regionalisatie rijkspolitie Stremming op’t Grootzand Centrale alarmering is in gebruik J. BRAND SM A: nu nog de BEELD OP ZES METER HOOGTE AAN GEEUW in 8 w de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan kW van <:Puzzel ook mee: breng zwerfdieren onder dak I HJSC door de KNVB om inlichtingen gevraagd 1/ 13 I l l '7 Uw advertentie in 't Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentle-tarieven! Grote lezerskring! DONDERDAG 6 ME11976 131 ste JAARGANG No. 36 en de NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUT? NIEUWSBLAD Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huls In IJLST GAASTERLAND, SLOTEN e.o snekerHkoerier W J Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van aw I. s Ml Tschiflende plaatsen het rampterrein begaven. J'. I I dan het opzoeken weermensen. (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). t In dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de Marktstraat" s 2. tra stelt de alarminstallatie in werking. Hij wordt daarbij geassisteerd door (Foto Studio Ger Dijs) reau, verrichte hij de plechtigheid. Daar mee was een eind gekomen aan een lange tijd van voorbereiding, aankopen doen en inwerken. Alle korpsen in de bij het sa menwerkingsorgaan Zuidwest Friesland aangesloten gemeenten, beschikken nu over app; van tijd t SNEEKER NIEUWSBLAD staan, die een aantal levende organen uitbeeldt. De maker is de beeldhouwer André van der Linden uit Wijnaldum. Het kunstwerk is mogelijk door de zogenaamde 1 nrocents-regeling. Het beeld komt te staan aan de Geeuw. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden tussen vijf en zes uur vanmiddag worden uitgevoerd. Naar aanleiding van de protesten, door Oudega geuit, i.v.m. het meespelen van Lup Kamstra in de degradatiewedstrijd van afgelopen zaterdag .in Sneek tussen HJSC en Oudega, heeft de strafkommissie van de KNVB een brief naar het HJSC- bestuur gestuurd, waarin gevraagd wordt om haar de nodige inlichtingen te ver schaffen. Men wil dus eerst reakties vanuit die hoek horen. Pas daarna, nadat HJSC gereageerd heeft, doet men een uitspraak, die zo snel mogelijk in het bondsorgaan, de KNVB’er, geplaatst zal worden. Er zal echter met geen woord gerept worden over een eventueel overspelen van de wedstrijd. Dat zal pas kunnen gebeuren, wanneer Oudega daar binnen vier dagen na plaat sing om verzoekt. De kommissie bepaald derhalve in eerste instantie slechts alleen of Kamstra af of niet gerechtigd was te spe len. Van HJSC-zijde vernamen wij dat men de brief gisteravond nog niet had ontvangen. De opgave voor deze week vindt u elders in deze krant. De prijzen zijn de volgende: Eerste prijs: een waardebon voor watersportartikelen aangeboden door mastenma- kerij S. Kuipers (Nautic-ring), le Oosterkade, Sneek ter waarde van 50,-. Tweede prijs: een waardebon ter waarde van 25,— te besteden bij Bebinella-Metz, Grootzand, Sneek. Derde prijs: een gezond geschenk van Sauna ’t Bolwerk. melding uit Witmarsum ai via het politiebu reau gegaan. Gebrek aan vooroverleg leidde dinsdagmorgen tot een kleine botsing waarbij de bouwdirektie van Amicitia Theater, de gemeente en de winkeliers aan het Grootzand waren betrokken. Uitgerekend op de dinsdagse marktdag versperde in de ochtenduren een enorme heiskraan de doorgang aan de zuidkant van het Grootzand. En dat terwijl het Leeuwenburg al voor het verkeer was afgesloten en de andere zijde van het Grootzand versperd was door de kraampjesmarkt. De winkeliersvereniging Grootzand pikte dat niet omdat kijkers noch klanten hun zaken konden bereiken. Met de auto was dat in ieder geval totaal onmogelijk. Men kon er in komen, dat af en toe bouwmaterialen via een „luchtbrug" van