Over de Veemarkt en enquête in Tinga PAS IN 1978VOORDELIG Zuidwesthoekgemeenten samen tegen herindeling I Jlst wil een eigen technische dienst snekerHkoerier Vragen deden vragen rij zen in de Sneker gemeenteraad R.K. KERK BAKHUIZEN IS WEER ONDER DE PANNEN en van voor 8 Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL IJLST Ambtelijke werkgroep bereidt „akties" HEMELVAARTSDAG i uzzel ook mee: breng zwerfdieren onder dak! |||g| VS, l kW* F de «8» f 1. Hoe zit dat nu met die telfouten van het vee dat dinsdags op Sneker veemarkt wordt aangevoerd? 2. Hoe zit dat nu met die enquêtes van de Vereniging van christelijk onderwijs in de wijk Tinga? Dat waren in vereenvoudigde vorm de twee vragen, die aan het kollege van b. en w. werden gericht aan het slot van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Sneek. Nkrnnkhd i> Mn geeonbinHnln «rijm ra NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUfflOUK NIEUWSBLAD f OssW SNEEKER NIEUWSBLAD x (vervolg op pagina 21) /i i Enkele gemeentebesturen uit de Zuidwesthoek, waaronder Gaasterland en Sloten beraden zich gezamenlijk over stappen om de voorstellen voor de gemeentelijke herindeling in hun eigen voordeel om te buigen. Er is een ambtelijke werkgroep geformeerd die zich momenteel bezig houdt met het kritisch onderzoeken van de provinciale plannen van 1970,1974 en 1976. Van deze kommissie maakt onder meer de sekretaris van de gemeente Gaasterland, de heer K. A. de Groot, deel uit. Binnenkort, volgens een woordvoerder van Gaasterland staat die tijdsaanduiding voor nog een week, zullen de kollege’s van burgemeester en wethouders uit de Zuidwesthoek voor een gezamenlijke bespreking worden uitgenodigd. Het woorden-steekspel rondom vraag 2 wordt verslagen op een andere pagina. Uw advertentie In *t Sneeker Nieuwsblad Is trefzekerl Lage advertentie-tarievenl Grote lezerskring! Het Amerikaanse team besloot toen maar in Duitsland te gaan spelen en de Gaaster- landse organisatoren te negeren DONDERDAG 20 ME11976 131ste JAARGANG No. 40 Volgens de begroting 1976 van de huidige voor geraamd op .ij:j optimaal laten werken dan dienen er mini- A. GERRITS (CDA) - ontvangstschade - Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan - huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o In verband met Hemelvaartsdag ver schijnt het Sneeker Nieuwsblad niet op 27 mei maar op een dag eerder, op woensdag 26 mei. Dat betekent dat advertentiemateriaal en redaktionele bijdragen een dag eerder in ons bezit dienen te zijn. De mogelijkheid tot inleveren van een en ander sluit dins dag 25 mei 12.00 uur. ontworpen door CDA- Staande de vergadering kon wethouder De op tafel leggen of er inderdaad aanvoeren soms niet volledig werden aangegeven. J. JONKERS (PVDA) - kinderachtig - De voor zaterdag 12 juni in de Balkster Sporthal „De Trime” geplande heren volleybal interland tussen Amerika en Ne derland gaat niet door. De Amerikanen hadden voor die dag twee uitnodigingen - naast Balk ook één uit Duitsland - aange nomen in de verwachting dat vast wel een van beide niet positief gehonoreerd zou worden. Dat bleek echter wel het geval. In oktober 1974 heeft het kollege per brief geprotesteerd tegen deze afwikkeling. De werkgroep was nog bezig met het plan tot herindeling omdat men bepaalde gebieden nog aan een nader onderzoek wilde onder- i_l± UNANIEM TEGEN Al na het uitkomen van het eerste rapport hebben de raadsleden op de plannen ge reageerd. Letterlijk kregen gedeputeerde staten de volgende opmerkingen onder ogen. „A. de gemeenteraad van Gaaster land is unaniem tegen het plan van herin deling 1974; b. bij Gedeputeerde Staten wordt aangedrongen op een nader onder zoek voor de gehele Zuidwesthoek van Friesland, gelijk dat ook in andere gebie den van Friesland geschiedt; c. uit een reeds ingesteld onderzoek onder de bewo ners van