Een talentvol WZS wint ONS’ Arend Algra Cup Pupillentournooi Hubert Sneek: 35 teams in de weer Workum en Sportclub Joure winnen Black Boys-tournooi Strafschoppen bij W.Z.S. alleen bij pupillen nodig (Rm® iii >1- Gehandikapte Horror-ploeg toch nog op de tweede plaats O ■i» H Douwe de Jong C-troiner Kampioenen Zomer- avondvoetbal Sneek Horror in voorste gelid op Friese stratenloop Op de fiets wordt de konventie thuisgelaten ii SNEEKER NIEUWSBLAD Maandag 31 mei 1976 ég ■TH Sll - s lig I u Pagina 11 0—2 toekomstige Black Boys-trainer va hij uaai vvvn |nog niet bekend. Klasse F: Hubert Sneek-Frisia 1—0, Scheidsrechters op dit Vlot en soepel verlopen Black Boys Jüniorentour- nooi waren: P.v. d. Veldt, P. Terp- stra, J. Stevens en F. Rijpma, het nationale jeugdrekord discuswer pen. Tijdens de in Alphen aan de Rijn gehouden Vijf Distrikten-ontmoeting, waar het noorden wel de laatste plaats innam maar toonde de stijgende lijn te pakken te hebben, bracht de Hor- ror-atlete het tot een worp van 52.36, een verbetering van haar oude rekord junioren. GAVC en WZS verzamelden evenveel punten, maar de ploeg uit Grouw beschikte over een beter doel- gemiddelde. Boys, 2e HRC, 3e ONS, 4e Frisia, 5e Hubert Sneek, 6e Friesland, 7e Hooge veen, 8e Be Quick. UITSLAGEN A-junioren: le WZS 2e CAB, 3e GAVC, 4e Geel Wit, 5e LSC. WZS-CAB 1-0, LSC-GAVC 0-1, CAB- Geel Wit 2—1, GAVC-WZS 1—1, Geel Wit-LSC 1—0, CAB-GAVC 2—0, WZS- I r z’ 0-1, I Be Quick 00, r V' voer B-junioren: Black Boys-Renado 20, ONS-Workum 00, Oeverzwaluwen- CAB 00, Zeerobben-Sc. Joure 01, Renado-CAB 03, Workum-Sc. Joure 00, Black Boys-Oeverzwaluwen 22, ONS-Zeerobben 00, CAB-Black Boys In het A-toumooi eindigde het orga niserende Black Boys vlak achter Workum en einddigde Oeverzwaluwen op de derde plaats. ONS werd vierde. Bij de B’s nam Black Boys na Spel- Joure ook al een tweede positie in en was het Workum dat derde werd. Op de vierde plaats nestelde zich Oever zwaluwen. ten was in de Cl-klasse evenzo twee keer nodig. En wel na de finale tus sen HCSC en ONS en de strijd om de derde en vierde plaats tuissen Leeu warder Zwaluwen en Oudega. In het laatste treffen toonden de Leeuwar ders zich het sterkst en in de finale was dat het geval met HCSC. 12, Workum-Zeerobben 21, Rena- 20. Om de 3e en de 4e prijs Oever - zwaluwen-Workum 02, om de en de 2e prijs Black Boys-Sc. Joure 0—3. Bea Wiarda zorgde in Emmen voor de nodige punten door bij het discus werpen ekaakt 51 meter te bereiken en tweede te worden bij het kogelsto ten: 11.35. De Horror-estafetteploeg no teerde een tijd van 53,2 (3e), terwijl men individueel tot de volgende presta ties kwam. Anneke Bokhorst 800 m 6e 2.48.5, Monique Cnossen hoog 6e 1.40 speer 4e 26.84, Mieke Mulder 400 m 3e 66.5 en Sandra de Jong 100 m 6e 13.5 ver 3e 4.89. Horror komt op 19 september in de finale uit. Bea Wiarda zorgde op Hemelvaartsdag Wiarda eerste werd bij het kogelsto- opnieuw voor een scherper stellen van I ten: 9.16. Resy Bonus noteerde 8.76. Quick 0-0, ONS-Hoogeveen 1-1, Fries- Quick 