Werkgroep sloot onderzoek af Zaterdag a.s. HIMMELDEI in Friesland n Nota over de aanpak binnenstad Sneek Al pratend werd vastgesteld waarover men moet praten Herindeling Friesland Sneker botenbezitters laten het (opnieuw weer) afweten IJLST Abbega, Westhem, Blauwhuis en Koufurderrige bij „Sneek De gemeente Sneek zal in de toekomst de huidige gemeenten Sneek, Ijlst en Wymbritseradeel minus Nijland, Wolsum en Nijhuizum, maar plus het in de huidige gemeente Doniawerstal gelegen dorp Koufurderrige moeten omvatten. Dit stelt de werkgroep die met betrekking tot de gemeentelijke herindeling van Friesland door het kollege van gedeputeerde staten is ingesteld. De konklusie is neergelegd in een gisteren gepubliceerd „vervolg- en eindrapport”. Wanneer men het in maart 1974 gepresenteerde voorstel er naast legt dan blijkt daar uit dat de bewoners van Abbega, Westhem en Blauwhuis en die van Koufurderrige gekozen hebben voor „Sneek De werkgroep had in 1974 al gesteld dat er in een aantal dorpen een nader onderzoek diende te worden ingesteld. De resultaten daarvan heeft men nu verwerkt in het eindrapport. De konklusies werden getrokken op basis van voorbereidende gesprekken met de besturen van dorpsbelang en een hoorzitting of een enquête. van r azzel ook mee: breng zwerfdieren onder dak SNEKERrfKOERIER Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL en 1 7 CX 99 I „eerste stap” aangemerkt. I I I H I I I I k, 4 I I D e .7 <c vX-z z 't z Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de gli1 Het al pratend vastleggen van punten waarover later nog veel gepraat zal moeten worden. Zo ongeveer kan men omschrijven wat er zich dinsdagavond afspeelde in de gemeenteraad van Sneek bij de behandeling van de nota over de aanpak van de binnenstad. Van een zich konkreet vastnagelen op hoe bijvoor beeld het eigenlijke stadscentrum en wat oudere binnenstadswij- ken er in de toekomst uit moeten komen te zien, was geen sprake. Voor zoiets deinsde de raad terug en hield nog meer slagen om de arm dan het kollege. Het hele overzicht van hoe-we-verder-willen-werken werd dan ook om strijd als een JW J y I S y® 7 f SNEEKER NIEUWSBLAD „."ff' het komstige $>f>t 'lemmer' P9O900O0QOQ0O9QQC0QOQOG0GQCGOC M DONDERDAG 22 APRIL 1976 131ste JAARGANG No. 32 eer van Gaasterland moeten verdedigen. Een verplaatsing van de datum zal voor deze gemeente weinig zin hebben, aldus onze zegsman, men zal toch rekening moeten houden met het voetbalseizoen. Scholen en leden van de watersportvereni ging in Sloten zetten gezamenlijk de schou ders onder het schoonmaakkarwei. De in- enthousiasme nog volop aanwezig is. Net als vorig jaar zal een gedeelte van de oevers van het Slotermeer worden gedaan Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND. SLOTEN e.o 7 s 11 1 V wsrtï&r stellen, kunnen zich nog opgeven bij D. van om een paar uurtjes, van uur. En hoe meer boten, hoe sneller we klaar zijn”. Sinds vorige week is de zuidzijde van het Leeuwenburg te Sneek voor auto- en motorverkeer gesloten. Het blijkt echter dat veel verkeersgebruikers helemaal geen acht slaan op de borden, die deze geslotenverklaring aangeven. De ge meentepolitie zegt deze week nog enige konsideratie te zullen tonen, maar vanaf maandag overtreders te gaan bekeuren. 't Deze week vervolgen we met nummertje twee de serie puzzels in het Sneeker Nieuwsblad ten bate van de opvang van de dierenbescherming Sneek en omstreken. In de opvang komen veel dieren die ergens in Sneek of de Zuidwesthoek van Friesland zijn aangetroffen en klaarblijkelijk nergens thuis horen. De dierenbescherming spant zich in om die dieren tijdelijk zo goed mogelijk op te vangen en de rechtmatige eigenaar dan wel een nieuwe baas te vinden. Zulks kost geld, veel geld, en de dierenbe scherming zit dan ook met een Financieel tekort. Als u meepuzzelt, helpt u mee die geldelijke problemen