Ook in 1974 de reakties negatief Gaasterland en Sloten wilden wel samengaan Grote drukte bij de aubade f ULST ®ji SNEKERt^KOERIER Goud voor oud-wethouder Y. Dijkstra (CHU) uit Rijs ■l de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en s. Auto in sloot onder Nijland MUNTEN GESTOLEN VOOR F 10.000 AAN ■H» $1 A GESLAAGD I NIEUWE SMEEK» COURANT, SMEEK» COURANT, DRÜFHOUTS NIEUWSBLAD m W 1 f SNEEKER NIEUWSBLAD I van g rf tv van te ontlokken. vanaf het bordes De officier in de orde van Oranje Nas- rechts) bekijkt de gouden ereme- de ruilverkaveling Warns en Vrijwel alle burgemeesters wezen indertijd op de totaal andere aan pak die de verschillende gemeenten vragen. De heer Cazemier citeer den we al, burgemeester H. A. van Zwieten haalde er de problematiek van Sloten die geheel is toegespitst op monumentenbouw bij aan. In de nacht van zaterdag op zondag zondag zag een politiepatrouille ie- Dtt blad wnchjn* bovendlan domdardags bah «na-ha*» ia GAASTERLAND, SLOTEN MAANDAG 3 MEI 1976 131ste JAARGANG No. 35 sau deaille die hoort bij de orde van Oranje Nassau. Links naast hem burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra. Nu ook de wijk De Domp sinds donderdag is aangesloten op de riool zuiveringsinstallatie hoeft men in Sneek alleen nog het vuile water van de Noorderhoek, een deel van de binnenstad, de Hemdijkbuurt en het Industrieterrein in goede banen te leiden om de werkzaamheden rond het centrale rioleringsysteem af te kunnen sluiten. Bij Gemeente werken neemt men aan dat dit over anderhalf jaar het geval zal zijn. Wanneer een en ander inderdaad dan zijn beslag zal hebben gekregen, is men in totaal vijf jaar druk doende geweest. Op de fotooud-direk- teur Gemeentewerken, de heer G. J, de Boer, draait met een Ijzeren staaf - die hij als aandenken later mee naar huis mocht nemen„mis schien ga ik hem gebruiken als wandelstok” het hoofdriool open, waardoor het vuile water van De Domp niet meer in de Houkesloot terecht komt, maar naar de zuiveringsinstallatie wordt geleid, In een scherpe bocht tussen Ysbrech- tum en Nijland is de Makkumer Van dier S. vrijdagavond om een uur oi halfnegen de macht over het stuur kwijtgeraakt en met zijn auto in de Sloot geredenOp het moment dat voorbijgangers de auto ontdekten was Van der S. in geen velden of wegen te bekennen, de politie trof hem even later thuis aan. Van der S. zegt ver rast te zijn geworden door de scherpe bocht die hij door de mist niet goed kon zien. De burgemeesters lieten in 1974 harde geluiden horen. In feite is daar nu niets in veranderd. Alleen burgemees ter B. van Haersma Buma van Sneek liet zich vrij positief uit, wat wel lo gisch is omdat zijn gemeente in we zen werd uitgebreid. „Er schuilt een groot gevaar voor de kleine struktu- ren in, wanneer een grote stad die moet besturen. Wymbritseradeel is zo’n gemeente van kleine strukturen, die een heel andere benaderingswijze vragen”, was één van de reakties van In grotere gemeenten is statistisch de kans groter, dat bekwame en deskun dige mensen zich beschikbaar stellen voor het raadlidmaatschap en het wet houderschap. Zij krijgen ook meer mo gelijkheden om zich te specialiseren met betrekking tot het gemeentelijk beleid. .Bovendien kunnen grotere ge meenten meer en beter gesalarieerde ambtenaren aantrekken dan kleinere gemeenten be-Jen hebben ze meer mcge’ü' ’-~ten voor een doelgericht personeelsbeleid.” „Gelukkig is een land”, „Simmermoarn”, „Er was er eens een boer” een enthousiast volgehouden canon, een paar nummertjes van het Stede lijk Muziekkorps, een toespraak van burgemeester B. van Haersma Buma en het door honderden kinderen en ouderen meegezongen Wilhelmus. Dat waren de bestanddelen van het muziek- en zangfeest waarmee op de Marktstraat in Sneek Koninginnedag daverend werd ingezet. Dat alles ge beurde onder leiding van een begeesterend dirigerende Bram Feenstra, die vanaf het bordes maar één keer „wat meer geluid, jongelui” hoefde te vragen om het te krijgen zoals hij het graag wilde. Zoals we onlangs al schreven kwam het eerste rapport van de werkgroep die in 1974 in opdracht van gedepu teerde staten, de gemeentelijke herin deling van Friesland onder de loep nam, niet onverdeeld gunstig uit de molen van de publieke en gemeente lijke opinie. Ook toen waren de reak- In haar overwegingen voor de her indeling stelde de werkgroep dat een nieuwe „verkaveling" ook in het belang van het ambtenarentppa- raat is. Er is een relatie tussen „enerzijds de kwaliteit en kwantiteit van de bestuurdem en van het amb telijk apparaat en anderzijds