Ml Mixedteam zaterdag eindigt als tweede: jeugd verslaat Smash Zestienkwadraats vierden het jubileum bij Bergum Neptunia '24 moet halve winst aan Reest/Brink cadeau doen «1 HJSC TWEE PUNTEN IN MINDERING Klacht naar de K.N.Z.B. over de arbitrage Tennis Tegenvallende prestaties Tom de Haan Hete olie bezorgt man brandwonden Ondanks puntendeling MGC Sneek toch steviger aan kop Of Pti^Tna fl ZEEPOST NIEUWSBLAD SNEEKER Maandag 24 mei 1976 Elfmerennacht weer or Sjoerdsma, Nes Bolsward volgen (24) wegwijzer rich- I van week eerste team van de MGC Sneek Op x tegen het sterke Ready een gelijkspel Thijs de Boer verloor van NOMI. iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii van. het schip naam iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHf 4—2 De routebeschrijvingen worden uit gedeeld. Zignea Roden Neptunia '24 De Reest/Brink 3 3 3 3 3. 4. 5. 3 1 0 0 en het 0 1 2 1 0 1 1 2 6 3 2 1 30—11 14—19 10—19 10—15 UITSLAGEN A-klasse: 1. Sjoerdsma Nes (120 straf- T. mej. Maand' Wich' GELIJKSPEL Het le damesteam speelde uit tegen Ready uit Harlingen en trad aan in de wetenschap dat zij toch niet bij de prijswinnaars wairen en daarom be ter de koele lakens konden opzoeken. De hoofdprijs in de A-klasse werd gie- De beide debutanten Fred Terpsfra en Henk Bos vielen dit keer wat tegen door respektievelijk 189 en 198 te slaan. Met name de laatste twee zullen door een betere begeleiding tot een hoger niveau gebracht moeten worden om dit tweede team van degradatie te red den. W. H. F. Schaap Bij de Snekers viel vooral op het goe de stoor werk van Rob Kuipers en Dirk Vermeulen, het aardige keep werk van Geert Pieter Vermeulen en het prima De nemen De De A-klasse werd een overwinning voor de Nederlandse kampioen 1975 J. van Zeilen uit Groningen. In de B-klasse ging de zege naar W. W. Kuiper uit Vriegts, in de C-klasse A. Barendisen H. de Boer- W. de Rid der N. Slager 46 16. HD W. Ba- rendsen P. Stallinga-J. de Vries J. Lamaker 64 63. eenmaal tweemaal Zijn pun- Dat van De BOOGBAL In de tweede periode liep Neptunia '24 verder weg van zijn tegenstander door 'wee doelpunten van weer Jan Spaans, 1 de tweede was vooral een mooi doel- Het zaterdag herenteam moest de laatste kompetitie wedstrijd afwerken in Joure tegen LTC Joure. Thuis was reeds met 51 verloren. Voor NOMI stond er niets meer op het spel, daar het herenteam zaterdag- kompetitie reeds was gedegradeerd. Derhalve ontbrak ook de motivatie om te win nen een beetje. De heer L. Jansma, die twee keer verstek moest laten gatn was nu wel van de partij. een beman- programma C-klasse: 1. Dikkerboom St. Johanesga (462), 2. Gelen Heerenveen (467), 3. Douma Heerenveen (467(, 4. Woelders Goutum (483), 5. Tolsma Harlingen (496). 6. Vogel Harlingen (500), 7. Bu- steler Mildam (503), 8. Dotinga Schar- negoutum (505), 9. V. d. Molen Wol- vega (508), 10. Geerdink (510), Lank- haar Hoofddorp (510), Zijlstra Drach ten (517), De Groot Niedorp (519). Verder werd er nog een rit georgani seerd voor de toerrijders. De belang stelling was net als vorig jaar niet overmatig groot, een gevolg van de slechte weersvoorspellingen. In totaal kwamen 60 toerrijders aan de start. Zij volgden een parkours dat was uit gezet door Tj. Wiersma en J. Dijk stra. Zij mochten een dertigtal kilome ters meer rijden dan de wedstrijdrij ders die minimaal 123 kilometer afleg den. GELEGENHEISKOPPEL Het gelegenhei diskoppel Zandstra Zijl stra wist het net niet te klaren tegen het dubbel