van Onderscheidingen voor verdienstelijke burgers VOLGENDE WEEK AKTIE IN SNEEK: Sneek 3, Gaasterland 2 en Wymbritseradeel 1 Tellingen en enquêtes voor het V erkeer scirkulatieplan SNEjreMtOERIER Intrede ds S. G. Oosterhoff I IJLST Officieel Orgaan en de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL lil s Vier Snekers op reis met „Beter met Max" Dertig bekeuringen bij maksimum snelheid Aangepaste bocht Groene Dijk-Bonningaleane If NIEUWE SNEEKER COURANT, A' COURANT, DRUFHOUTS NEUWSBLAD Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN e.o K'. Mt ROEIBOOT VERDWENEN Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van I A 'S IJ. Dijkstra B. Brinksma te steken. ■i uren Hendrikstraat 90, Sneek. I. ■i- f SNEEKER NIEUWSBLAD Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! DONDERDAG 29 APRIL 1976 131ste JAARGANG No. 34 C STRAATENQUETE Bij de straatenquête worden er pas écht, mondeling, vragen gesteld. Dit onderdeel van het onderzoek vindt plaats op donder dag 6 mei van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag 8 mei van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. ‘gen Het De heer T. R. Banning (62), hoofd kommies C bij gemeentebedrijven in Sneek, is de eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau toegekend. Hij krijgt deze omdat hij 40 jaar in gemeentedient is geweest. De vragen aan „het publiek” staan in hoofdzaak weer in verband met het parke ren, het al of niet meebrengen vap de auto naar Sneek of de binnenstad. Ook zullen ietwat indiskretere vragen gesteld worden over: hoeveel geld men in Sneek heeft besteed, de samenstelling van de familie of het groepje, dat naar de Waterpoortstad is gekomen, hoelang men in de stad is ge weest of er denkt te blijven en naar een paar andere dingen. Aan wie de vragen zijn gesteld wordt niet opgeschreven, blijft dus een „anonieme” enquête. Woensdagmorgen ontdekte de heer Faber (Partuurstraat) dat zijn in de Geeuw afge meerde Noors fjorden-roeibootje bleek te zijn verdwenen. Het bootje is oranje-rood van kleur en heeft een zwarte rand. De Sneker politie heeft de zaak in onderzoek. Het gemeentebestuur van Sneek heeft van de Stichting „Beter met Max” bericht gekregen, dat de aktie „Geef Max de zak” zoveel heeft opgebracht, dat vier personen uit Sneek een vakantiereis mogen maken. Na twee weken puzzelen voor de Nederlandse Vereniging ter Bescherming van Dieren afdeling Sneek en omstreken zit er een bedrag van 291,73 in de pot. Niet B gek, maar het kan veel meer worden. Er volgen nog vier puzzels voor dit doel, de Q eerste van dit kwartet vindt men elders in de krant. We zijn u de oplossing van de eerste puzzel en de winnaars van de daaraan verbonden prijzen nog schuldig. De nnlzwcinn u/oc* TTioron Izxxwi Het bezettingsgraadonderzoek gebeurt op dinsdag 4 mei van 8 tot 12 uur, op én scholieren van liet Bogerman College keert u”, „Waarom parkeert u hier”7 Öok donderdag 6 mei van 13.30 tot 17.30 en en de Pedagogische Akademie. kan men het merk van de wagen invullen op zaterdag 8 mei van 9 tot 17.00 uur. en het nummer van het kentekenbewijs. Dit onderzoek richt zich op de binnen- Op dezelfde dagen en in dezelfde uren Dat laatste om te kunnen nagaan of dezelf- pleegt men ook de parkeerenquête. Daar- de auto ook op andere plaatsen wordt oij heeft men wèl de medewerking van de geparkeerd. De gemeente verwacht, dat men van harte zal willen meewerken. Men is uiteraard tot niets verplicht. Men zou bijvoorbeeld ook een deel van de vragen kunnen beantwoorden. stad, het centrum met een gebied daar omheen tot honderdvijftig meter ron dom de stadsgrachten. Vanmorgen om I provinciehuis te Leeuwarden de Gaaster- landse burgemeester, H. L. Sixma baron van Heemstra, uit handen van de commis saris der koningin, mr. H. Rijpstra, de versierselen behorend bij het ridderschap in de orde van Oranje Nassau. Mooi Gaasterland, het Medisch Kin- derhuis in Rijs, vierde gisteren feest. De reden was dat de eerste werkzaam heden ten behoeve van de