Stadscentrum houden voor koncentreren van winkels RAAD MOCHT NAAR NAAM RADEN Gaasterland gaat akkoord met garagebedrijf in Balk 'T AFSLUITEN BINNENSTAD NOG EENS IN RAAD SLOTEN snekerWkoerier Vlaggendieven opgespoord is! WjJ-i BH van Trage aanvoer kievitseieren plU' Officieel Orgaan de gemeenten SMEEK, WYMBRITSERADEEL en Aanpak binnenstad vanavond in kommissie 1 KI i IJLST 1300 gulden, voor alztle J^elp gekandikapten in zadel BB 1 FIT to K J KS® HHOHI ■91 (vervolg op pagina 27) I dit spel te blijven, bekend maken. 8? De kommissie ruimtelijke ordening zal zich vanavond buigen over een konsept-nota over de aanpak van de binnenstad van Sneek. Na behandeling in de advieskommissie zullen burgemeester en wethouders de nota voorleg gen aan de gemeenteraad. Het stuk moet dienen als richtlijn voor de volgende stap: het opstellen van een „Raamnota Binnenstad”, waarvan de inhoud zal bestaan uit doelstellingen en uitgangspunten, beleidslijnen voortvloeiend uit het Struktuurplan, richtlijnen voor aktiviteiten en op te stellen plannen en de resultaten van (verdere) onderzoeken en studies. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecembineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de Er werd dinsdagavond in de Gaasterlandse raad een spelletje d la Mastermind gespeeld. Zoals bekend moet men bij dit spel bepalen welke kode de kodemaker heeft samengesteld. Als kodemaker fungeerde het kollege van burgemeester en wethouders, de kodebrekers waren de raadsleden. Het draaide allemaal om de verkoop van een stuk grond aan de Tjalke de Boerstrjitte. Hiervoor had een bepaald garagebedrijf belangstelling getoond. In eerste instantie wilde burgemeester H. L. Sixma, baron van Heemstra niet onthullen om welk bedrijf het ging. Dat op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken garagehouder, maar wel wilde hij kwijt dat het om een bonafide zaak ging. Niet eerder dan dat hij de indruk zou hebben dat de raad er in meerderheid positief tegenover zou staan, wilde hij de kode, om nog even in de termen van De prijzen werden weer getrokken door stichtingsbestuurslid Van Loon. Als winnaar van de fiets, aangeboden door Bergstra BV Sneek Rijwielen Engros kwam uit de bus mevrouw Tj. Meindersma-Stenekes, Kleasterwei 13, Ysbrechtum. De tweede prijs, een waardebon van vijftig gulden te besteden bij Bebinella, Grootzand, Sneek, is voor mevrouw G. Brakels, Suffridusstraat 10, Sneek. Als winnaar van de derde prijs, een bon voor een gratis schoonheidsbehande- ling bij drogisterij Meindersma, kwam uit de stapel goede oplossingen H. Terpstra, Looxmastraat 52, Sneek. Het gezonde geschenk, aangeboden door sauna ’t Bolwerk, Kerkgracht, Sneek zal worden toegestuurd aan S. Zeilstra, Sint Martensdyk 35, Scharnegoutum. fira all HHMHoiMRSHaH f SNEEKER NIEUWSBLAD ■BBI (Vervolg zie pagina 25). 10991 Deze week zal men in het Sneeker Nieuwsblad geen puzzel aantreffen. Wij gunnen de puzzelaars even rust. Volgende week hopen we te starten met een serie van zes puzzels waarvan de opbrengst bestemd is voor de Nederlandse Vereniging voor Dierenbescherming afd. Sneek. Het eindsaldo dat de puzzelakties voor de Stichting Paardrijden voor gehandikapten Sneek en Omstreken, is nagenoeg bekend. Nog niet op de cent nauwkeurig, maar wel staat vast dat de 1300,- gepasseerd is. Zo spoedig mogelijk hopen we het definitieve saldo bekend te maken. De puzzel die vorige week in deze krant stond, heeft de meeste oplossingen opgeleverd. In totaal kwam er een bedrag van 414,03 