Beslissing verkleining tuigage is nabij Fietser botste tegen politie! SNEKERfefKOERIER H ■1 Spuitgasten uit Workum nummer één bij de Friese »brandweerwedstrij den O ’1- I de gemeenten SMEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van ULST Pseudo - slachtoffers na afloop niet meer helemaal „puntgaaf" •4 SS «jsg Ir I 5 A. Oosterhoff vervangt Van Zwieten tijdelijk Oud-burgemeester van Wonseradeel I (■M Hd SweU NüemnHad b m> w. NIEUWE SNEEKEl COUtANT, SWatES COURANT, MUFHOUK NEUVWAD rwl SLA - ap •««■IÉ!!'I 1 At? .ws “Bi ïjaithiüH’ji- r'ijrT’Wl ifir wi J -■as SNEEKER NIEUWSBLAD SKS vreest toekomst (Vervolg zie pagina drie). juni vertegenwoordigen op de geweetelüke wedstrijden, die in (Vervolg zie pagina drie). LODEWIJK MEETER volledig met rapport eens dowderctngi ttvis-aaa-luiis in GAASTERLAND, SLOTEN ex> MAANDAG 26 APRIL 1976 131ste JAARGANG No. 33 g; fcOr-fc Oudega heeft zaterdag to eigen huis voor een toch wel onverwachte ver richting gezorgd door HJSC met 21 te verslaan. Hierdoor kwamen de Oude- gaasters in de Vierde Masse A op ge lijke hoogte met mede-degnadatiefcan- didaat HJSC. Een besMissdngswedstrijd is nu noodzakelijk geworden. Beide verenigingen zijn overeen gekomen dit belangrijk» treffen te laten plaatsvin den op het Hubert Sneek-terrein aan de Lemmerweg en wel op zaterdag avond as. Een liichitwed&trijd derhalve, die om acht uur een aanvang zal ne men. De negentig deskundigen op het gebied van het skütsjesllen rijn er vrij dagavond niet helemaal uitgekomen. Maar dat hoefde ook niet. De bijeen komst die de Sintrale Kommisje Skütsjesilen uitgeschreven had voor een beperkt aantal gegadigden (schippers plus vertegenwoordigers van de ei- genarenkommissies) was bedoeld om meer inzicht te verschaffen in wat het onderzoek naar de verklaring van de zeilen, het tuig in populaire termen had opgeleverd. Daarvoor waren de bij uitstek deskundige heren profes sor ir. J. Gerritsma en zijn assistent G. Moeyers naar Sneek gekomen. Oud-burgemeester van de gemeente Wonseradeel A. Oosterhoff is met in gang van maandag 26 april benoemd tot waarnemend burgemeester van Slo ten. Hjj zal tijdelijk burgemeester drs. H. A. van Zwieten vervangen, die na een verkeersongeluk enkele weken te rug in de Flevopolder, nog niet in staat is z(jn ambt te vervullen. De tien corpsen kregen allemaal de-1 zelfde opdpachthet blussen van een i brand (in een oud magazijn aan Waterpoortgracht, naast de CAF) -dat stond voorop- het redden van meisje, dat zich op Het Is wéér gelukt. Bij een van de opdrachten haalt een brandweercorps Marianne Zijl- sma uit het „brandende” mar garijn. Boven in de deurope ning: één van de juryleden die alle handelingen honoreerde met een cijfer. De brandweer lieden droegen een nummer op de rug. Daaraan kon men zien wélke funktie ze in het hele „spel” hadden en of ze die goed uitvoerden. De foto is van studio eGr Dijs. Beter laat dan nooit. Dat dacht men zaterdag in Goënga waar men druk aan het boomplanten sloeg; enkele weken na de nationale boomplantdag. De vereniging van Dorpsbelangen kreeg namelijk door schenkingen van een bruidspaar en de jagersverenlging de beschikking over een bedrag van vijfhonderd gulden. Besloten werd die niet over de balk te gooien, maar in de grond te stopen. Er werden achttien „linebeamkes” gekocht en die werden zaterdag in de kom van het dorp geplant, op de van ouds traditionele plaats: aan de straatkant van de voorerven en -tuintjes. Het zijn lindebomen, die erg mooi naar de zijkanten uitgroeien. Op de foto van studio Ger Dijs hameren twee Goëngaasters de paal in de grond, die het boompje de eerste jaren de nodige ruggesteun moet verschaffen, FANTASTISCH „Fantastisch fijne branriweerwedst rij den”. Die omschrijving kwam bij Piso van de heer Klaren, die met name de Sneker brandweer bedankte omdat men alles tot in de puntjes had gere geld. „De jury