DE FNP/PW DOET WEER MEE AAN KOMMISSIES PPD in antwoordnota inspraakreakties: Of 14 III III Dorpjes niet opvijzelen tot inwonertal van 7 Stopt Sudergoa als »begeleider« van inspraak?? II de gemeenten SHEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van n Burgemeester Wymbritseradeel het initiatief tot een gesprek GESTOLEN ALLEGRO IN ZURICH TERUGGEVONDEN ULST 4. SITEKEK^KOERIER 1 II Vermoeide Amerikaan tegen een lichtmast M0UE MSB COOUffr, SSBBI CBOWWK. MW80CB nSWOUD nemen in een gemeentelijke kommissie of kollege. KI De leden van de fraktie van de FNP/Progressief Wymbrit seradeel in de gemeenteraad van Wymbritseradeel zijn te ruggekomen op hun besluit - naar aanleiding van de wet- houdersbenoemingen - om niet in aanmerking te willen ko men voor een benoeming als vertegenwoordiger van de ge meente in bepaalde besturen of stichtingen, of zitting te Dübbelsinnichheden en öfskouwen forantwurdlikens /Ia F IHI I al- (vervolg zie pagina drie) Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten huis aan huls - In de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie In 't Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarievenl Grote lezerskring! Dit blad verschijnt bovendien donderdag* hais-aaa-buis In GAASTERLAND, SLOTEN ax> streven dienen de kernen echter niet ondergeschikt te worden gemaakt. Sudergoa werd vorig jaar ingescha keld door het Provinciaal Opbouw Or gaan Friesland dat van het provinci aal bestuur opdracht had gekregen om de inspraak in Friesland te regelen. Sudergoa behandelde de regio waar voor men normaliter de welzijnszaken al „behartigt”. PPD vaak verlegt van gemeenten en zijnsstichtingen. MAANDAG 10 MEI 1976 131»te JAARGANG No. 37 meende de hele nemen, afgeno- t Het had er veel van weg, dat de weergoden met hun eerste werkelijk zomerse weekend gewacht hebben tot het Burgemeester Rasterhoffbad werd geopendDe eerste klap was meteen een daalder waard, want warmte en zon vormden een uitdaging om een duik in het openluchtbad te nemen of te zonnen op het gazon. Vooral dat laatste werd dit week einde een geliefkoosde „sport”. Temeer omdat de temperatuur van het water door velen nog als frisjes werd bestempeld. In het Rasterhoffbad dus direkt een drukte van belang. Er kwamen ook meldingen binnen van groepjes mensen die verpozing zochten aan het parkstrand aan de Potten. Het water bleek daar nog kouder dan in het zwembad in Sneek. Dat was immers een beetje voorverwarmd en aan het natuurlijke strand kon het water de sterk opgelopen temperatuur van de lucht niet bij benen. Men moet ook niet vergeten, dat het een week geleden nog ’ijzig’ koud was... (Foto Studio Ger Dijs). steld, het definitieve De verwachting is dat er niet veel verschillen zullen gaan optreden tus sen de voorlopige tekst en de versie die naar de staten gaat. In alle vroegte glas vegen. Dat beeld kon men vrijdagmorgen aan treffen op de Oosterdijk. Rond kwart voor vijf hoorde de boven de winkel van de firma Repko wo nende mevrouw Schmid hoe twee mannen probeerden met een moker de etalageruiten in te slaan. De grote etalageruit van plexiglas bleek tegen de slagen bestand, maar de kleine sneuvelde, De man nen deden een greep en verdwenen vervolgens met een Alfa Romeo die met draaiende motor voor het pand stond en waarvan de be stuurder zich voor vertrek gereed hield. De gealarmeerde Sneker po litie waarschuwde zo snel mogelijk de rijkspolitie en gemeentelijke po. litie-instanties in Noord Holland. Dit omdat de auto vrij zeker in de richting Afsluitdijk was ver dwenen. Dit vermoeden bleek juist te zijn. In de vroege ochtend werd de auto door de wegenwacht on beheerd aangetroffen nabij Den Oever. De linker achterband bleek aan flarden gereden te zijn. Uiter aard was van de inzittenden geen spoor te bekennen. Het bleek om een gestolen wagen te gaan, af komstig uit Groningen. De buit is relatief vrij klein, ongeveer voor 2500,— aan ringen en oorbellen. Wanneer de daders niet gestoord waren, hadden ze vermoedelijk veel meer mee kunnen grissen, Van begin af aan heeft men gesteld dat de medewerking afhankelijk wordt gesteld van de mate waarin rekening wordt gehouden met de reakties uit de bevolking. Nu men de antwoordno ta heeft ontvangen, is men sterk gaan twijfelen aan het nut ervan. Douwe de Jong zal het komende voetbalseizoen de selektie van de derde klasser Black Boys uit Sneek onder zijn hoede nemen. De Jong trainde de afgelopen drie jaar stad genoot. WZS, waar Ab Bijlsma (dit seizoen zowel HJSC als Black Boys trainend) naar toe zal gaan. De Jong is in het bezit van het D-diplo- ma en is ver