Meerderheid voor ’n schriftelijk verslag START RAAD SNEEK IS TEGEN -SCHIP NOTULEN-OP-DE-BAND Saldo f 600,- gepasseerd J. JONKERS in de raad van Sneek: Verbouw Mienskipshüs Pand Lindengracht Sloten Tina en Jildou hielden fancy fair voor de aktie ULST ALLE topfuktionarissen komen zo zoetjesaan uit de kringen van het CDA l 0 t* li R*: I van Groene Kruis Sloten wil niet in 't zelfbedacht alternatief SNEKEÉ^KOERIER 1 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en coubait, araa courail dkjfbogb meuwsblad <b HUt Swfar Mrimhhri Jeugdkampioenschap Fries spel Op verschillende plaatsen in Friesland was het gistermor gen druk bomen planten ge blazen. Ook in enkele ZW7H- gemeenten was dat het ge val. Ondermeer in Ijlst, waar men er een kompleet feest van maakte door na afloop van het plant festijn heel ge zellig bijeen te komen in It Mienskipshüs. Er werd voor de vijfde- en zesde-klassers van de drie basisscholen een tweetal filmpjes vertoond, er werd warme chocolademelk geschonken en na afloop ont vingen de „planters” 'onder meer een vaantje en een sticker. In Wymbritseradeel was Oppenhuizen plaats van handeling. Onder het toe ziend oog van burgemeester en wethouders werd daar door de schooljeugd een ne gentigtal boompjes langs de ruilverkavelingsweg over een afstand van een dikke kilo meter geplant. In Gaaster- land moest men helaas ver stek laten gaan, omdat Staatsbosbeheer geen ge schikte strook grond aan kon bieden. Iets dat men hoogst waarschijnlijk volgend jaar wel weer kan. In Sneek wer den een gedeelte van de rijks weg naar Bolsward en de. Hemdijk van jonge aanplant voorzien. Wethouder B. de Vries hielp een handje mee. (Foto Studio Ger Dijs). iü *41l XÉXX I n f SNEEKER NIEUWSBLAD I (Voor meer sport o.a. pagina 9 en 17) (vervolg zie pagina 19) 133 13' J. JONKERS (PvdA) het is wel toevallig Dtt blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN De ontboezeming van de heer Jonkers werd geplaatst toen er gepraat werd over het voorstel om de heer S. Jel- Zaterdag zullen in Winsum, in de kan tine van de Landibouwwerktuigenfa- briek Miedema, de finales worden ge houden van de kampioenschappen voor jeugdvijftallen Fries spel. DONDERDAG 18 MAART 1978 131ste JAARGANG No. 22 Dit is het bewuste pand aan de Lindengrachtwaar nu nog het magazijn is van het Groene Kruis. Wanneer de raadsleden instemmen met het initiatief van het kollege van Sloten om van dat pand weer een woonhuis te maken, moet het Groene Kruis ergens anders worden ondergebracht. De gemeente wil daarbij helpen. (Foto Studio Ger Dijs). fp(M Voor b en w plannen tot verbouw na der gingen uitwerken hebben ze kontakt opgenomen met het Groene Kruis, ten einde te proberen een vervangende ruimte te vinden voor de uitleenmate- rialen. Vanuit het Groene Kruis kwam toen de suggestie de regentenkamer daarvoor te gebruiken. Dat is bespro ken met de kommissie voor het Van der Wal’s rusthuis, en die had daar geen bezwaar tegen. De incidentele zit tingen van het konsultatieburo in het pand Lindengracht 6 zouden in de Ne derlands Hervormde kerk kunnen wor den gehouden, ook de pedikure, die een maal per maand het Groene Kruisge bouw gebruikt, kan daar terecht. Zo wel kerk als pedikure hebben dagr niks tegen. Er bestaan plannen om het Mienskipshüs in Ijlst intern enigszins te ver bouwen. In hoeverre deze konkreet zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Des gevraagd verklaarde stichtingsvoorzitter C. Frankena dat men in het bestuur over deze materie wel gesproken heeft, maar dat harde plannen nog ontbreken. Het wachten is op de realisering van de sportzaal in plan de Rat. Wanneer dit gebouw verrezen is, zal een groot aantal aktiviteiten uit het Mienskips hüs verdwijnen. Onder meer de gymnastiek. Voor een verantwoorde eksploi- tatie zal men dan meer andere aktiviteiten in het gebouw plaats moeten laten vinden. Wat betreft een andere activiteit in IJlst: er zijn enige problemen gerezen met betrekking tot het Creatief centrum. Men heeft problemen met het al of niet aanvaarden van het voorstel van een krediet van 1.3.000 gulden de rente en aflossing te betalen. Dit zou een last van 2200 gulden per jaar betekenen en dat wordt de mensen van het bestuur financieel wat te zwaar. Men heeft nu een tegenvoorstel bij b. en w. ingediend. In het centrum zelf is men met de vloeren bezig geweest en heeft men het nodige materiaal verzameld, maar verder staat alles nog op een laag pitje. De zeilverenigingen in Sneek krij gen de beschikking over een start- schip. Momenteel ligt bij het scheepsmotorenbedrijf J. de Jong aan de Oude Oppenhulzerweg een oud vrachtschip dat voor het nieu we doel zal worden omgebouwd. Er komen onder meer een protest- kamer, een startkamer, een sein- dek en andere ruimten in en op. Vele malen is er door zeilers ge pleit voor een dergelijk schip. De mogelijkheid een lang in-de-winds rak vanaf de start voor de