Raad Sneek verweet kollege gebrek aan slagvaardigheid HOTELS in Sneek vol Het wordt weer druk met Pasen IJLST IS K i iM‘W van l i I SMKÊRj^KOERlER Officieel Orgaan en Overeenstemming aankoop panden 'Hoogeveen' 1 77®77;777 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL 7 Ut; ^Puzzel ook mee: breng zwerldieren onder dak -ff - I BH i 'A Sprake van „bij de neus nemen" inzake winkel-Waterpoortsgracht l i I i 1 i| Winkels tot negen uur open op vrijdag 7 mei en de Om het zacht uit te drukken: de wijze waarop b. e. w. van Sneek de vestiging van ,een’ winkelbedrijf in de levensmiddelen- sektor aan de Waterpoortsgracht wil tegenhouden zint de gemeenteraad van Sneek bij lange na niet. Het kollege werd dinsdagavond min of meer onder dreiging van een motie - die zeker aangenomen zou zijn - naar het onderhandelingsfront teruggezonden om tot een „redelijke oplossing” te komen. «sic 0 ’t is maar dat u het weet: er wordt nog steeds druk gewerkt aan de tunnel, die hij Uitwellingerga onder het Prinses Margrietkanaal doorkonit. Vanuit de „projektleiding” van Rijkswaterstaat werd gemeld, dat men „goed op het tijdschema ligt”. Na enige peuteren gaf men wel toe, dat datzelfde schema een beetje aangepast moest worden in verband met eerdere moeilijkheden Hoe dan ook, er wordt momenteel druk gewerkt aan de zinker (op de ach tergrond dat is het stuk dat straks zal worden neergela ten in het kanaal en aan de beide kanten op de invoerwe- gen zal tcorden aangesloten. Dat hoogtepunt op het diep ste punt van de tunnelbouw zal plaats vinden in de laatste week van september. Studio Ger Dijs hoopt dan weer ter plekke te zijn. Hel Sneeker NieuwsHad is een geeondmreerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD JÉ. S hL I - 1 f'Sü - ‘r: r li®'7’ fSNEEKER f (vervolg op pagina 35) bedrag (vervolg op pagina 35) lx I Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJIst, ge heel Wymbrltseradeel, Gaas- terland en Sloten - huls aan huis - In de oplaag van 18.500 exemplaren. DONDERDAG 15 APRIL 1976 131ste JAARGANG No. 30 7 s Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o De raad keurde op 25 maart het voorstel met enige tegenzin goed op grond van de gegeven argumentatie. Naderhand zijn ech ter dingen bekend geworden - aldus de heer Brouwer - die een ander licht op de kwestie werpen. Het lijkt veeleer op, dat de ge meente de boot had gemist en de dingen op die manier wilde herstellen. A nders ligt dat bij het rekreatieoord Sondel. Hier noemt men de belangstelling matig. De drukte momenteel, ongeveer de helft van de seizoensplaatsen is bezet, is niet vergelijk baar met vorig jaar toen de paasdagen enkele weken eerder waren. Men verwacht wel dat, als het weer goed blijft, er nog wel enige kampeerders die niet gereserveerd heb ben, op zullen komen dagen. De belang stelling die er is, komt voornamelijk uit het binnenland. het plotseling indienen van een voorstel een voorbereidingsbesluit te nemen inzake het gebied tussen Zuidend en Waterpoorts- gracht waardoor de vestiging van dat win kelbedrijf (het gericht spreekt van de Cen tra) voorkomen werd. Als de gemeenteraad er geen bezwaar tegen heeft zullen de winkels in Sneek op vrijdag 7 mei open mogen blijven tot negen uur ’s avonds. De nogal netelige kwestie werd aanhandig gemaakt door de heren J. D. Brouwer (CDA) en J. Jonkers (PvdA). De eerste stelde de „vragen” omdat Jonkers bang was, „dat hij wel eens in andere termen zou kunnen vervallen”. Het bleek, dat de raad zich overrompeld had gevoeld door zeiden: „hadden we toen geweten wat we nu weten dan hadden we geen ja gezegd”. De heer Postma wilde heel snel en op heel redelijke basis gaan praten. De heer W. de Boer (PS) vond wel, dat er fouten zijn gemaakt: „Zeg dan maar ronduit dat er fouten zijn gemaakt en koop desnoods de panden terug met in de koopsom een bedrag als schadeloosstelling.” KOREN