Gaasterland blijkt dat verreweg de meerderheid tegen het plan van herin deling 1974 is.” G.s. hebben het verzoek van de raad naast zich neergelegd, aldus het kollege. De brief van de raad kon pas in het kader van de wettelijke procedure in de beschouwingen worden betrokken. Die periode is aangebroken, omdat nu het voorstel in zijn totaliteit naar de kroon is gezonden. ,Aan de direkteur van slachthuis/veemarkt is gevraagd de juistheid van het gesignaleer de na te gaan en zo nodig advies uit te brengen over de manier waarop dergelijk onoorbare praktijken voorkomen kunnen worden Ijlst krijgt een eigen dienst gemeentewer ken. Dit als uitvloeisel van het besluit om de gemeenschappelijke regeling van het bouw- en woningtoezicht en de dienst van gemeentewerken met de gemeenten H'inde- loopen, Rauwerderhem, Sloten en Staveren te beëindigen per 1 januari 1977. Men verwacht dat wanneer Ijlst over een eigen dienst beschikt een betere dienstverlening tot stand kan komen, terwijl men de hogere kosten beter in de hand kan houden. De PvdA-er motiveerde zijn veronder stelling als volgt: „De veemarktkommissie voelde enige tijd geleden niks voor het voorstel van het kommissielid J. Doeven- dans om over het belang van de veemarkt eens een hearing te houden. Dat idee vond toen geen bijval van de twee CDA-ers, de heren B. de Vries en R. Reinsma. Kort daarna organiseerde het CDA een hoorzit ting over dit onderwerp!” Wethouder De Vries probeerde de bewering te ontzenuwen: „Doevendans heeft dat in derdaad voorgesteld. Maar Reinsma en ik vonden de voorgestelde methóde van een wat simpele konstruktie. Het CDA had op dat moment al plannen voor ogen en bepaalde afspraken waren de deur al uit”. Het laatste woord werd Jonkers gegund: „Kinderachtig dat men dit toen niet me teen in de veemarktkommissie heeft 1 Het is duidelijk dat Gaasterland niet kon- tent is met de gang van zaken rond de herindeling. „Wij zijn hierover bijzonder teleurgesteld en dat is dan nog maar zeer zacht uitgedrukt” en „al met aï vinden wij het in procedure genomen plan tot herin deling zeer aanvechtbaar en strijdig met de demokratie en met het reeds door u inge nomen standpunt”, zijn enkele citaten uit het voorstel dat de raadsleden is toegezon den. Nog deze week wordt in Bakhuizen de laatste hand gelegd aan de dakbedekking van de RK kerk die vorig jaar door brand werd getroffen. Op deze foto is te zien dat men begin deze week nog een klein gedeelte moest doen, maar er wordt met man en macht aan gewerkt om dat stukje zo vlug mogelijk ook onder de pannen te hebben. Dat betekent niet dat daarmee de herstelwerkzaamheden aan de kerk zijn beëindigd De toren moet nog onder handen worden genomen, en ook het binnenwerk is indertijd zwaar beschadigd. Het stucwerk is evenwel al af gebikt, het wachten is nog op de stucadoor, zodat er oOk enige tekening begint te komen in het interieur. De aktie die met heeft ontketend om de kosten die de brand met zich meebracht te bestrijden heeft inmiddels bijna elfduizend gulden opgebracht. En nog steeds kunnen bijdragen worden gestort. Vraag 1 was ontworpen door CDA- Staande de vergadering kon wethouder De fraktieleider A. Gerrits en kwam terecht bij Vries onmogelijk doorslaggevende bewijzen partijgenoot-wethouder B. de Vries, die nu 1 ‘“'1 1 J eenmaal „het vee in portefeuille heeft”. Ontdaan van franje kwam het antwoord er op neer, dat het precieze antwoord pas na onderzoek kan worden gegeven. Vraag 2 stelde de heer J. Jonkers van de PvdA („Ik spreek namens mezelf én de- heer H. Pheifer die vanavond verhinderd is”), en voor de beantwoording kwam CDA wethouder mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta in het geweer. In dit geval hoefde de vragensteller niet op repliek te wachten. Wél liet Jonkers aan net slot van de „gedachtenwisseling” doorschemeren, dat hij zich met