J. Scheper kreeg gouden medaille Een „hardstikke gezellige” reunie hoogtepunt TGP jubileumviering ULST snekerWkoerier de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en W egomlegging in 'Stadsfenne' Officieel Orgaan van Ook in Sneek en Ijlst werd een eerste 'Ijipaei' gevonden OSi III Stal Snitser Ungetiders kwamen „toevallig” langs Snelheidskontrole herinneringen doorspekte uitvoering met bal-na. t van Dagelijks een vogelnest je maken is er niet meer bij voor het gros van de 358 oud-leden, die vrijdagmiddag van heinde en ver kwamen opdraven voor de reunie, die Thusnelda Greate Pier op touw had gezet in de foyer van Amicitia Theater; als onderdeel van het negentig-jarig bestaan van TGP. Ongetwijfeld vormde dat „hardstikke gezellige sa menzijn” van mensen, die elkaar soms in jaren niet hadden gezien, een hoogtepunt van een jubileumviering, die verder bestond uit een borrel-en-hapje-uur, het bekijken van dia’s uit de geschiedenis van de gymnastiekvereniging en een met In de manege werd zaterdag avond een wedstrijd touw trekken gehouden. Voor Sneek was dat erg belang rijk, want het was de eerste keer dat de pas opgerichte touwtrekvereniging De W a terpoort thuis trok. Op deze foto van Studio Dijs een beeld van de inspanningen, en meer over het trekken el ders in de krant. Mg 11® 1 f f SNEEKER NIEUWSBLAD (Foto Studio Ger Dijs). van en Het lijkt wel alsof de heer J. G. Scheper de afgelopen veertig jaar bij Zandstra nog even door z’n hoofd laat spelen terwijl burgemeester Van Haersma Buma van Sneek hem de gouden medaille opspeldt. Links mevrouw Scheper en tussen de jubi laris en de burgemeester: één van de twee eonen van het echtpaar Scheper. MAANDAG 5 APRIL 1976 131ste JAARGANG No. 27 Mevr. BERNARD1A SCHIJFSMA oudste reünist Dit Had verschijnt bovendien donderdags hoi*-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ®.o Bijna alle reünisten op het jubileumfeest van TGP móesten even de hand drukken van de heer en mevrouw Kan sr. Ze vormden als het ware het middelpunt van de bijeenkomst in de foyer van Amicitia. Dat gebeurde als vanzelf - nou vanzelf: de heer C. Kan is erg lang dè leider van TGP geweest en zijn be moeienissen met de lichamelijke opvoe ding in Sneek leidde zelfs tot het feit, dat een sporthal zijn naam kreeg. (Foto Studio Ger Dijs). In Ijlst werd het eerste kievitsei ge vonden door de Ulster IJme Hille Schilstra (17) die zijn vondst op don derdagmorgen deed. Ook kreeg hij de oorkonde plus een tientje toen hij het eitje aanbood aan burgemeester H. W. F. Mumsen. Het ei werd gevonden in de Groenkop polder. Het was de burgemeester opgevallen, dat op de uitnodiging had gestaan, dat men de jubilerende prokuratiiehouder de hand kon drukken tijdens een recep tie in Ondier de Linden, maar óók de heren Zandstra. Zonder het een was het Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, Ijlst, ge heel Wymoritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! Net als de woonplaatsen lagen de leef tijden ook nogal uiteen. Sommigen woonden nog niet zo lang buiten Sneek en waren dus nauwelijks van middelba re leeftijd. Ouderen waren de heer en mevrouw C. Kan (hij 82 en de vrouw van de oud-leider van TGP 75 jaar). Zoon Jan Kan en echtgenoten waren er uiteraard ook, en oud-leider P. Jon- gejanis. Wat leeftijd betreft spande ech ter mevrouw Bernardina Schijfsma uit Sneek de kroon. Ze woont nu in Nij Nazareth, turnt al „enige” tijd niet meer (zoals ze ons toevertrouwde), maar kon het niet laten om ondanks haar 90-jarige leeftijd praktisch het he- ander er niet geweest en „het tekent de relatie met de andere mensen waar mee u al die tijd hebt samengewerkt”. De heer Van Haersma Buma zat al een tijdje in de familiekring Scheper- Zand'stra omdat er zich evenals veertig jaar terug een „toevallige” gebeurtenis afspeelde. In de buurt was namelijk de boerenkapel de Snit- ser Ungetiders en die marcheerde o>p luidruchtige manier de feestzaal bin nen met een „Lang zal hij leven”. Misschien dat de heer Joh. Klazema een kollega van de heer Scheper bij Zandstra lederwaren en schaatsenfa- briek het Ungetiders toeval een beetje in de hand had gewerkt. Hij repte er overigens niet duidelijk van tijdens een toespraak die hij later na