OP MOLEN De intentie en het waarschuwend ka rakter van de vragenstellerij was vooral koren op de molens van de heren H. Pheifer (VVD) en H. Postma (FNP). „In dit soort zaken treuzelen b. en w. vaak te lang” zo meende de heer Pheifer. „Soms komt de gemeente met maa tregelen als de zaken al rond zijn. Op die manier kan geen zakenman plannen maken”. Vandaag wordt er strijd geleverd tussen spelers uit de tweede klas en morgen komen de „cracks” uit de overgangsklasse tegen elkaar uit. Op dinsdag 20 april treden de eerste klassers tegen elkaar aan en woensdag wordt het dubbel- spelkampioenschap gehouden. Het inleg- geld bedraagt voor het enkelspel 2.50 per klas en voor het dubbelspel betaalt men twee gulden. De zaal is steeds vanaf half zeven geopend, de wedstrijden nemen een half uur later een aanvang. De organisatie berust bij de t.t.v. Kraak’m uit Sneek. Door bemiddeling W. Dijkstra en Zn heeft de gemeente Sneek overeen stemming bereikt over de prijs waarop men de eigendommen van Appendagefabriek Hoogeveen en Edelstaal- en metaalgieterij Staalfries aan de Prins Hendrikkade kan ovememen. Burgemeester en wethouders zullen 20 april de raad voorstellen tot de koop over te gaan. Aan de transaktie is de voorwaarde verbonden, dat men zekerheid moet hebben over een bijdrage van het rijk in de aankoopkosten (tachtig procent) op grond van het besluit bijdragen rekonstruktie- en saneringsplannen. Toen op 18 november 1975 reeds het principebesluit tot aankoop werd genomen werd de gemeenteraad voorgehouden, dat het in de bedoeling ligt op de plaats van de fabriek een parkeerterrein aan te leggen. Bij de kontakten met het winkelbedrijf zou nimmer ronduit gezegd zijn, dat vestiging aan de Waterpoortsgracht een onmogelijke ^iak zou zijn. De gemeente zou ook alle gelegenheid gehad hebben de CAF- panden zelf te kopen. Dat werd verzuimd en pas toen de CAF de zaak aan de winkel had verkocht kwam de gemeente in het geweer. Het begint er op te lijken dat het toeristisch gezien weer een druk Paasweekend wordt. Wie hier en daar eens informeert bij de mensen die met de rekreatie te maken hebben, hoort veelal optimistische geluiden. Er is bij een groot aantal botenverhuurders geen schip meer te krijgen, de hotels in Sneek zijn vol. Voor de meeste bedrijven is het paasweekend de inzet van het seizoen. En dat is een paar weken later dan vorig jaar toen Pasen op de laatste twee dagen van maart viel. Enkelen hebben op 1 april hun poorten opengegooid. De prognose is overigens wel dat de toeristische drukte één of twee weken aanhoudt en daarna weer wegzakt om ongeveer half mei volledig op gang te komen. Zo’n zestig tot tachtig mensen per dag komen in het Sneker VVV-kantoor, dins dagmiddag na een korte renovatie weer geopend, om inlichtingen. Er is niet één specifieke belangstelling bij, aldus direk- teur drs G. J. Gramberg, men wil toeristi sche gegevens over de omgeving van Sneek hebben, over de eilanden en over wat er te doen is. Zijn indruk is dat in Sneek alle hotels zijn volgeboekt. Het is een 25 pro cent drukker dan 1975. Onder de buiten landers vormen de Duitsers en de Belgen de hoofdmoot. Daar was de heer D. Dijkstra (PvdA) niet direkt voor: „Men wist natuurlijk wel hoe Sneek staat tegenover ves tigingen van grote winkelzaken, ook al heeft men dat niet nadrukkelijk gesteld. We hoeven niet week te zijn”. B. en w. hebben de boot gemist en trachten de dingen op een minder leuke manier terug te draaien. Gebrek aan slagvaardigheid, waarvan een ander de dupe dreigt te worden, zo ongeveer was de redenering van de vragenstellers, die Op de gemeentelijke kamping „de Waps” bij Oudemirdum verwacht men een rede lijke bezetting. Er is wel veel vraag. De Waps gaat vandaag voor het eerst weer open. Het zijn in hoofdzaak Nederlanders die hier hun tentje een paar dagen willen opzetten. Ook vanuit de „bonnefooi”- sektor verwacht de nieuwe beheerder A. Alkema nog de nodige gasten. Vanaf maandag worden in het gymnastiek lokaal aan de Westersingel weer de Sne ker tafeltenniskampioenschappen ver speeld. Maandag waren de junioren aan de beurt, dinsdag bestreden de vierde- en vijfde-klassers en beginners elkaar, terwijl de voor gisteravond geplande wedstrijden voor de derde klassers in verband met de t.v.