renovatie en de uitbreiding van het huis waren begonnen. De spelletjes die de kinde ren deden, stonden in het teken van de bouw. Er werd zand getransporteerd (foto), er moesten palen gemaakt wor den en de rommel moest worden opge ruimd. Om de sfeer nog te verhogen, had men het draaiorgel Milord uit Sneek laten aanrukken. Oorspronke lijk was het de bedoeling dat het feest samen zou vallen met de intrede van de werkers maar dat liep enigszins mis. Meer over Mooi Gaasterland elders in deze krant. Alle enquêteurs en tellers zullen herken baar zijn aan een oranjeband om de arm met daarop „Verkeersonderzoek”. leerlingen van het Bogerman College en de P.A., die op de voorruiten van de gepar keerde auto's formuliertjes zullen prikten. Daarop staan een aantal vragen met een keuze-antwoord er achter. Het enige wat de autobezitter of-gebruiker hoeft te doen is het gewenste antwoord achter de vraag aan te geven door een rondje zwart te maken. u De enquêteurs voor deze aktie zijn gerekruteerd uit studenten aan de Peda gogische Akademie, aangevuld met een aantal vrijwilligers. In totaal gaan er zo’n 25 man op pad. De werkterreinen van de vragenstellers liggen onder meer in het stadscentrum, de winkelstraten, bij een aantal bushaltes en bij het station. Het is de bedoeling, dat de ingevulde kaarten worden gedeponeerd in bussen, die op vele plaatsen worden neergezet en herkenbaar zijn aan een gele band met In drie dagen krijgt men dus 32 keereen daarop „Gemeente Sneek - Parkeeronder- telling in elke sektor. Men kan dan de zoek”. Ook bij de invalswegen staan deze gemiddelde bezettingsgraad vaststellen. De bussen. Op het „stembiljet” staan eenvou- tellingen worden gedaan door een aantal dige vragen als „Waar komt u vandaan”, praktikanten, die bij de gemeente werken „waar gaat u straks heen”, „Hoelang par en scholieren van net Bogerman College en de Pedagogische Akademie. Het is de komende week in Sneek tellen, onderzoeken en enquêteren geblazen. De resultaten daarvan zullen een belangrijke invloed hebben op het (verder) sleutelen aan een Verkeerscirkulatieplan dat op zijn beurt ongetwijfeld weer een duidelijk stempel zal drukken op de samenstelling van een struktuurpïan inzake de aanpak van de Sneker binnenstad in de toekomst. De aktie omvat drie onderdelen: een on derzoek naar de graad van bezetting van de parkeerplaatsen. Niet alleen naar de mate van het gebruik van typische parkeer terreinen, maar ook naar de frekwentie van het gebruik van andere plekjes waar parke ren is toegestaan. Naast dit „bezettings graadonderzoek” worden er 'n „parkeer enquête” gehouden en een „straatenen- quete”, die ook weer te maken hebben met het verzamelen van materiaal voor het opzetten van een logisch plan voor het doorstromen - misschien nog beter gezegd: het niet-dóórstromen - van het autoverkeer door de binnenstad. Derde prijs (een gezond geschenk van Sauna *t Bolwerk): J. Boeijinga, Frederik Hendrikstraat 90, Sneek. Zondagmorgen om 10.00 uur doet in de Grote of Martinikerk in Sneek ds. S. G. Oosterhoff intrede als predikant van de Hervormde Gemeente. Hij is afkomstig uit Nieuw Helvoet, maar geboren in Groningen. Hij is beroepen in de vakature van dr. K M. Witteveen die in juni van het vorig jaar vertrok naar Utrecht. VIER RAYONS De automobilisten zullen van dit onderzoek weinig merken. Het betreft gewoon een telling. Men heeft daartoe de binnenstad in vier rayons verdeeld. In de genoemde tijd- Automobilisten worden dan ook verzocht vakken gaat om het halfuur door elk rayon <>P 4, 6 en 8 mei schrijfgereedschap bij zich een medewerker, die het aantal geparkeerde *"1 auto’s op schrijft. Alle auto’s die staan waar ze mogen staan worden geturfd. De Sneker politie heeft woensdag bij snel- heid. De grofste overtreding betrof een heidskontroles op diverse punten in de stad automobilist, die 85 km per uur reed dertig bekeuringen uitgedeeld voor over- terwijl er slechts vijftig is toegestaan, treding van de toegestane maksimum snel- Zo