het Grootzand naar het bouwobjekt gehesen moeten worden, maar uit gerekend op dinsdagochtend! Er ging een klacht naar de gemeente, de politie bekeek de boel en kwam tot de slotsom, dat de bezwaren van de winkeliers niet ongegrond waren. Dinsdagmiddag volgde een bespreking tussen vertegenwoordigers van de bouwdirektie. de winkeliersvereniging, de politie en de gemeente. Er werd een oplossing gevonden. Er zal nog een paar keer vanaj het Grootzand „geheveld” moeten worden, maar dat zal gebeuren op tijden waarop de zakenlieden er de minste schade van ondervinden. Daar komt nog bij, dat als de kraan de 'uidkant van het Grootzand verspert, aan de andere kant van het Grootzand -vanaf de kant van 't Hoogend- het inrijverbod tijdelijk zal worden opgeheven. Het voorbeeld van gebrek aan /coördinatie mondde dus uit in een voor iedereen aanvaardbaar kompromis. (Foto Studio Ger Dijs) dingsapparatuur op vei nu weer up-to-date is. De grote schare genodigden volgden het verloop van de alarmering der hulpkorpsen vanaf verschillende punten. Het politiebu reau, waar de melding binnenkwam; de brandweerkazerne waar men na enige tijd de leiding overnam en de BB-bunker waar het Coördinatie- en Informatie-centrum was ingericht. Na afloop van de oefening werd meegedeeld dat een ramp voorkomen was. Het was de eerste keer dat er in de zuidwesthoek van Friesland gebruik werd gemaakt van de centrale alarmeringsdienst. Helemaal juist was die mededeling overi- sens niet, want vorige week was een brand- y mpldino uit Witmarsum al via het politiebu- brigadier W< Bosgraaj. Om 12 minuten over 3 werd vanaf het politiebureau in Sneek alarm gegeven voor het brandweerkorps van Workum. Een tankauto was een pand in deze stad binnengere den. Het zag er naar uit dat er een ramp op handen was. De naast het aangereden pand, een garage, gelegen bistro was namelijk ook getroffen. En in deze bistro werd net een receptie gehouden. Alle ingrediënten voor een klinkende oefening waren dus aanwezig. Want om een oefening ging het, een papieren test, waarbij alle medespelers binnen Sneek bleven. Het leek naar buiten evenwel dat vanuit Bolsward en andere plaatsen zich hulpverleners naar het rampterrein begaven. Na drie puzzels zijn we de vierhonderd gulden voorbij gestreefd. De telling na het sluiten van de inzendtermijn leerde gisteren dat er momenteel een bedrag van f411,42 in de pot zit voor de Nederlandse Vereniging ter Berscherming van Dieren afdeling Sneek en omstreken. Op de helft van de rit niet zo gek, maar mensen, we kunnen en moeten de duizend gulden halen. De dieren die kortere of langere tijd in de opvang moeten verkeren, vaak noodgedwongen, en de mensen die deze schepsels liefderijk verzorgen, zullen u er dankbaar voor zijn. De oplossing van de puzzel van vorige week was: dierenopvang. Uit de stapels goede oplossingen werden de volgende prijswinnaars geloot: Eerste prijs (een fraaie skütsjefoto aangeboden door foto Studio Ger Dijs, Grootzand 81. Sneek): R.J.Quarré, Willem de Zwijgerstraat 47, Sneek Tweede prijs (een kadobon aangeboden door en te besteden bij Bebinella-Metz, Grootzand, Sneek ter waarde van f 25,—): F. C. Olij, Jachthavenstraat 33, Sneek. Derde prijs (een gezond geschenk van Sauna ’t Bolwerk): mevrouw Koopmans, De Vlet 76, Grouw. Zondag (9 mei) zal in de Sneker Sport- thal aan de Almastraat een internatio naal krachtsporttreffen plaats vinden. De k.v. Sneek zal, versterkt met enkele gasttillers waaronder de nationaal zwaargewichtkampioen Fred v. d. Meu- len, de strijd aanbinden met F.T.B. uit Bremen. De Duitsers zullen uitkomen met enkele atleten van West-Europese klasse. De aanvang van deze wedstrijd is vastgesteld op