Wens van raad Wymbritseradeel Mooi Gaasterland mag gaan verbouwen Krediet gevraagd voor school ^■Icoldprijó puzzelt fraaie ópprijietó SMUiESHK®™ Woningbouwverenigingen opener tegenover huurder Demokratischer opbouw vanZuidwest-Friesland’ Op aandrang, die gisteravond vooral werd uitgeoefend door de heer Ids Bergsma - maar met rugdekking van de hele gemeenteraad - zullen de vertegenwoordigers van Wymbritseradeel in het dagelijks bestuur van het samenwerkingsorgaan Zuidwest-Friesland een tweetal ideeën lanceren, waarvan men meent, dat ze een demokratischer opbouw van deze inter- gemeenteljjke stichting zullen bevorderen. I 1 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van laatste IJLST r te feil K - Bits w f Staatssekretaris Schaefer in Balk: i 5 1 fife 4 en de Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT. DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD x' f X A Uj - Smb’’.'' v f it 9, f SNEEKER NIEUWSBLAD DONDERDAG 1 APRIL 1976 131ste JAARGANG No. 26 In het kader van de Sneek Open Week werd woensdag op het Schaapmarktplein een bloemenmarkt gehouden. Het was een fleurig gezicht en het publiek bleek dat best aantrekkelijk te vin den. Nog maar nauwelijks stonden de eerste bloemen en planten op de winderige voorjaarsdag die het woensdag was, te pronk of ze trokken al flink bekijks. Het ging nog heviger toen alles eenmaal in volle glorie stond uitgestald. Dat was misschien niet in de laatste plaats te danken aan het feit dat het grote lucht springkussen van C en A ervoor zorgde dat de kinderen daarmee even zoet werden gehouden, zodat de moeders en vaders rustig kijken en kopen konden. (foto Studio Ger Dijs). bestemmings-, maar ook war de reha- bilitatieplannen. Bezwaar had hjj tegen het feit dat vele woningbouwverenigingen maar blijven oppotten door het vergroten van de fondsen die bestemd zfjn voor woning verbetering. Er zit 3 miljard gulden on der de verenigingen en die moeten ge bruikt worden. Daarvoor zijn ze door de huurders bijeengebracht. Hjj pleitte voor meer openheid van de verhuurder ten opzichte van de huurder. De situatie dat de huurder zegt: verhuurder, ik wil graag die en die verbetering daar dan aan toevoegt en dan wil ik best zoveel meer betalen zou dan niet denkbeeldig zijn. h Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o jOOOOOOCOQOOOOOQOOOOOQOQeQOOeCCOOOOQOQOGO Men hoopt bij Mooi Gaasterlland! dat zowel de nieuwbouw van helt kinder tehuis als de school .gelijktijdig uit gevoerd kunnen worden. De aanbe steding van beide gebouwen heeft in middels plaatsgehad. Voordat men met de bouw van de school' kan be ginnen zulten andere gebouwen afge broken moeten worden. De school komt namelijk op de plaats waar nu de hoogbouw en de karavans staan. Tn de kantine van machinefabriek W. Hubert en Co. b.v. heeft bedrijfsleider Eize Speerstra na 48 jaar aan het be drijf werkzaam te zijn geweest gister middag afscheid genomen. De heer Speerstra heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en alhoewel hij zjjn vertrek omschreef als ,4n forstjêrren”, vond hjj dat er aan de andere kant re den tot dankbaarheid moest z(jn omdat hjj tot z(jn 65ste had kunnen werken. Dlrekieur A. Jellesma memoreerde dat de heer Speerstra het in zijn funktie van bedrijfsleider niet gemakkeltyk heeft gehad: hjj stond altijd tussen twee vuren in. „Mar do hast dy dêr fantas- tisk trochhinne slein. Do wiest wolris hwat koartoanboun, hwant it wurk moast goed barre om*t Hubert in nam- me hat. Dy namme hat Hubert mei krigen troch djj”. De heer Jellesma overhandigde mevrouw Speerstra een bloemetje, daarmee aangevend dat hjj ook haar in de lofrede Wilde betrekken. De heer J. Jonkers, voorzitter van de personeelsvereniging Hubert overhan digde het echtpaar een platenban (zie foto van studio Ger Djjs) en vertelde dat de heer Speerstra tot buitengewoon lid van de vereniging was gemaakt. nen veroorioven trekken het eerst naar het platteland, maar zij zijn ook de eersten die weer teruigkenen naar de stad. Waar voor gewaakt dient te worden Sis, dat dé stedjelijke draag vlakken