R. v. Zuilen en B. Haak. Er moest een tie-break aan te pas komen om de winnaars aan te wijzen. Hier werd op het nippertje verloren met 46 67. De heren Oechies en Barendsen deden het in hun dubbel beter door van F. J. Wierenga en G. Dijkstra te winnen met 63 64, Eidstand 42 in het voordeel van NOMI. Zeilen Groninge; Grouw 4307, 3 4. Doll LANGE TUSSENSTUKKEN De rijders werden negentig minuten na hun berekende aankomsttijd, voor ve len was dat minder omdat ze later binnenkwamen, de nacht weer inge- stuurld, In Franeker werdén ze me teen al gekonfronteerd met die plaat selijke bekendheid van die uitzetter. Tekst goed lezen, stond er in de uit leg, na „3” na „bezoekers” 2e gele genheid Itaks”. Voor de slechte le zers was er een ekstra 3 bij geplaatst. Tja, dat mag allemaal. Er werd gestart met dames dubbel en herendubbelspel. Beide wer den door NOMI gewonnen. Joan Ba- rendsen en Marjolein Boven wonnen met 2—6 46. Thijs de Boer en Jan Maarten Bonga wonnen in drie sets te- P’ngjum. De gen Bart Jan Akker en Hans Nielsen In de Bogt fan Guné, het voormalige studentenetabiiissement met zijn pri mitieve schilderijen, diende de rust verplicht doorgebracht te worden. Eet waren en koffie stonden klaar. Om twaalf uur moest de ober oip het bord met prijzen die gehakt wegvegen. De belangstelling voor de soep en de tap kraan (alleen voor bijrijders) stonden volop in de belangstelling. De laatste konipetitxewedstrijden zijn zaterdag en zondag afgewerkt. Het jeugdteam ging op bezoek bij plaats genoot Smash. De vorige wedstrijd werd op eigen terrein verloren met 50. Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de korrespondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan, tussen haak jes, achter de vermeld. Argentinië ms mei)Australië (31 mei); Brazilië ms Nicolay Pogo din (31 mei); Canada ms C. P. Disco verer (3 juni); Indonesië ms Machaon (2 juni); Japan ms Rhine Maru (1 ju ni); Kenya, Oeganda, Tanzanië ms Ljov (31 mei); Nederlandse Antillen ms Welsh City (28 mei); Suriname ms Ares (2 juni); Verenigde Staten van Amerika ms Atl. Champagne (2 juni) en ms S. L. Galloway (3 juni); Zuid Afrika (Rep.) ms Weserland (31 mei). Alles wat maar liefhebber van de Zestienkwadraat is, trok vorige week naar het Bcrgumermeer waar het feit herdacht werd dat 45 jaar geleden de 16m2 tot wedstrijdklasse werd verheven. De Bergumermeer was de enige plaats waar het feest gevierd kon worden, want in het plaatsje waar het meer naar genoemd is, woonde eertijds kapper Hendrik Bulthuis die de lattenbouw introduceerde en daarmee de grondslag legde voor het sukses van de „vergrote BM's”. De wedstrijden, en de festiviteiten daaromheen, werden georganiseerd door de Watersportvereniging Bergu mermeer In samenwerking met de klasse-organisatie en de Hendrik Bult- huisgroep. Er deden 60 zeilers aan de wedstrij den mee. Donderdag en vrijdag zeil den die één wedstrijd, voor zaterdag stonden er twee op het programma. Aan het eind van die reeks van vier werd een klassement opgemaakt waar bij de slechtste wedstrijd werd afge trokken en ging men tot splitsing in drie groepen over. In iedere groep wa ren vijf prijzen te verdienen. Piet Bruinsma en Tjeerd Hoekstra wis ten met respektievelijk 121 en 124 pun ten de schade nog te beperken terwijl Frans Postma en Cor IJsselstein iet wat tegenvielen met hun totalen 134 en 135. Ondanks dit verliespunt. blij ven de Snekers aan de leiding in de le klasse en konden ze door verlies van