en W. Valkema in Heemskerk snekerWkoerier Groot sukses „Stedelijk” Gaasterland: wel samenwerking, geen gemeentelijke herindeling IJLST tegen herindeling en tegen de besluitenlij st De gemeenteraad van MIst heeft zich gisteravond met de grootst mogelijke meerderheid uitgesproken tegen de door gedeputeerde staten voorgestelde herinde ling wat betreft de eigen gemeente en met de kleinst mogelijke meerderheid tegen het ter inzage leggen van een besluitenlijst van de b. en w.-vergaderingen. Over het laatste punt bleek verschil van mening te bestaan binnen het kollege. De PvdA-wethouder mevrouw M. A. Wjjbenga-van der Meulen verklaarde zich vóór openheid. Voorbereiding en uitvoering zijn zeer belangrijke bestanddelen van de besluitvorming, aldus de socialiste. Het kollege van burgemeester en wethouders kan daarmee het gemeentebeleid zeer sterk beïnvloeden. Of ze van hun bevoegd heden een juist gebruik maken, moet kontroieerbaar zijn. Het is een eis van demokratie, dus van goed bestuur. Een besluitenlijst kan hierbij een goed instrument zijn en er voor zorgdragen dat de raadsleden beter inspelen op de zaken die voorlopig nog bij b. en w. liggen. Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL IJLST „Met percentage's worden werklozen weer de dupe" van en „Uit de Marktstraat" ^Puzzet ook n\ee: breng zwerldieren onder dak MM i gecombineerde uitgave h y WOENSDAG 26 ME11976 131 tie JAARGANG No. 42 18 DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND. SLOTEN e.o en de Hel Sneeker Nieuwsblad is een van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD c SiFOri i’ïg (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). SNEEKER NIEUWSBLAD In dit nummer is als bijlage opgenomen „De prijskompensatie moet en zal er ko men. Men moet niet aankomen met percen tage’s, want dan worden de minder- betaalden toch weer de dupe. En zeker de werklozen, die er dan helemaal op achteruit zullen gaan”. Dit zei de heer A. Hendriks, Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, Ijlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! aavwMHAOTSBTBwnsMJUi^ ^voqm mux n oaurraauar .■.ij?'* Door de Madurodam-vlag van De Water poort weg te trekken verrichtte burgemees ter B. van Haersma Buma gistermorgen de overdracht van dit mini-monument aan dit mini-stadje, dat door zijn gestaag groeiende .aanwinsten maksf-vormen aanneemt pronkstukje goed en wel op z’n plaats stond en iedereen het zo stond te bewonderen, ontkwamen sommige toekijkers toch niet helemaal aan de gedachte dat De Water poort iets te klein was uitgevallen. Maar dat bleek onjuist, want Sneek’s handelsmerk-nummer-één voldoet wel de gelijk aan de door Madurodam gestelde De'raad dringt er in de motie met klem bij het kollege van burgemeester en wethou ders op aan zoveel mogelijk gezamenlijk op te treden met bij herindeling betrokken gemeenten, teneinde zo mogelijk te komen tot een unaniem standpunt. Tevens draagt de raad het kollege op aan de bij herinde ling betrokken instanties het misnoegen van de raad kenbaar te maken over de door Gedeputeerde Staten gevolgde me thode, die bij de huidige opvattingen over de democratisch handelen onjuist is. Aan het slot van de vergadering het Werk lozen Comité Sneek zijn verontwaardiging sprak uit over de gang van zaken rond de geringe betaling van tot voor kort werkloze mensen die nu inIjlst een sportterrein moeten aanleggen. Men riep op tot steun voor deze werknemers in hun strijd om vijftig gulden meer in de week. Op bijgaande foto ziet men de vijf showpak- jes van de ,Fentissy’ showgroep uit Den Haag, één van de deelnemers aan Taptoe Sneek op 19 juni. In de drie jaar van naar bestaan oogstte deze groep overal in binnen- en buitenland grote bewondering door haar perfektie en originele showtenue’s. De meis jes voor deze groep worden dan ook streng geselekteerd Leider