iïaastnieer Verschillen tussen de aan- en afvoer Gemeentelij ke herindeling Volgens handelaren klopt organisatie Veemarkt niet GAL LOOPT OVER IN WYMBRITSERADEEL Nieuw gemaal Gauwsterzijl kreeg naam J. S. Gerbrandy lil fes ^rnnetij in CDA „tige bliid” met verzoening fe' iiilli ■w" van Ml Balk heeft voldoende sekundaire voorzieningen en is geen uithoek I b ^Puzzef oofe mee: breng zwerfdieren onder dak l o Officieel Orgaan en 1 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST 1 Ds. A. Quak Sneek vrijdag in Burum ter aarde besteld lili lli'ï CDA-statenlid haalt na gesprek bakzeil I liSIf M ds Htt NtamMad h gacombiManh ~H1«« NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NKUWSBtAD d. SNEKERt^KOERIER Een bloemlezing „kruidige uitspraken die er niet om liegen” rolde dinsdagavond uit de monden van fanatieke Wymbritsera- deelse raadsleden, volksvertegenwoordigers die het anders in de raadzaal graag in het nette houden. De gal liep ditmaal over. De verbolgenheid over de plannen om de gemeente „van de kaart te vegen” was dan ook welhaast furieus. Iedereen spoorde iedereen aan om alsnog alle zeilen bij te zetten, tot de laatste snik te strijden, om te verhinderen, dat „het vonnis wordt voltrokken aan de blijkbaar door gedeputeerde staten reeds terdoodveroor- deelde”. (vervolg op pagina 27) i li en Wat hebben we nou waarde puzzelaars? Een beetje moe van het oplossen? Of oefende het mooie weer zo’n grote aantrekkingskracht uit dat het puzzelen er wat bij gebleven is? Maar daar helpen we de dieren niet mee. De vakanties komen weer aan en dan breekt de stroom dieren die opgevangen dient te worden ook weer los. En om dat goed te kunnen realiseren is uw geldelijke steun nodig. Elders in dit nummer staat de vijfde puzzel voor de Nederlandse Vereniging ter Bescherming van Dieren. Meedoen! De dieren hebben uw steun nodig. En denk erom, laat het niet weer voorkomen dat de netto opbrengst van één week maar 56,96 is. Momenteel zit er 468,38 in de pot. De Zonnetij lag gisteren aan haar trossen te rukken. De ka- tamaran van de Stichting Zei len met Gehandicapten moest voor de wal blijven, omdat de wind de golven in de omge ving van Gaastmeer teveel ge selde. Het schuim van de kop pen die tegen de dijk van Liuwedaem braken, maakte de ruiten van de huisjes nat. In drie van de speciaal aan ge- handikapten aangepaste wo ningen vermaakten de gasten uit Haarlem en omgeving zich. Meer over de Zonnetij, de stichting die het schip eks- ploiteert en de mogelijkheden om mee te varen elders in dit nummer. DONDERDAG 13 MEI I976 131 ste JAARGANG No. 38 I. BERGSMA (FNP/PW) Alternatief plan? Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o Maandag is in het Sint Antonius Zieken huis in Sneek de gereformeerde predikant A. Quak overleden. De heer Quak ging op 1 september 1970 in Burum met emeritaat en vestigde zich toen in Sneek. Vele malen heeft hij tijdens zijn emeritaatschap ge preekt in Wijckel, terwijl hij verder in dit Gaasteriandse dorp catechisatielessen heeft gegeven. De predikantsplaats in Wijc kel is vakant. Vinnig als wel vaker was de heer I. Bergsma er als eerste als de kippen bij om fel van leer te trekken. Na de woordvoerder van de FNP/PW-fraktie kregen nog drie man van het CDA het woord. Maar eigenlijk was na de eerste tirade al gezegd wat de raad van Wymbritseradeel in grote lijnen op de lever lag. De anderen deden het later nog eens dunnetjes over