0-0, ONS-Hoogeveen 0-2, Fries- Hubert Sneek-Fries- 1 land-HRC 1—0, Frisia-ONS 2—0, Be Quick-HRC 0—0 (Be Quick WNS), Hu bert Sneek-Friesland 20, Alkmaar se Boys-Hoogeveen 10, le Alkmaar- se Boys, 2e Hoogeveen, 3e Hubert Sneek, 4e Friesland, 5e Be Quick, 6e HRC, 7e Frisia, 8e ONS. Friesland 20, HRC-Hoogeveen 50, Hubert Sneek-Be Quick 00, Frisia- Alkmaarse Boys 02, ONS-HRC 01, Friesland-Hoogeveen 10, Sneek-Alkmaarse Boys 00, Frisia-Be Quick 20, ONS-Hoogeveen 1-0, Fries- land-HRC 02, Be Quick-Hoogeveen 11 (Hoogeveen WNS), Hubert Sneek- Friesland 20, Frisia-ONS 01, Alk- -XIV» V, X 1 V-Z A 1 KJ X, XXxXk niserende komité in goede banen te maarse Boys-HRC 10, le Alkmaarse leiden: L. Nauta, D. Luurs, Th. Woudstra, H. Kamstra en HL Reit- sma. In het A-toumooi bleef Workum bekerhouder, terwijl bij de B-junioren Zeerobben de Luda-bar wisselbeker zich uit handen zag genomen. WZS la, Oudega la, ONS 1b en HCSC 1c waren donderdag de eerste prijswinnaars van het ONS-Jeugdtournooi. Na afloop van dit vlot ver lopen, op het gemeentelijk Zuidersportpark gehouden voetbalevenement reikte de heer J. Jaarsma, voorzitter van de jeugdafdeling van de cw ONS, de wisselbeker, draagmedailles, standaards, erekruisen en wat dies meer zij uit. Bjj die gelegenheid werd ook het scheidsrechterscorps voor zijn voortreffelijk werk bedankt. Die groep bestond uit de heren J. Post- ma, E. Metz, G. v. d. Zee, D. Bouwhuis, E. Bosgraaf en P. Terpstra. De gebroeders Zeilstra wisselbeker kwam in handen van het Bl-elftal van ONS, dat na een doelpuntloze finale de strafschoppen beter wist te benut ten dan HCSC uit Den Helder. Het Njjverdalse DES eiste de derde prijs voor zich op door na een gelijkspel tegen Wolvega ook al vanaf de elf- merenstip zich de meest schotvaardi- I Leeuwarden, in f wist opnieuw Alk- Klasse Dl: Hubert Sneek-Frisia 00, 'maarse Boys de meeste aandacht voor Be Quick-Alkmaarse Boys 02, ONS- zich op te eisen, terwijl Hubert Sneek Tn—‘1J TT- in g tenslotte de konkurrentie op be slissende afstand wist te zetten. Scheidsrechters op dit op het Zui dersportpark gehouden tournooi, waarbij de heer E. Lichthart de prijsuitreiking voor zjjn rekening nam, waren de volgende heren: D. Luurs, L. Nauta, Th. v. d. Laan, V. d. Velde, Potma en P. Terpstra. Bert Klop en Hilly Visserman (beiden Horror) zijn woensdag in Joure de winnaars geworden van het Friese kampioenschap stratenloop. Klop leg de bij de heren het ruim negen kilo meter lange parcours af in de tijd van 28.12 en bleef daarmee Douwe Bruinsma (Hooitas) en clubgenoot Pie ter Wouda ver voor. Bij de dames had Hilly Visserman (35.43) van An neke Zeinstra (Lionitas) meer konkur rentie. Bij de veteranen won Karei Visser en zegevierde Ingrid Blondeau bij meisjes tot 12 jaar. Gurbe Wiarda ging als eerste over de streep op de- i bij de jongens tot 9 jaar. Het Noorderhoek-Sportpark werd zaterdag intensief gebruikt. Er werd door zestien ploegen zo’n beetje de hele dag gespeeld, want het start sein klonk al om negen uur ’s morgens, terwijl het laatste fluitsignaal