staan, liggen en hangen de zaken er momenteel bij met de verbouwing van het Amicitia Theater te Sneek. Het ziet er allemaal nogal wat gehavend en schijnbaar ordeloos uit, maar op de bouwtekeningen van de aannemers staat precies hoe het allemaal moet worden. Voor een leek is het echter moeilijk om aan de hand van die „blauwdrukken” een goed beeld te krijgen van hoe Amicitia er straks als Kultureel Centrum - van binnen en van buiten - uit komt te zien. Het architektenburo Wieringa en Dijkstra te Emmen maakte echter een paar plattegrondtekeningen, die de doorsnee-lezer een goed beeld voorschotelt van hoe het wordt. Voorzien van een toelichting treft men die elders in deze krant aan. hier aan. Daarvoor was hij ondermeer groepskommandant te Tzum (gem. Baarderadeel) en behoorde hij tot de groep Hennaarderadeel en Wymbritseradeel. B. Brinksma was één van de drie die in maar woonachtig is in Bolsward, uitverkoren Sneek uit handen van burgemeester B. van Haersma Buma een lintje kregen. De heer Brinksma was van 1946 tot en met 1975 sekretaris van het Fries Scheepvaart Mu seum. Voor vele Snekers was hij door zijn :en onbekende. De nu 75-jarige lange tijd verbonden aan het Sneeker 't ;oud verbonden aan de orde van Oranje lassau. De aansluiting Groene Dijk-Ath. Bonnin- rang heeft. Dat is niet zo. Om de zaak nu galeane te Sneek is een voorrangsweg. wat duidelijker aan te geven zal de bocht Toch denken velen, dat het verkeer uit de bij de splitsing worden aangepast. richting van de „oude” Groene Dijk voor- Julianastraat 26, Ijlst. Q Tweede prijs (een waardebon van 25,00 te besteden bij de zakenlieden in Sneek): J. Andringa, Willem Santemastraat 1, Sneek. Derde prijs (een gezond geschenk van Sauna 't Bolwerk): mejuffrouw H. Dijkstra, B Bolswarderweg 16, Sneek. De puzzel van vorige week leverde bet woord Honden als resultaat. De eerste prijs (Elseviers grote Dierenencyclopedie, aangeboden door boekhandel Baarda, Groot- B zand): F. A. Westhof, Age Piersstraat 14, Sneek. Tweede prijs (een waardebon van 25,00 aangeboden door en te besteden bij Bebinella-Metz, Grootzand) R. v. d. Wey-Geveke, Koningin Julianaweg 72, Oranje- I woud. ook de parkeerenquête. Daar- :n wèl de medewerk: automobilisten nodig. Opnieuw zijn het De zelfde onderscheiding, maar dan bij --- i toe- In Balk was het dubbel feest want om elf gekend. Sinds 1965 mocht hij het zilver al uur speldde de heer Van Heemstra de dragen. De heer Zeilstra (65) was vijftig oud-CHU-wethouder in Gaasterland, de jaar lid van de grafische bond van het heer Y. Dijkstra te Rijs, de eremedaille in CNV, beheerde de penningen van de afde- - maakte vijf jaar lang deel uit Nassau op de revers. De heer Dijkstra is landbouwer in ruste en maakte vele jaren deel uit van de Gaasterlandse vroedschap. In het gemeentehuis van Wymbritsera deel kreeg adjudant J. Hoekstra, groepskommandant van de Rijkspolitie in Wymbritseradeel dezelfde onder scheiding. Sinds 1968 voert hij het korps N eerste oplossing was: Dierenleed. De eerste prijs (de geschiedenis van Friesland, beschreven door Eekhof aangeboden door de Lektuurhal, Nauwe Burgstraat Sneek): mevrouw A. Coupenis-Seekles, Er zijn ook enkele druppen van de lintjesre gen gevallen in de gemeenten waar het Sneeker Nieuwsblad verschijnt. Drie in Sneek, twee in Gaasterland en één in Wymbritseradeel. Net qk vorig jaar dreef de bui wat betreft Sloten eWIJlst over. Wel is er nog iemand die zijn werk in Sneek heeft, om namens Hare Majesteit de Koningin geëerd te worden. Dat is de heer E. Olden- ziel, leraar aan het Bogermancollege. half negen ontving op het werk ook ge, I AAvvaar o r/T on /To WHS 1 Nieuwsblad. Hij kreeg de eremedaille in N: bevordering, werd de heer F. Zeilstra dragen. De heer Zeilstra (65) was vijftig jaar lid van CNV, beheerde de penningen van de afde- goud verbonden aan de orde van Oranje Img Sneek en i Nassau on de revers. De heer Diikstra is van het hoofdbestuur van deze bond.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1