en zeiden in andere woorden hetzelfde. Zaterdag wordt in Balk het sportkompleks aan de Herman Gorterstraat geopend. Te gelijkertijd zal de naam van de sporthal, de nieuwste aanwinst, worden bekend ge maakt. Balk is bijzonder blij met de sport velden, de tennisbanen en de sporthal. De akkommodatie is overigens niet alleen van belang voor Balk zelf, maar voor de hele gemeente. Meer over het kompleks en over wat er in dé openingsweek gaat gebeuren op de sportpagina. De organisatie op de Sneker veemarkt klopt niet. Deze boute uitspraak deed de heer H. de Boer, bestuurslid van de bond van Veehandelaren tijdens de hoorzitting die de raadsfraktie van het CDA in Sneek belegd had. Aanleiding tot de bijeenkomst was de vraag of de akkommodatie in Sneek verbeterd dient te worden. (Meer daarover elders in dit nummer). De heer De Boer staafde zijn bewering met cijfers. Het nieuwe gemaal bij de Gauwsterzijl is genoemd naar wijlen de heer J. S. Gerbrandy, een van de oud-voorzitters van het waterschap De Sneeker Oudvaart. De heer Gerbrandy heeft enorm veel betekend voor het waterschap, vandaar dat men hem op deze manier wilde eren. Een kleinzoon en naamgenoot van deze Jouke Sjoerds Gerbrandy onthulde gistermorgen de naam aan de buitenkant van het gebouw. Wie wonnen de prijzen van nummer vier? De eerste: een waardebon voor water- sportartikelen aangeboden door masten- makerij S. Kuipers (dealer Nauticring) ter waarde van 50,-: G. Veenstra-Couperus, Doniastraat 7, Woudsend. Tweede prijs: bon van Bebinella-Metz, ter waarde van 25,-: R. Koerten-Haagsma, Monnikstraat 16, Sneek. Derde prijs: een saunabon aangeboden door sauna ’t Bolwerk: mejuffrouw C. Andringa. Zij gaven de juiste oplossing: kater. liket wol dat er kweade geasten yn dy kommisje sitte, dy’t kostje what kostje moat Wymbritseradoelfan ’e kaert hawwe wolle”. Men kan de zaak omzeilen, erkende een woordvoerder van de gemeentelijke voor lichtingsdienst. Momenteel wordt het systeem gevolgd van optellen van de aan tallen die op de wagens staan genoteerd. Zo nu en dan houdt men steekproeven om de juistheid van de opgaven te kontroleren. Daarvoor hadden de aanwezigen er getui ge van kunnen zijn hoe de huidige voorzit ter van het waterschap, de heer R. Heerin ga uit Schamegoutum, het gemaal in wer king stelde door een druk op de knop. r ming van de ruilverkavelingswerken van het waterschap een feit, en werden een drietal pompen in werking gesteld. Twee daarvan kunnen 95 kubieke meter water per minuut in de boezem pompen, de derde 110 kubieke meter. „tige bliid” is met de totstandgekomen „verzoening". Waar voorgesteld werd ie mand van FNP/PW te benoemen in een kommissie of werkgroep verwierf die veer tien van de vijftien stemmen. Er van uit gaande dat de man-op-de-nominatie zelf op een ander stemde, of blanko, werd de kandidatuur van de „verloren zoon” dus door élle CDA-ers ondersteund. Duidelij ker kon het onmogelijk. Op 7 mei 1906 werd Abraham Quak in Ter Aar (Drente) geboren. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1930 deed hij kandidaatseksamen; in 1931 werd hij bevestigd als predikant van de gereformeerde kerk van Genemuiden. In 1946 kwam hij in Burum te staan. Hier ging hij dus ook met emeritaat. De heer F. Attema uit Oudega zei het namens de CDA-fraktie in de raad van Wymbritseradeel: „Wy binne tige bliid mei it bislüt fan FNP-Progressyf Wymbritse- radiel om wer mei to dwaen oan it kommisjewurk. D’r leit in protte wurk to wachtsjen, mar wy kinne nou wer as hiele rie meiïnoar oparbeidzje”. Het „oppositionele vijftal” in de gemeente raad van Wymbritseradeel knikte dinsdag avond instemmend en achtte kommentaar kennelijk overbodig. Bij het aanwijzen van vertegenwoordigingen door en uit dc raad in diverse kommissies, kolleges en organen van (nu ook weer) FNP/PW’ers zagen de heren I. Bergsma uit Hommerts en R. Heeringa uit Schamegoutm echter wel graag, dat er schriftelijk werd gestemd. „Om eens te kijken in hoeverre we op steun van de CDA’ers kunnen rekenen aldus Bergsma. De heren van FNP/PW kregen bij die geheime stemming het ondubbelzinnige bewijs, dat het hele CDA-tiental inderdaad Volgens een definitie van burgemeester B. W. Cazemier zijn de vijftien raadsleden nu weer zo evenredig mogelijk verdeeld over de kommissies van advies en bijstand en de andere werkverbanden. U7/ zijn er van overtuigd dat dit bedrag volgende week aanmerkelijk hoger zal zijn. Wat is namelijk de eerste prijs? Een dames- of herenhorloge aangeboden door Juwelier-Horlogier firma A. Schurer, Oosterdijk, Sneek. Tweede prijs: een waardebon te besteden bij Bebinella-Metz, Grootzand. Derde prijs: een gezond geschenk van Sauna i Bolwerk. Ook vond de heer Bergsma het maar „vreemd” dat bij besprekingen en een enquête in Abbega, Blauwhuis en Westhim (de „randgebieden”) slechts werd gevraagd waar de inwoners van die dorpen bij wilden: bij Bolsward of bij Sneek. Waarom niet ook gevraagd of men het wilde laten blijven zoals het is. Mevrouw M. Andela-Bauer heeft bakzeil gehaald. Het statenlid voor het CDA had tijdens de statenvergadering eind april op gemerkt dat in Balk minder sekundaire voorzieningen zijn dan bijvoorbeeld in Kou- dum, waardoor de hoofdplaats van Gaaster- land afviel als mogelijke vestigingsplaats voor een gezinsvervangend tehuis voor geestelijk gehandikapten. Deze uitspraak nam het dagelijks bestuur van de gemeente haar niet in dank af. Maandag werd er een gesprek gevoerd tussen statenlid kollege. In de toekomst kan dat systeem verbeterd worden, wanneer men tenminste de beschik king krijgt over loshokken. Maar dat hangt af van de herindeling van de veemarkt. De cijfers waren op het moment dat wij om een reaktie van het gemeentebestuur vroegen nog niet bij hen bekend. Wanneer b. en w. de beschikking er over hebben, zal er een onderzoek worden ingesteld. Na een nadere uitleg over de primaire en sekundaire voorzieningen in Balk moest zij toegeven dat zij toch te weinig inzicht had in de mogelijkheden die Balk biedt. Ónder andere werd door het gemeentebe stuur ingegaan op de busverbindingen met Sneek. De afstanden van de plaats waar het gemeentebestuur het huis gedacht had en de punten die voor de gehandikapten van belang zijn, betrekkelijk klein zijn, de voorzieningen in de sporthal en de kweke rij van het werkvoorzieningsschap Wag- henbrugge, werden als pluspunten voor Balk aangevoerd. „Al toen in 1970 het eerste rapport over de gemeentelijke herindeling uitkwam en in de dorpen werd besproken, was iedereen van mening, dat Wymbritseradeel blijven moest”, aldus Ids Bergsma. Duidelijk kwam toen reeds naar voren „dat de plattelans-mentaliteit oars is - ik siz net bètter - as de stêds-mentaliteit. Yn it rap port is lykwols hielendal gjin rekken hol den mei dizze ütspraek, hoewol 99 fan de doe oanwêzigen Wymbritseradiel Wymbritseradiei bliuwe litte woene. Us