gevorderd studerend voor het C-diploma. De verdeling van de woningtoename zal naar evenredigheid moeten geschie den. Dat houdt in dat de stedelijke cen tra 154 woningen per kern per jaar krijgen, de centrumdorpen 25, de zelfstandige dorpen 10 en de afhanke lijke dorpen 2 a 3. De ontwikkeling van de kleinere kernen op woningge- bied zouden en opvang van de na tuurlijke groei moeten omvatten, met daarnaast vervanging van afgebroken woningen. Dit houdt dan tevens in een kompensatie van de daling van de ge middelde woningbezetting. Zaterdagmiddag reed die 33-jarige Amerikaan I.N., die lijdelijk in Am sterdam verblijft, met zijn Opel Re- kord tegen een lichtmast. Dat ge beurde op de kruising van rijksweg 43 Hemdijk-Worp Tjaardastraat. De be stuurder die slaperig werd keek uit naar een parkeerstrook. Hij lette even niet op met genoemd gevolg. Het kost te hem een bloedende verwonding in het gelaat, De arts C. M. Eykman hechtte de wond. De beide andere in zittenden liepen geen letsel op. Wat is de procedure rond deze be antwoording. Deze maand nog zal de nota besproken worden in de Provin ciale Planologische Commissie, die tot taak heeft gedeputeerde staten bij stand te verlenen bij de voorberei ding, inrichting en nadere uitwerking van streekplannen. De volgende stap is de behandeling in de gedeputeerde staten. Dat zal gebeuren in juni en in die zelfde maand zullen de leden van de statenkommissie Ruimtelijke Or dening zich over het stuk buigen. Als dat gebeurd is, zullen de resultaten voor zover mogelijk verwerkt worden in de struktiuurschets 1977 die in okto ber in de staten zal worden behan deld. drukkelijk gesteld worden. Men heeft de nota namelijk zo opgesteld dat het lijkt of het kollege van gedeputeerde staten verantwoordeijk is voor de inhoud. Uiteraard is er wel overleg met het hoogste bestuurskollege van de provincie geweest, maar in deze fase van de beantwoording staat het woordje „wij” nog voor de PPD. „oppositie” ingetrokken maar op ini tiatief van burgemeester B. W. Caze- mier had er een gesprek over deze materie plaats tussen de 5-mans-frak- tie van de FNP-PW en het kollege van burgemeester en wethouders. Dat overleg leidde tot een voor allen aan vaardbare oplossing. De FNP-PW-fraitie schreef op T sep tember 1974 naar aanleiding van de verkiezing van twee CDA-wethouders een brief aan b. en w. waarin men meedeelde „geen vrijmoedigheid te hebben als vertegenwoordigers voor de gemeente zitting te nemen In een ge meentelijke kommissie of kollege". Die brief werd niet officiel door de Zaterdagnacht rond twee uur moest een surveillancewagen van de Sneker politie een auto achtervolgen. Op de Lemmerweg werd de 27-jarige Leeu warder W.I. aangehouden die naar zijn offer aan Bacchus rijbaan in beslag te mogen Dat werd hem niet in dank men. Tegen het inbeslagnemen van de cel had de politie evenwel geen be zwaar. dat men zaken waar zal maken. „Men kiin yn ’e lytse kernen ien hüs yn ’t jier mear krije, sa stiet it er ünge- fear yn; dêrfan soe ik sizze dat is moai, mar lit men dan ek sizze dat men dêrfoar stiet om it wier to meit- sjen. Yn ’66 hat men ek al sein dat de doarpen yn prinsipe ien persint groei tastten wurdt, mar yn praktysk alle getallen hait diait in keldering bi- tsjutte”. Zoals gezegd zal in juni, nadat gede puteerde staten de uiteindelijke tekst van de antwoordnota hebben vastge- besluit vallen. er niet het grootste voor levens vatbaarheid voor langere termijn wor den geschapen. Daarbij wordt als voorwaarde gesteld dat de funktie van de kleine kern precies wordt om schreven en het aantal inwoners waar mee kan worden volstaan. Aan dit f SNEEKER NIEUWSBLAD De voorzitter van hat kollege wendde zich tot de „dwarsliggende” fraktie omdat de situatie hem niet bevre digde. Hij vond dat de houding van FNP-PW het dienen van de belangen van de gemeente niet ten goede komt nog afgezien of een raadslid -formeel gezien - wel de bevoegdheid heeft zich aan veel voorbereidend werk te ont trekken. Tegelijk met de nota Werken, de tweede nota in de serie van drie voor het op handen zijnde Streekplan voor Friesland, is de antwoordnota op de inspraak bij de nota Wonen verschenen. Een stuk van zestig bladzij den, geschreven door de Provinciale Planologinche Dienst. Dat moet na- In een eerste reaktie verklaarde de provinciale koordinator J. Oosterveld dat hij het terugtrekken van Sudergoa zou betreuren. Met name omdat de ronde voor de nota Werken al op gang gekomen is. (Sudergoa werkt overi gens al niet mee aan de informatie avonden die deze maand worden ge houden). Het zou een in de steek