SNEEK -OPEN WEEK! Geen steun voor moties T VANDALISME VIERT HOOGTIJ I H. WIERSMA winnares Kulturele Joun Folsgare Raad Sneek praat 13 april verder over Struktuurplan Raad Sneekgeen winkelbedrijf op W aterpoortgracht van Progressief Sneek B i en Donderdag in Sneek scholieren/trimloop Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en ,JLS[ 4khfrifr S” u JK Pieter Sijbesma is vrijdag overleden DE PUBLIEKSPRIJS VOOR P. SPEELMAN hè® 8 I 11 K Je NIEUWE SNHIER COURANT, SHEERER COURANT, I Oud-schipper Johanna Jacoba DRIffHOUTS NIEUWSBLAD en de snekerMkoerier Omdat men met de klompen kon aanvoelen, dat een pro motie van voorontwerp tot ontwerp wel eens tot de andere ochtend op zich zou kunnen wachten, zette de gemeente raad van Sneek donderdagavond tegen twaalf uur een punt-komma achter de behandeling van het Struktuurplan. Op voorstel van het kollege werd de zitting verdaagd tot dinsdagavond 13 april. Dan pas zullen een aantal detail kwesties aan de orde komen waarop men (van) links en rechts enige kritiek verwacht. I j 1 deze gaf geen Mevrouw H. Wiersma heeft vrijdag avond in ’t gewonnen. Haar de jury als de familie Tjjmstra kwam de bus, terwjjl de prestatie van f daden van 1.2- de derde prijs honoreerden. Voor MAANDAG 29 MAART 1976 131ste JAARGANG No. 25 Mr. B. VAN HAERSMA BUMA als u begrijpt wat ik bedoel Dft Had wcsehijnt bovendien do^krdags huw-aan-huit In gaasterland, SLOTEN m De raad wilde zich niet zo ,.hard” vast leggen omdat de samenwerking ook goed kan zijn zonder dat telkens de hele gemeenteraad komt opdraven. Na lang praten vond burgemeester B. van Haersma Buma „de” orakeloplossing: „In de toekomst zal het anders gaan dan nu, als de heer Holitrop begrijpt wat ik bedoel”. Holtrop: „Als u dan maar hetzelfde bedoelt als ik”, mr Van Haersma Buma: „U begrijpt de bedoe lingen”. Motie af door zijdeur. f SNEEKER NIEUWSBLAD Verder zou in het eerste jaar van el ke zittingsperiode het Struktuurplan moeten worden bijgesteld. In motie-B werd gevraagd dat „de eventuele in voer van elke volgen tie lasten en baten analyse eerst door de raad moet wor den behandeld omdat het gaat om be leidsbeslissingen”. In motie-C wilde Holtrop laten vastleggen dat, „in- spraakgroepen de kans moet worden gegeven met de raad middels openba re informele vergaderingen te diskus- siëren over haar standpunten”. Vrijdagavond is in het Sint Antonius ziekenhuis in Sneek overleden de Ul ster Pieter Sijbesma. Velen zullen hem gekend hebben als de bijna legendari sche schipper van het „Drylster Boatsje”, de Johanna Jacoba. De heer Sijbesma was hartpatiënt. Nadat hij gestopt was met het verzorgen van de lijnvaart tussen Sneek en IJlst, runde hij tot 1 december 1972 een taxibedrijf. Alle winnaars van de straatteken- wedstrijd (plus nog een paar die ook graag op de foto wilden) wer den door studio Ger Dijs vereeu wigd. En natuurlijk ook het konijn Bobo, bekend van het gelijknamige kinderblad. Wie de kinderen alle maal zijn, u mag het zelf uitzoeken, wij weten het niet. Wel weten we dat men over het algemeen niet on tevreden is over de start van de manifestatie Sneek Open Week. On danks het winderige en soms regen achtige weer waren er veel mensen in de Sneker binnenstad. Meer over Sneek Open Week elders in deze krant. Met het zoeken naar een oplossing ging echter zoveel tijd gemoeid, dat de CAF over wilde gaan tot de ver koop van de eigendommen ten behoe ve van de vestiging van een winkel bedrijf in de levensmiddelensektor. Daar b. en w. van mening waren, dat dat een onaanvaardbare ontwik keling zou zijn. Daarom produceer de het kollege een voorstel tot het „verklaren van het in voorbereiding zijn van een bestemmingsplan”. Van de kant van de direktie van de CAF verklaarde men vrijdagmorgen: dat de stappen van de gemeente als een verrassing zijn gekomen. Men wist wel, dat er iets „rommelde”. De „an dere partij” (het winkelbedrijf) heeft tegen de CAF-direkteur zelfs gezegd dat men verontwaardigd was, Dat het allemaal zo lang heeft geduurd voor men weer wat van de gemeente Sneek hoorde, zou niet alleen komen van moeilijkheden bij het zoeken naar een aanvaardbare oplossing inzake de plaats voor een nieuw verkoopkantoor, maar