Ruinen 1 hun voorsprong zelfs vergro ten tot vier punten. Met nog vier wed strijden te gaan lijkt men dan ook vrijwel zeker van een hernieuwd kam pioenschap. OPSCHUDDING Met nog een kleine minuut te spelen zorgde de zeer zwak leidende P. v. en NOMI leidde met 20. Het HJSC-bestuur heeft inmiddels van de KNVB bericht ontvangen dat het meespelen van Lup Kamstra in de beslissingswedstrijd tussen Oudega en HJSC een ongerechtigde zaak was. Die tweede route voerde in de richting van Harlingen. Vanuit de ze havenstad gingen de deelne mers via Kimswerd en Blauw huis over Wolsum en Nijland weer terug naar Bolsward. Toen bleek ook dat de uitzetter grote afstan den liet overbruggen voordat de bijrijder weer in aktie behoefde te komen. Soms duurde het wel eens wat te lang. SNACKBAR Het bovenstaande wil niet zeggen dat die Elfmerennachtrit van de MAC J C. Visser nu vreselijk moeilijk was. In vergelijking met vorig jaar viel het allemaal wel mee. Toch zaten er weer pittige opdrachten in. Grapjes voor de geroutineerde rijders, grapjes ook waarin de mindere góden, die be ginnelingen van de C-klasse, so-wie-so trapten, maar die dienden om het veld A-rijdiers uit elkaar te trekken. gehele Reest Brink kansloos (31). In de derde periode toen Anton van der Burg, die weer niet goed op dreef kwam, voor Jan Spaans in het water kwam, liep het in de Sneker voorhoe de plotseling niet meer. De Meppelers kregen nu plotseling meer de ruimte maar daar goed stoor werk van Rob I Kuipers en Dirk Vermeulen bleef het In de eerste periode gingen de Sne- i tot Iminuut voor het einde van deze kers er al hard tegenaan en dit resul- I teerde dan ook al snel in een doel punt van de goed spelende Jan Spaans, die de bal met een prachtige drukba1 in het vijandelijke doel knalde. Reest Brink kwam al weer gauw terug en viermetertnan Jan Kruithof kon de stand gelijk maken (11). ting Hartwerd volgen). „De tweede verplichting van punt 22 deed u voor die grasdriehoek. De WW even meenemen en punt 23 uitvoeren. Dezelfde weg niet tweemaal berijden. Terugkomend van ZB 8 de WW van punt 23 niet gebruiken (de tekst stond weliswaar op voor- en achterkant, maar het blijft één WW). Er stond echter een WW die u op de. splitsing kon gebrui ken. U heeft deze WW zo dicht moge lijk benadend om punt 24 te kunnen uitroeren, want bleef u op aanhoudend R dan stond deze WW links van de route. Via een bord doorgaand ver keer Op richting blijven. Goede kombi- natie 7-8, Allemaal RC 8. ZB 9 is fout”. Duidelijk? Het heeft in de uitwedstrijd tegen Appel scha 1 haar eerste verliespunt gele den. Op de kwalitatief zeer slechte baan kwamen de Snekers slechts zeer moeizaam uit de voeten zodat ze uit eindelijk met een 44 gelijkspel ge noegen moesten nemen. In tegenstelling hiermee verkeert het 2e team nog steeds in grote moeilijkheden aan de staart van de 2e klasse tegen koploper Bolsward kwamen zij, overigens geheel vol gens verwachting niet verder dan een 80 verlies. Louis Westhof en Richard Veldwiesh speelden nog een redelijke wedstrijd en kwamen bei de op het totaal aantal punten van 124 uit. wonnen door de equipe Sjoerdsma uit Nes. De B-kilasse was een overwinning voor De Vries uit Langweer, terwijl als beste in de C-klasse Dikkerboom uit Sint Johann esga van de reken ta fel rolde. In totaal namen 109 equipes dieél aan de wedstrijd. De MAC J. C. Visserwisselbeker, voor het best ge klasseerde lid van die vereniging, ging naar S. Huizinga uit 1 teamprijs naar