opklonk rond half zes. Bjj de A-junioren sleepte Workum de Siebe Vis ser wisselbeker in de wacht en bij de B-junioren was Spel. Joure ieder een te slim af. Fc. Wottvega-WZS 00, Leeuwarder Zwaluwen-DES 01, Zeerobben-WZS 00, ONS-Be Quick 40, Fc. Wolvega- HCSC 1—1. Klasse G: Hubert Sneek-Frisia 10 Be Quick-Alkmaarse Boys 10, ONS- Frieslaind 01, HRC-Hoogeveen 01, Hubert Sneek-Be Quick 10, Frisia- Alkmaarse Boys 0—0, ONS-HRC 01, Friesland-Hoogeveen 01, Hubert Sneek-Alkmaarse Boys 2—0, Frisia-Be Quick 00, ONS-Hoogeveen 0-0, Fries- land-HRC 00, Alkmaarse Boys-ONS 20, Frisia-Friesland 10, Be Quick- HRC 00 (HRC wns), Hubert Sneek- Hoogeveen 20, le Hubert Sneek, 2e Hoogeveen, 3e HRC, 4e Se Quick, 5e Frisia, 6e Friesland, 7e Alkmaarse Boys, 8e ONS. Werd er in. de overige klassen vol gens het poule-systeem gespeeld, in de A2-klasse werden de wedstrijden middels een halve-kompetitie afge werkt. Oudega kwam daar als meest schotvaardlige dub uit de bus en mocht de Veteranen Wisselbeker in huis houden. Woudsend werd tweede en Oeverzwaluwen derde. UITSLAGEN. Klasse Al: WZS-ONS 1—0, Be Quick- Black Boys 1—1, HCSC-DES 0—2, Leeuw. Zwal.-Zeerobben 13, WZS- HCSC 20, Be Quick-Leeuwarder Zwa luwen 10, ONS-DES 20, Black Boys Zeerobben 01, DES-WZS 1—3, Zee- robben-Be Quick 0—0, ONS-HCSC 1— Black Boys-Leeuwarder Zwal. 41. Klasse A2: ONS 2a-ONS 3a 0—0 Woudsend-Oudega (W) 00, Overzw.- ONS 2a 10, ONS 3a-Woudsend 01, Oudega (W)-Oeverzwaluwen 10, Woudsend-ONS 2a 00, ONS 3a-Oude- ga (W) 00, Oeverzwaluwen-Wouds- end 01, ONS 2a-Oudega (W) 01, ONS 3a-Oe<verzwaluwen 13. Het talentvolle WZS la bereikte zon der veel problemen - het wist al zijn wedstrijden te winnen de laatste eindstrijd. Tegenstander Zeerobben moest evenwel een gelijkspel toestaan en bleek in de finale dan ook niet voldoende kracht te bezitten om de wit-zwarten van de Arend Algra Cup af te houden. ONS had er even eer der weinig twijfel over laten bestaan wie recht had op de derde plaats, Want het klopte het Dokkummer Be Quick resoluut met 20. De jeugdafdeling van heeft g Alleen in de klasse van de pupillen was het nemen van strafschoppen gis teren tjjdens het juniorentournooi van WZS een noodzaak. Doordat Lemmer won van LSC in de laatste wedstrijd eindigden beide ploegen zowel in pun ten als in doelsaldo gelijk en dat be tekende natuurlijk ’n strafschoppense rie. En reeks die in het voordeel uit viel van de Snekers, die daarmee dus de eerste prijs in deze klasse in de wacht sleepten. In de kla.-se d (12 jaar) eiste Alk- nvrrse Boys de eerste prijs voor zich, in e (11 jaar) deed dat Frisia uit een verschil als men bedenkt dat winnaar van bijna anderhalve meter. Bea zal zondag uitkomen in de vaderlandse CAB-Renado jeugdploeg zoals die aan zal treden tegen NordRhein in Köningswinter. Op 8 juni neemt ze in Dusseldorf deel aan diameswedstrijden in het Rhein- Stadion, Klasse BI: Leeuwarder Zwaluwen - ONS 12, Zeerobben-Fc. Wolvega 00, Be Qulick-DES 1—2.HCSC-WZS 0—0, Leeuwarder Zwaluwen-Be Quick 10 Zeerobben-HCSC 0—1, ONS-DES 0—0, Inmiddels