provinsiael bistjür praet oer ynspraek, mar as it yn har kream to pas komt, lüke se har gjin bliksem oan van alle arguminten dy’t nei foaren brocht wurde. Wy hawwe dat ek sjoen by de nota-Wenjen. Hjir komt ynspraek düdlik nei foaren as swiethalderke”. De heer Heeringa vertelde dat men met de oprichting van het waterschap indertijd, is overgegaan van bemaling door 120 molens op bemaling door een drietal gemalen. Dat zijn dan die bij De Domp m Sneek die inmiddels is vervangen, het gemaal bij Imsum dat nieuw is gebouwd en dan het gemaal bij de Gauwsterzijl dat ook volle dig is herbouwd. In 1955 vroeg het water schap toestemming voor ruilverkaveling aan m verband met de toeneming van het wegvervoer. f SNEEKER NIEUWSBLAD Op 4 mei waren er volgens de officiële lezing in Sneek aangevoerd 780 kalveren. Afgevoerd werden evenwel 1360. Een ver schil van 580. Wat de schapen betreft, de aanvoer van deze dieren bedroeg 1456, terwijl er afgevoerd werden 1750. Een verschil van 294. En dat scheelt de gemeen te bijna tweeduizend gulden op één dag. De heer De Boer stelde dat deze cijfers te kontroleren zijn. De namen van de betrokken veehandelaren, overhan digde hij met het overzicht aan de fraktie. Een verbetering van deze kon- trole zou een aanmerkelijk hogere op brengst kunnen betekenen, waardoor een verbetering van de markt mogelijk gemakkelijker kan worden gerealiseerd. uit Tzum was het gesprokene verkeerd overgekomen. Zij gaf toe dat zij zich had laten verleiden tot net noemen van namen van vestigingsplaatsen. Dit is achteraf niet zo taktisch geweest, gaf zij toe. Maar zo voegde zij daaraan toe, het voorstel van gedeputeerde staten lokte dat ook uit. Ook adviezen van kommissies hadden achteraf te weinig informatie gegeven. Wat helemaal zwaar viel bij b. en w. was, dat mevrouw Andeia meende te moeten opmerken dat „Balk ook wat een uithoek van Zuidwest-Friesland is.” Het gesprek was bijzonder open. Volgens het statenlid IN FLAGRANTE STRIJD Wat men nu wil is ook in flagrante strijd met het uitgangspunt, dat gemeenten met minstens 10.000 inwoners wenselijk zijn. „Om welke reden moet dan Wymbritsera deel opgedoekt worden. Bestuurlijk draait het goed en op 1 april 1976 hadden wij reeds 11.253 inwoners. Waarom moeten wij door Sneek „opslokt wurde” en laat men Wonseradeel en Bolsward ongemoeid, aldus de heer Bergsma, die twee mogelijk heden oppperde om „dizze ramp foar it plattelén te benaderen. We kunnen zeg gen: „Laat het maar over ons komen”, of we vechten met alle kracht om het onheil te voorkomen. „Wy binnen dat léste for- plicht oan üs ynwenners. Hwant as dizze weryndieiing trochgiet, is dat de dea fan it bloeijende kulturele libben yn üs doarpen”. Een van de oprichters van het waterschap, de inmiddels 90-jarige heer J. Hoogterp was, naast vele anderen, bij het gebeuren aanwezig. Hij onthulde een tegeltableau in •een van de muren van het gebouw. Het Daarbij was dan de officiële ingebruiknê- tableau dat als onderschrift „Waterschap -_.ni-1:-pe sneeze,. Oudvaart” draagt, stelt voor een wapenschild waarop de belangrijkste onderdelen van de wapens van participe rende gemeenten zijn verwerkt: Rauwer- derhem, Idaarderadeel, Wymbritseradeel en Sneek. De heer Hoogterp nadat hij het tegeltableau^ had onthuld. Links volmacht H. Schaap uit\ Deersum, op de achtergrond het tableau. (Foto Studio Ger Dijsj - X J -;‘

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1