had overigens de corp sen weer wat moois voorgeschoteld. Allemaal voetangels en klemmen, die voldoende tot ruim-vo-ldoende werden opgelost, met groot enthousiasme”, al dus de wedstrijdleider. Toch had de heer G. van Meegden- burg uit Leeuwarden (onderkomman- Op Koninginnedag (vrijdag) zullen alle winkels na 12 uur 's middags gesloten zijn. De koopavond zal vol gende week niet op vrijdag zjjn, maar op donderdag. Op 6 mei dus. Zaterdagnacht botsten op de kruising Marktstaaat-Kteine Kerkstraat twee personenauto's, bestuurd door nespek- tievelijk de 22-jarige J. do H. uit Ijlst de 21-jarti®e H.J. uit Sneek. De auto’s werden béide ernstig beschadigd. De H., die niet voldoende rechte zou heb ben gehouden, werd aan een bloed proef onderworpen in verband met gebruik van alknhoil. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden de 28-jarige H.D. uit Leeuwar den en de 27-jarige M.R. uit Zwolle opgepikt omdat ze enige op het Waag- plain geparkeerde auto’s hadden be schadigd. De aangerichte schade be liep ongeveer 2500, In Meppel zijn twee jeugdige lieden aangehouden, die onder meer hebben bekend ook in Sneek, in de Lucas Fockensschool en het Bogenmancoll’e- ge, te hebben Ingebroken. De Meppe- lers deden ook een vergeefse poging de snoepautomaat in de Stationshal open te breken. Met een valse sleutel kwam „men” vrijdagnacht in de Doe-het-zelf winkel aan het Kleimaand. Er wordt zo’n tweehonderd gulden vermist. Bij een alkohol-kontrole werd zater dagnacht aan vier personen een rij verbod opgelegd» Niet onverdiend wat hoewel Marian ne zich moedig en puntgaaf voor de eerste keer op de zolder verstopte kwam ze er na de tiende proef w: minder enthousiast en met blau' handjes uit tevoorschijn omdat de redders bij het naar beneden bre. gen langs de ladder het pseudo- slachtoffer een paar keer in de haast op de handen hadden getrapt Aan de mannen van het Laboratorium voor Scheepsbouwonderzoek te Delft, onderdeel van de Technische Hoge school, werd verzocht een onderzoek in te stellen en een formule op te stellen aan de hand waarvan bepaald kan worden hoeveel zeil ieder skütsje maksimaal mag voeren. Dat is weer afhankelijk van de afmetingen van het schip en daarom werden alle veertien skütsjes vorige herfst zo nauwkeurig mogelijk voor zover dat mogelijk was gemeten. Met die resultaten is men globaal, voorlopig resultaat. aan het werk gegaan en professor Gerritsma presenteerde in januari een Het blijft natuurlijk altijd een wat ruwe schatting, maar aangenomen wordt, dat de Himmeldei in Sneek (dat wil zeggen in de binnenstad, de Woudvaart, de Brekken en het Sneekermeer) ongeveer 55 d 60 kubieke meter vuü heeft opgeleverd. Vrijdag reeds waren vele scholieren aktief en daarbij weerde zich met name de Ambachtsschool uit de Schoolstraat. Met honderden andere scholieren leverde de schoonmaak van de binnen stad ongeveer 30 ton rotzooi op. Ongeveer veertig, leden van de }>Jarht- haven Vereniging de Woudvaart" maakten er weer ’n dag van die naast hard werken ook bestond uit een gezellig samen-iets-doen. Ballen gehakt en koffie gingen er na afloop van het karwei in als koek. Tevoren had men ongeveer zestien ton vuil verwijderd uit de Woudvaart, voornamelijk in de omgeving van de jachthaven en aan de kant van de woonschepen haven. Het viel de mensen van „De Woudvaart” wel op, dat de jaarlijkse Himmeldei blijkbaar toch wel enige uitwerking heeft, want de hoeveel heid grofvuil wordt elk jaar wat minder. Wel krijgt men steeds meer te maken met plasticzakken - en dat zijn nu juist gevaarlijke dingen voor de schroeven van de motorbootjes. De ploeg onder leiding van D. van der Werf (met twintig boten, maar zonder de weggebleven padvinders), viste uit de Brekken en het Snaekermeer en van de oevers naar schat ting zo’n twaalf kubieke meter vuil. Ook deze ploeg merkte, dat het echte grofvuil steeds minder