Harry Blokpoel en diens vrouw An, die Idle tenue's zelf ont werpt en ook zelf maakt, zeggen hel een eer te vinden op de Taptoe Sneek te mogen optreden. An Blokpoel is tevens hoofdmajo rette. De groep treedt zowel op „levende” muziek van showbands op als op opgenomen muziek via de bandrekorder. Dit laatste veelal op muziek van James Last. De meisjes treden zowel mét als zonder stick op. Het Stedelijk Muziekkorps heeft op I Hoogoven-Muziekconcours .Klaroen ;76”te Heemskerk, een uitstekend resultaat ge boekt door een eerste prijs te behalen met een puntentotaal van 313 (minimum voor een le prijs 288 punten). Het Sneker orkest kwam uit in de hoogste afdeling van de KNF (vaandelafdeling harmonie) en had een niet gemakkelijke opgave gekregen door het verplichte werk „Rhapsody for Band” van Geza Frid en het keuzewerk „Siciliaanse Vesper Ouverture” van G. Verdi. „Formeel, volgens de wet, is het allemaal demokratich toegegaan, maar dat is wel in tegenstelling tot wat wij ons in deze tijd bij demokratisch voorstellen”, lichtte de heer Coenders nog toe. Burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra vertelde dat het kollege is geschrokken van de manier waarop „dit zaakje” is gepresenteerd. Er wordt bekeken wat voor stappen men kan ondernemen om effektieve tegenmaatrege len tot stand te brengen. een nieuw paviljoen annex service-gebouw voor watersporters te laten verrijzen. Zoals bekend wordt het watersport-servicebedrijf De Palaver b.v. de nieuwe eigenaar van dit uit twee gebouwen bestaande kompleks. Het ene deel zal dienst doen als reparatie- en woonruimte, terwijl het andere gedeelte gebruikt zal worden als restaurant. Wanneer een en ander klaar zal zijn is nog niet bekend. (Foto Studio Ger Dijs) r - Sinds een week of zes, zeven is men druk bezig aan de boorden van het Sneekermeer landelijk voorzitter Werklozen Comité, gis teravond in Sneek tijdens een bijeenkomst in het Werklozen-Centrum. De heer Hendriks brak verder een lans voor de werkende jeugd, die, zo zei hij, natuurlijk nooit akkoord mag gaan met het plan van de werknemers tegen een zakgeld van twintig gulden in de week veel werk loze jongeren in het arbeidsproces op te nemen. „We hebben een minimum jeugdloon en dat houden we. Wat er dan gebeurt is willekeur”. Hij kreeg hierin steun van de heer F. Mebius, onderwijzer te Leeuwarden, dié zich vooral het lot van de van school komende jongeren, die zonder werk zullen komen te zitten, aantrok. Van de 200.000 schoolverlaters zullen er zeker 50.000 geen werk vinden, „en er worden zelfs cijfers genoemd van rond de 90.000”. Volgend de heer Mebius zullen de mensen met de mindere opleiding het slachtoffer worden, want degenen die meer hebben gestudeerd zullen hun baantjes al hebben ingenomen. Er is een verschuiving naar beneden te konstateren. Geen gemeentelijke herindeling voor Gaasterland dus. Wel werd het voorstel aangenomen met betrekking tot ge meenschappelijke regelingen Zuidwest- Friesland. Overigens was niet iedereen 'Toen het negenduizend gulden kostende voor het verlenen van medewerking aan een basis-rekreatieplan. De heer C. Gaastra (PvdA) veronderstelde dat men daarmee bepaalde beslissingsbevoegd heden uit handen gaf. Mevrouw W. Spoelstra-Posthumus (FNP) zou graag zien dat er wat minder burgemeesters in het bestuur zouden zitten. Het Comité Regionale Friese Reünie heeft opnieuw alle eigenaren van boeiers, Friese jachten, tjotters, Friese open- en kajuit- schouwen en GWS-schouwen uitgenodigd om deel te nemen aan de Zevende Regio nale Friese Reünie voor Ronde Jachten en Schouwen op 6, 7 en 8 augustus. Een en ander wordt gehouden in samenwerking met de watersportvereniging Heeg. Er is dan ondermeer een fakkelvaart en admi- raalzeilen. In Sneek vindt een dergelijk evenement plaats op de traditionele Hard- zeildag (11 augustus) en op zaterdag 31 