heeft de meisjes C-ploeg van Horror de voorsprong op HAK uit Hoogeveen kunnen uitbouwen tot 1300. Hetty Bonus deed het bij het discus werpen erg goed door op de eerste plaats te eindigen met een worp van 25.70. De estafette-ploeg vestigde een nieuw clubrekord met een tijd van 45.1 op de 4 x 80 meter, terwjjl Joke Er werd gespeeld in poule’s (elke klasse twee), waarna nog klasse- rir/js cdstrijden werden gehouden De volgende scheidsrechters wisten het in samenwerking met het o-rga- Alle kampioenen van het zomeravond- voetbat in Sneek zijn bekend. Bij de dames eindigde op de eerste plaats WZS-Lady’s (6—10). Bij de heren: Paule A: Bakikers/Onderwijzers 811, B: Fc. Jeuigdhaven 813, C: Yn ’e Lijte 1 8—12, D: Postale 1 8—16, E: M. Finish 815, F: Kopermölen 814, G: Postale 2 815. Op het sportpark in de Noorderhoek zijn twee paar voet balschoenen achtergebleven. De eige naars kunnen ze afhalen in de Ubbo Emmiusstraat op nummer 19. Geel Wit 1—0, Geel Wit-CAB LSC-GAVC 0—1, WZS-LSC 2—0. B-junioren: le Dokkum, 2e GAVC, 3e WZS, 4e LSC, 5e Geel Wit. LSC-GAVC 0—1 WZS-Geel Wit 1—0, Dokkum-GAVC 2—0, Geel Wit-LSC 0—2, Dokkum-WZS 1—0, GAVC-Geel Wit 50, Dokkum-LSC 01, GAVC- WZS 0-0, Geèl Wit-Dokkum 0-4, WZS- LSC 1—0. C-junioren: le Lemmer, 2e Black Boys, 3e Geel Wit, 4e WZS, 5e CAB. WZS-Black Boys 00, Lemmer-CAB 2—0, Geel Wit-WZS 1—2, Lemmer-B. Boys 0—0, CAB-Geel Wit 0—1, WZS- Lemmer 01, Black Boys-CAB 20 Geel Wit-Lemmer 04, CAB-Geel Wit 00, Black Boys-WZS 30. Pupillen A: le LSC, 2e Lemmer, 3e WZS, 4e Black Boys, 5e Geel Wit. LSC-Black Boys 3—0, WZS-Lemmer 10, Geel Wit-LSC 01, Black Boys- WZS 10, Lemmer-Geel Wit 1-0, LSC- WZS 10, Black Boys-Lemmer 03, WZS-Geel Wit 1—0, Geel Wit-LSC 1—0, Lemmer-Black Boys 11. UITSLAGEN A-junioren: Black Boys-Sc. Joure 20, C."_D F.1—1, ONS-Zeerobben 10, Oeverzwaluwen-Workum 22, Sc Joure-Zeerobben 03, CAB-Oever- zwaluwen 11, Black Boys-ONS 00, Renado-Workum 00, Sc. Joure-ONS 03, CAB-Workum 02, Black Boys- Zeerobben 20, Oeverzwaluwen-Rena- do 00, om de 3e en de 4e prijs ONS- Oeverzwaluwen 11 (Oeverzwaluwen- w.n.s.), om de le en de 2e prijs Black Boys-Workum 01. Versterkt met enkele eerste elftalspe- lers slaagde WZS la er weer eens in een tournooi op zijn naam te schrij ven. Alleen aan GAVC moesten de Snekers een gelijkspel toestaan. Het Bolswarder CAB kwam op een punt achterstand vrij dicht in de buurt, maar had in feite zelf ook nog de no dige moeite moeten doen om GAVC achter zich te houden. De fiets heeft voor de emancipatie van de vrouw een belangrijke rol ver vuld. Dat ils algemeen bekend en er kend. In Het Wetboek van Mevrouw Etiquette dat vijfenzeventig jaar gele den verscheen, valt over de fiets dan ook het nodige te lezen, zoals het hieronder gegeven citaat. „Op de fiets laten wij de konventie thuis. Fietstoch ten van jongelui en jongemeisjes on derling is een dagelijks voorkomende gebeurtenis. Men gaat dikwijls ’s mor gens reeds uit, gaat ergens déjeune ren en keert tijdens het eten naar huis, Het is echter hierbij nodig voor de dames