toren naar de meest gebruikte boei In de Gossepalen te maken was haast niet mogelijk. Met dit startschip zai dit wel zo zijn. Meer hierover elders In dit nummer. (Foto Studio Ger Dijs). Het plan van 'Tina en Jildou brengt misschien anderen op het idee ook iets dergelijks te dóén. Op de fancy fair stonden verschillende kraampjes en er konden spelletjes worden gedaan zoals sjoelen, ballen en ringen gpoien, er was een grabbelton en alle bezoekers kre gen een appel, een glas limonade en een sleutelhanger. Elk spel kostte een dubbeltje, en de entree was 30 cent. Tina en Jildou zijn van plan binnen kort een speurtocht te organiseren, want ze hadden nog wat prijzen over, en die kunnen dan mooi beschikbaar worden gesteld. Met deze bijdrage en de globale op brengst van de puzzel nummer 3 zijn we de zeshonderd gulden grens gepas seerd. Een snelle telling van het aan tal ingestuurde postzegels en aan de balie ingetevende oplossingen leverde een bedrag van rond de 185 gulden op. Door omstandigheden moet de uitslag- bepaling wonden uitgesteld. Die wordt volgende week donderdag tegelijk met de uitslag van de puzzel van deze week bekend gemaakt. (Vervolg zie pagina 19) Een opmerking in de raadsvergadering van Sneek, die - hoe dan ook - een bepaalde indruk achterliet, kwam dinsdagavond van de heer J. Jon kers van de PvdA. Hy zei: „Het ligt me zwaar op de maag, begint me stierlijk te vervelen en dus moet het maar eens in het openbaar gezegd worden. Ik doe het echter met enige tegenzin. Nu we opnieuw een topfunktionaris by de gemeente moeten benoemen is het wéér een figuur uit de kringen van het CDA. Zo zoetjesaan blijft er niets voor anderen over. Ik neem aan, dat het benoemingsbeleid van b. en w. er niet speciaal op gericht is, maar het is wel toevallig”. Een en ander is verwerkt in een voor stel aan de raad die donderdag 25 maart weer bijeenkomt. Voorgesteld wordt de verhuur van Lindengracht 6 aan het Groene Kruis te béëindigen met ingang van een nader te bepalen da tum, en over te gaan tot de verbouw van het pand. Dat het aantal voor en tegenstanders samen geen 21 vormden kwam omdat drie raadsleden de vergadering niet bijwoonden: de heren Dijkstra, Van der Burgt en Meijer. (vervolg zie pagina 19) Tot zover dus geen vuiltje aan de lucht. Het Groene Kruis had al toe- j gestemd in deze nieuwe regeling, i maar men is op die beslissing terug- gekomen. Een buitengewone ledenver- gadering was unaniem van oordeel dat de huidige situatie gehandhaafd moet blijven. De plannen van het ge meentebestuur zouden het Groene Kruis te afhankelijk maken van de instanties die onderdak verlenen. lema te benoemen tot direkteur van gemeentewerken en hoofd van het ge meentelijk woningbedrijf. Aan zijn „het moet maar eens gezegd worden” koppelde Jonkers vast, dat zijn opmer- kin.gen niet gericht waren tegen de persoon van de heer Jellema. Die kan didatuur werd gesteund door de PvdA. „Ik pleit echter voor open sollicitaties in zulke gevallen. Dan hebben kandi- daten die niet gereformeerd of ortho- i doks zijn ook een kans. Men moet me i goed begrijpen: als de beste man uit 1 CDA-kringen komt dan zal ik er voor vechten dat die wordt benoemd. Dat (vervolg zie pagina 19) het oor. Dat luisteraars op toen elf voor- De puzzelaktie van het Sneeker Nieuwblad om gehandikapten in het zadel te helpen loopt als een trein. Niet alleen door de puzzels maar ook door andere akties. Deze week werden we verrast door een bydrage van 45,75, die Tina Diphoorn en haar vriendin Jildou Talman op de redaktie kwamen brengen. De beide meisjes hadden in de achtertuin van de fami lie Diphoorn een fancy fair georgani seerd die zaterdagmiddag gehouden is. Door briefjes bij verschillende mensen in de brievenbus te stoppen hadden ze ruchtbaarheid aan hun initiatief gege ven, en dat leverde een bezoekersaan tal van ruim vijftig op. De meerderheid van de raadsle den in Sneek wil liever zien dan horen wat ze zelf en anderen in de gemeenteraadsvergaderingen hebben gezegd. Ter besparing van kosten stelden b. en w. dinsdag de raad voor om de schriftelijke notulen te vervangen door het be schikbaar stellen van geluidsband jes. Maar aan die cassettes leen den - buiten het kollege - slechts drie raadsleden bracht het aantal zeven Er bleven standers over van de traditionele notulering op schrift. Het Groene Kruis te Sloten maakt bezwaar tegen het plan van burgemees ter en wethouders om het magazijn van deze instantie te verhuizen naar de regentenkamer van het Van der Wal’s rusthuis. Momenteel heeft het Groene Kruis het magazijn voor uit te lenen materialen op de Lindegracht nummer 6, een pand dat door de gemeente wordt verhuurd. Het is echter gebleken dat dat pand kan worden verbouwd tot een woongelegenheid voor een alleenstaande of een echtpaar, en voor die mogelijkheid voelt het kolle ge wel. - 4. 4 ’X -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1