binnen, waaronder een briefje van honderd gulden. De betreffende puzzelaar wilde zijn naam niet bekend maken. „Ik verkeer in een benijdenswaardige positie. Ik ben uitgenodigd om te komen luchtfietsen. Meestal wordt een burgemeester daarvan beschuldigd.” Burgemeester H. L. Sixma van Heemstra was de eerste burger van Gaaster land die officieel het stalen luchtros van Sybrandy’s Vogelpark in Rijs mocht gaan bestijgen. Hij deed het met plezier, zo zei hij, want nu kon hij laten zien dat het begrip ook positief te benaderen is. En vanaf die hoge plaats kon men zijn fantasie even de vrije loop laten gaan, nadenken en genieten over en van al het moois dat Gaasterland biedt. Blijkbaar deed de heer Van Heemstra dat niet, want bijzonder vlug legde hij het parkours af. Met plezier, zoals uit de foto van Studio Ger Dijs blijkt. Velen zouden zijn voorbeeld vol gen. Met het als eerste rondfietsen heropende de burgemeester de speeltuin van 't Vogelpark, of eigenlijk opende hij het, want zo vertelde eigenaar R. Sy- brandy, dat is nog nooit gebeurd. Naast de luchtfietsbaan werden ook een draaiende vloer, de mlni-trimbaan en de filmzaal in gebruik genomen. Het afsluiten van de binnenstad voor verkeer kwam in november van het vorig jaar al aan de Voor een betere ontsluiting is voorts van belang het vervangen van de Koninginnebrug door een verbinding, die de mogelijkheid schept de ver- keerssoorten te splitsen. orde. Een voorstel daartoe werd toen met 4 van de 7 stemmen verworpen. Het vreemde was dat men zich in de struktuurschets van Sloten wèl voor afsluiten had uitgesproken. Nadat het voor stel van b en w toen was verworpen beloofde burgemeester H. A. van Zwieten dat men erop zou terugkomen. Dat gebeurt dus in de komende raadsvergadering. Tevens wordt dan aan de orde gesteld het instellen van parkeerverboden op de Bolwerken. DONDERDAG 8 APRIL 1976 131ste JAARGANG No. 28 C. GAASTRA (PvdA) net rjocht foar ’t Ijocht De aanvoer van kievitseieren komt nu pas een beetje op gang. Dinsdag kon men een aanvoer van in totaal ongeveer 5500 stuks noteren, een aantal dat men normaal gesproken al twee weken eerder in het jaar haalt. Als oor zaak van de late leg kan het koude weer worden aangevoerd. Nadat de raad bepaalde rehabilitatiegebieden heeft aangewezen zullen Projektteams gevormd worden, die werken onder leiding van een inges telde Werkgroep Binnenstad. Het opstellen van verdere plannen voor zo’n gebied moet steunen op overleg met eigenaren en bewoners in de wijk. Stoelend op de al geformuleerde Doelstellingen zullen de eerste aktiviteiten gericht zijn op: 1. het stadsdeel ten noorden van de Looxmagracht, 2. het Sperkhem en - wat later - 3. het gebied binnen de stadsgrachten, de stadskern. KONINGINNEBRUG Voor de Noordoosthoek is naast de woningen van belang de wijkontsluiting door een zekere straten(verkeers)struktuur. Ten aanzien van de inrichting van straten, fietsroutes en verkeers maatregelen, (bijvoorbeeld) eenrichtingsverkeer, zal ook overleg gepleegd worden met de bevol king. arauwwaa nux M oaunuu Voor dit gebied blijft sanering, nieuwbouw en renovering echter van het grootste belang. Voor renovering (vernieuwing) van woningen komen slechts huizen in aanmerking, die na het op knappen nog 25 jaar mee kunnen. De raad van Sloten buigt zich de komende raadsvergadering (donderdag 15 april) weer over het vraagstuk of de binnenstad wel of niet moet worden afgesloten voor verkeer. Het kollege vindt dat noodzakelijk, en stelt voor in ieder geval gedurende de