Na verbouw is Epemaschool Y sbrechtum weer ’n eenheid Tweede fase ,DE RAT’ IJlst vrij dag van start ’n Principebesluit nodig Multifunk- tioneel Centrum! 250 oud-inwoners Jutrijp- Hommerts weer eens bijeen Officieel Orgaan de gemeenten SHEEK, WYMBRITSERADEEL van en ULST SNEKER^KOERIER BURGEMEESTER MUMSEN HEIDE EERSTE PAAL in verband met mogelijke CRM-subsidie ■I PTT-er rijdt links: botsing met behoorlijke schade Burgemeester Van Zwieten, Sloten, gewond bij botsing in Flevoland fljjggj zo W f SNEEKER NIEUWSBLAD llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 's middags een film ge i (Vervolg zie pagina drie) (Vervolg zie pagina drie) lijkheid die IJlst nog heeft, het gebied De (Vervolg zie pagina drie) Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ‘t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! van het dan In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken in het sociaal kultu- reel centrum Het Bolwerk. Er werd een ruitje ingeslagen waardoor men naar binnen kon. Er wordt honderd gulden vermist. Van de daders ont breekt tot nu toe elk spoor. Jutrijp Hommerts heeft zijn reunie gehad. Zaterdag kwamen oud-inwoners en inwoners van de tweelingdorpen bij elkaar om eens gezellig bij te pra ten. Het bleek dat aan de uitnodiging van de Vereniging voor Dorpsbelang zo’n 250 belangstellenden gehoor hadden gegeven, ’s Avonds kwamen daar nog meer bij, toen de huidige inwoners van Jutrijp-Hommerts een kjjkje konden nemen. Als men weet dat de beide dorpen tezamen ongeveer 850 inwoners hebben, kan men zich voorstellen welk een invasie de reünisten vormden. MAANDAG 12 APRIL 1976 131ste JAARGANG No. 29 is de klas D* Had wradripit bovendien donderdags bob-aan-hoi* in GAASTSHLAND, SLOTEN «x> Een rookpluimpje steeg op wt het hei- apparaat waarmee burgemeester H. W. F. Mumsen de eerste paal voor fase twee van plan de Rat de grond in „boor de”. De eerste burger werd na enige in- stniktie op de techniek losgelaten; men ziet hem in de kabine zitten. (Foto Studio Ger Dijs). Het kon gelukkig allemaal goed wor- i illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli den opgevangen. Dorpsbelangen had een progriamma opgesteld waarbij veel Het is de bedoeling dat en van de achterste busje, bestuurd Sneek, reed links van de weg. Een botsing was onvermijdelijk. De DAF van F.R. is behoorlijk beschadigd, de PTT bus iets minder. Deze ontwikkeling, aldus het kollege in de toelichting op het voorstel, pleit voor het samen gebruiken van gebou wen. Ook in de sociaal kulturele sek- tor komt men steeds meer tot koördi- natie van verschillende werksoorten. Bovendien zijn ten behoeve van een wijk van zekere omvang enige zij het beperkte voorzieningen nodig op het gebied van de gezondheidszorg en de maatschappelijke dïnstverlening. Door een ook ruimtelijk gezien meer samenhangend aanbod van voor zieningen heeft de bevolking van een wijk kansen en mogelijkheden om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Boven- dien kan het gezamenlijk benutten van gebouwen en ruimten de afzonderlijke groep bewoners voordelen bieden. Een beeld van de drukte bij de reünie te Jutrijp-Hommerts. De grote zaal van het dorpshuis was gezellig aangekleed met visnetten. (Foto Studio Ger Dijs). Met de onthulling van een kunstwerk is donderdagavond de verbouwde Epemaschool in Ysbrechtum heropend. De plechtigheid werd verricht door de heer J. van der Wal direkteur van gemeentewerken van Wym britseradeel. Het gereedkomen van de uitbreiding houdt in dat de leerlin gen van de school nu weer een eenheid vormen, iets wat voorheen bepaald niet zo was toen de verschillende klassen door het dorp verspreid les kregen. Als de gemeenteraad van Sneek er mee akkoord gaat, zullen in de wijk Tinga een openbare school voor gewoon lager onderwijs, een protestants christelijke school voor gewoon lager onderwijs, en verder een prote stants christelijke en een rooms katholieke kleuterschool worden gesticht. Deze scholen, plus een openbare kleuterschool, zullen worden gekonsen- treerd in een multifunktioneel centrum van scholen en wijkvoorzieningen. Zoals wij enige tijd geleden al meldden is de roep om een dergeljjk cen trum vrij groot. In de vergadering van 17 februari besloot de raad een krediet van ruim zeventigduizend gulden beschikbaar te stellen voor het maken van een plan, waaraan de gedachte bij het gemeentebestuur ten grondslag lag dat door de ontwikkeling van het onderwijs naar een voor ziening waar iedere leerling zich