maar. Op naar de f1000,- A. VELDMAN bouwde toren en z’n loopbaan af -- De heer A. Veldman, direkteur van de centrale veevoederfabriek Diepriolering vordert gestaag, V ernielingen op ’t Eiland F5® aw fll ■E en Help gehandikapten in 't zadel Verhuizing Groene Kruis Sloten op losse schroeven Gemeente Ijlst verloor de rechtszaak tegen inwoners Ifc. Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL en ULST WCTWf Sneek open week Achtste Recreana-loop TO LOLKE DIJKSTRA (27) Nijland vond voor de tweede maal eerste ei COUtAIT, COURANT, DMFHOUTS MEUWSUO d. SNEKER^KOERIER „Uit de Marktstraat" DE KOSTEN VN EEN EN ANDER f5741,20 SLOTER DIREKTEUR SCHUDDE VELE HANDEN f -4 ‘-e B ■91 In Rijs vordert de bouw van het zwembad op de kamping Rijsterbos gestaag. Zoals be kend zou dit bad eerst ach ter het hotel met dezelfde naam komen te liggen en semi-openbaar worden; it Fryske Gea gaf evenwel geen toestemming voor het ge bruik van de grond. En als de eigenaar niet wil, kun je niet veel meer doen. Nu komt het dus op de kamping en zal het in eerste instantie alleen voor de kantpinggas- ten bedoeld zijn. Zoals te zien is op de foto ligt het bad in een landelijke omgeving. Nog juist zichtbaar is de af lopende vloer van het bad. LOM het Het 11 (Vervolg zie pagina 27) (Vervolg zie pagina 27) (Vervolg zie pagina 27) (Vervolg zie pagina 27) In dit nummer is als bijlage opgenomen Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, Ijlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). Dit blad verschijnt bovendien ÏSêöLAN? SLOTEN* DONDERDAG 25 MAART 1976 131ste JAARGANG No. 24 »SÏS! Zoals de zaken er nu voor staan, vordert het werk gestaag en zonder noemenswaardige problemen, zoals men ons van gemeentezij de verzeker de. Op het Eiland is zelfs sprake van een „dubbele produktle”. Als maat- De heer en mevrouw Veldman moch ten bij hun afscheid ook enkele kado’s in ontvangst nemen. Van het personeel van de fabriek bijvoor beeld kregen zij twee vouwfietsen. De afscheid nemende direkteur moest over de rijwielen heen reiken om de heer M. Haga de hand te kunnen drukken. (Foto Studio Ger Dijs). Tegen alle verwachting in waar schijnlijk, zult u in deze krant geen overzicht aantreffen van alle aktiviteiten in het kader van „Sneek Open Week”. De reden is heel simpel: morgen (vrijdag) zal het Sneeker Nieuwsblad in haar hele verspreidingsgebied een ekstra krant laten bezorgen met al het nieuws over deze mani festatie die zaterdag van start gaa t. Na een periode door vorst van gedwon gen rust hebben de versehillende on dernemingen de werkzaamheden rond de aanleg van de diepriolering in Sneek weer kunnen hervatten. Op drie ver schillende punten is men momenteel bezig. En wel in het gebied van het oude en nieuwe Industrieterrein, waar de firma G. Ooms druk doende is, aan de Koopmansgracht, die door de Ste- vin onder handen wordt genomen, en op het Eiland, waar de Grontmij de Vrijbuiterstraat van riolering voorziet. ïv 'SS? Een kijkje op de diepe gleuf in de Vrijbuiterstraat. De Grontmij, die daar het diepriolering swerk uit voert, ondervindt momenteel hinder van vernielingen door jeugd. (Foto Studio Ger Dijs). f SNEEKER NIEUWSBLAD Begin dit jaar werd vonnis gewezen. Het pakte in het nadeel van de ge meente IJlst uit. Het dwangbevel werd in beide gevallen buiten werking ge steld en de gemeente werd veroordeeld in de proceskosten, die in de zaak Castelein werden begroot op 1.478,85 en in de zaak van De Meer op Overigens heeft de afdeling bij monde van penningmeester L. Roelevink pro test laten horen tegen de gang van zaken zoals die in het voorstel van burgemeester en wethouders aan de raad is geschilderd. De heer Roele vink voert als argument aan dat een bestuur nooit beslissingen kan nemen, althans een gebouw uit handen kan ge ven, zonder daar eerst de leden over te raadplegen. Sloten heeft dinsdagmiddag in de .Mallemok” afscheid genomen. De derde puzzel (oplossing: gehandi kapten) leverde aan oplossingen 186,44 