zomer geen auto's in de binnenstad toe te laten, en de zaak in de herfst weer te bekijken. Op de christelijke pedago gische Akademie de Him te Sneek was gisteren de tijd en kele eeuwen teruggezet. Er werd een hele dag gewijd aan het leven in de middeleeuwen en de vroeg-Renaissance, de nadruk viel daarbij op de mu ziek uit die tijd. Na enkele maanden van voorbereiding werden woensdagmorgen dan sen, liederen en de klucht van de Buskenblazer en wat dies meer zij ingestudeerd, ’s Mid dags werd het allemaal tot een geheel gesmeed en uitgevoerd. Iedereen liep rond in kleren die aan de middeleeuwen of de zestiende eeuw deden den ken. Sommigen hadden dat ef- fekt al bereikt door een jutezak over het hoofd te trekken en de sokken over de broekspij pen te doen, anderen hadden komplete kostuums gemaakt van oude overgordijnen en dergelijke. Direkteur P. Akker man had een kostuum aan dat in overeenstemming is met zijn funktie. (Foto Studio Ger Dijs) Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o Het was voor de raadsleden dus een kwestie van praten „Ins (betrekkelijk) Blaue hinein”. De heer M. de Boer (Gemeentebelangen) probeerde een kleur goed te raden. Is het een bedrijf van binnen of van buiten de gemeente? Die inlichting wilde de burgemeester hem wel verschaffen. Van buiten Gaasterland, daar moest de raad het eerst maar mee doen. De heer L. Zijlstra (CDA) deed in eerste instantie geen poging om het kollege uit de tent te lokken, maar waarschuwde voor het feit dat wanneer men in zee zou gaan met het bonafide bedrijf men ervoor moest waken dat er op den duur geen winkelbedrijf in zou worden gevestigd. Alleen een garage met showroom en eventueel verkoop van de gebruikelijke artikelen in deze branche. uit Woudsend weg wil is dat men over wat meer ruimte voor uitbreiding wil beschikken. De raad besloot uiteindelijk onder bepaalde voorwaarden akkoord te gaan. PvdA-er G. Overdiep wilde wel de aantekening dat hij tegen was. Naar schatting van het kollege zal het samen stellen van de Raamnota Binnenstad ongeveer vier maanden in beslag nemen. Nadrukkelijk stellen b. en w. echter, dat men met bepaalde aktiviteiten niet dient te wachten voor deze nota klaar is. De eerste stap om het proces van stadsvernieuwing op gang te brengen is, dat de gemeenteraad oppervlakten aanwijst als „rehabi- litatiegebied”. Dat is in feite een planologisch besluit, dat het rijk en andere betrokkenen - ook de bewoners van de betreffende gebieden - de zekerheid geeft, dat het gebied gehandhaafd blijft en verbeterd zal worden. op de konkurrentie die het bedrijf, de naam was nog s- J 1 1 bedrijven zou aandoen. „Us fraksje wol earst mear witte”. CDA-er Zijlstra di ging. “Giet it hjir UI.UIIIC uw, liv. gv.QI. omdat er voor de grond, naar later bleek 6350 m2, een bedrag van rond 130.000 gulden moet worden neergeteld en dat doet men een, twee, drie niet. Ér werd door burgemeester Van Heemstra een bevestigend antwoord gegeven. De voorzitter proefde wel dat de raad in meerderheid positief tegenover de aanvraag stond, ging er even goed voor zitten en meldde dat Peugeotgarage F. Mulder uit Woudsend zich als gegadigde had gemeld. Eén van de redenen waarom de heer Mulder zijn naam niet genoemd wilde hebben was dat hij het voor burgemeester Cazemier van Wymbritseradeel zo jammer zou vinden als die het te weten kwam. De reden dat Mulder De heer C. Gaastra (PvdA) ging wat verder. Wy hawwe muoite, en dat is hiel Ijocht utdrukt. mei in saek dy’t net rjocht foar ’t Ijocht komme