niet verkleind worden. De draagvlakken van de dorpen warden toch niet snel vergroot. Dat zijn betoog bij die bestuurders van verenigingen op het platteland niet di- rekt een juichstemming zou oproepen viel te verwachten. De belofte: praten over dé kleine dorpen Werd niet inge- lOst. Tijdens de diskussie kwamen de vragen dlan ook los. Vaak praktisch toegespitst op konkrete punten. Wan neer is een dorp leefbaar? Een getal is niet te noemen^ aldus die staatssekreta- ris. Als er mensen in een dorp zijn, die er willen blijven wonen, wié ben ik dan om ze te verbieden. Volkshuisves ting wil via de regelingen wel bijdra gen, maar in eerste instantie zal de ge meenteraad! het licht op groen moeten zetten. Dat geldt niet alleen voor de Het bouwplan, dat gemaakt als door het architektenbureau L. Zijlstra in Bakhuizen, ila door diverse instanties bekeken. Het ministerie van Financiën heeft de bijzonder belangrijke verkla ring afgegeven waarin Staat dat men geen aanleiding ziet tot het maken van opmerkingen. Volgende week dins dag zal de Gaasterlandlse raad moeten -beslissen over het al of niet beschik- baarstellén van een 'krediet. Het gaat hier om een bedrag van ruim 2,3 mifl- joen gulden {inklulsief BTW). De definitieve toestemming voor de verbouw van 'het Medisch Kinderte huis „Mooi Gaasterland” te Rijs is binnen. Dinsdag viel de envelop die dit bericht bevatte in de bus aan de Marderleane. Men hoopt over twee jaar alles gereed te hebben en dan zjjn niet alleen de pupillen in aan de eisen des tjjds aangepaste gebouwen gehuis vest, maar zal ook de Witakkerschool, de r.k. school voor buitengewoon on derwijs, over een up-to-date akkommo- datie beschikken» Het is de bedoeling dat de school zes lokalen krijgt. Daar naast z(jn een speelleeslokaal, een gymnastieklokaal en die nodige ruimten Vost de onderwijskrachten gepland. „BEZWEKEN” Erg lang hield! wethouder K. Sybr.andy Vast aan „zijn” voorstel om de tnieuwe beug in Schamegoutum „Swettepilp” te dbpen. Hij bezweek tenslotte onder de druk van dé raad en zal melt een an dere naam moeten komen. Een aantal 'boerderijen in de Kaappolder ondier Gaastmeier komt voortaan aan de Kaep- wei te liggen, niét aan de Kaeppolder zoals in het oorspronkelijke voorstel stond. In de eerste plaats zou de raad van Wymbritseradeel graag vastgelegd zien, dat de vertegenwoordigers uit de b. en w.-kolleges benoemd' worden döor de gemeenteraden en dat de andere be stuursleden beslist „gewone” raadsle den moeten zijn. Burgemeester B. W. Cazemlier vond de- wens niet geheel din- relelijk en zal dé kwestie „doorspelen”. Onvrede had de heer Bergsma verder met de huidige samenstelling van Zuidwest-Friesland. Het lid van de (combinatie Progressief Wymbnitsera- déél/FNP had uitgeplozen, dat mo menteel 25 van de 28 bestuursleden uit de 'gelederen van het CDA ko men. „Dat lijkt nergens op”, zo meen de hij', „want bij de laatste verkie zingen kregen de konfessiionele par tijen samen 48 procent van de stem men”. Het kollege en de raad toonden ook be grip voor deze redenering. Ook deze suggestie om tot een betere afspiege lingen te 'komen, zal aangekaart wor den, temeer daar aan zuidwest-Fries- land! steeds grotere bevoegdheden wor den toegekend. Het voorstel tot wijzi ging van dé gemeenschappelijke rege ling, inhoudend een ruimere mogelijk heid tot overdracht van bevoegdheden, werd daarna goedgekeurd al hadden de Drommen mensen stonden dinsdag- avond opgesteld langs het Grootzand om maar niets te missen van de Krui wagenrace met hindernissen voor ver klede paren die werd gehouden in het kader van Sneek Open Week. Het bleek dat de organisatoren met dit initiatief een goede greep hadden gedaan, want er meldden zich wel meer dan vijftig paren aan. Johan Kok en Yvonne Nau- ta sleepten de eerste prijs, een portable TV en een portable radio in de wacht. Marten Siderius en Roelie Tilma waren snel genoeg voor een tweede prijs be staande uit ieder een waardebon van vijftig gulden en Anna Ruardi en Hes- sel Koopmans wonnen de derde prijs en daarmee ieder een waardebon van f 25,-. De