wordt. Aan de boorden vond men wel op vallend veel bierblikjes van een Duits merk Op de foto van studio Ger Dijs zijn schoolkinderen bezig bossages van papier te ontdoen. VERKEERDE WEG Even de voorgeschiedenis. Al enkele jaren leefde er binnen de SKS, en ook binnen de armada die elk jaar veer tien dagen met de schepen door Fries land trekt, onbehagen over het feit dat de zeilen steeds groter worden. Als het windstil weer is of als er een kalme bries staat, dan heeft dat geen konsekwenties voor het wedstrijdge- beuren. Maar wat als Aeolus nukken krijgt? Als de windkracht zo hoog op loopt dat het een dubbeltje op zijn kant wordt of de wedstrijden wel of niet door kunnen gaan? De beslissing ligt dan bij de Minwaerrie en de er varing leert dat deze deskundige kom missie door de te grote zeilen ge dwongen, eerder besluit tot afgelasting dan voorheen. En met dat eerder wordt niet bedoeld het tijdstip, maar de lagere windsnelheid. In cijfers: niet bij windkracht zeven, maar bijvoor beeld al bij zes, Het lijkt erop dat de vrij ingewikkel de materie voor de betrokkenen er wat duidelijker op geworden is. Hoe men er uiteindelij'k tegenover zal staan, zal op een volgende bijeenkomst moe ten blijken als er een beslissing zal vallen over het 'al of niet kleiner ma ken van zeil en fok, én over de perio de waarin dit voor het zeilen met de oude beurtschepen historische besluit moet zijn uitgevoerd. Bij het oversteken van de Leeuwar- derweg werd zaterdagavond kwart over acht de 49-jarige wielrijder W. E. te Sneek aangereden door een sur veil- lanceauto van de politie. E. kneusde een been. Op het moment van de bot sing was er gelukkig geen tegemoet komend snelverkeer. Ook kon de agent-bestuurder voorkomen, dat de man frontaal werd geraakt, De fiets werd totaal vernield en de auto ern stig beschadigd. E. verklaarde dat hU de surveillancewagen niet had zien aankomen omdat een bij het Sport park geparkeerde auto hem het uit zicht had belemmerd. Het brandweercorps uit Workum is zaterdag in Sneek winnaar geworden van de provinciale brandweerwedstrljden. De spuitgasten uit Workum lieten in een proeve van bekwaamheid negen andere groepen uit Fries land achter zich. De meeste konkurrentie ondervonden de winnaars van het corps uit Heerenveen. Workum en Heerenveen mogen Friesland in -•.-j Haren „zeilen met skütsjes” TWIJFEL Dat de schippers en de kommissies het er op voorhand mee eens zouden zijn, was uiteraard niet te verwachten. Zoveel schippers, zoveel deskundigen. Dat bleek ook wel, want de kritische vragen en opmerkingen waren niet van de lucht. In bedekte termen werd de heer Gerritsma onder de neus ge wreven dat hij wel theoretisch kan re deneren, maar dat in de praktijk zijn konklusies best eens fout kunnen zijn. Hij werd dan ook uitgenodigd om de wedstrijdenreeks van deze zomer per soonlijk en op het wedstrijdwaïter mee te maken. de en een de zolderverdie ping bevond. Bij de ingang én aan d trap naar boven woedde een felle brand en aan de bevelvoerders en zijn personeel de taak deze zaken zo snel mogelijk tot een oplossing te brengen Als slachtoffertje fungeerde de doch ter van een van de brandweerlieden van de vrijwillige Sneker brandweer, de 11-jarlge Marianne Zijlma. Zij kreeg bij de prijsuitreiking in restau rant Piso later van de wedstrijdleider J. Klaren uit Heerenveen een aanden ken. Daaraan wil men wat gaan doen. Bijkomend punt is dat ook het ver langen de skütsjes in de originele staat te houden een rol speelt. „As de skippers fan 50 jier werom wer kamen, soenen hja nou raer om harren hinne sjen”, aldus voorzitter A. Brinksma. Hij voorspelde dat wanneer de ontwikkeling zich door zou zetten er straks geen schepen met zeil, maar zeil met schepen zouden varen. „Wy binine op de for- kearde wei”. niluibw: l'ïl Wi- Éi di1 'J r\'J t.Af'rZ-'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1