Ernstige bezwaren bij ’t bestuur van ziekenhuis I E sneker^koerier GRONTMIJ: er zijn in IJlst geen toezeggingen gedaan g|| 1 Student bij brand omgekomen Maksimum wordt betaald Volkswagen in Stadsfenne in flauwe bocht over de kop „We waren juist erg gelukkig met oorspronkelijke plaats" v -r “ggj Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITS ER AD EEL van en ULST van Gewest tot Gewest Maria van Everdingen met beeld Gerbrandy in Fietsende jongeman in Wijckel aangereden de mi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiHiiiiiiiiiiüiiiiiiiiimiiuiliff lEiiiiiiiiiiiiiiiiiiin niiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiinmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iöK Hei Smefar KemnMad eee NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD ssow ■wsi!d® fa SI f SNEEKER NIEUWSBLAD de om wordt. Ook enkele gevallen van vandalisme V Mevrouw J. Kitsz-Dijkstra mocht zaterdag als eerste gebruik ma ken van het zwembad op de kamping Rijsterbos. Vorig jaar had zij al eens gevraagd wanneer de kamping een eigen bad kreeg. De heer H. de Jong, eigenaar van het terrein, liep toen evenwel al met plannen rond. Naar mevrouw Kitsz dacht gekscherend, vroeg hij of hij mettertijd op haar medewerking bij de opening mocht rekenen. Ze stemde toe en zaterdag was zij dan ook „de klos”. Gewapend met een schaar vertrouwde zij zich toe aan het koele water. De temperatuur was niet bepaald hoog. Door een technische storing was vrijdag de verwarming uitgevallen en kon het water niet tijdig op temperatuur gebracht worden. Mevrouw Kitsz zette echter manmoedig door en liet een aantal ballonnen met kaartjes, beschreven door jeugdige kampingbewoners los, waarmee het zwembad vrij gegeven was voor gebruik. De jeugd nam er prompt bezit van. Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huls aan huis - In de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in *t Sneeker Nieuwsblad Is trefzekerl Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! gegeven aan het terrein aan de Bols- warderweg (west dus). De raad ging Sneek was de oorspronkelijke keuze van de plaats voor een nieuw zieken- De grontmij heeft geen toezeggingen over de reistijden en dergelijke ge daan aan de mensen die in dienst van dit bedrijf werkzaam zijn bij de aan leg van de sportvelden in IJlst. Dit deelde de rayonleider van de Gront- In deze brief wordt verzocht om een tegemoetkoming in de kosten van de oprichting van een gedenkteken. Gede puteerde Staten stellen voor de brief in handen van dit kollege te stellen voor een pré-advies, De uitzending van Van Gewest tot Gewest begint om vijf over zeven. DINSDAG 20 APRIL 1976 131 sta JAARGANG No. 31 Op de Heerenhoogweg te Wijckel werd zaterdagavond om negen uur de 17- jarige W. de Vries uit Sloten aangere den door een achteropkomende auto. De jongeman werd in de berm gewor pen en gewond aan hoofd, armen en benen. Hij was op een fiets waarvan de verlichting in orde was. Na het on geval reed de automobilist door. De voorruit was echter gebroken en het kentekenbewijs deel 3 lag in de berm. Voor de rijkspolitie een peuleschilletje om die man op te sporen. Het was de 30-jarige beroepschauffeur J. de J. uit St. Nicolaasga. Hij verklaarde, dat hij geen fietser had opgemerkt. De aangereden jongeman werd door dok ter A. B. Weber behandeld en kon naar huis worden vervoerd. zich uiteindelijk voorstelde al s journalist van de Waarheid, communistische dagblad. deden zich voor. Zo werden ruiten vernield van de voormalige sluis- wachterswoning aan de Domp. Dit pand is in gebruik bij de Zeeverken- nersgroep „Greate Pier”. Door het vernielen van een ruit met een steen werd het Christelijk Vormingscentrum aan de Jan van Nassaustraat bin nen gedrongen. Een transistorradio werd ontvreemd. De politie van Sneek heeft het paasweekeinde niet stil gezeten, al had men het niet overmatig druk, tenminste niet met grote zaken. Er waren enkele ongelukken, het nodige vandalisme en ook moest men enige keren de brandweer alarmeren. Zondagmorgen in alle vroegte diende een pa trouillewagen van de Heilige Hermandad zich te spoeden naar de Middel- zeelaan in de Stadsfenne waar de Volkswagen van de 18-jarige W.H. over de kop geslagen was. Dat gebeurde om vier uur. De bestuurder reed waarschijnlijk met te hoge