dat zij hun eigen vertering betalen. Me dunkt 1 is voor niemand een prettig gevoel om door de heren getrakteerd te worden. De jongelui ko men de jongemeisjes dikwijls van huis afhalen of geven elkaar op een bepaald punt rendez-vous. Met thuis komen evenzo. Men gaat op een be paald punt uiteen of de heren brengen de dames thuis. Voor mogelijke praat jes is het altijd beter om door twee dan door één heer te worden thuisge bracht. Om deze konverance-maatregel voldoende na te komen, zou wellicht in de statuten van gemengde wieler clubs de clausule dienen te worden opgenomen dat het aantal dames tot dat der heren steeds hore te staan als 1: 2”. In strijd met het door Mevrouw Etiquette bepleite stond niettemin in datzelfde jaar (1901) de volgende ad x vertentie in het Nieuwsblad van het do-Oeverzwaluwen 14, Sc. Joure-ONS Noorden: „Fietsclub „Noordstar” vraagt Dames- leden. Geen kontributie. Op clubtochten vrije vertering.” Hubert Sneek zjjn gevarieerd jubileumpro- cp Hemelvaartsdag afgeslo- rupillentnurnaoi. Op het t,, v/eg f 22 elftallen bin- i tS ,V’ ruim een uur uitiep. half zeven kon voor- kis de verschillende aan- prijzen ter hand stellen. Bij de C-junioren was Lemmer de beste ploeg, op de voet gevolgd overi gens door Black Boys. De Lemsters kwamen hierdoor in het bezit van de Herman Gerritsma wisselbeker. De GerardWittveveen wisselbeker werd gewonnen door Dokkum. Dit bij de B- Klasse E: Hubert Sneek-Frisia 01, Be Quick-Alkmaarse Boys 01, ONS- I Be Quick-Alkmaarse Boys 01, ONS- Friesland 1—0, HRC-Hoogeveen 01, Friesland 01, HRC-Hoogeveen 02, Hubert Sneek-Be Quick 11, Frisia- Hubert Sneek-Be Quick 11, Frisia- Alkmaarse Boys 00, ONS-HRC 00. I Alkmaarse Boys 01, ONS-HRC 02, Hubert Friesland-Hoogeveen 02, Hubert i Friesland-Hoogeveen 04, Hubert Sneek-Alkmaarse Boys 11, Frisia-Be i Sneek-Alkmaarse Boys 01, Frisia-Be land-HRC 05, Hubert Sneek-Fries- land-HRC 1—0, land 41, Be Quick-HRC 01, Alk maarse Boys-ONS 20, Frisia-Hooge- veen 00 (Frisia WNS), le Frisia, 2e Hoogeveen, 3e Alkmaarse Boys, 4e ONS, 5e Be Quick, 6e HRC, 7e Hubert Sneek, 8e Friesland. Klasse Cl: LSC-ONS 0—3, Oudega (W)- DES 00, Be Quick-Leeuw. Zwal. HCSC-Zeerobben 2—0, LSC- De Oudega-HCSC 23, Douwe de Jong is geslaagd voor de ge ploeg te tonen. Dat penalty-schie- ONS-Leeuwarder Zwaluwen 10 DES- C-kursus voor voetbaltrainers De Sne- Zeerobben 00, LSC-Leeuwarder Zwa- ker heeft zich aangemeld voor de straks luwen 05, Oudega (W)-Zeerobben een aianvang nemende B-kursus, maar 21, ONS-Be Quick 00, DES-HCSC of hij daar voor wordt toegelaten is ze door Horror gehouden stnatenloop 01. I nog niet bekend. I bij de jongens tot 9 jaar. Door het ontbreken van de geblesseer de Eva de Wilde is de meisjes B- ploeg van de avHorror er net niet in geslaagd de nationale titel in de ploe- genkompetitie voor zich op te eisen. Desondanks lieten de Snekers het toch niet verder komen dan een punten- achterstand van 37, een erg gering TION met elkaar 12812 punten ver zamelde.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 11