op; daarbovenop komt nog het bedrag dat de ,J>lphoom”-aktie op bracht en dat was 42,75. De trek king wees de volgende goede oplossers als winnaars van de prijzen aan: Hoofdprijs: een Remington de Luxe Ladyshaver (aangeboden door drogis terij Metadersma)mevrouw Zeilstra- de Boer, Osangahuizen 15. Eerste prijs: 4 kaarten voor de zaal- voetbalshow in Hëerenveen (aangebo den door impresariaat Holland Tel star): A. Jonkmans, Ernst Casimier- straat 25, Sneek. Tweede prijs: waardebon van 25, (aangeboden door en te besteden bij Edelsmederij „het Klavertje Vier”, Singel, Sneek): M. Grondsma, Harmen Sytstrastraat 3, Sneek. Derde prijs: bon voor een schoonheids- behandteliing (aangeboden door drogis terij Meindersma): S. Brandsma-de Boer, Kruizebroederstraat 7, Sneek. Op de openingsdag van de Recreana- tentoonstelling in de Frieslandhal te Leeuwarden, zal de Leeuwarder kano vereniging „De Hydronauten”, weer de Recreanaloop organiseren. Het start schot van deze inmiddels achtste wed- strjjd-cq. prestatieloop over 10 km zal op zaterdagmiddag 27 maart om 14.00 uur voor de Frieslandhal gelost wor den. Gezien de grote belangstelling in de voorgaande jaren verwachten de Hydronauten bij goede weersomstan digheden dit jaar rond de duizend deel- nemers/sters. Ook diverse meer of min- der bekende lopers uit de Zuidwest hoek zullen hieraan meedoen. Inschrijving en kleedgelegenheid zijn in het Vervoerscentrum tegenover de Frieslandhal. Hier zal ook de prijsuit reiking plaatsvinden. De startplaats is ter hoogte van de Marnixstraat. De inschrijving staat open voor jong en oud en kan geschieden van 10.30-11.30 uur en van 12.30-13.45 uur. Slechts KNAU-leden zijn op grond van hun bepalingen van deelname uitgesloten. De receptie in Sloten werd druk be zocht. Er waren zo’n driehonderd ge gadigden om het echtpaar Veldman de hand te drukken. Het was aanvanke lijk de bedoeling dat de heer Veld man eind januari afscheid zou nemen. Hij wilde echter nog graag de bouw van een nieuwe toren en droger tot het einde toe begeleiden, en daar kwam nog bij dat eind december brand in de fabriek uitbrak. Aangezien de heer Veldman het gebouw toch wel ’n beet je netjes wou afleveren, is zijn af scheid mede daarom uitgesteld, zodat de gevolgen van de brand weggewist zouden worden. Weer zijn we een rond getal gepasseerd. Het saldo voor de aktie „Help gehandikapten in het zadel” ten bate van de Stichting Paardrijden Gehan dikapten voor Sneek en Omstreken, is boven de 800-gulden gekomen. Om precies te zijn hebben we nu 803,94 in kas. Met nog twee opgaven voor de boeg moet het minstens mogelijk zjjn de duizend gulden te halen. staf geldt dat circa zestig meter per week, maar het huidige kwantum j staat al op honderdentwintig meter. Grontmij-medewerker P. Brom daar over: „Het loopt inderdaad bijzonder gesmeerd. Dat komt vooral omdat we weinig van doen hebben met bestaan de leidingen en kabels. Heb je dat wel dan vergen die ekstra-werkzaamheden vrij wat tijd. Het enige punt waar we hier mee zitten, is het door de jeugd vernielen van materiaal. We zijn nu zo’n beetje de hele stad doorgeweest, maar zo erg als het hier toe gaat, heb ik het nog niet mogen beleven”. In de avonduren vernietigen jongeren uit louter baldadigheid allerlei voor de Grontmij belangrijke dingen. Zo bleek ’n kraanwagen ’s morgens vroeg prak tisch onklaar gemaakt, werden waar- schuwingslampen vernield, en ontdekte men deze week dat de kabine van een tweede truck gedeeltelijk besmeurd was met klei. Brom: „Een van de ergste gevallen was echter dat men de voor verbindingen benodigde passtukken ka pot had gemaakt. We krijgen daar maar een beperkt aantal van. Even veel als we nodig hebben. Voor hon derden guldens had men vernield. Nou is dat nog niet zo’n punt, maar je staat wei een hele tijd stil en dat kost natuurlijk veel meer. Die dingen moe ten helemaal uit Brabant komen.... We hopen nu maar dat de ouders hun kin deren wat meer in toon gaan houden. Als één kievit aan de