-uitzending van de voetbalwedstrijd PSV-St. Etienne naar donderdag 22 april zijn verplaatst. De Vereniging van Sneker Zakenlieden heeft het gemeentebestuur daarvoor toes temming gevraagd in verband met Moe derdag, die dit jaar op zondag 9 mei valt. Het kollege heeft tegen het verlenen van ontheffing geen bezwaar, mits de overuren van het winkelpersoneel worden gekom- penseerd. De zakenlieden hebben laten weten, dat dit inderdaad zal gebeuren. ||7. - M De zevenjarig „Sikkie” van vee houder D. S. Ketelaar aan De Burd in Heeg heeft voor een uniek geval in de geitenwereld gezorgd. Ze bracht dezer dagen niet minder dan zes geitekinderen ter wereld. Drie jongen is normaal, twee aan de zuinige kant, vier geldt als iets bijzonders, vijf doet meestal de kenners de handen van verbazing ineenslaan. Bij zes mag men zeg gen dat het eind er helemaal van weg is. Sikkie bracht andere jaren meestal drie jongen. Ze reageerde ditmaal alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Ze zat meteen echter met een levensgroot probleem. Als alle geiten beschikt ze namelijk over slechts twee spe nen aan haar welgevormde en goedgevulde uier. Gelukkig kon boer Ketelaar twee geitjes uitbe steden bij een pleegmoeder. Voor studio Ger Dijs moesten ze echter weer even komen opdraven. U ziet ze op deze plaat dan ook alle zes. De drie kinderen van het echtpaar Ketelaar namen de gelegenheid te baat ook even te poseren: het zijn van links naar rechts: Monique, Do- rien en Haye. 7 77 777: z77 Onder het motto „Breng zwerfdieren onder dak” gaat het Sneeker Nieuwsblad deze week van start met een tweede zes weken durende puzzelaktie. Ditmaal komt de opbrengst ten goede aan de opvang van de afdeling Sneek en omstreken van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. De prijzen die te winnen zijn, zijn 1. „Be knopte geschiedenis van Friesland” door Eekhoff, ter waarde van 50,-, beschikbaar gesteld door de Lektuurhal, Nauwe Burgstraat Sneek, 2. Een waardebon van 25,-, te besteden bij Sneker Zaken-* lieden en 3. Een gezond geschenk van Sauna 't Bolwerk te Sneek. De plaatselijke afdeling van de Dierenbescherming heeft haar werkzaam- heden niet alleen in Sneek, maar ook in de wijde omgeving daarvan. Vooral door de opvang heeft men vaak kontakten met de Zuidwest hoek van Friesland, doordat de opvang, naast het asiel in Leeuwar- den, zo’n beetje de enige gelegenheid is waar zwerfdieren onderdak j kunnen vinden tot ze naar een nieuwe eigenaar gaan. Zo’n opvang kost heel wat geld, en het kost de afdeling dan ook heel wat hoofd brekens om de eindjes aan elkaar te knopen. Momenteel zit men met een tekort van een dikke duizend gulden. Gezien de opbrengst van de Q vorige puzzelaktie, ruim 1300 gulden, moet het mogelijk zijn door mid- del van deze puzzelaktie dat tekort weg te werken. U puzzelt dus ook mee, want tenslotte gaan zwerfdieren u ook wel aan het hart. Meer I over de aktie en de opvang is elders in de krant te lezen. GAASTERLAND In Gaasterland zijn in ieder geval 2 hotels volgeboekt. Dat zijn hotel Gaasterland en Kijsterbos, beide in Rijs. In tegenstelling tot in Sneek vertrekken de meeste gasten vrij vlot na de paasdagen weer (in de Waterpoortstad zijn veel gasten die nog een weekje blijven). De indruk is dat in de rest van Gaasterland de hotels en pensions tijdens de paasdagen uitstekend bezet zijn. KOU - <7 7 .7 ;':'7 - 7 ■S-K -S' .77 <5* _7,„— ;>77777

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1