half drie. De beeldhouwster Maria van Everdingen te Loënga vordert al aardig met het maken van het standbeeld van professor Pieter Sjoerds Gerbrandy - al kan men nog niet g zeggen, dat ze bezig is er de laatste hand aan te leggen. De afspraak is, dat het beeld in juli naar de bronsgieter gaat. Die zal zorgen dat het op 1 oktober klaar is. Het oprichtingskomité is al bezig met de organisatie van de officiële onthulling, die mids I oktober op het Schaapmarktplein in Sneek zal plaatsvinden. Intussen hebben Gedeputeerde Staten van Friesland Provinciale Staten een voorstel gedaan om een g bijdrage beschikbaar te stellen voor de oprichting van dit monument ter nagedachte- nis van de premier van het Londense Nederlandse oorlogskabinet. Mét wat de inzameling heeft opgeleverd zijn de kosten van het beeld dan wel gedekt. Men hoopt, dat uit diverse hoeken en gaten nog wat giften komen om ook een stijlvolle n onthullingsplechtigheid te kunnen bekostigen. De regionalisatie van de alarmering en de hulpverlening is nu achter de rug. Binnen Zuidwest Friesland spelen evenwel nog andere zaken. De heer Brandsma sprak de hoop uit dat het bestuur doorgaat met nog een aantal andere plannen waar de hele regio bij betrokken is, hard te maken. Een positief punt van de hele verandering die aan dit systeem vooraf ging, vond hij dat de onvoldoende alarmerings- en verbin- Deze oefening was opgezet om de doelma tigheid van het nieuwe alarmerings- en hulpverleningssysteem in de Zuidwesthoek te bewijzen. Zoals bekend kan men sinds 1 mei alleen hulp inroepen via het centrale alarmnummer 05150-333, de politiepost in Sneek. Ter gelegenheid van de officiële ingebruikneming was de Kommissaris van de Koningin, mr. H. Rijpstra naar Sneek gekomen. Hij was de man die het alarm voor het Workumer korps mocht geven. KONKRETE BIJDRAGE Door het indrukken van de betreffende kodeknop op het paneel in het politiebu- eind gekomen aan een lange inwerken. Alle korpsen in de bij het beschikken >aratuur waarmee zij in een mum kunnen worden opgeroepen en gedirigeerd naar de plaats van de brand of ramp. Mr. Rijpstra noemde dat wat nu tot stand gekomen is „waarlijk belangrijke stappen in de goede richting” en een „konkrete bijdrage aan de beveliging van have en goed, waarvoor sinds eeuwen ook de lokale overheid verantwoordelijkheid draagt,” In zijn toespraak maakte de kommissaris van de koningin een klein zijsprongetje naar de gemeentelijke herindeling. Naar zijn me ning zal de lokale overheid de primaire bestuurlijke verantwoordelijkheid moeten blijven dragen. „Het lokale niveau zal”, aldus de heer Rijpstra, „niet gauw te weinig aksent moeten krijgen”. Ook na een eventuele herindeling zal zich dat binnen de regio’s heel goed kunnen voltrekken. De voorzitter van de werkgroep die alles voorbereid heeft, burgemeester J. M. A. Mulder van Bolsward, verklaarde dat alles nu overgedragen kan worden en de werk groep zijn taaie heeft beëindigd. Alleen de bevelvoering ter plaatse baarde hem nog enige zorgen. Met name door het tekort aan rijkspolitiemensen vooral in het toeristische seizoen, wanneer zij aan de sterkte van het I korps zijn onttrokken en gedetacheerd in de vakantiegebieden. RIJKSPOLITIE Bovenaan zijn verlanglijstje stond dan ook een verzoek aan de hoogste bestuursautori- teit om te bekijken hoeveel invloed hij kan uitoefenen op een eventuele regionalisatie van de rijkspolitie. In de tweede plaats hoopte hij dat de bevolking over de psychologische drempel van het bellen van het alarmnummer kan heen stappen. Het gaat echt sneller, aldus de heer Brandsma, dan het opzoeken van plaatselijke brand- llö

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1