leg is, volgen er meer. Deze variatie op een bekend spreekwoord doet in deze tijd van het jaar opgeld. Werden, zoals wij maan- i dag reeds meldden, zondagmiddag in I Gaasterland de eerste eieren geraapt j (door Pier Visser en Hendrik Eppinga i uit Wijckel) maandag vond Lolke I Dijkstra het eerste ei van Wymbritse- radeel. Dat gebeuren vond plaats om half zeven ’s avonds en de raapplaats lag vlakbij zijn woning aan de Skiep- peleane in Nijland. Burgemeester en wethouders van IJlst, of beter gezegd het gemeentebe stuur, dus ook de raad, hebben het hoofd moeten buigen voor twee inwo ners, J. de Meer en drs. S, T. Castelein (respektievelijk groenteboer en provinciaal ambtenaar van professie) en beide bewoners van een pand aan de Galamagracht. In januari 1974 besloot de raad namelijk een rechtsge ding aan te spannen tegen de beide heren omreden dat zij het vertikken de kosten van het aanbrengen van walbeschoeiing voor hun tuintje te betalen. Dat moest gebeuren in het kader van de algehele rekonstruktie van oud- IJlst. De gemeente had alle overtuintjes, van oevertuintjes mag men hier ook spreken, aangekocht uitgezonderd die van onder meer de beide heren die weigerden hun medewerking te verlenen. De gemeente besloot, omdat men toch de oever wilde opknappen, de walbeschoeiing aan te laten bren gen en De Meer en Castelein de rekening te presenteren, ding, waardoor de zaak wat op de lan ge baan werd geschoven. te heeft dinsdagmiddag in de .Mallemok” afscheid genomen. De heer Veldman (60) heeft gedurende zestien jaar de leiding van de fa briek gehad, en gedurende die tijd is de produktie van 100 ton melk poeder per week opgevoerd tot 2000 ton. Het aantal drogers is van één uitgebreid tot vier stuks. „Als vertegenwoordiger van de Nederlandse boer dank ik u daar hartelijk voor. De fokkers en mesters hebben er veel voordeel van gehad”, aldus de heer D. B. Schoustra, voorzitter van de Centrale Veevoederfabriek Sloten. De heer Schoustra overhandigde een envloppe met inhoud. Zo gezegd, zo gedaan. Er werden no ta’s gestuurd, maar op de bankreke ning van de gemeente werd geen bij- boeking gekonstateerd. Dus kreeg deurwaarder .1. Beugeling opdracht om betaling per dwangbevel af te dwingen. Het gevolg was echter dat de heren een kort geding tegen de ge meente gingen aanspannen. 24 januari moest de gemeente, vertegenwoordigd door mevrouw mr. E. N. J. Smit, voorkomen. Een dag eerder besloot de raad tot het voeren van een rechtsge- De verhuizing van de inhoud van het Groene Kruisgebouw van Sloten naar de regentenkamer van het Van der Wal’s rusthuis is op losse schroe ven komen te staan. Er is inmiddels bericht gekomen dat Monumentenzorg niet bereid is te subsidiëren, hetgeen inhoudt dat het verwachte bedrag van 11.908,niet aangewend kan worden voor de verbouw van het pand. De heer Roelevink: „Bijna een jaar geleden, toen ik nog wethouder was, is er in het kollege over dere zaak gesproken. Ik heb toen gezegd dat daar eersit met het Groene Kruis over moest worden gepraat en dat er een alternatief gezocht moest wor den. Daarna is er een hele tijd niet weer in het kollege over gesproken. Toen ik uit de raad was hoorde ik wel van partikuUeren dat er bepaal de toezeggingen waren gedaan dat zij misschien dat pand konden be trekken. Dinsdagmorgen kwam hij het eitje aanbieden aan burgemeester B. W. Oazemier, die het kleinood in dank aanvaardde. Dijkstra kreeg als blijk van waardering de gebruikelijke be loning en de eveneens traditionele oor konde van de Bond van Friese Vogel wachten. Hij heeft reeds een dergelijk schrijven in zijn bezit. In 1968 name lijk, om precies te zijn op 17 maart, vond hij ook al het eerste ei. De raap- datum is, vrij normaal zo blijkt uit de staat die ter sekretarie is bijgehouden, „vroegste” ei werd eens op maart gevonden; het andere uiterste was 2 april. Het is voor de derde maal dat op 22 maart het eerste re sultaat werd geboekt. - 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1