Sloten is tevreden over Van der Wal’s Rusthuis au Mil HHi EB Uitslag enquete onder katholieken in dekenaat St. Nicolaasga bekend Ml Voor tienduizenden antiek gestolen bij deurwaarder Baerveldt op Stationsstraat HgB IF E; en Officieel Orgaan van REHABILITATIESUBSIDIE VOOR HEERENWAL 53 de gemeenten SMEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST gaasum^ su>™ Sneker elfsteden wandelaar A. Wind overleed in Dokkum Botsing met pony: auto's beschadigd F Hoofdprijswinnaars Kleine Sneek-week illlö HE® K> w Li ritaw NIEUWE SNEEKER COURANT, SEEKER COURANT, MHffHOUB NIEUWSBLAD en de - SBfc' .z lok# - i?'"fe |'f r rf> is deze enquête aan de openbaarheid prijsgegeven. be- dat Enkele jsren geleden is in Assen een dergelijke enquête gehouden. Aange- s Namens Centrum had de heer J. Griepank uit Assen zitting in de kommissie. wandeltocht. Hij voelde zich onwel, verliet het slaap schip waar hij Deze de genoemd kan worden. of half elf, de weg een MAANDAG MEI t£/S 131 STE JAARGANG No. 43 Arme vissen berg je maar, het jacht seizoen is weer geopend. Zaterdag morgen in alle vroegte kon men de 'oze vissertjes weer langs de water kant vinden. In de eerste plaats oud, rustig turend naar het dobbertje dat met de golven meedanst, en later na tuurlijk jong, minder gemakkelijk aan de slootswal te binden, maar toch zeer fanatiek. Op de foto van Studio Ger Dijs enkele enhousiaste vissers van het eerste uur. En natuurlijk een eerste vangst. tos® A f SNEEKER NIEUWSBLAD Het is de bedoeling het uiteindelijke resultaat van het onderzoek vast te leggen in een brochure. Aan de hand weer eens wat gehaald. Deze maal werd de koelkast geplunderd, hetgeen de dieven vier dozen gehaktballen, zes Er zal geen centraal antenne systeem komen. t is een vrij kos.ri.-e aan- gelegenheid, reden waarom daarvan I in de kommissie verder geen werk is i gemaakt. Eveneens besproken is b"* daarvan kunnen de pastores en paro chieraden voor de nabije toekomst een koers bepalen voor het te voeren beleid. a»n onenbaarheid prijsgegeven. In onze krant van dondêrdag”könêen wfj op het resultaat van het onderzoek terug. en de burgemeester G. Haitsma Mulierstraat. Aan beide zijden zal dit pad afgesloten worden door een klaphekje. Dit om het fietsen van de jeugd tegen te gaan. ondier leiding staan van waamem burgemeester A. Oosterhoff. Verch zal onder meer gesproken worde over het vaststellen van een aangif tebiljet voor de hondenbelasting en het maken van een gekombineerd aangiftebiljet voor de reinigingsrech ten, de recognities, het rioolafvoer- recht en de woonfarensenbelasting en in de toekomst eventueel de hon denbelasting. Op de agenda staat verder ook een wijziging van de gemeenschappelijke regeling woon wagenschap Friesland. Er zal ongetwijfeld het nodige gezegd worden over de rehabilitatiesuh- sidie die is toegekend aan de bewoner van het pand Heerenwal 53, ir. J. J. M. Vegter uit Leeuwarden. De subsi die is bedoeld om het interieur te restaureren. Van rijkswege komt een bijdrage van maksimaal 40.060, Sloten kan nu ook een bedrag be schikbaar stellen ter grootte van 39 procent van de geraamde kosten tot een bedrag dat gelijk is aan bovenge noemd. De kapitaalslasten van dit be drag komen door middel van een ver- fijningsregeling ter zijner tijd in de schatkist van Sloten terug. FLITS A: M. Bosma, Lemmer LASER: S. R. Oats, Leeuwarden FLITS B: P. Moedt VAURIEN: J. Kooistra, Leeuwarden STERN: Gebr. De Haan, Sneek FLYING JUNIOR: J. N. de Boer, Doorwerth YNGLING: R. E. Wester, Grouw CENTAUR: R. J. Winselaar, Franeker PAMPUS: P. Boelsma, Sneek VALKEN: A. van der Zwaag, Emmeloord VRIJHEID: Th. W. Zijlstra, Muiden SCHAKEL B: Gebr. Sikma, Heerenveen SIMOUN 445: J. P. Lub RANDMEER: G. Gerritsma, Heeg REGENBOOG: U. Jager, Lemmer SAILHORSE: Gebr. Van der Heide, Joure SCHAKEL A: Gebr. Van der Pal, Grouw i SPANKER: H. Zwaagstra, Bolsward SIMOUN 485: B. Baayer, Ter Aar ijj'jhuHtjfr:! '""'til fcr- x’ Het afgelopen weekend, in de nacht van zaterdag op zondag, is ingebroken bij deurwaarder F. W. E. Baerveldt aan de Stationsstraat. Uit het pand no. 36 werd voor tienduizenden guldens aan antiek ontvreemd, ondermeer een Amsterdams staand horloge, een familie-erfstuk dat op zich zelf al tienduizenden guldens waard is. De dieven kwamen binnen door de voor deur te forceren. iWïii'r De negen woningen in het Van derverlengen naar het straatje tussen ^de i Wal’s Rusthuis in Sloten zijn op uit- I Spanjaardsdijk stekende wijze bewoond. Dit schrijft de kommissie die in opdracht van de raad, toezicht hierop u..oefent, in haar verslag aan de raad. De beide nieuwe bewoners, de heren Stilma en Leen- tjes, hebben'er zelfs voor gezorgd dat de tuin een beter aanzien kreeg. Be sloten is een reglement voor het ge bruik van de woningen op te stellen naar analogie van de in i 1 staande reglementen voor het ren van gemeentewoningen. H. Zondagavond om een uur p heeft in Hommerts op de weg var Sneek naar Lemmer een botsing plaatsgehad tussen twee personenauto’? en een pony. De pony was losgeraak', en liep op de weg. Hij werd - 'schept door een uit Sneek komende auto, kwam op de andere weghelft terecht, en werd toen geraakt door een van de andere kant komende auto. Beide voer tuigen werden beschadigd. De inzit tenden bleven ongedeerd, de pony had enkele schaafwonden. Vorig jaar maart is er op verzoek van het diocesaan pastoraal centrum Juichend namen de kinderen van de Noordoosthoek in Sneek zaterdag hun speeltuin weer in gebruik. Daar aan was een korte plechtigheid voor af gegaan, waarin mevr. W. Unema- Ehlhardt, wethouder van de gemeen te Sneek, een centrale rol vervulde. Huppend op een skippybal gaf zij aan dat de kinderen weer naar binnen mochten. Lange tijd draaide de speel tuin zonder toezicht. Nadat de wan- deivereniging DES haar klubgebouw op ’t terrein had geplaatst, werd het weer mogelijk om het nodige toezicht’ te gaan uitoefenen. Alle reden tot feest dus. (Foto Studio Ger Dijs). REGENTENKAMER Tegen het gebruik van de regenten kamer door ’t Groene Kruis heeft men geen bezwaar. Het matenaal knn op sloten be- geborgen worden op en in de zolder- verhu- en kastruimten. Het gebruik moet wel een sporadisch karakter dragen en zal bij uitbreiding onderwerp zijn voor het opnieuw bepalen van het stand punt. Verschillende leden van de kom missie hebben regelmatig kontakt on- derhouden met de bewoners, zodat .s het eventuele klachten over de woningen aamleggen van een centraal toegangs- spoedig konden worden verholpen. Het jaarverslag van het Van der Wal’s Rusthuis staat op de agenda voor de raadsvergadering van mor genavond. Deze zal voor het eerst Friese Uit de ONS-kanttne in Sneek werd ook versieringen meerminnen, voorzien van een een Friese - boerderijmechanisme, dozen fricadellen en drie dozen kroket- Franse pendule met getorste ko- ten opleverde. Tenslotte hebben kruimeldieven ge tracht hun slag te slaan in de scho lengemeenschap W. G. Baarda, en de Prins Maurits kleuterschool aan het Kaatsland. Er werden enige rui ten vernield en bureaus opengebro ken, er wordt evenwel niks vermist. Bij de Steenhouwerij De Steenklip op het Industrieterrein werd een ruit ingeslagen en een bedrag van 15 a 20 gulden gestolen. Bij een onge wenst bezoek aan Metal Finish werd de koffie-automaat opengebroken. Ook hier wordt niets vermist, behal ve