de MAC Stormvogels met 6—4 57 36. De start was goed uit Dokkum (571 strafpunten). was de hoogste eer voor J. Zijp uit Groningen. De wedstrijd voor de oudgedienden eindigde in een over winning voor Joop A. Helder uit Pa- terswolde. Verder werd er nog een lezing georganiseerd (Henk Huisman uit Uitwellingerga vertelde over en liet films zien van de Londen-Syd- ney-Londen-race), terwijl er ook nog een diner-dansant ningswedstrijd op stonden. i Afgelopen woensdag moest het eerste1 punt. Een prima boogbal maakte de Leeningen (die man heeft waarschijn- herenpoloteam van Neptunia '24 thuis I spelen, voor een kleine 75 man publiek, tegen de Reest/Brink uit Meppel. De Snekers konden ondanks hun veld- overwicht toch niet tot de volle winst komen. Deze zeer sportieve wedstrijd eindigde in een 44 gelijkspel (perio- destanden 11; 20; 02 11) Volgende week moet Neptunia '24 naar Meppel en kunnen ze misschien revanche nemen voor deze gestolen overwinning. De verdere uitslagen zijn: Neptunia '24-De Reest Brink 44, Roden Zignea 612 stand: andere partijen vlotter. Hier werd de eindstand 4—0 in het voordeel van NOMI. Het heren zondag team kwam zondag met twee invallers op de baan, laatste thuiswedstrijd tegen Wa- geningen moest nog worden afgewerkt. De heren J. Kuipers en G. ten Broek waren om verschillende reden verhin derd te spelen. Hiervoor iin de plaats kwamen de heren W. Zijlstra en W. Barendsen. W. Zijlstra moest het opnemen tegen A. v. Zuilen in de le HE. In het be gin was dit een gelijk opgaande strijd tot de stand 55 werd bereikt. De le set werd echter door V. Zuilen ge wonnen met 57. In de 2e set liet Zijlstra het wat zitten en verloor met 0—6. W. Zandstra deed het in het 2e HE spel beteir. Hij won zijn partij zij het in de le set niet moeiteloos met 63 61 van B. Haak. Het derde HE werd een overwinning voor die heer A. Oechies in 3 sets tegen F. J. Wierenga met 63 36 75. W. Barendsen had weinig moeite met de heer G. Dijk stra en won vrij gemakkelijk met 63 6—2. NET NIET KAMPIOEN Het zaterdagmixed team kreeg Rea- dy uit Harlingen op bezoek. NOMI had jj. nog kampioenskansen als thuis werd i De gewonnen met 41. Deze opgave bleek voor NOMI iets te zwaar. Hoewel vaak een set op het nippertje werd gewonnen (twee maal door tie-break) ging NOMI met 23 ten onder en ein digde hierdoor in de le klas distrikt Noord oip de tweede plaats. De setstanden waren als volgt: HE W. Barendsen-J. de Vries 3-6 4-6; DE H. die Boer-W. de Ridder 76 36 a64. GD A. Barendsen P. Stallinga- Zowel van KNVB ~aïs van HJSC-zijde N- Slager J. Lamaker 6—7 6—4.^DD weigert men echter te zeggen wat er nog meer in deze brief staat. Vast staat echter dat de wedstrijd ongel- dig is verklaard, waardoor twee mo gelijkheden overblijven: overspelen of HJSC twee punten in mindering bren-. gen. Vooral die laatste mogelijkheid lijkt erg groot. Hierdoor zou de ploeg uit Jutrijp Hommerts zijn gedegra deerd en Oudega vierde klasser zijn gebleven. De officiële uitspraak wordt vrijdag gepubliceerd in het bondsor gaan, De KNVB-er. Aangezien mevrouw Lampe verhin derd was, moest mevrouw Berg hier voor invallen. Hierdoor is het 2e DE spel gewonnen gegeven, zodat mevrouw Berg volop in de slag kan gaan in het DD en GD spel. Het herendubbel en gemengd dubbel zorgden voor de mees te spanning getuige de uitslagen. lijk iets tegen Neptunia '24, want bet is niet de eerste keer dat hij op zo’n manier de overwinning uit Neptunia’s handen haalt. De Snekers