ook in kreatief en sociaal-kultureel op zicht breder kan ontplooien de relatie tussen het onderwijs en het sociaal kultureel werk sterker wordt. Het kunstwerk, dat aangekocht kon worden in het kader van de éénpro- centsregeling, is gemaakt door de Ys- brechtumer Ferenc Gelencér. De heer Gelencér gebruikte kindertekeningen als uitgangspunt, met als gevolg dat hij in het aan de buitenkant van de school aangebrachte, granieten werk veel bloemen en vogels heeft gebruikt. De Epemaskoalle, in 1959 gebouwd, en tot voor kort uit twee lokalen en een lerarwfcamer bestaande is flink uitgebrei'd. Er is een lokaal bij geko men, en tevens een gemeenschapsruim te en een dokumentatiecentrum dat voorlopig nog als vierde lokaal wordt gebruikt. De verwachting is namelijk dat over een jaar of vijf het leerlingen aantal dat nu op honderd zit, zal zak ken, zodat de school dan weer een driemansschool wordt. Verder beschikt men nu over een vernieuwde leraren kamer en een komplete akkommodatie voor de schoolarts. Burgemeester B. W, Cazemier Wymbritseradeel wees erop dat leerlingental tot 1971 nooit hoger 46 was geweest. In enkele jaren tijds bereikte men de honderd en in 1978 zullen 108 kinderen de school bezoeken. Dat is tenminste de verwachting. Daarna zakt het aantal weer tot men in 1981 het cijfer 85 heeft bereikt, een cijfer, dat nu nog staat voor een drie mansschool. Vandaar dat men in over leg met ondermeer de ouderkommis- sie en de inspektie besloot het vier de lokaal een multifunkitonele bestem ming te geven. „Onderwijs is dacht ik alleen vrucht baar als het met liefde wordt gegeven en ontvangen", aldus burgemeester Cazemier. „Niet het najagen van pres taties is belangrijk, maar het zorgen dat we niet van elkaar en van onszelf vervreemden. Het individu is het meest belangrijk, niet wat presteert". De heer Cazemier noemde de goede akkommodatie die de Epe maschool nu biedt een uitdaging om het gebouw een goede funktie jn Ys brechtum te geven. De heer J. P. Uniema uit Sneek, in- spekteur bij het lager onderwijs, sprak een gelukwens uit aan het adres van De auto van de heer Van Zwieten werd totaal in de vernieling gereden. Hijzelf werd per ambulance naar het ziekenhuis in Amersfoort vervoerd. Waarschijnlijk zou hij er erger aan toe zijn geweest wanneer hij zijn veilig heidsgordels niet om had gehad. Nu is hij per ambulance naar zijn woon huis vervoerd. Zijn toestand, die zich eerst niet al te best liet aanzien (het was iedereen een raadsel waarom hij naar huis werd gebracht) is een beet je beter gewordeij. De heer Van Zwie- ter zal voorlopig niet aan het werk kunnen. Hoe lang dat duurt is nu nog niet te zeggen. SCHETSPLAN Men heeft in het schetsplan een aan tal akkommodaties vastgelegd. In de eerste plaats twee vierklassige scholen voor openbaar en protestants christe lijk basisonderwijs en een gymnastiek lokaal. Verder een openbare, een pro- testants-christelijke en een rooms ka tholieke kleuterschool, onder te bren gen in vier werklokalen en twee speel lokalen, een gemeenschapsruimte die ontstaat door de tussen de schoolgedeel- ten gedegen patio te overkappen en die gebruikt kan wooden door zowel school als wijk, terwijl ook een aantal, speci fiek op het wijkgebeuren gerichte ruimten, zoals een peuterspeelplaats, en ontmoetingsruimte met buffet en alle vergunningen binnen te krijgen die nodig waren voor het verbouwen van de school. Verder vond hij het een ge lukwens waard dat de uitbreiding goed past bij het reeds bestaande gedeelte. Het oude, zowel als het nieuwe deel, is een ontwerp van gemeentewerken. „De skoalle wie altyd to lyts. De bern rieten oer al, en se koenen mouilik mei- inoar it gefoel hawwe ien skoalle to wêzen. Wy forwachtsje ek dat in Skoalle mei syn tiid mei gean sil, en ek dat fregiet in oare outillage. Dat al les is op dit stuit folie better warden”. een gesprek met één van de bezoe kers bleek dat hij in 59 jaar niet in zijn vroegere woonplaats was terugge weest. Centraal bij de reunie stond het dorpshuis, een fenomeen dat veel van de gasten nog nooit hadden aan schouwd. Het dorpshuis is in 1973 ge opend. Het Sneeker NteowsHad is e« jxowhheedr uigave uu NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD er over een ruimte open was gelaten voor het el- i jaar of vijf weer een reünie op touw kaar ontmoeten en het bijpraten. Uit wordt gezet. Men verwacht dan nog een gesprek met één van de bezoe- meer mensen te kunnen bereiken, om dat de bezoekers van zaterdag weer nieuwe adressen hebben doorgegeven. een uit Lelystad afkomstige chauffeur. Deze, en een mede-passa- gier, waren op slag dood. Het zijn Ie 64-jarige H. M. Bontekoe en de 63-ja- rige B. Proem. Zaterdagmorgen omstreeks kwart voor een heeft zich onder Nijezijl een botsing voorgedaan, waarbij zich dan wel geen persoonlijke ongelukken voor deden, maar waarbij wel een behoorlij ke materiele schade te noteren viel. De 49-jarige veehouder F.R. kwam van IJlst. Hij reed de brug over bij gemeentebestuur dat er in vrij korte Nijezijl, richting Abbega, en kwam tijd, ongeveer drie jaar, in is geslaagd, twee volkswagenbusjes van de PTT -j.