ook omdat Sneek niet bereid zou zijn de taxatieprijs voor de panden te beta len, aldus de CAF. Tussen neus en lippen door de ver gadering was eigenlijk belegd om al leen het Struktuurplan te bespreken heeft de gemeenteraad „verklaard”, dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een gebied tussen de Waterpoortsgracht en het Zuidend. Een voorstel daartoe werd in een be sloten vergadering besproken. Nader hand werd wel meegedeeld, dat het voorstel van b. en w. was aangeno men, maar dat de heren H. Pheifer en G. J. van der Scheer van de VVD en H. Postma (FNP) zich tegen de ver klaring hadden uitgesproken. Het gebied waarover - eerste maal viel er ook een publieks- Het was voordracht werd door Men had de beschikking over een zoge- beste beoordeeld. De heten applausmeter en deze gaf aan i als tweede uit dat het lied „de drie Joden” dat ge- ---------- - wvlrtemerk’ de drie juryleden de zongen werd door P. Speelman, het „ballade fan de Wyldemer^ „.1 de heer Osinga, die de meest op prijs werd gesteld. Voor de droeg, Mata Hari liet herleven met publieksprijs kwamen overigens geen 1-- de winnaars van de „normale” prijzen in name, de De bezwaren tegen het voorontwerp Struktuurplan waren bij Progressief Sneek nogal groot, welgeteld twintig volgeschreven vellen had de heer B. Holtrop met noeste vlijt geproduceerd. Bijna elk onderdeel mondde uit in een motie. Twee ervan haalden een stem ming en wenden door de raad als „overbodig” bestempeld: dertien stem men tegen drie voor. Vóór de heren B Holtrop en W. T. de Boer (PS) en H. Positma (FNP). Vijf raadsleden ont braken op het appèl: de heren Ytsma, Reinsma, Seholten en Knüvers van het CDA en Meijer van de CPN. Pieter Sijbesma werd op 2 mei 1893 geboren in Doniawerstai. Hij groeide op aan boord van het skütsje van zijn ouders, sinds de eeuwwisseling was ook de dertig tonner die nu nog jaarlijks als het Südwesithoek-skütsje aan die races deelneemt. Na zijn diensttijd, hij bleef als vrijwilligeron der de wapenen, kocht hij een eigen tjiaik, waarmee hij onder meer riet ging vervoeren naar de papierfabriek in Nlieuweschans, terwijl hij met zijn „Lastdrager” ook andere vrachten niet uiitt de weg ging. De atletiekvereniging Horror organi seert donderdagavond een scholieren' trimloop. De inschrijving hiervoor is volledig vrij gehouden. Zelfs KNAU- leden mogen meedoen. De start is bij Lunchroom Olij (Grootzaond) en zal voor de jongens zijn om 18.10 uur. De meisjes, bij wie Ingrid Blondeau de favoriete is, beginnen tien minuten eerder. De trimloop neemt om 18.30 uur een aanvang. Het ligt in de bedoeling van deze loop een traditie te maken. Voor het volgend jaar wil men de mo gelijkheid bekijken een seniorenwed strijd te houden en wel in de vorm van een koppel wedstrijd. Berichten van de laatste weken duiden er op, dat ook de Sneker jeugd er de laatste tijd een „sport” van maakt vernielingen aan te richten. Zo herinnert men zich het ingooien van talrijke ruiten van de christelijke lts aan de Van Schouwenburgstraat. Van de kant van de Nederlandse Spooi- wegen komen ook steeds klachten binnen over vernielingen en beschadegmgen bij en aan het station Noord. Bij Lankhorst Touwfabrieken worden de laatste tiid vooral tijdens de weekends, ruiten vermeld en zelfs dakpannen kapot gemaakt. Vorige week werden van de sociale werkplaats Waghenbrugghe ongeveer twintig ruiten vernield: schade zeshonderd gulden. Vandalisme of baldadigheid kan men het niet meer noemen, dat men van een in de Station straat geparkeerde auto het linnen dak danig met een mes bewerkte. Een schadepost van achthonderd gulden. Dat gebeurde vrijdagnacht. Op één punt legden alle frakties de handen op een buik; roerend was men het eens, dat het samenspel tussen de gemeente en de inspraakgroep, gekoör- dineerd door een medewerker van Su- dergoa, niet ideaal is geweest. Voor een terugspoelen van de hele zaak voelde de meerderheid van de raad niks, maar de hele gang van zaken rondom de inspraakprocedure zal nog eens door de betrokkenen onder de loep worden genomen om er, na we ging, lering voor de toekomst uit te trekken. de uitspraak moest worden gedaan ligt tussen, de Waterpoortsgracht, het