GREAT ESCAPE boot van het jaar 1976 ’N SNEEK PROMOTOR IS BESLIST NOODZAKELIJK ULST en Pier Visser en Hendrik Eppinga vinden eerste FRIESE kievitseieren Ontvluchte meldde zich na 3 maanden bij Sneker politie SNEKERfefKOERIER II If l de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van Inenting hondsdolheid 1 H te B P. Hartkamp en G. Fritsma Waterpoorters t was ALLE VIJFTALLEN VAN GAASTMEER KAMPIOEN „Wymbritseradiel fan aids" opgericht Diefstallen opgelost in Gaasterland ES WwMBi li dn Het Sn i alter NacrnnMad k een Jeugddammen Fries spel Hendrik Eppinga (12) en Pier Visser (14) uit Wijckel hebben gistermiddag om zestien minuten over twee de eerste twee (goedgekeurde) kievits eieren van Friesland gevonden. Dat gebeurde in een stuk land tussen de Wyckelerdyk en het Slotermeer in de omgeving van Balk. „Wy soenen der efkes op iit mei de pols to aeisykjen, net serieus sykjen hjer, en doe jonnen wy se”, vertelde een trotse Pier Visser Hun vondst werd prompt gemeld aan burgemeester H. L. Sixma van Heemstra die snel allerlei instanties inschakelde. De eieren werden door de vogelwacht onderzocht en in orde bevonden. Inmiddels had zich al weer een nieuwe kandidaat gemeld en wel de 20- jarige Anne Osinga uit Oudemirdum die teleurgesteld moest worden. Toen Anne verteld werd dat ene Pier Visser hem een slag was voorgeweest, reageerde hij verrast met te vertellen dat dit een neef van hem is. Vanmorgen om tien uur zijn Hendrik en Pier ont vangen in zijn ambtswoning door de Kommissaris van de Koningin in Friesland, mr. H. Rijpstra. Het tweetal werd hierbij begeleid door burgemeester Van Heemstra, die zich desgevraagd niet herinneren kon of ooit de eerste eieren van de „Ijip” in zijn gemeen te zijn gevonden. m NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD II -y Bal - lil®! f SNEEKER NIEUWSBLAD de pro- Alle jeugdvijftallen van de damklub Jong versloeg. De tweede plaats MAANDAG 22 MAART 1970 131ste JAARGANG No. 23 ■w Dft blad verschijnt bovendien donderde91 haris-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN ex» Vorige week heeft de 18-jarige V.G. uit Huizen zich gemeld bij de Sneker politie. Hij kwam een hele reeks in braken opbiechten. Hij verklaarde dat hij zich juist bij de Sneker politie heeft aangegeven omdat men hem daar kent en omdat hij schoon schip wil maken om een nieuw leven te kun nen beginnen. Hij heeft zich voorname lijk in Amsterdam opgehouden. Na het eerste onderzoek was het de Sneker recherche al duidelijk dat dit drietal verantwoordelijk was voor de strooptocht door de Waterpoortstad. Begin januari meldde P.M. zich weer in de inrichting. Uit de verhoren van de jongens bleek dat zij zich ook schuldig hadden gemaakt aan inbra ken en diefstallen in Drachten, Oos- terwolde, Roden, Etten-Leur, Vianen, Coevorden en enige andere plaatsen. Zij namen kleine geldsbedragen, elektro-technische apparatuur en an dere goederen weg. oen L Oudega (W). Het gebeuren vond zater- klas Ferwerd. dag plaats in Winsum en er werd aan deel genomen door een honderdtien kinderen. Vanmorgen is ten overstaan van nota ris J. P. G. Mensen de akte van de Stichting „Wymbritseradiel fan aids” gepasseerd. Dat gebeurde in het ge meentehuis van Wymbritseradeel en de handtekeningen werden gezet door bur gemeester B. W. Cazemier, gemeente- sekretaris G. Sennema en direkteui gemeentewerken J. van der Wal. Zij vormen de kern van het stichtingsbe stuur dat verder zal worden aangevuld met mensen uit de dorpen Woudsend Heeg, N ij land en Goënga. Zoals bekend wil men voor deze viel dorpen een beschermd dorpsgezicht, vooral om de historische dorpskernen te kunnen behouden. Het is de bedoe ling