prijs voor de oudste deelnemers viel ten deel aan Jan Boostra en Marijke Boonstra-Silvius die tezamen 75 jaar telden. Het meest opvallende paar werd gevormd door Willy Silvius en Ipe Schil- stra die zich hadden verkleed als bruid en bruidegom. Dit viertal kreeg 'n waar debon van een tientje. Op de foto (van Studio Ger Dijs) linkerpaar Hans de Haan en Klazina de Haan en rechter- paar Tom Metz Tiny Eiling. „Ue kleine kernen lopen vaak voorop in het gebruik van de vele regelingen”, dit zei gisteravond de staatssekretaris van Ruimtelijke Ordening en Volkshuis vesting, J. L. N. Schaefer, tijdens een bijeenkomst in de Treemter in Balk. Deze vergadering was belegd door de Welzijnsstichting Sudergoa en bedoeld voor bestuursleden van plaatselijke be langen, woningbouwverenigingen en gemeentebesturen. De aanleiding tot de bijeenkomst was geweest de nota die Sudergoa over de landschapsparkpro- blematiek 'had gemaakt en de inspraak - resultaten die men had „geboekt” tij dens de behandeling van de nota „Wo nen”. Het was gebleken dat er veel be hoefte bestond om eens met een „ho gere” autoriteit van gedachten te wis selen. In eerste instantie spitste hij zijn ver haal toe op de problematiek iin de stedlan. Bij een tot staan brengen van de ontvolking der steden heeft het platteland baat. Wlat gebeurt er im mers? De mensen die het zich kun- Het overschakelen op een nieuwe drukprocedure ging gepaard roet de in zo’n geval gebruikelijke inloop-moeilykheden, die tot gevolg hadden, dat de omvang van het redaktionele gedeelte van deze krant nogal drastisch be perkt moest worden. Het roeien met de riemen die er waren leidde tot onze spijt tot een selektie, waarbij een aantal artikelen en berichten niet konden worden opgenomen in deze editie. heren F. Attema en A Tiemersma (bei- dén CDA) niet veel op met het maken vah - weer - een nekneatieplan. „Voor al omdat Wymbritseradeel dé rekrea- tïe juisjt op een laag pitje wïl zetten”, aldus de heer Attema» Als enige liet de heer R, Heeringa (PW/FNP) vastlegger! dat hij tegen het opstellen van dat plan is. De puzzel van vorige week was niet één van de moeihjkste. Men zou verwachten dat er dan ook enorm veel oplossingen binnen zouden komen. Dat was evenwel niet het geval, anderzijds was het ook niet zo dat wij ontevreden zijn. Toch waren er de nodige fouten gemaakt. In ieder geval is het saldo nu boven de 900,gekomen, t Precieze bedrag: ƒ909,89. Dat betekent dat u in de afgelopen week voor ƒ105,95 bijeen puzzelde. We zijn er van overtuigd dat de laatste puzzel voor „Help gehandikapten in het zadel” de klapper van de serie wordt. Er zijn namelijk bijzonder fraaie prijzen beschikbaar. EERSTE PRIJS: een super sportfiets t.w.v. f 300,aangeboden door Bergstra bv,-Rijwielen Engros, Sneek. TWEEDE PRIJS: een waardebon van f 50,aangeboden door en te j besteden bij „Bebinella”, Grootzand Sneek. DERDE PRIJS: een gratis schoonheidsbehandeling bij Drogisterij Meindersma, Grootzand, Sneek. VIERDE PRIJS: een gezond geschenk van Sauna ,,’t Bolwerk”. TOTAAL TER WAARDE VAN BIJNA VIERHONDERD GULDEN! Uw oplossing dient vóór 7 april 8.00 uur binnen te zijn. Meer infor- matie elders in deze krant. i Wie wonnen de prijzen van puzzel nummer vijf (oplossing: veel) Eerste prijs: een waardebon van 75,aangeboden door Garage bedrijven Fritsma b.v., Oude Koemarkt en Leeuwarderweg: A. Do- tinga Winsemiusstraat 26, Sneek. Tweede, prijs: twee toegangsbewijzen voor de Zaalvoetbalshow in het i Ijsstadion Thialf, aangeboden door Impresariaat Holland-Telstar: J. Bos, Gaffelstraat 8, Sneek. j Derde prijs: een gratis schoonheidsbehandeling bij Drogisterij Mein dersma, Grootzand, Sneek: mevr. A. Berkenpas, Anna van Buien straat 14, Sneek. I 1 Vierde prijs: wederom bon voor gratis schoonheidsbehandeling: W. i i Walsweer, Ylostónslaan 94, IJlst. Vijfde prijs: een Saunabon van Sauna ,,’t Bolwerk”: mevr. H. Brens, Loëngasterlaan 140, Sneek. oQOOOOQQOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOQGOOQOQGGCOOOOQOQQQCeOGOeOOOQC' ri’ lï; V i't

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1