juli wordt er - ingeval er voldoende deelname is - in Sloten door de plaatselijke water sportvereniging een zeilwedstrijd voor ron de jachten en schouwen georganiseerd. Mevrouw W. Koopmans-Kuipers (Vrije Kie- zers) had in maart deze zaak aangekaart. Haar voorstel was de aanleiding tot een nota van de meerderheid van het kollege, de esentie van de nota meldden wij maandag reeds. Zij verklaarde dat zij niet wil tomen aan de staatsrechtelijke taakverdeling tussen kollege en raad, maar zij vroeg het dagelijks bestuur van de gemeente ook de kapaciteiten van de raad niet te willen onderschatten. Zij deelde mee in een volgende vergadering met een voorstel te zullen komen. Namens de PCP verklaarde S. Wassenaar dat zijn fraktie de noodzaak van een be- sluitenlijst niet inzag. Men kan bij de wethouders en bij de burgemeester alle informatie krijgen. „We moeten voorzich tig zijn met teveel openheid”, voegde hij daar aan toe. Burgemeester H. W. F Mumsen wilde kwijt dat de kans bestaat dat er een verdraaid besluitenlijstje ter inzage komt te liggen en „dan houden we elkaar toch maar voor de gek”. Tegen de gemeentewet gaf, plaatste hij vraagtekens, evenals tegen het feit dat deze zich afvroeg of in al die gemeenten waar wel een besluitenlijst wordt verstrekt, lichtzinnig met de gemeentewet wordt omoesnmn^n De raai. net door mevrouw Koopmans gevraagde met vier stemmen, die van alle PCP-ers HERINDELING Harde woorden vielen over de herindeling. Burgemeester Mumsen stelde dat het kol lege duidelijke bedenkingen heeft tegen het voorstel en er in weinig goede bewoor dingen over 1__ voorts dat men een bijzonder vruchtbaar tesprek heeft gehad met het kollege van Wymbritseradeel over een mogelijke sa menwerking. Op dat „samengaan” doelde ook PCP-er J. de Jong. We moeten samen iets doen, verzekerde hij, want als je „seis oanrommeljen bliuwe dan wurdt it: ver deel en heers!” had willen houden. „Maar dit is te simpel”, reageerde mevrouw Nooitgedagt. Ulst zal in ieder geval zijn eigen dienst gemeentewerken krijgen om verzekerd te zijn van in ieder geval een goed bouw- en woningtoezicht. En daarom ging het in 1937 toen de gemeenschappelijke regeling door gedeputeerde staten werd opgelegd. Datzelfde kollege, maar nu met andere mensen, staat nu positief tegenover de plannen van Dist. Ook al doordat er een oplossing moet komen, nu Sloten en Hin- deloopen uit de regeling zijn gestapt, om dat een en ander voor de rest te duur wordt. het Het laatste werk werd zelfs beloond met een puntenwaardering, waarvoor een eer ste prijs met lof geldt. Als toegift speelde het orkest „Fiesta Cu Tres Banda” van Pi Scheffer, hetgeen door het publiek bijzon der op prijs gesteld werd. Gezien het vertrek van enkele gerouti neerde oudere leden en de komst van een flink aantal jeugdige leden rond de 12-15 jaar, kan van een bijzonder goede prestatie gesproken worden. De opbrengst van de puzzelaktie van het Sneeker Nieuwsblad, ten bate van de Dierenbescherming is de laatste keer met een sprong van bijna tweehonderd gulden omhoog gegaan naar f 644,25. Kijk, dat begint er nou een beetje op te lijken. Eerlijk gezegd zien we het nou wel weer zitten, want het streefbedrag van duizend gulden lijkt nu geen onhaalbare kaart meer. Dus, puzzelaars, zet hem op. Deze week krijgt u nog één keer de kans om uw kunnen middels een kruiswoordpuzzel te bewijzen, en ook om de zwerfdieren te helpen. Mochten dit nog geen doorslaggevende argumenten zijn om mee te puzzelen, dan moet u zeker overtuigd worden door de prachtige prijzen die deze week beschikbaar worden gesteld door verschillende bedrijven. De eerste prijs is niet mis: een transistorradio ter waarde van f 150,-, beschikbaar gesteld door radio-elektrotechnisch bedrijf Hiemstra, Oude Koemarkt 63, Sneek, de tweede prijs wordt aangeboden door herenkleding Ron de Bouter Oosterdijk Sneek en bestaat uit een waardebon van maar liefst vijftig gulden. De derde prijs komt van Sauna 't Bolwerk. Omdat dit de laatste puzzel voor de dierenbescherming is, is er eens ekstra diep in de prijzenla gegrepen, want de Sauna komt met maar liefst twee saunabonnen. De prijzen van de vorige puzzel, u weet wel: dat horloge van de firma Schurer, de waardebon van Bebinella en de saunabon zijn gewonnen door: 1. F. A. Westhof, Age Piersstraat 14 Sneek (dames- of herenhorloge aangeboden door juwelier-horlogier firma A. Schurer Oosterdijk Sneek). 