzien van de kollektieve i gaven, de sociale voorzieningen en de overheidsuitgaven. „Volgens de VVD zou u meer kunnen besteden wanneer de kollektieve uitgaven lager ouden zijn. Dat is de grote leugen van hen die er alleen maar politiek belang van kunnen hebben door deze tegenstelling op te roepen.” De bijeenkomst vergde zo onzalig veel tijd omdat: er ten eerste nogal wat punten in de „nota van wijzigingen en aanvullingen op het voorontwerp” wa- i ren die enkele kommissieleden niet be vredigden; ten tweede, en dan vooral, omdat het nieuwe raadslid in de kom missie, de heer F. de Boer, nogal wat noten op zjjn zang had. Zijn grootste grieven richtten zich tegen de gevolgde procedure bij de inspraak. Er zou verder te weinig in de „wijzigingen” terug te vinden zijn van wat er alle maal te berde is gebracht door de diskussiegroep. Het zal misschien een |aar gele den zijn, dat de gedachte werd geopperd om de Zuiderkerk aan de Rienck Bockemakade te Sneek maar te sluiten. Van dat voorne men is men toen wel een beetje geschrokken in de gereformeerde gemeente, die dan alleen nog de beschikking zou hebben over de Noorderkerk aan de Kerkgracht en de Oosterkerk aan de Leeuwarder- kade. Besloten werd de zaak nog eens op zijn mogelijkheden te be kijken. Als uitvloeisel daarvan is de kerkeraad nu gekomen met een schetsplan waarbij het interieur nogal ingrijpend zal worden „aan gepast”. Het plan omvat voorts het aanbouwen van zaalruimte met daarboven een nieuwe kosterswo- ning. Dat zou dan moeten gebeu ren op de plaats waar nu het oude Boer sprak. Daarbij kwam dan soms voor het licht, dat de opvolger van Ben Holtrop in de kommissie ruimte lijke ordening heit ook niet meer zo precies wist. Feit was .wel, dat hij van talrijke ingewikkelde kwesties een he leboel af wist. Toegeven moest hij aan de andere kant, dat de diskussiegroep ook dingen overhoop had gehaald, die niet zo rechtstreeks sloegen op het ei genlijke struktuurplan. GEVOLGEN Ondanks dat herstel blijft er werk loosheid, omdat er bijvoorbeeld in de landbouw en de tekstiel arbeidsplaat sen verloren zijn gegaan die niet te rug te halen zijn. „We zijn nog niet zo ver dat we kunnen zeggen dat we het einde van de tunnel naderen, maar het kabinet Den Uyi kan niet de schuld van de werkloosheid dragen. Het heeft de werkloosheid niet gewild, maar het zit wel met de gevolgen. Desondanks is het kabinet Den Uyl erin geslaagd de zwakkeren te redden van de verpaupering. Er is een stuk zekerheid geschapen in het bestedings patroon, en dat is een zegen, afgezien van randverschijnsel: van de mensen die menen daarvan misbruik te moeten maken.” „De positie van de progressieve partijen is anders dan toen wij het Keerpunt opmaakten”, maar de PPR komt het sterkst in aanmerking om naast de PvdA aan het roer te staan. De WD niet. „De WD is een soort politieke pretmachine van Hans Wiegel die een aantal mensen fascineert. Binnen het kabinet richt deze partij evenwel niets uit.” Desalniettemin onderkende de heer Vellinga de „zuigkracht” die van de pretmachine uitgaat. „Die zuig kracht zal ook het midden in de poli tiek aantasten waar men bezig is een CDA te vormen”. Af en toe was het echter niet duidelijk of De Boer ergens voor vocht gis kom- missieM of als vooraanstaande figuur uit de diskussiegroep. Voorzitter wet houder D. Berg moest af en toe vra gen hoe hij de opmerkingen moest plaatsen, met wctlke mond de heer De Net zoals de heer Vellenga er aan twijfelde dat het kabinet Den Uyl zijn 4 jaar wel uitdient (Dat lijkt haast wel safe na drie jaar”), zag het twee de kamerlid die tweede regeringsperi ode van het kabinet wel zitten. „Het kabinet Den Uyl heeft grote verdiens ten gehad, ondanks beduidend wat te genwind. Een aantal dingen uit Keer- c. fcOrt (vervolg op pagina drie) (meer sport zie sportpagina’s) Een 58-tal klaverjassers gaven zater dagavond acte de presence voor de voor het kampioenschap belangrijke wedstrijd van De Koetslantaarn. De behaalde punten tellen immers nog mee. Voordat evenwel een aanvang met de partij werd genomen stelde voorzatter L. S. Müller orde op zaken. Er werd met algemene stemmen be sloten om op 13 april een ekistra kla- verjasavond te organiseren. Het prij zenpakket wordt voor die avond dras tisch verhoogd. Deze geste werd zeer op prijs gesteld. Na nog enkele huis houdelijke zaken te hebben geregeld, was het de hoogste tijd voor de kila- verjasserij. I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1