laten van de groepen in de Zuidwesthoek zijn. En deze groep heeft zich inmid dels snel en massaal opgeheven. Mocht Sudergoa kappen met de zaak, dan komt de hele begeleiding terecht op de schouders van „Leeuwarden”. Men is tegen het op vijzelen van het inwonertal tot 700 dan wel 1400. iets wat volgens sommige inspre kers dient te geschieden in de perio- de tot 1992. Een nuttige zaak acht i men het houden van leefbaarheids-1 onderzoeken- Dit zal evenwel niet door de provincie worden opgelegd, omdat naar de mening van de be- antwoorders, op dit niveau alleen onderwerpen van algemene aard worden besproken. Men heeft bezwa ren tegen de „ronduit negatieve be nadering van het verschijnsel stad” die uit vele reakties naar voren kwam. De welzijnsstichting „Sudergoa” gaat zich beraden over het al of niet verder meebegeleiden van de inspraakprocedure voor het streekplan Friesland. De definitieve beslissing zal vallen in juni wanneer g.s. de antwoordota die vorige week in de publiciteit is gebracht voor haar re kening heeft genomen. De inhoud van de nota, zie daarvoor elders op deze pagia, is nu nog voor veratwoordelijkheid van de Provinciale Plan- nologische Dienst. „Je kinne natuerlik net offisieel reagrearre op in onof ficieel stik”, aldus inpsraakkoördinator mr. K. Btfleveld van Sudergoa. De bestuurder en de beide inzittenden werden prompt aangehouden en over- gebraert naar de politie in Smeek die zich over hen ontfermde. Het bleek dat de meisjes I. H. en W. H., beide zonder beroep (respektievelijk 21 en 16 jaar oud), de autosleutels uit het tasje, dat in de garderobe van het zwembad was gestald, hadden ge haald. Hun doel was geld, maar in de portefeuille zaten alleen de sleutels en enkele papieren. In samenwerking met de 22-jarige los werkman W.G„ ook uit de Waterpoort- stad namen zij daarna de auto mee. Het was de bedoeling de wagen in Amsterdam te verkopen. Naar de hoofdstad wiaren ze zaterdag dan ook op weg. Het feit dat de wagen niet zonder benzine kan rijden, werd hen noodlottig. In de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks één uur werden de 19-ja- rige P.S. en de 17-jarige K-B. door de politie betrapt toen zij in een even te voren gestolen wagen een ritje maakten. De eigenaar van de wagen had deze vergeten af te slui ten. De knapen zijn na verhoor op vrije voeten gesteld, Bij het overleg werd van de kant van (TE) VEEL WERK VOOR KOLLEGE FNP-PW opgemerkt dat ook de „op positie” van mening is deel uit te In het gesprek met de vijf leden maken van de raad om de belangen van de fraktie attendeerde burge- van de gemeente te dienen. Op grond meester Cazemier er dan ook op hiervan werd tenslotte toegezegd dat dat hij het onjuist vond dat er mo- men geen bezwaar (meer) heeft tegen menteel veel werk wordt verricht aanwijzing als vertegenwoordiger van door het kollege werk waarvan een de gemeente of zitting te nemen in deel ook zou kunnen worden opge- kommissies en kollege. Met de veran- dragen aan raadsleden. Hij meende derde houding van de fraktie van de dit met meer vrijmoedigheid te kun- FNP en PW zal in de raadsvergade- nen doen omdat sinds kort de finan- ring van morgenavond rekening wor- ciële positie van de raadsleden isden gehouden bij het aanwijzen van verbeterd. een vertegenwoordiging. Heel konkrete dingen treft men, dus Bijleveld, ook niet aan. Daarnaast heeft hij het bezwaar dat eigenlijk nergens in de nota gesteld wordt Zaterdagmiddag is de Austin Allegro van mejuffrouw J. A. de Jong uit Jou- re, die werd gestolen bij het zwembad in het burgemeester de Hoop-na’•k, te ruggevonden. De diefstal werd donder dagmiddag gepleegd. De sleuteltjes waren uit de tas van de zwemster ge stolen. De eigenaar van een benzine station te Zurich (Wonseradeel) her kende het kenteken en waarschuwde de rijkspolitie in zijn gemeente. „As jo de ynhald sjogge dan fine jo der safolle d/bbelsinnichheden yn, Der binne wol dingen dêr’t je heap foar de doarpen üt putte kinne, mar it haedstik oer de lytse kernen is dochs mear in opsomming fan de ünrnooglikheden”. De toon van de antwoordnota vindt men schoolmees terachtig. Een ander punt is dat de de verantwoordelijkheid de provincie naar de soms naar de wel- KLEINE KERNEN Ongetwijfeld zullen de insprekers het eerst grijpen naar het hoofdstuk wat over de kleine kernen gaat. Tijdens de inspraakprocedure is wel gebleken dat dit hét grote hangijzer was. Dui delijk stelt de PPD dat men met de kleine kernen de niet-verzorgingsker- nen bedoelt. Het is van belang dat voorwaarden ssX.Sf'; 4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1