snelheid door een bocht en begon te slippen. De auto werd totaal vernield. H. en zijn beide passagiers bleven ongedeerd. Tijdens de paasdagen werden de eerste zeilwedstrijden van dit seizoen op het Sneeker- meer gehouden. Het waren de vijftiende Paaswedstrijden in de Vrijheidsklasse onder aus piciën van de Vrijheidsklasse Organisatie in samenwerking met de Koninklijke Zeilvereni ging „Sneek”. Men trof uitste kend zeilweer. Gisteren woei het harder dan verwacht, er sloegen de nodige scheepjes om. Meer over deze wedstrij den en over de huldiging van Cees de Haas, die tot erelid werd benoemd, elders in dit nummer. Op de foto van Ger Dijs ziet men 16 van de 27 Vrijheden over een letterlijk en figuurlijk schitterend Sneeker- meer scheren. L - In een schrijven aan de gemeente raad (de brief kwam binnen vóór dat het Struktuurplan „definitief’’ werd vastgesteld) liet het bestuur van de Stichting Sint Antonius Zie kenhuis en de alglemeen-direkteur de heer G. F. Disse weten, dat men „om velerlei redenen juist erg ge lukkig was met de vroeger uitgeko zen plaats bij de Hemdijk, De plotseling helemaal veranderde situatie moet in het Stichtingsbe stuur van het Sint Antonius Zieken- Vorige week werd de 12-jarige wielrijd- ster I. Adema uit Bolsward op de Har ste, ter hoogte van het bedrijf van Don ker BV aangereden door de haar ach teropkomende personenauto van de 25- jairige P.J. uit Schamegoutum. Het meisje weird geschept, kwam op de mo torkap van de auto terecht en vervol gens op het wegfiek. Zij liep lichte kneuzingen en schaafwonden op, De filets werd totaal vernield. Van de auto sneuvelde de voorruit. Naar de oorzaak van het ongeval wordt een onderzoek iihgesteld. uw Bestuur en direktie van het Sint Antonius ziekenhuis te Sneek voelen zich nrin of meer voor een pijnlijke verrassing geplaatst door het feit, dat de gemeenteraad in het Struktuurplan het gebied tussen spoorlijn en rondweg, ten zuiden van de Bolswarderweg, de bestemming van indus trieterrein heeft gegeven. In de kontakten tussen ziekenhuis en gemeente is men er jarenlang van uitgegaan, dat een nieuw ziekenhuis juist daar zou moeten komen. In het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan „Hemmen-Harste” was zelfs een deel van de grond-voor-bijzondere- doeleinden gereserveerd voor nieuwbouw van een streekziekenhuis. De heer Visser zei wel dat het niet al leen gaat om mensen uit de omgeving van Jubbega, maar ook om mannen uit onder meer Nieuwehome, Oldeber- koop en Sneek. Het zou in de bouw keet een pittige diskussie geweest zijn. Hij deelde verder mee dat aan de mensen inmiddels nieuwe schoppen, een van de eisen, waren verstrekt. De bij de keuze van de bedrijfsterrei nen gebruikte maatstaven zoals belem merende invloeden op nabij geleden gebieden (klimatologische faktoren zo als een overheersende westenwind die verontreinigde lucht met stof en stank naar het ziekenhuisterrein voert, plus milieuhygiënische overwegingen als geluidshinder), zou naar het inzicht van het ziekenhuisbestuur juist geleid moeten hebben naar de keuze van een ónder bedrijfsterrein.. mij, ingenieur F. K. Berga, ons mee naar aanleiding van een bericht in dit blad van vorige week donderdag. Zo als toen gemeld willen de mensen die in IJlst werkzaam zijn vijftig gul den per week meer verdienen. Bij een brand in een zogenaamde tweede woning in Oudega (Hemelu- ler Oldeferd) is in de nacht van za terdag op zondag de 22-jarige student Hendrik Nagel uit Amsterdam omge komen. komend® gebieden in noordwest, noord en west, werd tenslotte in het Monique Cnossen. Bea Wiarda (beiden Horror) en Harm Hummel (Nurmi) hebben zaterdag tijdens atletiekwed strijden in Sneek voor een drietal noordelijke rekords gezorgd. Monique deed dat bij het kogelstoten meisjes B door tot een knappe verrichting van 12.67 te komen. Bea bleef met haar geslaagde poging van 49.20 slechts 38 centimeter verwijderd van het natio nale rekotrd discuswerpen bij de da mes terwijl Hummel bij het kogel stoten een worp van 15.17 liet note ren. Horror-voorzitter L. G. Wiarda was met deze gang van zaken zicht baar blij. „Vooral ook omdat opnieuw enkele topatleten uit Nederland zich hier weer hebben laten zien. Tijdens de door ons aan ’t eind van ’t seizoen georganiseerde meerkamp verwacht ik zelfs nog meer”, aldus een