op te lossen, en dat is toch wel de moeite waard. Het is immers van belang dat de opvang kan blijven doorgaan, want als de dieren niet in goede handen terecht komen, worden ze vaak opgepikt door handelaren die er geen been in zien Fikkie of Minet af te leveren bij vivisektielaboratoria. De prijzen die deze week te winnen zijn zijn: 1. Elsevier’s Grote Dierenencyclopedie, ter waarde van 62,50, beschikbaar gesteld door Boekhandel Baarda, Grootzand Sneek; 2. Een waardebon van 25,- aangeboden door Bebinella-Metz, Grootzand, Sneek; 3. Een gezond geschenk van sauna ’t Bolwerk. nnwn uirmtrnn.n^ ^voos ««bik bm ombiubbb NIET EENSTEMMIG Toch kreeg de nota niet het fiat van alle negentien aanwezige raadsleden. De lange tijd in het verschiet liggende eenstemmig heid kreeg een deuk door een voorstel van de heer W. de Boer van Progressief Sneek, die het onderzoek rondom (de duur van) het parkeren wilde vereenvoudigen en de „motivatie-enquete” liever achterwege zag gelaten. Veel heil en nut verwachtte hij daarvan namelijk niet en het zou ongeveer 45.000 bezuinigen. BETER IN NAJAAR? Zoals bekend wordt er ieder jaar op initia- BUURTVERENIGINGEN z z' In Wymbritseradeel is men, zoals be- (6 kend, allesbehalve gelukkig met het >2 gemeentelijke - herindelingsrapport. (6 Vrijwel direkt na het uitkomen van >2 „het stuk” maakte men op het ge- meentehuis zijn misnoegen visueel >2 kenbaar door de Friese vlag („Het be- (6 treft tenslotte de totale situatie van W Friesland”) halfstok te hangen. Een teleurgestelde burgemeester B. W. Ca- w zemier zei zich erg gegriefd te voelen, S omdat op geen enkele wijze in de (6 brief van g.s. is gerept over akties en inspraakprocedures, zoals die in zijn (6 gemeente zijn gehouden en waarin nogal negatieve reakties te bespeuren (6 vielen. „Gedeputeerde staten is me te- >2 gengevallen. Het is autocratisch, dit (6 heeft in elk geval niets te maken met democratie. Men is klakkeloos voorbij (2 gegaan aan meningen die ontstaan zijn vanuit de basis”. Aldus de burge- meester, die zei „bikkelhard” staande (9 te willen houden, dat de 29 dorpen in >2 Wymbritseradeel door deze gang van (6 zaken spijkers in een spijkerbak zijn >2 geworden, die een onbestemd leven Z zullen gaan leiden. Hun bestaan in de W toekomst is op het spel gezet, zo stel- zz de hij. B. en w. van Wymbritseradeel (6 zeggen de moed echter bepaald nog >2 niet op te willen geven en tot het (6 uiterste te zullen doorvechten. Men >2 wil voordat men tot verdere stappen z overgaat eerst de mening van de raad loeten. Het moet niet uitgesloten wor- S den geacht dat die op erg korte ter- (6 mijn bijeen geroepen zal worden. z (Foto Studio Ger Dijs). z Zo komt de Zuidwesthoek er uit te zien, als er een wetswijziging wordt ingediend door Binnenlandse Zaken en de kamer er ak koord mee gaat. Duidelijk is het nieuwe verloop van de grenzen te zien. far *x Over het drukken van de kosten hadden ook al de heren H. Scholten en M. B. Knüvers (beiden CDA) en H. Postma (FNP) gesproken. Het amendement in die richting kreeg verder de steun van Ben Holtrop (PS). Toen resteerden er dus veer tien tegenstemmers. Bijna waren het er dertien geweest want toen puntje bij paalt je kwam was de zaak de heer J. Jonkers (PvdA) niet meer duidelijk. Hij vroeg de burgemeester ronduit: „Waarvoor moet ik nu eigenlijk stemmen?” Mr. Van Haersma Buma bestempelde dat als een „omgekeer de stemverklaring” en deed de zaak uit de doeken. De nota van het kollege werd daarop aangenomen met vijftien voor; vier tegen: Postma omdat hij volgens hem niet voldoende antwoord op zijn vragen had 'gekregen en de heren De Boer, Holtrop en Scholten omdat ze op de eerder genoemde punten kosten wilden besparen. Ondanks zijn bedenkingen ging de heer Knüvers wél met de nota akkoord. Tijdens de perskonferentie gistermorgen op het Provinciehuis werd de verwachting