dat per dorp een kommissie zal worden gevormd die betrokken zal worden bij de voorbereiding, de vast stelling en de uitvoering der bescherm de dorpsgezichten. Voor Woudsend is een dergelijke kommissie al samenge steld. De financiën van de stichting zijn al rond. Met het vaststellen der begro ting 1976 is de raad akkoord gegaan met het beschikbaarstellen van een krediet. Dat betekent evenwel niet dal de stichting naar eigen goeddunken kan beschikken over de gelden, want de raad zal via de begrotingswijzigin gen haar fiat moeten geven. Zo de tendens nu is, verwacht die heer Alkema, dat de Stat Nikolaasakties over een paar jaar tot het verleden be horen. Vanuit de middenstand wordt de roep om er maar mee op te hou den steeds groter. Was het een aantal jaren twee procent van de omzet die er tegenaan gegooid werd, vorig jaar stonden de deelnemende zakenlieden slechts één procent af. Daar komt nog bij dat een aantal branches niet mee doen, evenals een paar grootwinkelbe drijven. Zaterdagmiddag is bij jachtwerf Dirk Potma de regenboog 103, de Gravin van Haamst, te water gelaten. Dat gebeurde onder grote belangstelling en met muzikale medewerking van de Snitser Ungetiders. (Zou den er bij de tewaterlating van een andere boot dan die van Harry Amsterdam, want daar ging het hierom, ook zoveel toeschouwers geweest zijn?) Zoals bekend voeren Harry Amsterdam en zijn bemanningsleden Theo Bosma en Henk Kuipers de afgelopen seizoenen in de 37, de Wilde Rakker, maar eigenaar Jack de Wilde dacht deze voor het aanstaande wedstrijdjaar toe aan zijn toekomstige schoon zoon Jappie Hettinga. Hettinga was eigenaar van de 26, een schip dat evenwel „uitgezeild" was. Een leuk detail is dat de kiel van de 26 nu onder de 103 hangt. Over enkele weken zal de 104, eigendom van Albert Betten, te water worden gelaten. Na de plechtigheid feliciteerden velen Harry en zijn echtgenote Afke en de beide bemanningsleden met de nieuwe aanwinst. Velen overhandigden ook kado’s. Onder hen waren Prins Karnaval (Piet van der Meeren) en zeeverkenners. (De naam Gravin van Haamst is een her innering aan de Gravinneweg die eertijds door het Sneekermeer liep, terwijl Haamst samengesteld is uit de namen van Harry en Afke en de achternaam Amsterdam). Op de foto van Studio Ger Dijs begint de Gravin van Haamst zijn tocht naar het zoete nat. Boven het midden van het schip zijn nog juist jacht bouwer Dirk Potma en Harry Amsterdam zichtbaar. Alleen van de zakenlieden en de ge meente Sneek zal men een bijdrage kunnen verwachten. De andere partici panten hebben eerder geld nodig dan dat zjj geld kunnen missen. Het groot ste deel van de kosten zal, zo ziet het er momenteel naar uit, door de zaken lieden moeten worden gedragen. Dat kan op twee manieren: óf uit de op brengst van de jaarlijkse Sint Nicolaas- aktie óf door een hogere kontributie- bijdrage van de leden, waarbjj ook de groothandel en de industrie ingescha keld zullen moeten worden. Verder maakten zij zich schuldig aan auto-diiefstallen. De eerste twee dagen pikten zij wagens ta Amsterdam, Bols- ward en Drachten. De rest van het land werd „bezocht” met de Merce des van de heer Benndnk. Aan de voor avond van kerstmis ging het drietal uiteen en werd de auto in Rotterdam achtergelaten. Deze werd daar rond de jaarwisseling aangetroffen. G. is gister morgen aan de officier van justitie in Leeuwarden voorgeleid. R.T. is nog steeds voortvluchtig. PROMOTOR De jaarlijkse omslag van de kosten boven de kontributie zal op den duur de enige uitweg zijn. Iets waar de za kenlieden ook niet zo blij mee zullen zijn, vooral in deze tijd van onkosten- besparinigen, maar men moet rekening