2. mevrouw C. R. Homma, H. Gorterstraat 38 Balk (een waardebon ter waarde van f 25,- aangeboden door Bebinella Metz) en 3. C. Wispelweij, Hege Wier 16 in Goenga (een gezond geschenk van Sauna ’t Bolwerk). De oplossing was: Setter. Het Gaasteriandse CDA-raadslid J. B. Coenders sprak namens de gehele raad toen hij gisteravond een motie voorlas waarin uitdrukking werd gegeven aan het ongenoegen dat bestaat ten aanzien van het feit dat er weinig rekening is gehouden met de inspraakreakties met betrekking tot de gemeentelijke herindeling. „De raad der gemeente Gaasterland konstateerde met verbazing dat op de aan Gedeputeerde Staten toegezonden notulen en enquête-uitslag slechts een procedureel antwoord volgde, hetgeen te meer opvalt vergeleken bij het standpunt dat Gedeputeerde Staten tegenwoordig innemen met betrekking tot inspraak”, is een van de reakties in de motie. jes van de ,Fentissy’showgroep uit Den 1 r Sneek op 19 juni. In de drie ji en perfektie en originele showtenue’s. De meis- geselekteerd Leider Harry Blokpoel ~sr.s vrouw i van een eigen dienst gemeentewerken. Er werd -t van gemeentewet wordt omgesprongen, de zaak gesproken. Vanuit de konfessione- td verklaarde zich uiteindeliik tpopn le hoek werd het hnvpndi^n betreurd dat het kollege in het voorstel namen heeft genoemd van toekomstige ambtenaren in Jierut van Ulst. „Wy hawwe nou it gefoel dat dit üs oplein wurdt en dêrtroch nom- men wurde’*. Met dat laatste, en ook met eens. De namen zijn al o---laaujicucii ic VClMJIldl- kan spreken. Hij vertelde fen. Het benoemingsbeleid is duidelijk des ;n een hiiynndAr J Zijn fraktiegenoot S. Wagenaar ging nog wat verder. In een persoonlijke reaktie deed hij uitspraken als „de kans is groot dat vele dorpen verpauperen”, „de hoofdplaats eet het vlees, de dorpen krijgen de botjes” en „het is een mis kleun Friesland zo te verknippen”. Hij pleitte voor „verstandig praat rond de tafel” en stelde dat men niet moet schromen om met dure woorden en rapporten te komen. Mevrouw Koopmans (Vrije Kiezers) wees op het feit dat de historisch gegroeide grenzen niet zomaar weg te vagen zijn. Dat de doodsklok over Ulst zal luiden vond zij onafwendbaar. Het gaat er nu om met welke gemeente Ulst zal samengaan. De enige manier waarop de bevolking nog kan reageren is volgens haar „stoom afbïazen in een bus naar het Binnenhof’. Haar rechterbuunnan, de socialist Stokker, had ook zo zijn bedenkingen tegen het ge- -- a uc noemde voorstel. De raad zal er in de interpretatie die PvdA-er J Stokker aan de nablj’e toekomst nogmaals haar mening - - -- over kunnen geven. feit dat deze zich afvroeg Besloten werd tot het instellen voornamelijk over de financiële kant verklaarde zich uiteindelijk tegen le hoek werd het bovendien betreurd dat toekomstige ambtenaren in oplein wurdt en dêrtroch i dat eerste, was de burgemeester het niet dleen genoemd om informatie aan de raadsleden te verschaf- kolleges. J Ten aanzien van de cijfers, mevrouw J. Nooitgedagt-Oranje klaagde dat er te weinig financiële informatie in het voorstel stond, merkte hij op dat die allemaal in de rappor ten terug waren te vinden. De raadsleden hadden die kunnen bestuderen. Genoemd waren ze niet omdat men het voorstel simpel

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1