mens het personeel hield. Duidelijk niét toevallig was de komst van vele vrienden, zakenrelaties, buren, kennis sen en andere handdrukkers. Veelal ging zo’n felicitatie vergezeld een kadootje of bloemen. De direktie bood later het gezin Sche per een dineetje aan. Daarbij werd nog het woord gevoerd door de heer W. Th. Zandstra, die nog eens terug blikte op de tijd, dat de onderwijzer- op-de-wachtlijst besloot om maar vast de handen uit de mouwen te steken bij de heer Th. W. Zandstra. Ook de burgemeesters van Sneek en IJlst hebben hun eerste kievitsei van 1976. Woensdagavond vond de Sneker B. Stiensma (47) ten zuiden van Sneek een „Ijipaei”. Hij bood het donderdag morgen aan aan burgemeester B. van Haersma Buma en hjj kreeg daarvoor de bekende oorkonde plus een tientje. Stiensma: „Eierzoeken is mijn hobby, mijn sport, ’s morgens voor ik na het het werk ga doe ik even een slag, ’s avonds uit het werk weer. En vond ik zo het woensdagavond. Dat je trouwens nou een helm op moet hebben als je op de brommer zit, vindt ik maar lastig. Vroeger deed ik ze in het klotske, maar nu moet ik ze in mjjn jaszak hebben. Dan heb je wel kans dat ze gauw stuk gaan”. „U bent min of meer „toevallig” bij NV Zandstra terecht gekomen. Veertig jaar bent u er gebleven. Dat is een gelukwens waard. In die veertig jaar leefde u mee met de groei van het bedrijf en u was daarbij een belang rijke steunpilaar”. Dat zei zaterdagmiddag burgemeester mr. B. van Haer sma Buma van Sneek en hij vereerde het „lijdend voorwerp” van de ver schrikkelijk druk bezochte receptie, de heer J. G. Scheper, met de ere medaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau. De traditionele uitdrukking „van hein- ie feest mee te maken. „Ais ik moe de en ver” was zeer toepasselijk op wondt is er altijd wel een jongeman, het rijkgeschakeerde gezelschap reu- die me naar huis wil brengen”. Ze ge nisten. Uit de aard der zaak waren er noot kennelijk van de ongedwongen velen, die ook vandaag de dag nog in sfeer, het hand j esschudden en het op- Sneek wonen, maar talrijke anderen halen van sterke verhalen van vroeger, kwamen van elders uit Friesland, er gens uit Nederland of van over de grenzen. Er waren oud leden op komen dagen uit Noorwegen, Zwitserland en België. De kroon spande oud-turnster Trijn Karsten, die nu als mevrouw De Boer-Karsten in de Verenigde Staten woont. In verband met de aanleg van de diepriolering zal de Ath. Bon- ninghaleane en een deel van de Groenedjjk tussen de aansluiting met de Bonninghaleane en de aansluiting van de Middelzeelaan tjjdeljjk worden afgesloten. De stremming gaat dins dagmorgen om zeven uur in en wordt waarschijnlijk donderdagmiddag weer opgeheven. Voor het verkeer is een omleidingsroute via Sytsingawierster- en Offingawiersterleane. Volop aktie vorige week in de Sneker binnenstad. Sneek Open Week had er van alles mee te maken. Foto Studio Ger Dijs vloog van hot naar her om foto’s te maken, en ook anderen getroostten zich de nodige moeite. Een voorbeeld daarvan is te zien op deze foto die een beeld geeft van het mastklimmen dat vrijdag op het Schaapmarktplein werd gehouden. Meer over Sneek Open Week elders in deze kranL In Sneek heeft een groepje „ruitentik kers” in de nacht van vrijdag op za terdag het industrieterrein onveilig ge maakt. Er werd in een viertal bedrij ven inigebnoken: steeds door een ruit te vernielen. Groot was de buit niet. Uit de dlirektiekeet van de wegenbouw maatschappij Stevin werd een paar honderd gulden weggenomen. Bij de steenhouwerij De Steenklip, zeilmake rij Gaastra en de werkplaats van Fin- kenburg (allemaal ook op het indus trieterrein aan de Houkesloot) ver schafte men zich steeds op dezelfde manier toegang. Na vlugge onderzoe ken werd nergens iets van veel waar de vermist, maar een nader inventa riseren zou nog vermissingen aan het licht kunnen brengen. De groep van de rijkspolitie Wym- britseradeel verbaliseerde zondag in totaal 34 automobilisten bjj een snel heidskontrole. In Hommerts werden negentien overtredingen van de maxi mumsnelheid (zeventig kilometer) ge- konstateerd en bij Offingawier gingen vjjftien automobilisten op een zondag se bon. u JU •z" z

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1