haop- volle Wiarda. De situatie van nu en in de toekomst is echter nog weinig doorzichtig en veel zal ook afhangen van de wijze waarop het industrieterrein in west in de (verdere) toekomst bebouwd zal worden. Zelfs na enig aandringen Wilde heer Visser desgevraagd niet kwijt wie de andere twee leden van de Communistische Partij Nederland waren. Hij wilde hen alleen aandui den als een distriktsbestuurder van de partij in Friesland en een lid van de afdeling Sneek. Andere bronnen meldden dat het om G. van der Laan uit Sneek ging en iemand die een het Donderdagavond rond elf uur werd de Grontmij kan, zou zij dat willen, niet Nauwe Noorderhorne opgeschrikt door I meer betalen omdat het hier gaat de alarminstallatie van de Numismaat een ACW-objekt dat dus gesubsidieerd en Kunsthandel De Sneeker Vlieger van J. B. Westerhof. De politie was bijzon der snel ter plaatse. Men konstateerde dat er pogingen waren gedaan de ach terdeur van het pand te forceren. Ge schrokken door het lawaai van de si rene was de dader (misschien waren er meer) er vandoor gegaan met achter lating van enig gereedschap. huis nog uitvoerig worden doorge sproken. Zndfer meer stapt men niet af van het oorspronkelijke plan om aan de Hemdijk te bouwen. „Van Gewest tot Gewest” zal mor genavond via Nederland 1 aandacht besteden aan de beeldhouwster Maria van Everdingen uit Loënga. Zoals be kend is zij bezig het model te maken aan de hand waarvan het bronzen beeld van Pieter Sjoerds Gerbrandy zal worden gegoten. Dit beeld zal als de raad van Sneek daar vanavond mee akkoord gaat, een plaats krijgen op het Schaapmarktplein. In de ver gadering van Provinciale Staten van 28 april aanstaande komt bij het punt ingekomen stukken de brief van het comité oprichting gedenkteken Prof. P. S. Gerbrandy aan de orde. De heer Berga vertelde verder dat al le werknemers op dit projekt, dat in opdracht van de gemeente IJlst wordt üitgevoerd, een specialistenloon krij gen uitbetaald, terwijl er maar enke len feitelijk recht op hebben. De BRANDJES Zaterdagmorgen moest de Sneker brandweer voor de tweede maal uit rukken voor het blussen van een brand je in de sloopwoningen aan de Kloos- terdwarsstraat, Dat was eerder die week ook al gebeurd. Was men de eer ste keer de brand binnen enkele minu ten meester, zaterdagmorgen had de brandweer langer werk. Vrij zeker be treft het hier werk van kinderen die brandjes stichten in de panden. cherche heeft de oorzaak van de brand niet definitief kunnen vaststellen. Men vermoedt, dat de student in bed heeft gerookt. NIEUWE SCHOPPEN Over het gesprek tussen de Grontmij en dte deputatie van de werknemers deelde hij mee dat dit gestaakt was nadat men in de gaten kreeg dat de deputatie niet vergezeld was door vakbondsmensen, maar door drie CPN-ers. Donderdag meldden we al dat een 'van dit drietal het statenlid R. Visser uit Lemmer was. Ook to. het voorontwerp Struktuurplan ERNSTIGE BEZWAREN In het schrijven werd voorts gesteld: huis gehandhaafd. Pas to de nota van „wij menen, dat wij onze ernstige be- wijziginigen is de vraag waar nieuwe bedrijfsterreinen moesten komen naar 2waren tegen de keuze van deze be- voren gebracht. Uit de to aanmerking drijfsterreinen in het westen onder aandacht moeten brengen, gezien de veranderde Struktuurplan de voorkeur situering van het nieuwe ziekenhuis in het bestemmingsplan Hemmen-Hars- vorige week na veel diskussie op dit ste”. punt met dat idee akkoord en liet het eigenlijk verder aan het bestuur van het ziekenhuis over ta Hemmen-Harste te Willen bouwen (met een bepaalde vorm van industrie rondom) of met ’t gemeentebestuur uit te kijken naar een andere gschikte plaats. Toen de brandweer omstreeks drie uur arriveerde stond de ene helft van een dubbele woning in lichterlaaa- e. Aan het redden van de jongeman viel toen ai niet meer te denken. De andere helft van liet huis kon door de brandweer behouden worden maar liep flinke waterschade op. Henk Nagel Is een zoon van een gereformeerd pre dikant. Hij werd op 1 mei 1953 gebo ren en studeerde rechten te Amster dam. Hij was naar het weekeindhuis- je gekomen om er te studeren. Hij was ’s avonds op bezoek geweest bij de buren en is omstreeks twee uur naar bed gegaan. De technische re- W«ÖS£iS fc ■-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1