houden met het principe „de kost gaat voor de baat”. Sneek moet in deze tijd, waarin de mens steeds mobieler wordt en afstanden niet veel meer zeg gen, zijn centrumfunktie behouden. Een duidelijke presentatie, ook van de voor zieningen die de stad biedt, moet voor op blijven staan. De rijkspolitie in Gaasterland heeft in samenwerking met de groep Lemster- land een reeks diefstallen opgelost, die in de jaren 1974 en 1975 in Oudemir- dum, Balk, Bakhuizen en in diverse zomerhuisjes hebben plaatsgevonden. In Balk werd in 1974 enig antiek gesto len en aan het oplossen van die diefstal kwam ook de distriktsrecherche van de RP te pas. Onder de opgeloste za ken waren ook die van de textieldiefstal in Oudemirdum, een inbraak in het ar- cMtektenburo van Zijlstra te Bakhuizen en een aantal kleine inbraken. Aange houden voor al deze zaken werden: de 22- jarige Y.H. uit Sint Nicolaasga, de 20-jarige T.N.B. uit Mirns, de 27-jari ge H.H. van M. te Bakhuizen en 23- jarige J.A.B. uit Bakhuizen. De noodzaak een Sneek-promotor met een volledige dagtaak aan te stellen is beslist aanwezig. Dit stelde vrijdagmiddag de nieuwe voorzitter van de Stichting Sneek Promotion, de heer J. M. Alkema, tijdens de presentatie van de zomerpiannen der stichting. De klub van „doeners”, van mensen die bereid zijn zich ergens voor in te zetten, iets te organiseren, wordt steeds kleiner. Dat is een verschijnsel dat men alom in de maatschappij op kan merken. Om toch aktiviteiten op te kunnen zetten die de mensen pakken, waar ze warm voor kunnen lopen, en ook om die aktiviteiten te kunnen koördineren, is er een professionele kracht noodzakelijk. Alle in stanties die in Sneek Promotion vertegenwoordigd zijn, en dat zijn de vereniging van. Sneker Zakenlieden, de gemeente Sneek, de VW Sneek, de Nederlandische maatschappij voor Nijverheid en handel en de Sneker muziek-federatie, zijn het eens over de taakstelling van een dergelijke funk- tionaris. Alleen de financiën zullen een struikelblok kunnen vormen. worden. Een keurige prestatie van jeugdige dammers Fries spel, die Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! s van Gaastmeer zijn zaterdag kampioen ge- Blauwhuis was overigens ook een pri de ma prestatie, vooral wanneer men zich ge- realiseert dat er in Blauwhuis eigenlijk traind worden door de Friese kampi- nooit aan Fries spel werd gedaan. Op by de senioren A. van der Goot uit de derde plaats eindigde in de eerste In de tweede klas werd Gaastmeer 2 eerste voor Blauwhuis 2 en Parrega. Het derde vijftal wist Marum achter zich te houden en het vierde Ferwerd. De prijzen werden uitgereikt door de voorzitter van de Dambond Fries Spel, Het eerste vijftal van Gaastmeer ver- de heer S. van der Weij uit Wirdum. sloeg in de finalepartij Blauwhuis met Mids april zal er in Blauwhuis nog een 32, waarbij de doorslag werd gege- groot damtoumooi voor de jeugd wor- ven door Ulbe Renema die Bert de den georganiseerd. Het idee van een promotor blijkt in andere plaatsen in Nederland goed aan te slaan. Als voorbeeld noemde de heer Alkema het Noordhollandse Hoorn, qua grootte en qua funktie ver gelijkbaar met Sneek. In die nieuwe opzet zal het bestuur van Sneek Pro motion beleidsorgaan zijn en de vaste kracht de uitvoerder en koördiinator. Mocht het financieel een onhaalbare zaak worden, dan zal Smeek Promotion noodgedwongen haar aktiviteiten moe ten gaan beperken om zolang mogelijk te kunnen blijven teren op wat er aan P. HARTKAMP en G. FRITSMA Tijdens de presentatie van het programma maakte de heer Alkema bekend welk schip tot de boot van hei jaar benoemd is. Niemand zal het ei genlijk verrassen, het is de Great Es cape van