het in wonertal van de gemeente. heer Van Heemstra opsomde. Een greep uit de conduitestaat: hoofdbestuurslid van de CAF Leeuwarden, kerkvoogdschappen in Warns en Hemelum, voorzitter van i raadslid van 1962-1974 in Gaasterland, waarvan negen jaar wethouder. (Daarvoor was de heer Y. Dijkstra, hij van 1946-1958 raadslid in Heme- lumer Oldeferd). Een volkomen ver diende ondierscheidling, aldus burge meester van Heemstra. dens het winkelen hun beurs zijn kwijtgeraakt. Ook in bars zit gere geld iemand met lange vingers. De politie acht het niet uitgesloten dat er één persoon aan het werk is die er een sport van maakt de beurzen te snippen. Ook in IJlst startte de viering van Koninginnedag met een aubade, die vanaf het bordes van het stadhuis twee waarschuwingsborden om onze kinderen en Zachte in de kofferruimte had die in de omgeving van Irnsum waren ont vreemd. Zijn toespraak bij de inzet van het werd afgienomen door het kollege feest, dat zich later weer naar diver- burgemeester en wethouders (één wet- wijken verplaatste, hield de burge- houder was VIERDE MACHT Ook in kringen van wat wel eens spot tend de vierde macht wordt genoemd, if men tegen de herindeling. Men laat het niet naar buiten blijken, maar een feit is wel dat men er weinig voor voelt om strans op een hulpsekretarie werkzaam te zijn in plaats van op een zelfstandige. burgemeester B. W. Cazemier Wymbritseradeel tegenover deze krant .Sommige - konklusies van de werkgroe- vond hij dwaas, nergens op slaan of nergens op lijken. ALLE BELANG Het gemeentebestuur heeft hier alle belang bij, met name ook in de rela tie tot de hogere bestuursorganen. „Uit demokratisch oogpun* is hét daarom gewenst, dat gemeentebestu ren zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan en zo weinig mogelijk „hulp” van hogere organen hebben. Een hoog gekwalificeerd ambtelijk ap paraat kan daartoe in sterke mate bijdragen". Aldus de werkgroep. „Ik ben eerlijk waar honderd procent roepen”. Die deelde hem mee dat hij verrast,” was de reaktie van oud-wet houder V. Dijkstra in Rijs toen hij zijn dank uitsprak voor de eremedail le in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Dat was ook wel lo- - gisch. want men had hem naar het familie en gemeentepersoneel Balkster raadhuis gelokt met de vraag was ver- de Koningin voelen alle Nederlanders feesten. Deze vereindging, die een aan- zich toch hecht verbonden”. Weinig tal organisaties overkoepelt, moeite kostte het de burgervader om antwoordelijk voor een groot deel van een driewerf „hoera” aan de menigte wat er in het stedeke gebeurde. De kinderen zongen onder begelei ding van de drumband en het korps van Concordia een aantal bekende liederen. Begonnen werd met het Frysk Folksliet, geëindigd met het Wilhelmus en daartussen zat onder meer het stadslied van Ijlst. De fo to geeft een indruk van de drukte voor het stadhuis. Insiders verzeker den dat er zuiverder dan andere jaren werd gezongen. Voor meer nieuws over de viering van de 67e- verjaardag van koningin Juliana zie elders in dit nummer. Overigens verdient het aanbeveling dat winkelende dames hun porte monnee goed opbergen, daar de po litie de laatste tijd herhaaldelijk meldingen krijgt van dames die tij- Gesilaagd aan de Universiteit te Gro ningen als doctorandus psychologie Alb. J. G. Poiesz. se wijken verplaatste, hield de burge- houder was wel en één niet met een meester kort. „Hoe men het feest ook oranje lintje getooid) en door twee wenst te vieren, op de verjaardag van bestuursleden van de vereniging Stads- de Koningin voelen alle Nederlanders feesten. Deze vereniging, die een aan- Kamstra pas wedstri j den verstrek erJ?>, men mee offici- Door alle beschikbare muziek-, tamboer-, pijper- en andere korp- 1 sen was de schooljeugd naar het stadhuis opgetrokken. Na de hap pening op de Marktstraat gingen de diverse muziekkorpsen naar het Sint Antonius Ziekenhuis en de di verse rust- en bejaardentehuizen om daar een serenade te brengen. In de nacht van zaterdag op werden eveneens - - inbraakjes gepleegd, de buit was ech- geslagen. Het gevolg is dat hij nu ter veel kleiner. Zo werd een ruit ver- zware pijp rookt, nield in de Sparwinkel in de Jancko Douwamastraat. Via dat kapotte ruit werd een kleine hoeveelheid rook- en eetwaren naar buiten gebracht. In het hoofdkantoor van Lankhorst Touwfa- brieken werd een ruit ingedrukt. Er wordt niets vermist. Ook uit de hou ten keet op het Nestlé terrein bij De Harste, waar eveneens een ruit werd ingedrukt, wordt niets vermist. „_omaakt tegen de 24-jarige E.G. De aantal