een lading koffie-automaatmunten. Een poging tot diefstal uit een hou ten keet van Douma, de Yoshida fa briek op het industrieterrein en bij De Blaauw leverde niets op. zien men kan stellen dat het daar ge houden onderzoek het beeld geeft van een stedelijke gemeenschap, besloot men eenzelfde onderzoek ook te hou den in een plattelandsgemeenschap. Als basis gebruikte men de in Asnen gestelde vragen die, naar aanleiding van de situatie, werden aangevuld of anderszins veranderd. pad. maar dé uitvoering van he* plan heeft men, wederom vanwege de hoge kosten, laten rusten. Bovendien j vond de kommissie dat men beter het bestaande pad langs de woningen kan i De enquête richtte zich tot diegenen die als katholiek in het parochiere- gister zijn opgenomen. Derhalve kwamen ook de katholieken die niet meer of onregelmatig naar de kerk gaan, aen bod. Uit het totale adres- nenbestand van de verschillende pa rochies, 1376, werd een steek proef verricht, waarbij gemiddeld el ke zesde kaart werd getrokken. Dit leverde 230 adressen op die werden bezocht. Overigens bleven de kenen volkomen anoniem. werkmethode gerandeerde enquête volkomen representatief 2 De betrouw baarheid van de antwoorden werd be paald door de hoogte van het ant- woordpercentage: hoe hoger het ant- woordpercentage, des te betrouwbaar der de cijfers. Wanneer een vraag door minder dan 54 procent van de geënqueteerden werd beantwoord werd hij als volkomen onbetrouwbaar aangemerkt. De Sneker Abraham Wind, 42 jaar, is zaterdag in Dokkum overleden. De heer Wind deed mee aan de dfsteden- en de nacht doorbracht.* Bij het overgeven is de heer Wind van boord geraakt en waarschijnlijk onder het schip gescho ten, waardoor hij verdronk. De over ledene was getrouwd en had drie kin deren. Verder werden meegenomen een stoelt) eis klok met loden met uniek ruitermechanisme, staartklok met 1-J““ een 1 lommen en een Franse pendule met rechte kolommen, een bronzen Franise pendule en een- paar porceleinen bord jes plus enkele kleine zilveren voor werpen. In diezelfde nacht sloegen dieven eveneens hun slag bij weduwe Hes linga in Ysbrechtum. Bij haar wer den sieraden ontvreemd plus zilve ren guldens en rijksdaalderts. Het aanwezige papiergeld werd met rust gelaten, evenals het antiek. De die ven zijn binnengekomen door een uit zetraam, en hebben het hele huis overhoop gehaald. Hun buit is enke le honderden guldens waard. Van een toerist in Heeg werd een tas je gestolen met daarin een paspoort, een pensonalsbewijs en 150 marken. De bedoeling van de enquête was een beeld te .krijgen van hoe de katholiek blijk geeft van zijn geloof in deze tijd, hoe hij over een aantal belang rijke en aktuele levensvragen denkt en hoe hij vindt dat de kerk hem daarbij van dienst kan Zijn. In totaal werden 84 vragen gesteld over onder meer zaken als huwelijk, onderwijs, beroep, liturgie en oekumene. Teneinde een en ander zo vlot moge lijk te laten verlopen werd een de kenale enquête-kommissie ingesteld, onder voorzitterschap van drs D. Pillen uit Rijs. Sekretaris werd de heer M. G. H. Hendriks uit Balk. Daarnaast zaten er voor elke paro chie twee leden in de kommissie. Voor Bakhuizen zijn dat de heer F. Haarsma en mevrouw A. Haarsma- Tolsma, voor Balk: de heer M. Hen driks en de heer K. van der Werf. Voor Lemmer: de heren J. Thibaudier en C. J. Scholten. Voor Sint Nicolaasga: de heren J. Stees en Th. A. J. Hamman. Voor Sloten mevrouw A. Boersma en mevrouw J Melchers-Rateman. Voor Wouds- end: de dames H. Kuipers-Hettinga en M. Nagelhout-Reekers. het Diocesaan Pastoraal j- r 4L jiü PW' jpninHu r ’••II, 'Si

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1