zullen dan ook een klacht indienen bij de KNZB!) voor nogal wat opschudding onder het publiek en de spelers. Hij nam een zeer aanvechtbare beslissing door een vrije bal aan de Meppelers te geven en Hans de Vries uit het water te zen den voor 1 minuut, zonder dat daar toe enige werkelijke aanleiding be stond. Reest/Brink liet natuurlijk niet na om te scoren met een man meer en zo was de eindstand van de ver der vriendelijke en sportieve wed strijd 44. Desondanks ging NOMI met 71 ten onder, wat tegen zo’n kampioens ploeg geen schande is. De setstanden waren als volgt: le HE H. Jorna-D. Schaap 6—2 64, 2e HE S, Jorna-D. Berg 63 60, le DE mevrouw Overtoom- mejuffrouw Kuipers 61 63, 2e DE niet gespeeld, HD H. Jorna S. Jorna-D. Berg D. Schaap 6-1 4e6 6-4, DD Over toom V. Kerk Oerie-mevrouw Berg mejuffrouw Kuipers 63 64, le GD V. Kerk Oerle H. Jorna-Kuipers Schaap 16 61 60, 2e GD Overtoom S. Jor- na-Berg Berg 36 64 810. Einduit slag 71 in het voordeel van Zuid- wolde. Volgens een nieuw systeem werden de punten' bekend gemaakt. Was het in voorgaande jaren zo dat de binnenko mers op een bord hun puntentoaal van het totaal. Velen vertrokken dtama ook werden de strafpunten van het tweede i gedeelte meteen berekend en bijge- schreven op de borden. Binnen een I kwartier was men op de hoogte van i het totaal. Velen vertrokken daarna ook periode 31. Toen echter kwamen de Reest/Brink spelers er goed door en de achterstand werd tot 32 verkleind. Even hierna was het weer raak toen Haitze Wiersma een strafworp veroor zaakte en Kruithof van Reest/Brink de goed keepende Gert Pieter Ver meulen de verkeerde hoek instuurde en zo was de stand weer gelijk (33). In de vierde periode was Spaans weer in het water terug en na een minuut spelen was het weer raak na een prima voorzet van Hans de Vries verdedigen van Haitze Wiersma, (43). Het spel werd wat lauwtjes aanval viel iets tegen met uitzonde- de ring van de zeer goed spelende oud- (43). Het spel werd wat en een paar kleine kansjes overigens ook niet sterk spelende Henk international Jan Spaans. Bakker en Jan Spaans bleven onbenut. Het zondag mixed team speelde haar laatste kompetitiewedstrijd in Zuidwolde tegen Suthwalder. Er stond voor dit team weinig meer op het spel. Zuidwolde was vrijwel kam pioen en NOMI was veilig. Toch is er door NOMI nog behoorlijk ge knokt om een beter resultaat te be reiken dan in de thuiswedstrijd. SNEKER DEELNEMERS Wat betreft de prestaties van de Sne ker zeilers, deze vielen tegen. Tom de Haan klasseerde zich in de A-groep op de dertiende plaats middels een vierde, een elfde, een vijfde, een twee de en in de slotwedstrijd een dertien de plaats. Jelle Zwart bracht het in de C-groep tot een negende. Hij finish te tweemaal als veertiende, als vijftiende, terwijl hij niet over de finish kwam, tentotaal bedroeg 839. Haan 2892. zon- i De enkelspelen gingen echter verloren der mevrouw H. de Boer, Toch werd 1 Thijs de Boer verloor van Bart Jan tegen het sterke Ready e?n gelijkspel Akker met 75 62 en Joan Barend- 22 bereikt wat oip zich een goede pre sen van Marjolein Staal met 26 76 statie genoemd mag worden. Huizinga Pingjum (211) en 4. A. Woud- 64 in drie sets. De stand was weer stra Damwoude (240). B-klasse: 1. De gelijk en het gemengd dubbel moest Het 2e damesteam speelde thuis tegen Vries Langweer (374), 2. Geertsma i de doorslag geven. Jan Marten Bonga Rekke uit Workum. Rekke was hek- Kollum (385), 3, Dekkers Joure (389), en Marjolein Boven wisten deze par- kesluiter en NOMI moest dus kunnen 4. Reinisma Wons (397), 5. Miedema t tij in winst om te zetten en wonnen winnen. Hoewel de eerste partij in drie Leeuwarden (413), 6. E. de Vries Fra- in twee sets. Einduitslag 32 voor sets werd gewonnen ging het bij de neker (428). - - A-groep: 1. Jan van 4830, 2. Wiebe Kort Rob Breur Rotterdam 4052, Schmidt Bedum 3559; 5. Tom op de Weegh 3428. B-groep: 1. W Q. Ku1 pers Vriens (Dr.) 3245, 2. S. Krikke de Knipe 2538. 