watersportbedrijf Twellegea uit Uitwellingcrga geworden. Zoals be kend vertegenwoordigt dit schip Fries land en Nederland in de Financial Times Around the World Clipper Ra ce. Verder vertelde de heer Alkema dat men besloten had de heren P. Hartkamp en G. Fritsma te benoe men tot Waterpoorters. De heer Piet Hartkamp is bijzonder aktief in tl- scheidsree! ?rs- reld, ter Ijl de hec Fritsma zyn sporen niet alleen als Vrijdagmiddag Is op het school- plein van „de Kogge”, de Ulster openbare lagere school, een ka stanjeboom geplant. Een verlate boomplantdag eigenlijk, maar dat vond men niet erg. J. G. Toonstra, vader van een zesde klas leerling, had de boom aangeboden. Als de ze boom in volle bloei staat, zal in de loop der jaren de sfeer op het schoolplein weer kunnen worden zoals die te proeven is uit platen in boekjes als Ot en Sien. Het cere monieel werd verzorgd door eer» zestal leerlingen, uit elke klas één. Tegelijk met de boom ging ook een fles de grond in. Daarin zit een lijst met namen van alle leerlingen in het iesjaar 1975-1976. De bijeen komst werd bijgewoond door wet houder mevrouw M. A. Wijbenga- van der Meulen, die het bestuur van de school vertegenwoordigde. Op de foto van studio Dijs zijn de kinderen druk bezig grond in het gat te gooien. De boom wordt vast gehouden door D. Bergstra van de gemeentewerken IJlst. brugwachter, maar ook als stimulator van het Fryske toaniel en als drank- bestryder heeft verdiend. De ceremonie die hoort bij de boot van heit jaar zal plaatsvinden aan de vooravond van de Sneekweek, op 6 au gustus. ’s Avonds wordt weer de in middels haast traditionele vlootschouw gehouden. Op 4 juni zullen de onder scheidingen aan de nieuw benoemde Waterpoorters worden uitgereikt. Ver der heeft men op het lijstje staan een rommelmarkt ten bate van de Sneker muziekverenigingen (19 juni), de Open week (van 27 maart tot en met 3 april), de marathon (11 september) en een taptoe Advendo, die waarschijn lijk plaats zal vinden op 19 juni. Er wordt nog gedacht over een visdag voor verenigingen en over het spuit- voetbal. Dit laatste had men een jaar tje willen overslaan, maar van de zij de der deelnemers is aangedrongen op dit gebeuren. In december van het vorig jaar ont vluchtte hij samen met zijn vrienden P.M. en R.T. een rijksinrichtinig te Amersfoort. Hun eerste gang was blijkbaar naar Friesland want in de nacht van twaalf op dertien december verschaften zij zich op het industrie terrein van Sneek toegang tot de be drijven van Hubert, De Boer BV en Koigros. Verder brachten zij een bezoek aan de Chr. LTS aan de Van Schou wenburgstraat. Na een nachtelijke tocht dooi' Sneek ontvreemden zij de Merce- des-personenauto van Kogros-direk- teur Bennink. Daarmee toerden zij naar andere plaatsen. W. te kunnen Olijven teren op wat er aan j gelden aanwezig is. En dat geldt ook voor het geven van subsidies. „Wij zijn geen subsidiërende instelling. Wij akti- veren soms met woorden, soms met daden en soms met geld”. Vandaag en woensdag worden door de Sneker dierenartsen de laatste letters van het alfabet genomen in het ka der van de verplichte enting tegen hondsdolheid. Zoals bekend moet voor 1 april elke hond die ouder is dan vijf maanden tegen rabies worden inge ënt en maandag 22 maart kunnen eige naren van honden van wie de achter naam begint met een R, S, T of U te- recht op het adres Stationsstraat 17. De woensdag daarop, de 24ste dus, zijn de eigenaren wiens naam met een V, W, X, IJ of Z begint aan de beurt. Het is zaak de te betalen twin tig gulden mee te nemen, zodat de zaken vlot kunnen worden afgehan- deld.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1