van en Op initiatief van Sudergoa Man zag dief van het erf komen Zware botsing op kruising Lemmerweg- Sudergoweg GROOT AANTAL INBRAKEN IN SNEEK IS NU OPGELOST ULST SNEKERfefKOERIER Koöperatieve vereniging gaat edukatieve zaken aanpakken ill I Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBR1TSERADEEL I mOI 11 knapen (van 10 tot 18 jaar) aangehouden OPENBAARHEID IN IJLST NOG NIET OPENBAAR? »i Kleingeld buit bij inbraak starteiland Daders mishandeling kermisvierders door politie aangehouden g fr - Je Portefeuille met geld gestolen Het Soeekar Njeawiblwl is een m NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, MUFHOUTS NIEUWSBLAD IS SS b'S W*-*’ i ...a; f SNEEKER NIEUWSBLAD in de (Vervolg op pagina 3) 4 Tijdens de inschrijving ’s morgensvroeg in café Vellinga viel het allemaal nogal mee, maar zo rond de klok van drie uur, toen iedereen zo snel mogelijk zijn stempelkaart wilde inwisselen, was het zaterdag op de Sne- ker Veemarkt een drukte van belang. De organisatie van deze tiende Elf- merentocht, de rijwieltoerclub Rally, zat daar trouwens helemaal niet mee, want men had voldoende mensen ingeschakeld om het hele evene ment, waaraan toch maar even 2300 liefhebbers hadden meegedaan, soepeltjes te doen verlopen. (Foto Studio Ger Dijs). Uw advertentie in 't Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! i en ver- i de De jongsten waren twee jongetjes van tien jaar die in het begin van de vori ge week ongeveer tweehonderd gulden In dé nacht van vrijdag op zaterdag is op de camping De Potten een ben- zinediefstal gepleegd. stalen uit een benzinestation. Zij had den het grootste gedeelte van de buit al uitgegeven aan hengelsportartikelen en een rubberboot. MAANDAG 24 MEI 1976 131ste JAARGANG No. 41 heeft meren- doMhrdags herie-aaM-hais In GAASTERLAND, SLOTEN ex» ft Afgeladen vol was zaterdagmorgen de tent die de belangstellenden voor de reünie Sleat ’76 moest bergen. Maar liefst 500 oud-Slotenaren kwa men nog eens naar hun vroegere woonplaats terug, en natuurlijk ont moetten ze elkaar. Een pagina vol impressies op schrift zowel als in beeld, vindt u elders in deze krant. De politie van Sneek heeft proces-ver- baal opgemaakt tegen die 16-jarige Sneker M.H. Hij heeft vorige week za terdag een 19-jarige autospuiter uit Joure een been kapot getrapt. Dat ge beurde zonder enige aanleiding. Vol gens berichten verkeerde de dader sterk onder invloed van alcoholische drank. Tegen de 17-jarige P.L. en de 18-jarige L.P., beiden ook uit Sneek, werd een p.v, uitgeschreven, omdat zij vrienden van de Jouster met de vuist hadden bewerkt. aan de Oosterdijk. In dezelfde nacht werd ’n man betrapt die trachtte in de Peugeot-personenauto van de aan de Oosterdijk wonende heer Visser te ko men. Met klinkers gooide hij de portier ruiten van de op de Prins Hendrikka de geparkeerde auto in (ze werden in de auto teruggevonden). De dader koos op een fiets het hazepad. Hij kreeg in de gaten dat hij gezien was. De scha de bedraagt ongeveer 1500 gulden. Het is nog de vraag hoe een ander dinsdag in de raad zal i lopen. Een logisch gevolg van beperkte verzending zou zijn, dat de behandeling achter gesloten deuren plaatsvindt. voorname- tegorie mensen worden bezocht, den in de sen waarvoor ze c’ Het edukatieve werk in de Zuidwesthoek moet niet van bovenaf opgelegd worden, maar dient aangepast te zijn aan behoefte van het grondvlak, dus de mensen in de dorpen. Dit stelde zaterdag gedeputeerde drs. J. Mulder tijdens een inleiding die hij hield voor een dertigtal vertegen woordigers van aanbieders van kursussen in de Zuidwesthoek. Deze wa- om te Het Mn".,. I Het hing in de lucht; Bea Wiarda zou gezien haar huidige vorm een dezer dagen bij het discuswerpen de toch wel magische 