3. gebr. Hofman Bergum 2529,’ 4. gebr. Hofstna Grouw 2488, 5. T. Visser Winschoten 2409. C-groep: 1. D. Zijp Groningen 2415, 2. G. de Vric Leiderdorp 2125, Drachten 1663, Dordrecht 1370, Groningen 1152. Wedstrijd oud-i.am. oenen: 1. Joop A. Helder Paterowok' 2. Albert J. Helder Paterr-wr’'’". 0 Jan van Zeilen Groningen. 4 Helder en 5. W. Spaargaren AaL-nee: Door een iets andere kombinatie te for muleren wist Lucas zowel zijn HE spel als het HD spel met partner P, Eppin- ga winnend af te sluiten. HE werd een 3 setter, gewonnen met 62 57 1—6. HD werd een 2 setter in 5—7 1—6. De heer S. de Boer trad weer in het strijdperk tegen P. Postma en verloor nu door ongemotiveerd spelen in 2 sets met 6—3 6—4. T. Kuitert verloot zijn HE met 6—2 6-1 evenals P. Eppin- ga. Ook het HD spel werd door De Boer/Kuitert verloren met 2 x 6—2. Eindstand 42 voor Joure. Nicolay Pogodin 31 ms Sydney Express Hoe was de juiste oplossing? Om een idee te geven volgt hier de uitleg die de deelnemers aan de vijfde Elfme- rennachtrit kregen uitgereikt (ter ver duidelijking de opdrachten luidden: (22) na wegwijzer aanhoudend rechts over wegen (23) wegwijzer richting Het eerste trajekt voerde van Bols- A-klasse: 1. Sjoerdsma Nes (120 straf- ward via Nijland en Ysbrechtum punten), 2. Marra Joure (200). 3. S. naar Schamegoutum. Hier gingen een groot aantal rijders al meteen in dé fout, dioor in plaats van op te stomen naar het dorp langis die weg Leeuwarden-Sneek naar Bozum of nog verder gingen. Terug in Schar- negoutum voerde de tocht via Tirns, Hartwerd, Wommels waar toeval lig een snackbar vele deelnemers verleidde even uit de wagen te stap pen, richting Franeker. Bart Jan Wïe nog nooit eerder een oriëntatierit had gereden, en helemaal niet in het pikkeduister van de nacht, zal alle hoop op een enigszins rede lijke klassering tussen Tirns en Hartwerd op hebben gegeven. Rond een driehoekig verkeershieuveltje van gras manoeuvreerden tientallen auto’s. De koplampen verblindden de bestuurders, die hun voertuigen -stap voets voort lieten gaan om de navigators de gelegenheid te bieden weer in te stappen. Deze mensen hadden geprobeerd volgens de reglemen ten die enige juiste interpretatie voor het woud van bordjes met num mers, richtingaaniduidlingen en „doorgaand verkeer” te vinden. Tot over maat van ramp begon het ook nog fel te regenen. Na afloop bleek dat het niet alleen water was geweest, maar ook strafpunten. de avond van Hemelvaartsdag kreeg de brandweer melding binnen van een binnenbrandje bij de familie Baarda, Furmerusstraat 132. Het bleek dat de heer Baarda een pan met olie van het vuur had willen nemen. Hij liet de pan evenwel vallen en liep daarbij tweedegraads brandwonden aan zijn handen op. De olie kwam op het brandende fornuis terecht, en vloog eveneens in brand. Toen de brandweer arriveerde bleek dat een snel reage rende buurman het begin van de brand al geblust te hebben. -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 13