oude zilveren theelepeltjes man wilde een pakje shag uit de au- een bedrag van 175,tomaat van de drogisterij aan de Jancko Douwamastraat halen. De auto- _p zondag maat werkte niet, uit woede daarover verscheidene kleine heeft G. de ruit vain de automaat in- i een ties fel. Verschillende sloten eigen enquêtes op te zetten om te bewijzen dat de werkgroep ongelijk had door te stellen dat de nieuwe 1 grenzen aansloten bij wat de bevol- i king zelf wilde. Het kwam bijzonder gunstig uit dat in j datzelfde jaar verkiezingen voor de gemeenteraad werden gehouden. Tege lijk met de stembiljetten kon men een -van te voren toegestuurd formulier- inleveren. Het betekende voor de amb tenaren wel wat meer werk, maar dat hadden zij er graag voor over. Bijna 75 procent van de kiezers van Gaasterland vond een herindeling in in de Zuidwesthoek weinig of niet noodzakelijk; ruim 85 procent zou het heel erg of erg vinden als de gemeen te van de kaart verdween. Als aan herindeling niet te ontkomen was, dan koos men in -krappe- meerderheid voor het praatplan 1970, waarin uitge gaan was van een samenvoeging van Gaasterland met Hemelumer Oldeferd, Wymbritseradeel. Doniawerstal en Slo ten. 81,25 procent verklaarde het plan 1974 minder of helemaal niet goed te vinden. Uit de woning van de heer Westerhof in de Nolensslraat is vorige week in gebroken en voor ƒ10.000 aan oude munten ontvreemd. De dieven kwa men binnen door een ventilator uit een raam te drukken en door het daardoor ontstane gat een deur te openen. Behalve dat er voor een kapi- taal aan munten verdween, werd ook De politie heeft proces-verbaal opge- een dameshorloge meegenomen plus maakt tegen de 24-jarige E.G. D- een en Maar terug naar de protesten van de gemeenten. In mei 1974 liet de ge meente Gaasterland de uitkomsten van het „onderzoek naar de meningen van de Gaasterlandse bevolking over de plannen tot herindeling van de ge meente Gaasterland” in de openbaar heid komen. De response op de en quête was, zo vond men, bijzonder hoog 93,05 procent van de opgekomen kiezers. In werkelijkheid was dit aan tal lager omdat 79,43 procent van de stemgerechtigden en dus van de ont vangers der formulieren naar de stem bus togen. Ook in Sloten werden gelijktijdig met de verkiezingen vragen gesteld over de herindeling. De werkgroep geeft in de vervolgnota enige cijfers daarvan. (Voor Sloten was de onze kerheid nog groot, omdat het tot on derzoekgebied was „gepromoveerd” en dus pas dit jaar over haar lot be slist werd). Een relatieve meerder heid van 48,5 procent koos voor her indeling bij „een zelfstandig blijven de gemeente Gaasterland”. 20 pro cent was voor Haskerla.nd -Doniawer stal (dat is het dus geworden), 21 procent voor Lemsterland. 8,4 pro cent voor de nieuw te vormen ge meente „Sneek” en 2,1 voor aan sluiting bij de (kleine) Zuidwesthoek- gemeente. geacht en zeer gewaarderd lid van onze gemeenschap is en zich zeer Deze was ’s morgens al in Leeuwar- verdienstelijk heeft gemaakt”. Dat. dat den bij de kommissaris van de konin- inderdaad een feit is bleek wel uk de gin mr. H. Rijpstra „op het matje ge- lange rij funkties die de ridder in de orde van Oranje Nassau was geworden. De burgemeester liet van dit feit overigens niets blijken tij dens de plechtigheid met de heer Dijk stra. Pas daarna toen de receptie voor startte zaten de versierselen op de revers. of hij aanwezig wou zijn bij het on- De heer Dijkstra kreeg zijn onderschei- derscheiden van burgemeester H. L. ding voor het feit dat hij een „alge- Sixma baron van Heemstra. meen geacht en zeer gewaarderd lid mand op de hoek van de Westersin- gel en de Stationsstraat iets op ver dachte wijze in de kofferruimte van z’n auto stoppen. Het bleek de 20- jarige H.B. uit Langweer te zjjn die een aankondigingsbord van een cir cus trachtte mee te nemen. Bij na der onderzoek bleek dat hij ook neg (Denk berm) Luppie Kamstra was dit weekend een veelbesproken figuur. Hij namelijk was het die HJSC zaterdagavond in Sneek de winnende goal bezorgde en zijn ploep daarmee behoedde voor degra datie naar de FVB. Tegenstander Ou- dega vond het meespelen van Kam stra - op z’n zachtst gezegd - merk waardig, want de sipeler uit Jutrijp- Hommerts had zijn schorsing van drie wedstrijden er nog niet opzitten. Weliswaar werd Kamstra pas in de verlenging ingezet (de reeks was daarmee maar dat maakt niks'uit, meent bij Oudega: Kamstra had niet mogen doen. Er wordt nu een eel protest bij de KNVB ingediend Meer hierover op de sportpagina’s. 'KW

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1