uitgesproken dat de verandering in een tijdsbestek van vijf tot tien jaar gereali seerd is. Dat vindt men lang genoeg. Er is inmiddels al bijna negen jaar aan gewerkt. Alleen de gemeenten zullen inspraak kun nen uitoefenen. Daarvoor geldt niet de gebruikelijke drie maanden, maar vijf. Daarna krijgt g.s. vier maanden de tijd om haar visie op de reakties van de gemeente besturen te formuleren. In die periode kan ook provinciale staten haar mening naar voren brengen. Hierna moet de minister van Binnenlandse Zaken binnen zes maan den een principebesluit nemen, waarna weer een hele procedure zal volgen. ZWH GROOTSTE INGREEP Ten aanzien van de keus voor Koudum in plaats van Balk of Workum als bestuurlijk centrum van de Zuidwesthoek, werd opge merkt dat men alleen gekeken heeft naar de geografische ligging. De Fryske aka- demy zal mogen adviseren over de namen die de toekomstige gemeenten zullen dragen. Men heeft de hoop bij g.s. dat de bevolking niet al te ongunstig zal reageren op de nu openbaar geworden plannen. Ze sluiten in de meeste gevallen zo direkt mogelijk aan bij wat de bevolking wil. Wel heeft men de overtuiging dat de weerstanden nu niet weg genomen zijn. Over de Zuidwesthoek werd nog gesteld dat dit gebied de grootste ingreep heeft ondergaan. Van 14 gemeenten is men te ruggegaan naar 5. Het was duidelijk dat hier de meeste gemeenten gelegen zijn waar wat aan moet gebeuren. Inwonertal len van 700 of 800 garanderen geen werk baarheid meer in de toekomst. Op deze manier heeft men de zaak willen veilig stellen. In Westhem en Blauwhuis werd een enquête gehouden. Daaruit „komt naar voren, dat de inwoners waarschijnlijk (enigszins) liever bij „Sneek” dan bij „Bolsward” worden inge- deeld”, deelt de werkgroep voorzichtig mee. Uit het voorbereidende gesprek was gebleken dat het meest gevoeld werd voor indeling bij dezelfde gemeente als het dorp Oudega en omgeving. En dat is„Sneek”. De watersporters uit Sneek laten het weer wat zitten. Welgeteld elf botenbezitters hebben zich opgegeven voor Himmeldei. Een beschamend laag aantal, vindt de koördinator van dit provinciale gebeuren in de Waterpoortstad, de heer D. van der Werf. In zijn boekje staan verder nog achter drie namen vraagtekens. Een pluim wil hij op de hoed van de „Jachthaven Vereniging „De Woudvaart” steken. „Zij zorgen voor de hele Woudvaart en de Brekken. Een tien met een griffel, daar kunnen de andere jachthavens in Sneek een voorbeeld aannemen”. Blij is hij ook met de medewerking van de watersportcentra, zoals Langweer, meldt <^ru.'c bestaat dat in deze gemeenten het scholen in Sneek. Vrijdag gaan leerlingen men dezelfde ervaring. Mensen die zich van een vijftien tot zeventien alsnog met hun boot beschikbaar willen basisonderwijsinstellingen op pad. De stellen, kunnen zich nog opgeven bij D. jeugd is blijkbaar milieubewuster dan de van der Werf (teli 2563). „Het gaat maar' en land in de richting van het Brandemeer. ouderen. Nee. die botenbezitters zitten de om een paar uurtjes, van negen tot twaalf Pe andere kant van het Slotermeer zalg- heer Van der Werf niet lekker. uur. En hoe meer boten, hoe sneller we koor Balk gedaan moeten worden, zo werd nadrukkelijk gezegd. In Wymbritseradeel zullen de aktiviteiten uit de dorpen zelf moeten komen. De gemeente beperkte zich, en dat is niet negatief bedoelt, tot het beschikbaar stel len van de reinigingswagens, die voor de afvoer van het vuil zorgdragen. De mede werking uit de dorpen is altijd uitstekend. De jeugd zal zich we) weer van haar beste kant laten kennen. Doniawerstal. Dit standpunt werd later nog eens bevestigd tijdens een bijeenkomst van plaatselijk belang. In Sloten bleek plaatselijk belang geen heil te zien in een onderzoek, het gemeentebes tuur sloot zich later bij die mening aan. Omdat de oriëntatie op Joure groter bleek te zijn dan vermoed was en om het samen