wol.” Hij vreesde dat het hier draaide om een firma die handelt in tweedehands auto’s. „Op de bonafide hawwe jo wol fat, mar op dy oare soart faeks net. It kin in oanset ta in autokerkhof wêze. En dat sóe sear üngunstich wêze kinne.” Bij het maken van plannen voor de binnen stad heeft men te maken met stadsvernieu wing en rehabilitatie. „Stadsvernieuwing” verzamelt de verschillende soorten van in grepen in de bebouwde kom waarmee verbe tering van de kwaliteit van het hele woon- en leefmilieu wordt beoogd. Naast verbetering van woningen en woonomgeving vallen on der dit begrip maatregelen op het vlak van de winkelvoorzieningen, rekreatie, onderwijs, medische en sociaal-kulturele voorzieningen. Stadsvernieuwing kent dus verschillende vor men: rehabilitatie, renovatie, restauratie, in standhouding, sanering, en rekonstruktie. Met „rehabilitatie" wordt bedoeld het opknappen van een bebouwde kom of een deel daarvan (kern of wijk), door verbetering van de be staande bebouwing en naaste omgeving vanuit het streven naar een situatie het betref fende gebied zoveel mogelijk in z’n eigen sociale en ekonomische struktuur te behouden. Het rehabiliteren omvat dan met name ook de verbe tering van partikuliere woningen en andere ge bouwen en de hele woonomgeving. „Renovatie” slaat echt op de verbetering van woningwetwo ningen. De prijs was tengevolge van de trage aanvoer tamelijk hoog. Zowel de firma P. de Jong en Zn uit Leeuwarden als W. Adema uit Sneek be taalden ƒ0,75 per ei uit. Beiden zijn ieder jaar in de omgeving van de veemarkt te vinden als de eierraaptijd weer is aangebroken. Overigens kre gen vinders van eieren vorige week vrijdag 1,50 per stuk. Door de gemeente politie van Sneek is proces-verbaal opgemaakt tegen de 23-jarige M.M., de 18-jarige V.B. en de 21-jarige LP., allen uit Sneek en zonder beroep, die zich de vorige week schuldig hadden gemaakt aan het weghalen van de Sneek Open Week-vlaggen aan hel Grootzand. Een gedeelte had het drietal in het Grootzand gegooid, de overige vlaggen had men thuis opgeslagen. Daarom stond hij er ook huiverig tegenover. KONKURRENTIE Burgemeester Van Heemstra, blijkbaar ge nietend van dit spelletje, verzekerde hem nog eens uitdrukkelijk dat het hier ging om een bonafide bedrijf, iets dat naar zijn mening wel bleek uit het feit dat het een „official dealer” is en dat merk-benzine zal worden verkocht. Dit gaf Gaastra aanleiding om nog verder in te gaan steeds niet genoemd, bestaande de Balkster aksie wol earst ~7-j leed een eerste poging om erachter te komen om wie het nu Z'~Z -f'“ t om in forplaetsing?” wilde hij weten. Naar zijn mening was dat wel het gevat, w id, naar later bleek 6350 m2, een bedrag van rond 130.000 gulden moet - werd door burgemeester Van ^BlUHUlEgHSHMWm Door het overschakelen op een ander druk-procedé zijn wij I genoodzaakt de donderdag- editie eerder te sluiten. Voor I het laten plaatsen van overlij- densadvertenties heeft dat de g konsekwentie dat we een en B ander donderdagsmorgens I vóór 7.30 uur in ons bezit moe- J ten hebben. Direktie Sneeker Nieuwsblad. In de twee eerstgenoemde sektoren (Klooster- dwarsstraat/Priorstraat en Sperkhem met Weeght-woningen) gaat het om rehabilitatie van verouderde woonwijken en het weg- -erken van achterstand in woon- en leefsituatie. In het Sperkhem is voor het hele plan van grote bete kenis de voorgenomen verplaatsing van de mengvoederfabriek van Wouda naaar ’t Industrieterrein. St 1 'ït

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1