een kluitje in het riet voelde gestuurd. Hij had een antwoord gekregen waarin hij geen afdoend ant woord zag. Ontvangstschade Terug naar de veemarkt. „Als het waar is, dat niet voor alle aangevoerde dieren marktgeld wordt betaald, dan lijdt de ge meente ontvangstschade”, zo konkludeer- de de heer Gerrits. Hij wilde weten of de wethouder de juistheid van de vermoedens kon staven en of het kollege in dat geval al een tegenaktie heeft ontworpen om derge lijke trucs te voorkomen. Vanmorgen toog burgemeester Van Haersma Buma van Sneek naar rust huis Thabor aan de Bolswarderweg om „kofje to drinken” bij twee echt paren, die elkaar op 20 mei 1911 het jawoord hadden gegeven - en dat ge beurde dus vandaag op de kop af 65 jaar geleden. Uniek feit in de historie van Thabor en een wel heel uitzon derlijke hoogtijdag voor Bouke Ou- dega (93) en Wiegertje Oudega-Kluiw- stra (88) en Hotze Stallinga (87) en Hiltje Stallinga-de Jong (85). Bouke werd in Edens geboren, Wiegertje in Workum, Hotze in Nijland en Hiltje in Woudsend. Voor het echtpaar Ou- dega in april ’75 naar Thabor kwam woonde het in Oppenhuizen. De Stal- linga’s kwamen in juni ’74 naar het rusthuis. Gisteravond werden de bruidsparen verrast met muzikaal hul debetoon door de christelijke muziek vereniging „Harmonie”. Hoewel de avondlucht al een beetje kil werd kwamen de pejaarde echtelieden even naar buiten om met volle teugen te genieten van de feestmuziek en om studio Ger Dijs de gelegenheid te ge ven een plaatje te schieten. Links staat Hotze Stallinga met zijn Hiltje en rechts Bouke Oudega (hoed op) met zijn vijf jaar jongere bruid. De verwoede puzzelaars zullen ontdekken dat de puzzel, die deze week in de krant staat, dezelfde is als vorige week. De reden daarvan is dat er een fout is geslopen in i de cijfers waaruit het in te sturen woord gevormd moet worden. Maandag J korrigeerden we dat al, maar om iedereen de gelegenheid te geven een goede oplossing in te staren, herplaatsen we de puzzel deze week. i Voor de goede orde: de oplossingen die we binnen hebben gekregen, tellen gewoon mee. We maken evenwel net voorbehoud dat van de nu ingestuurde oplossingen de fouten niet goedgekeurd worden. We maken dus twee stapeltjes: één met de oplossingen ingezonden tot gistermorgen en één met die welke tot volgende week dinsdag 8.00 uur kunnen worden ingezonden. De prijzen die gewonnen kunnen worden, zijn: een dames- of herenhorloge aangeboden door Juwelier-horlogier firma A. Schurer, Oosterdijk, Sneek. de tweede prijs: een waardebon ter waarde van f25,- aangeboden door en te besteden bij Bebinella-Metz, Groot zand Sneek. derde prijs: een gezond geschenk van Sauna ’t Bolwerk. Zoals bekend is de netto-opbrengst bestemd voor de Nederlandse Vereniging tot Berscherming van Dieren afdeling Sneek en omstreken. gemeenschappelijke regeling worden de gemeente Ulst de kosten ge raam 122.610,-. Wil men de huidige dienst - maal twee technische ambtenaren te wor den aangesteld. De totale kosten worden dan geraamd op 150.000,-. Naar het idee van b. en w. kan men zelf goedkoper gaan werken. (vervolg op pagina 29) „Als het waar is, dat er markt gelden worden ontdoken dan snijden de vervoerders zichzelf in. het vlees want dan dwingt men ons om een strenge kontrole toe te passen. Dan verdwijnt ook een stukje soepelheid die bijdroeg aan de goede naam van de Sneker veemarkt”. Voorlopige vaststelling van wethouder De Vries: „Even geduld, de kwestie heeft de volle aandacht van het kollege”. ONVERWACHT STAARTJE Aan de door Gerrits aangezwengelde zwen del groeide nog een onverwacht staartje. De heer Jonkers sprak namelijk het ver moeden uit, „dat het CDA door het organi seren van een hoorzitting ai aan het vech ten is geslagen inzake de veemarkt en ergens de eer voor zich wil opeisen”.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1