hangend verzorgingsgebied Tjerkgaast- Sloten te laten bestaan, werd besloten om Sloten ook onder te brengen in Haskerland-Doniawerstal. In het rapport heeft de werkgroep haar voorkeur voor bestuurscentra uitgesproken. Dat wil nog helemaal niet zeggen dat dat nu al vastligt. Eén van de eerste beslis singen die de raden van de nieuwe gemeen ten zullen moeten nemen is het aanwijzen van de hoofdplaats c.q. bestuurscentrum. In Abbega woonde een delegatie van de werkgroep de jaarvergadering bij. Op grond van de meningen die naar voren kwamen, begreep de werkgroep dat inde ling bij „Sneek” de voorkeur verdient boven die bij „Bolsward”. Het bleek dat het dorp vrijwel volledig op Sneek geo riënteerd is. Bestuur en delegatie spraken af, dat wanneer geen reaktie zou volgen op de mededeling van de werkgroep naar welke gemeente de voorkeur uit ging, dit betekende dat dorpsbelang van Abbega het er mee eens was. Het lag wel voor de hand dat de inwoners van Nijhuizum, het Wymbritseradeelster dorp achter de Oudegaaster Brekken, zou den kiezen voor de kleine Zuidwesthoek- gemeente (Staveren, Hindeloopen, Wor kum, Hemelumer Oldeferd en Gaaster land). Men is daar, door de ligging op korte afstand van Workum al volledig op georiënteerd. Het Kaappoldergebied dat tot Nijhuizum behoort, koos voor indeling bij „Sneek” Koufurderrige, de streek langs de weg Sneek-Lemmer, werd door de werkgroep niet apart onderzocht. Er kon gebruik worden gemaakt van de resultaten van een door het gemeen tebestuur van Doniawerstal ingesteld onderzoek. Daaruit bleek dat het overgrote deel van de inwoners van dit dorp voor aansluiting bij „Sneek” voelt, als de eigen gemeente niet kan blijven bestaan. Tjerkgaast en Sloten zijn ’n verhaal apart, in het eerstgenoemde dorp werd geen enquête ingesteld. Uit het bij Koufurderri ge al genoemde onderzoek bleek dat de inwoners van Tjerkgaast in ruime meerder heid de voorkeur uitspraken voor de toe komstige gemeente Haskerland- Burgemeester en wethouders én de vroedschap wilden armslag houden; totdat alles nog eens goed is uitgeplozen en in cijfers en grafieken is vastgelegd. In feite verschafte men het kollege in eerste in stantie alleen de bevoedheid en de midde len om verder te (laten) werken aan een Raamnota Binnenstad („tweede stap”), die voor na het zomerreces werd toegezegd en die meer houvast moet bieden voor de derde, de vierde en zoveelste stap. IV N tief van de provincie een Himmeldei geor- In Ijlst doet men evenals vorig jaar weer ganiseerd. Ditmaal is het gebeuren op 24 een beroep op de medewerking van de t april, aanstaande zaterdag dus. De heer buurtverenigingen. Ze zijn gevraagd in hun Van der Werf vraagt zich overigens af of omgeving het land en een stukje water de schoonmaakdatum niet beter naar het schoon te maken. Zo groots opgezet als najaar verschoven kan worden. vorig jaar, zal het niet gebeuren. Men rukt niet uit „met zwaar geschut”. Ook in deze De angst dat de schepen smerig worden, stad bestaat de indruk dat de animo iets is is niet terecht. Er vaart een schip van teruggelopen. De buurtverenigingen „Aid Provinciale Waterstaat, waarop de zak- Drylts” heeft al een aantal mensen ge- ken geplaatst kunnen worden. Er komt charterd om de oude kern van het stadje, geen vuil op partikuliere schepen, dat de Ee- en Galamagracht, te verzorgen, komt allemaal op het betonningsvaartuig. Het zal in Gaasterland vooral afhangen van de schooljeugd. De animo onder de ouderen Hoe het ook zij, Himmeldei gaat in Sneek is vrijwel nihil. Men zal er volgend jaar door. „Al zullen we alleen de Houkesloot waarschijnlijk weer een happening van ma- maar doen”. Het is overigens niet alleen ken. De leerlingen van de Christelijke Mavo een probleem in Sneek. Ook uit andere en de leden van dejeugdvogelwacht zullen de f Koudum f/C

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1