50-meter-grens gaan overschrijden. Ze heeft daarmee ge wacht tot zaterdag wellicht om op die manier voor de derde achtereen volgende maal de Coup Nationale Nc- .derland (een joekel van een beker) in de wacht te slepen. Het was op Pa- peldial meteen goed raak want al tij dens haar eerste poging verbeterde zij het oude Nederlandse rekord (49.58) door een afstand te overbrug gen van 50.24. De tweede verrichting liet evenwel een nog betere worp zien: 50.90. De overige vier waren al le van mindere kwaliteit, dan wel on geldig. Haar clubgenote Monique Cnos- sen werd zevende met een worp van 29 56 Door deze voortreffelijke press tie heeft Bea Wiarda, die lid is van de Sneker atletiekvereniging Horror, ziel op de eerste plaats genesteld van de Europese top-tien bij de meisjes tot en met achttien jaar. Hoe het kollege tot dit advies is geko men, is (nog) niet bekend. De nota prijkt wel op de agenda voor morgen avond en is Inmiddels rondgebracht bij de raadleden. Informatie ten stad- huize leerde dat hij niet toegestuurd In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken in de werkplaats van de firma H. van Wieren aan de Ooster dijk. Er zijn twee gebruikte buiten boordmotoren (een 9,9 pk. Chrysler- langstaart en ’n 10 pk. Mercury-lang- staart) verdwenen. Toegang werd ver schaft door ’n ruit in de toegangsdeur tot de werkplaats te vernielen. Drie jongens hebben vrijdagnacht een ruit vernield van het belastingkantoor ling in de Treemter in Balk en de i procedure rond de inspraak op de no ta Wonen. Het bleek dat de betrok kenheid van de bevolking bij de ont wikkelingen in de streek groot was, net als de behoefte aan informatie, bevordering van kennis en verruiming van de mogelijkheden tot het trainen van het kader. Daaruit trok men bij In de nacht van donderdag op vrijdag is ingebroken in het rekreatiegebouw op het Starteiland. Er werd wat kleingeld gestolen, tevens werden ruiten vernield en werd er in het ge bouw een grote rotzooi van gemaakt. tergelijke suggestie ten einde te be vorderen dat er meer openheid van tiet bestuur komt. -A-A. st VORMINGSWERK De heer Mulder haalde hierbij het i voorbeeld aan van het vormingswerk 1 voor werkende jongenen. Er werden De Sneker gemeentepolitie vorige week een groot aantal deels jonge inwoners van de Water- poortstad aangehouden ter zake van diefstallen. Hit de bekentenissen van de knapen bleek dat zij aan verschil lende gebouwen in Sneek ongenode be zoeken hebben gebracht. In totaal werden elf jeugdigen, variërend in de leeftijd van tien tot achttien jaar ge arresteerd. Naar verluidt wil het kollege van bur gemeester en wethouders van Ijlst niet ingaan op het verzoek i raadslid mevrouw W. Koopmans-Kui- heid hebben, pers (Vrije Kiezers) regelmatig een besluitenlijst van de vergadering van Bekend is inmiddels wel t>. en w. aan de raadsleden toe te doen dat het stuk van b. en w. komen. Mevrouw Koopmans deed een lijk handelt over de artikelen in de sen gemeentewet die die bevoegdheden van doeld zijn. Er moet duidelijk I is en zal worden aan de pers. De nota De hierboven genoemde voorwaarde gebouwen aangekocht en ingericht en over openbaarheid wil men in Ijlst stelde hij in verband met de subsidie- Jat d- van het blijkbaar niet direkt in de openbaar- i bronnen die er in de toekomst voor genlijk precies wist wat er stond te I W 11 1 Viz^riz-'l Vsz-x.V\ l-s zxvs i t Sommigen weten het nu Het komt nogal eens voor dat de kur- nog niet, aldus de gedeputeerde. Donderdagmorgen kwam de heer De Boer, wonende aan de Oppenhuizer- weg, tot de ontdekking dat even te vo ren z.yn portefeuille met daarin een bedrag van ongeveer achthonderd gul- den uit de keuken was gehaald. Op dat moment realiseerde hij zich ook dat hij mensen