-T.,-x-j;, tegen. Het door de 33-jarige W.W. uit ’s Middags werden de reünisten meegenomen op een bustocht langs de „Acht fan Jutryp-Hommerts”, een welbekende route in en om de dor pen. Aangezien de tocht een uur duurde en maar vijftien kilometer lang was, was er ruimschoots de tijd om onderweg de benen te strek ken, hetgeen vooral werd gedaan in het ruilverkavelingsgebied. Voor veel reünisten was de ruilverkaveling iets dat ze nog nooit hadden gezien, evenmin als de nieuwe boerderijen die aan de overkant van de weg zijn opgetrokken ter vervanging van de zeven in het dorp staande boerderij en. Ook werd ’s middags een film ge draaid die een jaar of tien geleden in het dorp is genomen. In een van de bijgebouwen van het dorpshuis was een tentoonstelling ingericht van oude foto’s. Op die foto’s stond bijvoorbeeld het oude stoomgemaal afgebeeid, en de molen De wite Joffer die draaide in de tijd dat het gemaal nog niet in werking was. En ook dat was een gelukwens waard, aldus de heer Unema. vooral in de richting van de ouders en andere dorpsbewoners, want „as it goed wêze sil, moat de skoalle it middelpunt fan in doarp wêze.” De heer Van der Wal had zich eens i even met de prijzen beziggehouden. De bouw van de Epemaschool in 1959 vroeg 70.000.De uitbreiding, die de school twee keer zo groot maakte, vroeg vijf maal zoveel, 325.000, De heer J. Oostra uit Schannegoutum 1 overhandigde namens de afdeling Sneek van de vereniging voor open baar onderwijs een enveloppe met een inhoud die bestemd is voor aanvulling van het dokumentatiecentrum. De heer B. Ozinga, voorzitter van de ouderkommissie Epemaskoalle over handigde bloemen aan mevrouw Van der Wal ’en mevrouw Gelencér. Tevens maakte hij bekend wat het kado van de ouders en andere belangstellenden was: een tuner versterkerinstallatie met l twee luidsprekersboksen en een draai- tafel. Het hoofd van de school, de heer S. P. de Jong tenslotte memoreerde I dat de samenwerking met de aannemers bijzonder goed was geweest. Als het mogelijk was werden muren na school tijd weggebroken, en schoolvakanties konden worden verzet. Burgemeester drs. Herman van Zwie ten van Sloten is donderdagmorgen gewond geraakt bij een botsing in Zui delijk Flevoland. De heer Van Zwieten reed over de Nijkerkerweg, een voor- rangsweg, maar kreeg geen voorrang van een uit Lelystad een Burgemeester H. W. F. Mumsen van ging. Dat was niet zo erg, want daar- IJIst heeft vrijdagmorgen de eerste door kon veel zorg aan het plan be paal voor de tweede fase van de wo- steed worden. In het bouwteam hen- ningbouw in het uitbreidingsplan de ben alle disciplines nauw samenge- Rat in de grond geheid. Die ceremo- werkt en het resultaat is er dan ook nie was het officiële startsein voor de wel naar. Hij sprak de hoop uit dat bouw van 70 premie verhuur woningen men op dezelfde wijze zal doorwerken en 46 koopwoningen. Deze moeten als in de afgelopen jaren. Zonder dat over 240 werkbare werkdagen, zoals uitdrukkelijk uit te spreken, doelde hij dat in bouwkringen heet, gereed zijn, hiermee op de enige uftbretidingsmoge- Daarna zal waarschijnlijk fase drie aangepakt worden en daarvoor heeft tegenover de Rat aan de andere zijde men 33 premieverkoopwoningen op ’t van de Sudergoweg, het gebied dat in lijstje staan en 16 bungalows. Inmid- kringen van het bouwteam, zo bleek dels zijn al 44 woningwetwoningen op- later, al de Rat II wordt genoemd, geleverd, een groot aantal hiervan is al Het totale woningbestand zal door de- bewoond. ze nieuwbouw boven de negenhonderd komen. Op 1 april jongstleden stonden Er is een lange tijd van voorbereiding er in IJlst 791 woningen. (Ter vergelij- geweest, vertelde de burgemeester tij- king: in 1945 waren dat er 325). De dens de bijeenkomst in het stadhuis die aan de officiële plechtigheid vooraf

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1