Zuidend, het Martiniplein tot en met de oude huis jes voorbij het eerste dwarsstraatje. org el en Van der Velde „himmelje”, M. In wat men „algemene beschouwingen” zou kunnen noemen kwam het Struktuurplan-Sneek er bij de tweemans fraktie van Progressief Sneek nogal bekaaid af. Voorlopig vond de heer B. Holtrop alleen maar delen werd wel terloops aangeduid, maar zal waarschijnlijk pas m d Ep X de verdere behandeling van de „hoofdstukken” aan de orde ko men. Overigens: het viel af en toe ook niet mee er achter te komen wanneer en waar men nu precies moest „inspreken GEKONSENTREERD Om nu een lang verhaal kort te ma ken even een samenvatting van de verworpen moties van PS, waarin zich de kritiek koncentreerde, die in de beschouwing breedvoeriger werd uitgemeten. In motie-A had de heer Holtrop de raad willen laten uitspre ken, dat „doelen en plannen duide lijker een bepaalde richting in het beleid moeten aangeven”. Daarin liggen onder meer panden, die het eigendom zijn van de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging voor de Landbouw in Friesland (CAF) te Leeuwarden. De CAF had plannen de panden te verbouwen om er een ver kooppunt te vestigen. Toen de gemeen te daarvan hoorde trad men in onder- randeling met de CAF om de panden te kopen omdat b. en w. in het kader van de rekonstruktie van de bebou wing in dit gebied denkt aan een be stemming op het vlak van bestuurlij ke-, sociale en kulturele voorzieningen. De direktie van CAF wilde in principe wel meewerken mits ten behoeve van de vestiging van een verkooppunt el ders in de stad een aanvaardbare op lossing zou worden geboden. "J. ;.~3 de tweede maal dat de Ver- behoef- eniging van Dorpsbelang een^dergelijke langstelling was bijzonder groot. Men kon achtereenvolgens luisteren naar mejuffrouw G. Bosm-a die de bekende ballade fan de Wyldemerk” voor- de familie J. Abma met „Jelle Nieboer” (een lang gedicht, dat met heer Abma wel eens wat hoofdbrekens bezorgde, iets waarvan zijn vrouw geen last had), S. van der Veilde met „it Doarpke”, mevrouw Bosma met „het Lammetje” en de la tere winnaars, mevrouw Wiersma. De Fofegaarsters hadden het wat be treft de pauzeklanken niet ver van huis gezocht. Deze werden verzorgd door D. Smit uit Abbega, die met zijn orgelklanken deel twee van de wedstrijd inteidde. Dit gedeelte bracht de heer Osinga met „Mata Hari” op de planken, terwijl verder de heer en mevrouw Tijmstra met saxofoonspel, mevrouw met het gedicht Abma met „de frjemdelïng” van Paulus Akkerman en mevrouw Cnossen hun prestaties lieten horen. De laatste las een ge dicht voor. Zij had namelijk voor de ze avond haar keus laten vallen op hetzelfde gedacht als wat wat me vrouw Van der Velde bracht. Het derde en laatste deel van de avond bracht de rest van de kandida ten voor het voetlicht. De heer Van der Wal droeg „de telefoon” voor, J. Wiersma vertelde enige „grapp n en grollen”, H. Wiersma liet een kinder ver jaardag herleven en J. en M. Abma deklameerden respektievelijk „Winter” en „Pierke”. Zoals gezegd ging de eerste prijs naar mevrouw H. Wiers ma. Zij ontving een beker, die, net als de rest van de prijken, beschikbaar was gesteld door Aannemersbedrijf J. Wiersma te Folsgeare. De volledige uitslag van de publieksprijs: 1. P. Speelman 48 pnt. (hij kreeg een „gou den plak” om gehangen), 2. H. Wier sma 42 pnt. en 3. fam. Tijmstra 34 pnt. Sijbesma heeft zijn grootste bekendheid in Sneek en IJlst gekregen als de schipper van de Johanna Jacoba. Hij startte zijn beurtvaartlloopbaan echter als knecht aan boord van de „Piet Hein” die vracht en passagiers ver voerde tussen IJlst en Sneek. Slechts één jaar bleef hij in loondienst, toen begon hij voor zichzelf. Daarmee be gon een bewogen tijdvak, want de kon- kurrenten gingen elkaar niet uit de weg. De politie moest er wel eens aan te pas komen. In de oorlog werden bei de schepen door de Duitsers gekonfis- keerd. Na de oorlog kocht Sijbesma de beurtvaart van zijn konkurrent over. In september 1966 werd de Johanna Jacoba verkocht en konsemtreerde Sij besma zich op het taxirijden. Op 79- jarige leeftijd deed hij dit bedrijf ook van de hand. u

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1