benoemd, zonder dat men ei- een man van zijn erf had zien komen. Aan de politie gaf de heer De Boer door dat hij de leeftijd van de vermoe- geworden sussen steeds door één en dezelfde ka- j Aanleiding tot de bijeenkomst is onder defijke dader sehat op 55 jaar. De po- men-meer geweest de onderwij sten toons tel-Ii tie stelt een onderzoek in. eigenlijk niet be- - een on derzoek ingesteld worden naar de be hoefte in de plaats of d)e streek waar men de kursus wil gaan geven. Op de foto de nog narokende Fiat. Op de achtergrond wordt een van de slachtoffers in de ambulancewagen ge- drrgen. Korpschef S. H. Bos van de gemeentepolitie van Sneek stelde zich op de hoogte van de situatie (tweede van rechts). Het ongeval trok veel be langstelling. Zaterdagmorgen rond kwart over ne gen botsten op de kruising van de weg Lemmer-Sneek en de weg naar Ijlst, de Sudergoweg, een Ford Capri en een Fiat 124 tegen elkaar. De Fiat draaide enkele malen om zijn as en vloog daarna in brand, terwijl de Ford tegen een lichtmast schoot. Beide wa gens raakten total-loss. GROEP VAN ZEVEN Tegen de 17-jarige K.B. en de 15-jari- ge N.M. werd proces-verbaal opge maakt terzake van inbraken in de Lu cas Fockensschool en de openbare school aan het Kaatsland. Die inbra ken werden donderdagavond gepleegd. Er werd enig kleingeld en een paar horloges buitgemaakt. De grootste vangst deed de politie met de arrestatie van een groep van 7 jeugdige delinkwenten. Zij had den zich het vorige weekend in groepjes bezig gehouden met het in breken in verschillende gebouwen. Het gaat om M.J. (18). M.N. (15), C.J, (17), L.P. (18), M.H. (15), B.E. 16) en B.G. 18 Onder meer werd ingebroken in het kantoor van de brandstofhandel J. Jor- ritsma waar overigens niets buitge maakt werd. Uit de kantine van de voetbalvereniging Black Boys op het sportpark in de Noorderhoek werden 15 flesjes bier gestolen. Het vormings instituut in Joure werd ook met een bezoek vereerd. Hier bedroeg de buit ongeveer tweehonderd gulden. Dat was echter nog niet alles. Op het lijstje staan ondermeer nog een drietal bromfietshelmen en verder een groot aantal inbraken die vorige week tot klaarheid zijn gebracht. Tegen de ko per van één van de gestolen brom mers, de 19-jarige O.J., werd proces verbaal wegens heling opgemaakt. De bestuurder van de Fiat, de 20-jari- ge F.O. uit Nijezijl enzijn naast hem zittende 19-jarige broer, konden het brandende wrak met behulp van ijlings toegeschoten automobilisten ver laten. Het tweetal werd net als de be stuurder van de Ford Capri, H. de Boer uit Sneek, op advies van de arts H. Ubbens die eerste hulp verleende, overgebracht naar het Sint Antonius Ziekenhuis. Alle drie hadden snijwon- den over het gehele lichaam. Het ongeval ontstond doordat de uit de richting Ijlst komende Nijezijlstc s niet in de gaten hadden dat vanuit Sneek de Capri naderde. Zij reden de kruising op en daar werd hun auto aan de linkenachterzijde geraakt door de Ford. Zoals gezegd geraakte de Fiat hierbij in brand. De bemanning van de rampenwagen van de Sneker brandweer wist de vlammen snel te doven. De Ford schoot de weg over en knalde daar tegen een lichtmast. ren in het vormingscentrum Vinea Domini te Witmarsum bijeen praten over meer bundeling van krachten in het edukatieve werk, initiatief tot deze bijeenkomst was uitgegaan van de welzijnsstichting Sudergoa die samen met De Oorsprong te Sint Nicolaasga en Vinea Do mini de dag organiseerde. het kollege en de verantwoordings plicht aan de raad betreffen. over openbaarheid wil men in Ijlst stelde hij in verband met de subsidie- blijkbaar nipt, diiinpkt in Hp rvrmnhaar- 1 a dit werk moeten worden aangeboord, gebeuren. 4 m -w'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1